Sbsys dagsorden preview

Tillægsdagsorden til mødet i Byrådet den 25. juni 2020 kl. 18:00 i Loungen, DS Arena, Amerikavej 9A, Hobro
  

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
117Etablering af sandstrand i Mariager
Lukkede dagsordenspunkter

Åbne dagsordenspunkter

04.11.00-G00-1-17

117. Etablering af sandstrand i Mariager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

I maj 2017 rettede Cittaslow i Mariager henvendelse til Mariagerfjord kommune om muligheden for at etablere en sandstrand øst for Mariager Havn.

Erik Kirkegaard Mikkelsen har stillet forslag om, at sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø med henblik på en kommunal gennemførelse af projektet.

På mødet i Udvalget for Teknik og Miljø 22. juni 2020 bad Erik Kirkegaard Mikkelsen herefter om at få sagen behandlet i Byrådet. Forslaget er derfor optaget på udkastet til dagsordenen og udsendt som en tillægsdagsorden. Center for Byråd, Personale og Strategi bemærker, at tillægsdagsordenen er udsendt for sent i henhold til reglerne om dagsordener i kommunestyrelseslovens § 8. Forslag, som er udsendt for sent, og som ikke er af uopsættelig karakter, kan kun behandles af Byrådet, hvis Byrådet enstemmigt godkender at behandle sagen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

  1. At Udvalget træffer beslutning om projektet skal overtages og gennemføres som et kommunalt projekt med deraf følgende afledt drift
  2. At Udvalget tager stilling til hel eller delvis finansiering af projektet 
 

Udvalget for Teknik og Miljø, 22. juni 2020, pkt. 133:

Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) stillede forslag om at sandstranden etableres og driftes af Mariagerfjord Kommune.

Der var ikke flertal for forslaget idet 3 stemte for og 3 imod.

For forslaget stemte Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Per Kragelund (V) og Niels Erik Poulsen (V).

Imod forslaget stemte Jørgen Hammer (O), Niels Peter Christoffersen (A) og Jens Riise Dalgaard (A) idet de ønskede, at der skulle forudsættes lokal medfinansiering/drift af sandstranden samt at der udarbejdes en plan for badefaciliteter i de øvrige hovedbyer.

Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) begærede sagen i byrådet.

Fraværende: Peter Muhl (A).

Sagsfremstilling

I maj 2017 rettede Cittaslow i Mariager henvendelse til kommunen omkring muligheden for at etablere en sandstrand øst for Mariager Havn. Der blev afholdt et møde på lokaliteten med deltagelse fra kommunen og repræsentanter fra Cittaslow i Mariager.

Fagenheden Teknik og Byg er positivt indstillet over for projektet, hvorfor fagenheden indhentede tilladelse fra Kystdirektoratet, som er myndighed, når arealet ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet gav tilladelse 26.september 2018.

Efter tilladelsen er det muligt at etablere et strandareal på 500 m2 med en beliggenhed, som vist på kortbilag. Overslagsmæssigt vurderes der at være en etableringsomkostning på 35.000-40.000 kr.. I prisen er forudsat tilkørsel af fint og siet sand.

Fagenheden har anslået afledt drift på 5-10.000 kr. årligt.

Mariager Sejlklub har et projekt under planlægning, som blandt andet omfatter uddybning omkring klubbens B-bro. Det er ved at blive undersøgt, om det er muligt at anvende noget af dette uddybningsmateriale, hvilket vil kunne reducere etableringsomkostningerne til sandstranden. Det forudsætter at sandet har tilstrækkelig kvalitet rent (lugt og farve). Grænseværdier for miljømæssige stoffer er i orden.

Det skal også bemærkes, at personer med lokal kendskab har udtrykt tvivl i forhold til, om det vil være attraktivt at bade på lokaliteten på grund af blød og sumpet bund ved strandkanten. I givet fald vil strandarealet mere være til ophold og rekreative aktiviteter end til badning.

Kommunen servicerer i øvrigt allerede en badebro ved Færgehagen vest for campingpladsen, hvor vandkvaliteten er god.

Udvalget for Teknik og Miljø bedes tage stilling til, om projektet skal overtages som et kommunalt projekt, og hvordan finansieringen i givet fald skal tilvejebringes.

Beslutning 

Lukkede dagsordenspunkter