Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 12. april 2021 kl. 16:00 i WEBEX
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-3-17

37. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

SO

Beslutning

Godkendt.
Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

27.15.12-Ø40-1-21

38. Frivillighedspris og fejring af de frivillige på ældreområdet 2021

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Siden 2017 har Udvalget for Sundhed og Omsorg stået for uddeling af Frivillighedsprisen på ældreområdet. Prisen uddeles hvert år i forbindelse med arrangementet Frivillig Fredag, som afholdes den sidste fredag i september. I denne sag orienteres Udvalget for Sundhed og Omsorg om Frivillighedsprisen på ældreområdet 2021.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At afvikling af årets frivillighedspris på ældreområdet godkendes.

2. At udvalget godkender den opdaterede rammebeskrivelse for Frivillighedsprisen på ældreområdet.

3. At udvalget godkender forslag til en ny sammensætning af priskomiteén.

4. At udvalget udpeger et medlem til priskomitéen. 

Sagsfremstilling

Udvalget for Sundhed og Omsorg besluttede 28. november 2016, at der skal være en Frivillighedspris på ældreområdet.

Formålet med Frivillighedsprisen er:

 • At hædre og anerkende de frivillige på ældreområdet for deres store indsats.
 • At understøtte det aktive medborgerskab og det frivillige initiativ.
 • At synliggøre og skabe opmærksomhed omkring de frivillige på ældreområdet.
 • At fremme erfaringsdelingen blandt de frivillige.

 

Prisen blev første gang uddelt i Arden Hallerne i 2017. Prisen overrækkes i forbindelse med den årlige fejring af de frivillige på ældreområdet ved Frivillig Fredag den sidste fredag i september. Den årlige fejring har fundet sted siden 2015 og er en kollektiv anerkendelse af de mange frivillige på ældreområdet. Prisen overrækkes af formanden for Udvalget for Sundhed og Omsorg eller en repræsentant fra udvalget, der holder en kort tale til de frivillige. Derudover byder Frivillig Fredag på fællesspisning og musikalsk underholdning. Udgifter til arrangementet og Frivillighedsprisen finansieres af §18-midlerne.

Grundet situationen med Covid-19 blev Frivillig Fredag i 2020 aflyst. På den baggrund blev Frivillighedsprisen 2020 uddelt på anden vis.

Frivillighedsprisen 2021
Frivillighedsprisen 2021 overrækkes til Frivillig Fredag, der i år afholdes fredag d. 24. september 2021.

Administrationen i Velfærdssekretariatet sikrer annoncering og håndtering af indstillinger til prisen. Der annonceres bredt i Mariagerfjord Kommune, eksempelvis via de sociale medier, kommunes hjemmeside og lokalaviserne. Derudover bliver ældreområdet gjort opmærksom på prisen, da eksempelvis plejecentrene ofte har kenskab til mange frivillige på ældreområdet. Indstilling til prisen sker via elektronisk skema på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside.

Foruden Frivillighedsprisen overrækkes også Integrationsprisen i Mariagerfjord Kommune til Frivillig Fredag. I 2021 samarbejder administrationen med fagenheden Arbejdsmarked om annoncering og indstillingsprocedurer til de to priser. Formålet er at dele erfaringer, ensrette annonceringen og få flest mulige indstillinger til de to priser.

Priskomité 2021
Hvert år nedsættes en priskomité, der har til opgave at behandle de indkomne indstillinger til prisen.

Da frivillighedsprisen på ældreområdet har til formål at hylde den frivillige indsats i Mariagerfjord kommune foreslås en ny sammensætning af priskomiteén. Med ønske om en bredere repræsentation fra frivillige- og foreningslivet forslås priskomitéen udviddet med en repræsentant fra hhv. Ældresagen og Røde Kors i Mariagerfjord Kommune.

Priskomitéen for Frivillighedsprisen på ældreområdet 2021 forslås derfor konstitueret med følgende repræsentanter:

 • Et udvalgsmedlem fra Udvalget for Sundhed og Omsorg
 • En plejecenterleder
 • En repræsentant fra FOA
 • En repræsentant fra Seniorrådet
 • En repræsentant fra Frivilligcenter Mariagerfjord
 • En repræsentant fra Ældresagen i Mariagerfjord kommune (Ny repræsentant)
 • En repræsentant fra Røde Kors i Mariagerfjord Kommune (Ny repræsentant)

 

Administrationen yder sekretariatsbistand for priskomitéen.

Udvalget bedes udpege en repræsentant til priskomiteén i 2021. Priskomiteén inviteres til møde primo september, hvor de indkomne indstillinger behandles og årets prismodtager vælges.

Opdateret rammebeskrivelse for Frivillighedsprisen på ældreområdet

Den tidligere rammebeskrivelse fra 2018 er opdateret og indstilles til godkendelse i udvalget. Beskrivelsen er vedhæftet som bilag.

Beskrivelsen er opdateret med følgende dele:

 • Sammensætning af priskomiteen er uddvidet, så det fremgår, at komiteen fremadrettet også består af en repræsentant fra hhv. Ældresagen og Røde Kors i Mariagerfjord Kommune.
 • I afsnittet vedr. processen er det tilføjet, at planlægning og uddeling af Frivillighedsprisen understøttes administrativt af Velfærdssekretariatet i Mariagerfjord Kommune.
 • I afsnittet vedr. annoncering er informationsmail til sundheds- og ældreområdet tilføjet.  

Beslutning

Godkendt. Peter Muhl blev udpeget til at deltage i priskomitéen.
Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

27.15.12-Ø40-30-20

39. Puljen til frivilligt socialt arbejde (§18 i Serviceloven)

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Der er i 2021 afsat 894.000 kr. til puljen for frivilligt socialt arbejde efter §18 i Serviceloven. Målgruppen for denne pulje er alle borgere, men retter sig primært mod indsatser for de mest udsatte og sårbare børn, unge og ældre. Midlerne kan søges af frivillige sociale foreninger m.fl., som har specifikke aktiviteter for særligt udsatte borgere. Midlerne tildeles af administrationen én gang om året, og der redegøres i denne sag for tildeling af midlerne for 2021.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

 1. At orientering om tildelingerne af midler fra puljen til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens §18 tages til efterretning.

Inddragelse

Handicaprådet og Seniorrådet orienteres om sagen på kommende møder 15. og 20. april 2021.

Sagsfremstilling

Midler til frivilligt socialt arbejde tildeles efter reglerne om frivillige sociale midler i henhold til §18 i Serviceloven. Målgruppen er alle borgere, men retter sig primært mod indsatser for de mest udsatte og sårbare børn, unge og ældre. §18-midlerne kan søges af frivillige foreninger m.fl., som har specifikke aktiviteter for særligt udsatte målgrupper. Det kan være socialt marginaliserede voksne, unge med problemer eller udsatte børn.

Ansøgningsfristen for tildeling af midler efter Servicelovens §18 var fredag den 5. februar 2021. Alle ansøgninger er blevet behandlet på baggrund af kriterierne, bekrevet i vedlagte bilag 'Strategi for frivilligt socialt arbejde i Mariagerfjord Kommune (SEL§18)'.

Økonomi

I budget 2021 er der afsat kr. 894.000 kr. til §18 puljen. Der er tildelt i alt 831.700 kr. fordelt på i alt 52 ansøgninger.

Herudover er der afsat 20.000 kr. til Frivillig Fredag og fejring af de frivillige på ældreområdet.

Der er et restbeløb på 42.300 kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

27.35.08-Ø40-1-20

40. Tildeling af midler til aktivitetstilbud for +60 årige (§79 i Serviceloven)

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Der er i 2021 afsat 295.000 kr. i §79 puljen til frivillige foreninger i Mariagerfjord Kommune, der laver aktivitetstilbud for de +60 årige. Puljen er oprettet på baggrund af §79 i Serviceloven. Puljens formål er at støtte aktiviteter målrettet +60 årige for at fremme sundhed og trivsel. Der redegøres i sagen for tildeling af puljemidlerne for 2021.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

 1. At orientering om tildeling af midler fra §79-puljen tages til efterretning.

Inddragelse

Handicaprådet og Seniorrådet orienteres om sagen på kommende møder 15. og 20. april 2021

Sagsfremstilling

Én gang om året tildeler Mariagerfjord Kommune midler til de frivillige i kommunen, der søger kommunens pulje med de såkaldte § 79-midler. I loven står der bl.a., at ”Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte”. 

Administrationen behandler ansøgningerne på baggrund af kriterier, der er beskrevet i en politisk godkendt strategi som er vedlagt som bilag 'Strategi for aktiverende og forebyggende tiltag efter Servicelovens § 79'. Der er altid tale om en konkret, individuel vurdering af ansøgningerne.

Det fremgår af strategien, at tilbud, der støttes, skal være såkaldt generelle tilbud. Det betyder, at de tilbud, der får støtte, skal være åbne for alle +60 årige, der måtte have lyst til at benytte de pågældende tilbud. Desuden skal tilbuddene være mer et aktiverende og forebyggende sigte. Det betyder, at tilbuddene skal gøre noget for at fremme sundhed og trivsel samt forebygge sygdom for de +60 årige i kommunen.

Der kan nævnes flere eksempler på aktiviteter, der kan støttes. Det kunne f.eks. være en pensionistklub, der laver sociale aktiviteter for +60 årige. Det kunne også være en forening, der arrangerer foredrag for +60 årige. Slutteligt kunne det være en forening, der laver idrætstilbud for målgruppen.

Ansøgningsfristen for tildeling af §79-midler var fredag den 5. februar 2021. 

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 295.000 kr. til §79-puljen. Der er tildelt 290.543 kr. fordelt på i alt 35 ansøgninger.

Der er et restbeløb på 4.457 kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

27.57.00-G01-6-20

41. Fremtidens Handicap- og Botilbud

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Byrådet har med budget 2021 afsat midler til udvikling af "Fremtidens Handicap- og Botilbud". Med inspiration fra projekt "Fremtidens Plejecentre", gennemført på kommunens ældreområde for få år siden, er der afsat midler til at gennemføre en tilsvarende proces på handicapområdet.

Det er en proces med fokus på at implementere forandringer, der er med til at højne livskvaliteten hos borgerne på botilbud samt støtte borgere med psykiatriske lidelser og andre handicap i at mestre livet. Der er samtidigt fokus på at bruge medarbejdernes faglighed og viden på en effektiv og meningsfuld måde i samspil med borgerens pårørende og det omkringliggende samfund.

En arbejdsgruppe bestående af fagchefen og ledere på handicapområdet har udarbejdet et kommissorium for arbejdet med Fremtidens Handicap- og Botilbud som fremlægges i denne sag.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At kommissorium for Fremtidens Handicap- og Botilbud godkendes.

2. At der udpeges to medlemmer af Udvalget for Sundhed og Omsorg til referencegruppen for processen om Fremtidens Handicap- og Botilbud.

Sagsfremstilling

På baggrund af de midler, der er afsat til udvikling af Fremtidens Handicap- og Botilbud, har en arbejdsgruppe bestående af fagchef og ledere fra handicapområdet udarbejdet et kommissorium for arbejdet, hvor det bl.a. forslås at fokusere processen på arbejdet med nære relationer.

Målgruppen for Fremtidens Handicap- og Botilbud udgør således de borgere, der har sværest ved på egen hånd at skabe livgivende nære relationer til andre mennesker. Det er valgt at afgrænse målgruppen til beboere i botilbud og borgere i eget hjem, der får pædagogisk støtte. Målet er at udvikle flere praksisser, der støtter borgere i at have et rigt liv med nære relationer. For nogle af Mariagerfjord Kommunes borgere er deres handicap en hæmsko for at have de sociale relationer, de ønsker sig og har behov for. Dette gælder langt fra alle borgere med handicap, men for nogle, er de daglige relationer de fagprofessionelle, som hjælper og støtter dem i hverdagen. Mennesket er et socialt væsen, hvis liv bliver rigt og meningsfuldt ved, at vi er noget for nogen. Formålet med processen er derfor, at skabe en pædagogisk praksis, der støtter borgeren i netop at "være noget for nogen" i nære relationer.  

Det foreslås i kommissoriet bl.a., at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med input til, hvordan Mariagerfjord Kommune fremover skal arbejde med at understøtte borgerens nære relationer. Arbejdsgruppen vil bestå af ledere og medarbejdere fra handicapområdet, for på den måde at sikre forankring og praksisnær viden undervejs i processen.

Sideløbende hermed etableres en referencegruppe bestående af fagchefen for Familie og Handicap, tre ledere fra handicapområdet, to medlemmer af Udvalget for Sundhed og Omsorg samt to medlemmer af Handicaprådet. Referencegruppens rolle bliver at kvalificere resultaterne undervejs i processen. Referencegruppen tænkes inddraget til et opstartsmøde om præsentation af tids- og procesplan og kvalificering heraf; et midtvejsmøde samt et afsluttende møde med præsentation af processens resultater inden disse præsenteres for Udvalget for Sundhed og Omsorg. Opstartsmødet forventes afholdt 19. maj 2021.

Processen er planlagt til at løbe fra foråret 2021 og frem til slutningen af 2021. Kortlægningsfasen opstartes i slutningen af maj 2021. Der gøres opmærksom på, at processen kan forskubbes på grund af Covid-19. 

Beslutning

Udvalget tiltræder kommissoriet med den bemærkning, at der i processen sættes fokus på et bredt perspektiv på borgeres behov, og at processen tilrettelægges på en måde, hvor der bliver god mulighed for inddragelse af relevante interessenter, herunder pårørende. 

Lene Nielsen og Jan Andersen blev udpeget til at deltage i referencegruppen.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

29.00.00-G01-8-15

42. Status på for-projekt vedrørende sundhedshus

Forventet sagsgang

SO, ØK

Anledning

Økonomiudvalget godkendte 3. august 2020 en projektbeskrivelse for et forprojekt vedrørende etablering af sundhedshus i Hobro.   

Ifølge planen skulle styregruppen fremlægge resultatet af forprojektet til politisk behandling i januar 2021. På grund  arbejdspres som følge af COVID 19-situationen samt behov for en mere tidskrævende proces er for-projektet desværre blevet forsinket. I stedet fremlægges en status på for-projektet samt et forslag til en revideret tidsplan.  

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Økonomiudvalget:

1. At den reviderede tidsplan for for-projektet vedrørende sundhedshus i Hobro godkendes.

2. At status på for-projektet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte 3. august 2020 en projektbeskrivelse for et forprojekt vedrørende etablering af sundhedshus i Hobro.

Ifølge projektbeskrivelsen for forprojektet skulle styregruppen fremlægge resultatet af forprojektet til politisk behandling i januar 2021.

Idet processen med at afdække de potentielle aktiviteter i et sundhedshus er blevet besværliggjort på grund af COVID-19 har det ikke været muligt at følge den oprindelige tidsplan og levere et færdigt for-projekt i januar 2021.

For at kunne afdække overgange mellem region og kommune og mulige synergier ved en sammenflytning tilstrækkeligt, er der behov for en proces med inddragelse af klinikere og praktikere fra henholdsvis region og kommune. Da det relevante personale i både region og kommune gennem det sidste år på forskellig vis har været optaget af håndteringen af COVID-19, og da muligheden for at mødes fysisk har været stærkt begrænset, har det ikke været muligt at gennemføre denne proces  

Der foreligger derfor endnu ikke noget færdigt resultat af for-projektet. I stedet fremlægges en status på aktiviteterne i for-projektet samt et forslag til en revideret tidsplan. Status på for-projektet er vedlagt som bilag.

Den reviderede tidsplan er indsat herunder:

Tidsplan
TRIN 1
 
August 2020Godkendelse af beskrivelse af for-projekt og udpegning af styregruppe i hhv. Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland.
TRIN 2Udarbejdelse af for-projekt
September 2020Første møde i styregruppe.
September 2020-februar 2021Research med inspiration fra andre sundhedshuse.

Afdækning af interesse hos private sundhedsaktører.

Skærpelse af projektets retning.

 
Marts 2021Status på projekt inklusiv revideret tidsplan til politisk behandling.

 
Marts-juli 2021Afdækning af vision for og indhold i et sundhedshus:

 • Hvilke kommunale og regionale funktioner bør være en del af sundhedshuset?
 • Hvilke synergier vil det give for samarbejdet omkring borgerne?
 • Hvordan vil det lette borgernes vej i behandlingen?

 

Konkret vil der være tale om en proces med klinikere/ praktikere i region og kommune med fokus på indhold og vision i sundhedshus.

Desuden vil alment praktiserende læger og speciallæger blive inviteret med i processen.

Det vil være væsentligt at få afdækket bruger/patient/ borgerperspektiver som oplæg til processen evt. i form af fysisk deltagelse af borgere, der deler erfaringer fra eget eller pårørendes forløb i sundhedsvæsnet.

Påbegynde afdækning af eksterne finansieringsmuligheder via fonde, puljer mv.

Påbegynde arbejdet i de tre parallelle spor til efterårets proces.  

August 2021 Status på projektet til politisk behandling i forbindelse med budgetprocesserne i region og kommune.

Fokus i status vil være på visionen for og indholdet i et sundhedshus.

På dette tidspunkt vil der endnu ikke være beskrevet konkrete bygningsmæssige behov i relation til sundhedshuset, ligesom der heller ikke foreligger konkrete vurderinger af økonomien i projektet. 

 
August-november 2021 Der arbejdes i tre parallelle spor

 1. Helhedsplan/byggeteknisk beskrivelse

 • Udarbejdelse af helhedsplan for byggeriet af et sundhedshus
 • Beskrivelse af mulige etaper i et sundhedshusbyggeri, hvor der kan være flere år mellem hver etape.
 • Afdækning af muligheder i de eksisterende hospitalsbygninger i relation til et sundhedshus og beskrivelse af eventuelle ombygningsbehov i de eksisterende hospitalsbygninger.

 

 1. Økonomi/ finansieringsmuligheder 

 • Vurdering af finansieringsbehov i de forskellige etaper af helhedsplanen med særligt fokus på første etape af projektet.
 • Fortsat afdækning af eksterne finansieringsmuligheder via fonde, puljer mv.

  

 1. Juridisk konstruktion

 • Afdækning af potentialer og udfordringer i forskellige ejerformer.

 

December 2021Færdigt for-projekt afleveres til politisk behandling i hhv. Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland.

For-projektet vil indeholde:

 • En beskrivelse af visionen for og indholdet i et sundhedshus med særlig fokus på første etape.
 • Et forslag til ejerform for et sundhedshus.
 • En helhedsplan for et etapeopdelt sundhedshus-byggeri med særlig fokus på første etape af projektet.
 • Vurdering af finansieringsbehov i forbindelse med projektet – med særligt fokus på første etape.
 • Vurdering af eksterne finansieringsmuligheder via puljer og fonde mv.  
 • Ansøgning om midler til første etape af projektet i forbindelse med regionens og kommunens budgetprocesser for 2023-26.  

 

TRIN 3Politisk godkendelse af for-projekt
Januar 2022Politiske processer ift. godkendelse af for-projekt og foreløbig økonomi i hhv. Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland.

 
Februar 2022Hvis projektet godkendes politisk, påbegyndes arbejdet med at konkretisere en projektbeskrivelse til brug for konkurrenceudsættelse.

 
Marts-september 2022Budgetprocesser i region og kommune.

Udarbejdelse af projektbeskrivelse til konkurrenceudsættelse.

 
Oktober 2022Endelig vedtagelse af budget 2023-26 i region og kommune.

 
TRIN 4 Konkurrenceudsættelse
Ultimo 2022Konkurrenceudsættelse af projekt.
Primo 2023Valg af projekt
TRIN 5Byggefase
?Byggeri af sundhedshusets første etape påbegyndes.

 
?Første etape af sundhedshus står færdigt.

 

 

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

27.03.22-A00-1-20

43. Ledelsesberetning fra værestedet Madam Blå

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Værestedet Madam Blå i Hobro har udarbejdet ledelsesberetning for 2020/21. De væsentligste punkter er fremhævet i sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At orientering om ledelsesberetning for 2020/21 fra værestedet Madam Blå i Hobro tages til efterretning

Sagsfremstilling

Madam Blå udarbejder årligt en ledelsesberetning for værestedet Madam Blå indeholdende årskrift, statistik, evaluering, handleplaner mm.
Ledelsesberetningen for 2020/21 er vedlagt som bilag, og heraf fremgår det blandt andet, at Madam Blå i 2020 har oplevet et dalende besøgtal. Der har i 2020 været 6.879 hverdagsbesøg - en nedgang på ca.1.200 besøg (15%) sammenlignet med 2019. Nedgangen begrunder sig i Coronasituationen. Der er dog i det forgangne år ikke oplevet væsentlige udsving i brugergruppen.

Coronasitationen har på flere måder været årsag til ændringer i 2020. Madam Blå har oplevet færre frivillige fremmødte i 2020, hvilket hænger sammen med, at man har ønsket at begrænse risikoen for smitte. Under den første nedlukning i marts 2020 blev der etableret udendørs servering samt madpakker til at bringe med hjem - begge dele gratis og finansieret af midler fra staten. Der var fin tilslutning til den gratis madservering. Fra maj og frem til nu har Madam Blå serveret rundstykker, hvilket har bidraget til, at brugerne kommer hjemmefra og ikke isolerer sig.

Det seneste tilsyn, foretaget af Evidenta i 2020 viser, at Madam Blå i vid udstrækning lever op til krav indeholdt i Blå Kors kvalitetsmodel, og at der kontinuerligt arbejdes med at opretholde god kvalitet i tilbuddet. Der er ligeledes skabt en god kultur hvor brugerne af caféen har et godt fællesskab og føler et ejerskab for de daglige opgaver og den fælles trivsel. Ligeledes oplever de ansatte god trivsel, hvilket er vurderet på baggrund af interviews og observationer. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

00.15.01-G01-1-21

44. Statusrapport og regnskab for TUBA Mariagerfjord 2020

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Mariagerfjord Kommune har i 2020 ydet driftsbevilling til TUBA Mariagerfjord på 123.000 kr.

TUBAs primære mål er at tilbyde børn/unge (14-35 år) med forældre med alkohol- eller stofmisbrug et terapeutisk samtaleforløb. I Mariagerfjord Kommunes kontrakt med TUBA er det derudover fastsat, at de skal tage otte unge i aldersgruppen 25-35 år i behandling.

TUBA udarbejder hvert år en statusrapport og årsregnskab, som Udvalget for Sundhed og Omsorg og Udvalget for Børn og Familie orienteres om.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At orientering om statusrapport og årsregnskab for TUBA Mariagerfjord 2020 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

TUBA er til stede i 33 kommuner spredt over hele Danmark. I 2020 havde TUBA 3.969 børn/unge af alkoholikere eller stofmisbrugere mellem 14 og 35 år i et terapeutisk forløb. I Mariagerfjord var der i 2018 i alt 47 unge i terapeutisk forløb, her af 17 i aldersgruppen 25-35. I løbet af 2020 er der kommet i alt 50 ny-henvendelser. Der blev i 2020 afsluttet 27 forløb, og der er aktuelt 19 på venteliste.

De terapeutiske forløb kan bestå af et individuelt samtaleforløb eller et gruppeterapeutisk forløb.

TUBA arbejder systematisk med at indsamle data fra de unge gennem deres behandlingsforløb. TUBA anvender både start- og slutevalueringer udfyldt af de unge. De unge vurderer, at der er sket betydelige positive forandringer på alle undersøgte områder. I TUBA Mariagerfjord fremhæves den væsentlige forandring i de unges trivsel og at deres belastningssymptomer reduceres.

TUBA har ligesom alle andre i 2020 været påvirket pga. COVID-19. Begrænsningerne har dog medført, at der er udviklet en række nye tilbud til de unge, bl.a. online terapi, og øget adgang til anden rådgivning online.

Der har i 2020 også været øget fokus på at skabe opmærksomhed om TUBAs tilbud overfor kommunens unge, samt fag- og frontpersonale, så de kan blive bedre i stand til at opdage og hjælpe børn og unge fra familer med misbrug. Der har været et kontinuerligt fokus på opsøgende og informativt arbejde i lokalområdet. Der var således eksempelvis arrangeret et samarbejde med Biograf Hadsund om at vise TUBAs kortfilm med efterfølgende oplæg fra unge med egne erfaringer. Dette blev grundet COVID-19 aflyst, men er flyttet til 2021.

Vedlag er Statusrapport og Årsregnskab for TUBA Mariagerfjord 2020.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

00.01.00-G01-62-20

45. Orientering

Forventet sagsgang

SO

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg

1) at orientering tages til efterretning

Sagsfremstilling

1. Status Covid-19

2. Social- og Sundhedspolitisk Forum 10.-11. juni 2021

3. Årsrulleplan

4. Eksempler Bedre Koordineret Sagsbehandling

5. Orientering om ledelsesorganisering Sundhed og Ældre

Stillingen som afdelingsleder (områdeleder i daglig tale) for Plejecentrene opslås ledig. Det forventes; at der kan tiltræde en ny afdelingsleder for området d. 1. august. Samtidigt samles hjemmeplejen og sygeplejen under den samme afdelingsleder, Stine Norlen. Den samlede afdelingsledergruppe reduceres således fremadrettet fra 5 til i alt 4 afdelingsledere.

6. Orientering om økonomien på handicapområdet

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

00.01.00-G01-62-20

46. Eventuelt

Forventet sagsgang

SO

Beslutning

Intet.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

00.22.00-P35-6-20

47. Underskriftsark

Forventet sagsgang

SO

Sagsfremstilling

Alle tilstedeværende udvalgsmedlemmer skal godkende protokollen ved at trykke på den grønne "Godkend" knap i FirstAgenda.

Beslutning

Mødet sluttede kl. 19.00.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

Lukkede dagsordenspunkter