Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Foreningsrådet den 21. oktober 2020 kl. 16:30 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus, Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund
  

 

Åbne dagsordenspunkter

18.14.00-A00-1-13

1. Godkendelse af referat

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At referatet fra 10. august 2020 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Michael Blomstrand, Lars Peter Sørensen, Jan Vestergaard og Anne-Katrine Buck var fraværende med afbud.

Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.14.00-A00-1-13

2. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Michael Blomstrand, Lars Peter Sørensen, Jan Vestergaard og Anne-Katrine Buck var fraværende med afbud.

Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.20.02-P05-1-20

3. Status på kortlægning af talent og eliteområdet

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Fagenheden har via en virksomhedspraktikant fået udarbejdet en rapport omkring talent- & eliteområdet i Mariagerfjord Kommune. Rapporten kortlægger de nuværende indsatser på området og fremlægger anbefalinger for fremtidige indsatser, såfremt man ønsker at øge satsningen på dette område. 

Fagenheden ønsker at orientere om de vigtigste fund og anbefalinger fra rapporten.  

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Forenigsrådet:

1: At orienteringen tages til efterretning, og at foreningsrådet tager stilling til, om foreningsrådet anbefaler, at der arbejdes videre med rapportens anbefalinger.

Sagsfremstilling

Baggrund

Flere og flere sammenlignelige kommuner (Hjørring, Skive, Thisted) har igennem de seneste år øget deres satsning på talent- og eliteområdet, og på den måde skabt mulighed for deres unge udøvere til at udvikle deres talent uden at skulle flytte til en anden kommune, samtidig med de har skabt en mere attraktiv kommune i forhold til nye borgere.

Med denne baggrund er der gennem foreningsbesøg, skolebesøg og besøg hos andre kommuner lavet en kortlægning af talent- og eliteområdet i Mariagerfjord Kommune. Baseret på kortlægningen er der nedskrevet anbefalinger til en fremtidig øget indsats på området. 

Kortlægningen:

Besøgene hos idrætsforeningerne viste, at der allerede er gang i nogle gode talentudviklingstiltag i kommunen, men samtidig viste det også nogle foreninger, der ønskede sig et større samarbejde med og støtte fra Mariagerfjord Kommune. Helt overordnet kunne de se muligheder inden for følgende områder:

 • Morgentræning i samarbejde med uddannelsesinstitutioner faciliteret igennem en elitekoordinator
 • Netværk & kurser på tværs af idrætsforeninger faciliteret af en ansat koordinator
 • Ansættelse af elitekoordinator til håndtering af skole-foreningssamarbejder, netværk imellem eliteidrætsforeninger og et generelt øget samarbejde med det kommunale område.
 • Øget satsning gennem forhøjelse af talent- og elitepuljen samt et forbedret skolesamarbejde

 

På besøgene hos de to uddannelsessteder, hvor der i forvejen er opsatte foreningssamarbejder omkring morgentræning, viste der sig nogle af de samme tendenser, som hos foreningerne. Det var især ønsker omkring en kommunal forankring af skole-foreningssamarbejdet omkring idrætsklasser, hvilket vil give dem mulighed for at koncentrere sig om skoledelen, øge synligheden og give et bredere spænd i idrætsklasserne og forhøje kvaliteten af tilbuddet. 

Afslutningsvis blev der besøgt de kommunale enheder for talent- og eliteområderne i henholdsvis Thisted og Viborg Kommune. Her gik snakken både på deres opstart af enhederne, men ligeså på de gevinster de har oplevet gennem en øget satsning på området. Der nævntes blandt andet: 

 • Generelt forstærket idrætsliv både for bredde og elite. 
 • Større samarbejde på tværs af idrætsforeninger, der bidrager til deling af viden og best-practice. 
 • Større opmærksomhed omkring talentudvikling og elitearbejde i kommunen. 
 • Længere fastholdelse af idrætsudøvere, da man ikke behøver at forlade kommunen for at finde uddannelsestilbud, der kan kombineres med elitesport. 
 • Forstærket bosætningsstrategi gennem en forståelse af kommunen som en idrætskommune og et sted, hvor der er ikke er begrænsninger for at udfolde sit talent. 
 • Idrætsudøverne er fornemme ambassadører både internt i kommunen, men også eksternt. 
 • Øget tilknytning til kommunen - forventer at flere vender hjem senere i livet både til kommune og foreninger. 
 • Bedre muligheder for uddannelsesinstitutioner kan erhverve studerende fra andre steder i landet. 
 • Øgede muligheder for at tiltrække U-DM, DM og evt. Internationale stævner i forskellige sportsgrene. 

 

Anbefalinger:

På baggrund af den indsamlede empiri anbefales følgende step i en øget satsning på talent- og eliteområdet: 

1. Oprettelse af Eliteidrætsråd. 

Det anbefales at der nedsættes et Eliteidrætsråd, som har en overordnede i forhold til større beslutninger i forbindelse med arbejdet omkring Talent- og Eliteområdet i Mariagerfjord Kommune. 

Rådets opgaver anbefales at være følgende: 

 • at udvikle og føre Mariagerfjord Kommunes Talent og Eliteidræts politik ud livet 
 • at styrke og vedligeholde talentudvikling og talentudviklingsmiljøer og derigennem medvirke til, at skabe eliteidrætsudøvere, som kan brande Mariagerfjord Kommune og skabe fælles idrætslige begivenheder og oplevelser for befolkningen. 
 • at sikre mulighed for at skabe elitære idrætsmiljøer i idrætsgrene, hvor Mariagerfjord Kommune har forudsætninger og potentiale, således at idrætsmiljøerne kan medvirke til at markere og markedsføre Mariagerfjord Kommune som idrætskommune. 
 • at samle de kræfter, som har interesse i og mulighed for at styrke eliteidrætten, til en koordineret indsats og ressourceudnyttelse, hvor man gennem fælles bestræbelser giver eliteidrætten i Mariagerfjord Kommune optimale vækstbetingelser. 

 

2. Ansættelse af Elitekoordinator 

For at løfte de koordinerende opgaver og skabe værdi af den øgede satsning, er det essentielt at der afsættes midler til ansættelsen af en Elitekoordinator. Der er ansat Elitekoordinatorer i alle Team Danmark kommuner. Det anbefales at personen placeres som en del af en kommunal forvaltning (fx. Kultur og Fritid), da det giver klare fordele i forhold til at være tæt på ressource-personer, nøgle-forvaltninger, og det politiske system. Elitekoordinatorer står for den daglige drift af sekretariatet og for serviceringen af Eliteidrætsrådet. 

3. Opstart af kommunalt forankrede Idrætsklasser 

Talentklasser er hjørnesten i en Talent- og Elitesatsning og er essentiel for en øget satsning på området. Derfor anbefales det, at arbejdet med at udvælge skole og etablere idrætsklasser er blandt de første punkter på dagsordenen efter de to ovennævnte. 

  

Økonomi

Fagenheden gør opmærksom på, at der i nuværende budgetter ikke er afsat midler til ekstra fokusering på talent/elite området.

Beslutning

Taget til efterretning.

Foreningsrådet anbefaler at, der arbejdes videre med styrkelse af foreningsliv igennem eliteudvikling og med de anbefalinger der er i rapporten. Foreningsrådet anbefaler desuden at, der også kigges på talentudvikling uden for sportsverdenen.

Michael Blomstrand, Lars Peter Sørensen, Jan Vestergaard og Anne-Katrine Buck var fraværende med afbud.

Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

29.00.00-G01-14-18

4. Orientering om Sundhedsstrategier 2019-2025

Anledning

I forbindelse med udmøntningen af Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019-2025, blev der medio 2019 igangsat en proces for udarbejdelse af tre sundhedsstrategier for henholdsvis mental sundhed, sundhedsadfærd og kronisk sygdom. Sundhedsstrategierne har været til orientering i alle stående udvalg og er endeligt godkendt i udvalget for Sundhed og Omsorg den 31. august. Herefter skal Strategierne til orientering i alle råd.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Foreningsrådet

  1. At rådet orienteres i Sundhedsstrategier 2019-2025. 

Inddragelse

Sagen sættes på dagsordenen til orientering i følgende råd:

• Handicaprådet d. 10. september

• Seniorrådet d. 15. september

• Foreningsrådet d. 21. oktober

• Landdistriktsrådet d. 26. oktober

• Integrationsmødet d. 25. november

• Ungdomsrådet d. XXX

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af Sundhedsstrategier 2019-2025

Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019-2025 blev godkendt i Byrådet den 27. juni 2019. På baggrund af Sundhedspolitikken, er der nedsat tre arbejdsgrupper for henholdsvis mental sundhed, kronisk sygdom og sundhedsadfærd. De tre arbejdsgrupper har haft til opgave at udarbejde tre overordnede strategier for, hvordan der frem mod 2025 skal arbejdes med sundhed i Mariagerfjord Kommune. Disse strategier er samlet i materialet Sundhedsstrategier 2019-2025, der er vedhæftet som bilag.

Sundhedsstrategier 2019-2025 skal ses i forlængelse af strategien for sundhed og trivsel 0-18 år, og er derfor primært målrettet borgere over 18 år.

I udarbejdelsen af de tre strategier, har de tværgående indsatsområder for henholdsvis lighed i sundhed, sunde rammer, meningsfulde fællesskaber og tidlig indsats haft et gennemgående fokus.

I forlængelse af Sundhedspolitikken peges der ligeledes på en række faktorer, der kan påvirke den enkeltes sundhed, og som Mariagerfjord Kommune prioriterer et særligt fokus på. Dette vedrører blandt andet KRAM-faktorerne for kost, rygning, alkohol og motion. Selvom en KRAM-faktor ikke er nævnt eksplicit i strategien, eksempelvis rygning, er det fortsat et undertema, der arbejdes videre med i udmøntningen af Sundhedsstrategier 2019-2025.

De tre strategier indeholder strategiske perspektiver på, hvordan Mariagerfjord Kommune skal arbejde med sundhed frem mod 2025. På den baggrund er strategimaterialet overordnet, hvorfor der endnu ikke er udarbejdet konkrete handlingsforslag for, hvordan strategierne skal udmøntes i praksis.

Arbejdet med sundhedsstrategierne i arbejdsgrupperne

I Sundhedspolitikken understreges det, at sundhed er et fælles anliggende og at udviklingen af det samlede arbejde med sundhed blandt andet skal ske på tværs af kommunens fagenheder. Derfor har de tre arbejdsgrupper været bredt sammensat af ledelsesrepræsentanter fra hele organisationen samt råd, der repræsenterer frivillige- og foreningslivet. Derudover har afdelingsleder fra Sundhed og Træning samt to konsulenter fra Velfærdsområdet været gennemgående tovholdere på processen og har udarbejdet strategimaterialet med afsæt i arbejdsgruppernes input.

Arbejdet har været konstruktivt og dialogbaseret. De tre arbejdsgrupper er bredt sammensat på tværs af forskellige fagområder, hvorfor det ikke er alle, der i lige høj grad arbejder med sundhed i det daglige. Det har derfor været en naturlig udfordring for arbejdsgrupperne at tale sig ind i sundhedsperspektivet.   

Repræsentanterne i de tre arbejdsgrupper er illustreret i tabellen herunder.

Mental sundhedSundhedsadfærdKronisk sygdom
Formand Arne Omar Sørensen, Familie/Skole/Dagtilbud

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Hanne Virkman, Sundhed og Ældre/Handicap

• Lene Andersen, Arbejdsmarked

• Mette Secher Hede, Kultur og Fritid

• Allan Aksel Jensen, Teknik og Byg/Natur og Miljø

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Knud Erik Jensen, Foreningsrådet

• Peter Mikkelsen, Landdistriktsrådet (suppleant Belinda Vendelbo)

 
Formand Joan Kamstrup, Kultur og Fritid

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Birgit Sørensen, Sundhed og Ældre/Handicap

• Line M. Jensen, Arbejdsmarked

• Gitte Gade, Familie/Skole/Dagtilbud

• Inger Taylor, Natur og Miljø /Teknik og Byg

• Jan Stigaard/Skole

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Faketa Leto, Integrationsrådet

• Lene Lundsgaard, Seniorrådet

 
Formand Michael Bredahl Tidemand, Arbejdsmarked

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Torben Fredriksen, Sundhed og Ældre/Handicap

• Niels Sørensen, Kultur og Fritid

• Maria Friis Jensen, Familie/Skole/Dagtilbud

• Carina Lassen, Teknik og Byg/Natur og Miljø

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Lene Nielsen, Handicaprådet

 

 

Inddragelse af borgerperspektiver i Sundhedsstrategier 2019-2025

For at sikre borgerperspektivet i udarbejdelsen af sundhedsstrategierne, inviterede Mariagerfjord Kommune alle interesserede borgere til at deltage i to borgerpanelmøder. Der er i alt afholdt to møder i borgerpanelet i hhv. januar og februar 2020. Fremmødet til de to møder var henholdsvis 13 og 8 deltagere, der var aldersmæssigt bredt repræsenteret. Borgerne blev rekrutteret via Facebook og kommunens medarbejdere. Borgerpanelet har bidraget med mange gode og konstruktive perspektiver til materialet – herunder konkrete forslag til tiltag, der ønskes arbejdet videre med i udmøntning af strategierne.

Pixi-udgave

For at forenkle de tre sundhedsstrategier er der udarbejdet en pixi-udgave af materialet. Pixi-udgaven er udarbejdet som ”bordkort” og har til formål at give borgeren et overblik over, hvordan der arbejdes med sundhed i Mariagerfjord Kommune. Hensigten er, at disse bordkort skal stå fremme på eksempelvis sundhedscentre og rådhuse, så de er tilgængelige på de steder i kommunen, som borgerne kommer.

Hvordan udmøntes Sundhedsstrategier 2019-2025 i praksis

Der nedsættes et tværgående sundhedsforum, der har til opgave at udarbejde handleplaner for udmøntningen af målene i strategierne, der går på tværs af organisationen. Sundhedsforummet er sammensat af repræsentanter fra alle kommunens fagenheder på mellemlederniveau. Dette skal sikre, at Sundhedsstrategier 2019-2025 spiller sammen med kommunens øvrige strategier og politikker, så der skabes synergi frem for overlap. Sundhedsforummet har også til opgave løbende at evaluere de indsatser, der igangsættes på baggrund af Sundhedsstrategier 2019-2025. De mål i strategien, der ikke er tværsektorielle, arbejdes der med individuelt i de relevante fagenheder.

Dernæst nedsættes et borgerpanel på 15-20 deltagere, der har til formål at bidrage med borgerperspektivet i implementeringen af Sundhedsstrategier 2019-2025, ved at komme med forslag til handleplaner, som sundhedsforummet efterfølgende tager til efterretning. Medlemmerne af borgerpanelet skal repræsentere et bredt udsnit af kommunen, og det er oplagt også at have repræsentanter fra rådene samt de lokale foreninger. Borgerpanelet mødes 2 gange årligt, og drøfter målene i Sundhedsstrategier 2019-2025 ud fra en på forhånd fastlagt dagsorden.

Økonomi

Sundhedsstrategierne bør i høj grad tænkes sammen med den enkelte fagenheds øvrige politikker og strategier, således at fagenhedens indsatser, der hvor det er relevant også har fokus på sundhedsstrategiernes tre temaer, mental sundhed, sundhedsadfærd og kroniks sygdom. Indsatser, som sættes i gang på tværs af fagenheder på baggrund af sundhedsstrategierne, kan i et vist omfang understøttes af midler fra masterplanen for Sundhed og Træning for en afgrænset periode. Det betyder, at den enkelte fagenhed også må afsætte ressourcer til sundhedsstrategiernes tværgående indsatser og fremadrettet må de nødvendige ressourcer til disse tænkes ind i kommende budgetter.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Michael Blomstrand, Lars Peter Sørensen, Jan Vestergaard og Anne-Katrine Buck var fraværende med afbud.

Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.15.30-G01-1-18

5. Henvendelse fra Frivilligcenter Maraigerfjord

Forventet sagsgang

FR

Anledning

Frivilligcenter Mariagerfjord har henvendt sig til fagenheden med ønske om at orientere Foreningsrådet om mulighederne med TechSoup og Frivilligjob.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Leder af Frivillig Center Mariagerfjord, Tommy Sørensen, vil på Foreningsrådets møde orientere nærmere om TechSoup og Frivilligjob.

Økonomi

.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Michael Blomstrand, Lars Peter Sørensen, Jan Vestergaard og Anne-Katrine Buck var fraværende med afbud.

Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.15.15-Ø40-5-20

6. Tilskud 2020 grundet Corona

Forventet sagsgang

Foreningsrådet, KF

Anledning

Corona-situationen har naturligvis givet forenings- og fritidslivet vanskelige vilkår i 2020, med aflysninger, nedlukninger og stramme restriktioner som en del af bekæmpelsen af virus. Det er fagenhedens opfattelse, at foreninger i Mariagerfjord Kommune har været yderst ansvarsfulde og har levet op til de krav og restriktioner som har været, og dermed har de bidraget til den samlede indsats mod Covid 19.

De mange restriktioner har udover mange udfordringer for fællesskaberne også givet flere foreninger uventede økonomiske udfordringer, primært i form af faldende indtægter. Fagenheden har derfor lavet et udkast til dispensationer for de gældende regler for tilskud til foreningerne, så vi indenfor de nuværende budgetrammer, kan understøtte foreningslivet bedst muligt i en vanskelig periode.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet

1. At forslaget godkendes.

Sagsfremstilling

Tilskud til folkeoplysende foreninger gives ud fra rammerne i folkeoplysningsloven. De folkeoplysende foreninger er delt i 2 kategorier: 1) Aktivitetsforeninger, som bla. omfatter idrætsforeninger, spejdere mv. og 2) Voksenundervisning, som er aftenskoler, der spænder lige fra små kor og folkedanserhold, til store oplysningsforbund. Der er forskellige tilskudsregler på de 2 kategorier.

Udover de folkeoplysende foreninger har vi de kulturelle foreninger, museer, forsamlingshuse, landsbyråd og selvejende haller, som også er foreningsdrevet – disse får ikke tilskud under folkeoplysningsloven, men efter driftsaftaler med kommunen.

For at understøtte fritidslivet i Corona-perioden er det tidligere på året besluttet at:

 1. Det budgetterede drifttilskud for 2020 til de kulturelle foreninger fastholdes, uanset aktivitetsniveau, så de ikke vil få et krav om tilbagebetaling af tilskud.
 2. Det budgetterede drifttilskud for 2020 til de selvejende haller fastholdes, uanset aktivitetsniveau, så de ikke vil få et krav om tilbagebetaling af tilskud.
 3. Da foreningernes aktivitet i hallerne blev aflyst grundet nedlukning, blev det aftalt at hallerne ikke skulle opkræve foreningerne for de aflyste timer. Det tilskud de folkeoplysende foreninger skulle have haft til lokaleudgiften, blev i stedet udbetalt til hallerne. Denne ordning var gældende fra 1. april til genåbning af hallerne den 14. juni.
 4. Aftenskoler (voksenundervisning) får tilskud til løn til underviserne. Underviserne er ansat af aftenskolerne, og dermed har de fleste aftenskoler været forpligtiget til at fortsætte lønudbetalingen, selvom der ikke har været undervisning. De aftenskoler der har udbetalt løn til undervisere/skoleledere, har fortsat fået tilskud til lønnen, selvom de ikke har haft aktivitet. Dem der ikke har udbetalt løn, har ikke fået tilskud til de aflyste timer.
 

Forslag til yderligere tiltag grundet Corona:

Aktivitetsforeninger.

For de folkeoplysende foreninger, som har egne eller lejede lokaler, fastsættes lokaletilskuddet ud fra foreningens udgifter til lokalerne, samtidig med et krav om et antal aktivitetstimer, som giver et balanceret niveau for udgifterne holdt op i mod aktivitetstimerne. Lokaletilskuddet har faste satser i forhold til aktivitetstimer. Det betyder, at såfremt en forening ikke har nok timer, i forhold til deres udgifter, så nedsættes tilskuddet – og deres egenbetaling af udgifterne bliver større.

Dette bliver formegentlig en udfordring for nogle af aktivitetsforeningerne her i 2020, da deres aktivitet har været aflyst en stor del af året, med deraf færre aktivitetstimer. Hvis deres udgifter til deres spejderhytte, klubhus, ridehal osv. samtidig ligger fast, vil de blive ramt økonomisk, grundet mindre tilskud.

For at undgå at foreningerne rammes økonomisk grundet færre aktivitetstimer på grund af Corona i 2020, foreslår fagenheden defor, at foreninger, som minimum kan få lokaletilskud udregnet efter de aktivitetstimer de havde i 2019. Således den uforudsete nedlukning af aktiviteter i 2020 ikke får indflydelse på det lokaletilskud foreningen kan få til deres udgifter.

Hvis der er foreninger, som har flere aktivitetstimer i 2020, end de havde i 2019, får de udregnet tilskuddet på baggrund af deres aktivitetstimer i 2020.

Aftenskolerne.

Aftenskolerne får udover tilskud til løn, også tilskud til lokaleudgifter og til debatarrangementer. En del af aftenskolerne benytter normalt kommunens skolelokaler til deres undervisning, f.eks. gymnastiksale, madlavningskøkken og almindelige klasselokaler – Dette er ikke muligt pt. da det er besluttet at holde skolerne lukket for fritidsbrugerne. Dermed får aftenskolerne svært ved at opretholde deres aktivitet, enten fordi de ikke kan finde andre egnede lokaler, eller fordi de lokaler de kan finde til deres aktiviteter vil betyde en øget udgift til leje. Samtidig er de begrænset af forsamlingsforbud og skærpede krav til antal personer i lokalerne i forhold til både almindelig undervisning, foredrag og debatarrangementer. Det betyder, at de kan være nødt til at afholde aktiviteter med færre deltagere eller helt aflyse deres aktiviteter, med deraf mindre deltagerbetaling.

Fagenheden finder det vigtigt, at der til gavn for borgernes fysiske og mentale sundhed, fastholdes de aktiviteter og fællesskaber, der er muligt indenfor de gældende retningslinjer. Vi foreslår derfor, på lige fod med aktivitetsforeningerne, at når aftenskolernes tilskud for 2020 skal gøres op, så kan de,hvis de har haft øgede udgifter og færre indtægter grundet Corona påvirkninger, som minimum få et tilskud svarende til det tilskud de fik til aktiviteter i 2019. Der kan naturligvis fortsat kun udbetales tilskud til faktiske udgifter i forbindelse med aktiviteter.

Har de haft mere aktivitet i 2020, end i 2019, får de det fulde tilskud.

På den måde kan vi understøtte voksenundervisningen i en svær periode, og være med til at sikre, at der fortsat opretholdes aktiviteter ud fra de muligheder retningslinjer og vilkår giver.

Som en del af lovgivningen for aftenskolerne, skal der afsættes 10% af det bevilligede tilskud til debatskabende arrangementer. Vi foreslår, at aftenskolerne, ikke skal tilbagebetale deres tilskud til debatskabende arrangementer, selvom det ikke i 2020 har været muligt at afholde alle arrangementer. På den måde sidestilles de med de kulturelle instituoner og de selvejende haller, som heller ikke skal tilbagebetale tilskud på trods af mindre aktivitet grundet Corona.

Generelt

Det gælder for alle foreninger og aftenskoler, at de ikke får mere i tilskud, end der oprindeligt er budgetteret med for 2020 – hvilket er normal procedure.

Det er fagenhedens opfattelse, at de foreslåede punkter, så godt som det er muligt, ligestiller kommunens fritidsliv i 2020. Forslagene betyder ikke ændringer i det samlede budget, udgifterne kan indeholdes i de nuværende rammer. 

Beslutning

Godkendt.

Michael Blomstrand, Lars Peter Sørensen, Jan Vestergaard og Anne-Katrine Buck var fraværende med afbud.

Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.15.30-G01-1-20

7. Mødeplan 2021

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At der fastlægges en mødeplan for 2021.

Sagsfremstilling

 

Jf. Mariagerfjord Kommunes Folkeoplysningspolitik, skal Foreningsrådet mindst afholde to årlige møder med kommunen.

Foreningsrådet har siden 2013 afholdt minimum fire møder årligt.

Foreningsrådet skal desuden tage stilling til, hvor mange af møderne, der skal behandles ansøgninger til Udviklings- og talentpuljen på.

Fagenheden foreslår, at der planlægges møder omkring følgende tidspunkter:

Slut Januar/start februar

Slut april/start maj - Temamøde drøftelse af budget

August - Høring af budget

November

Beslutning

Mødeplan 2021:

21. januar - 1. Ansøgningsrunde

14. april

12. august - Høring af budget

23. november - 2. Ansøgningsrunde

Alle møder starter kl. 16.30

Michael Blomstrand, Lars Peter Sørensen, Jan Vestergaard og Anne-Katrine Buck var fraværende med afbud.

Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.14.00-A00-1-13

8. Afrapportering

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Orientering om afsluttede projekter, der har fået tilskud fra Udviklings- og talentpuljen.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At afrapporteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

 Gymnastikkens Venner - Gran Canaria Opvisning - 2019

Ansøgt37.297,-
Bevilget20.000,-
Total Projekt Budget799.755,-
Total Projekt Regnskab886.265,-

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Michael Blomstrand, Lars Peter Sørensen, Jan Vestergaard og Anne-Katrine Buck var fraværende med afbud.

Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.00.00-Ø40-131-20

9. Als Odde Vandskiklub søger tilskud til udstyr til talentet Oscar Domino

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Als Odde Vandskiklub søger om 30.000 kr. til indkøb af udstyr til talentet Oscar Domino.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Oscar Domino er i en rivende udvikling på vandski og er på vej til at blive en meget dygtig kombineret vandskiløber. Han står både slalom, trickski og hopper. Til alle tre disipliner har han brug for eget udstyr, både fordi det er nødvendigt, men også fordi det kan hjælpe med at udvikle Oscar endnu mere.

Oscar står på vandski i Als Odde Vandskiklub, men kører også til Aalborg Vandskiklub i Nørresundby minimum 3 gange om ugen for at benytte faciliteter, som Als Odde Vandskiklub ikke rummer. Det drejer sig om slalombane og hop.

Oscar sætter gang på gang Als Odde Vandskiklub og Mariagerfjord på landkortet ved at deltage i konkurrencer i hele landet, og næste år også i udlandet. I sommer deltog Oscar ved DM, hvor han opnåede en 2. plads og med en landsholdsløber på førstepladsen.

Oscar deltager i alle de træningslejre, som er og der kan lade sig gøre.

Vandski er en meget dyr sport, derfor søger Als Odde Vandskiklub om tilskud til indkøb af: slalomski + line, tirckski + line, hopski + line og vinterdragt.

Formålet med projektet er, at Oscar får udstyr, som passer til ham og dermed kan videreudvikle det store talent han har. Så han forhåbentlig kan bane sig vej til en landsholdsplads.

Projektet har et samlet budget på 30.000 kr. og søger Udviklings- og Talentpuljen om fuld støtte til projektet. Budgettet er beregnet udfra at der købes brugt udstyr.

Als Odde Vandskiklub har ikke tidligere søgt Udviklings- og talentpuljen.

Beslutning

Foreningsrådet imødekommer ansøgningen med 10.000 kr.

Michael Blomstrand, Lars Peter Sørensen, Jan Vestergaard og Anne-Katrine Buck var fraværende med afbud.

Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.00.00-Ø40-132-20

10. Vive IF søger tilskud til petanque bane

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Vive IF søger om 30.000 kr. til opførsel af en petanque bane.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Vive IF har i dag billard, dart og fodbold i seniorafdelingen, og i den nystartede ungdomsafdeling har de fodbold og fællesspisning. Men de mangler et tilbud til dem, som ikke vil spille bold, og så vil de gerne har de ældre til klubben

Vive IF søger derfor Udviklings- og talentpuljen om støtte til en petanque bane.

Projektets samlede budget er på 30.000 kr. og Udviklings- og Talentpuljen søges om fuld støtte.

Vive IF har ikke tidligere søgt Udviklings- og talentpuljen.

Beslutning

Foreningsrådet ønsker at se et konkret budget, og anbefaler foreningen at søge igen. Foreningsrådet anbefaler endvidere at der søges andre steder også, da rådet ikke kan imødekomme en sådan ansøgning med fuld støtte.

Michael Blomstrand, Lars Peter Sørensen, Jan Vestergaard og Anne-Katrine Buck var fraværende med afbud.

Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.00.00-Ø40-133-20

11. Sportsrideklubben Mariagerfjord søger tilskud til kursusforløb for ryttere

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Sportsrideklubben Mariagerfjord søger om 17.000 kr. til kursusforløb for ryttere

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Sportsrideklubben Mariagerfjord ønsker at lave et talent- og udviklingsforløb for ryttere i klubben, både dem der rider undervisning på egen hest og elevhest.

Ved at få begge grupper engageret vil flere elevryttere få mere viden om hesten, og hvordan de kan udvikle sig hver gang de rider. Især elevrytterne vil få meget gavn af kurset, da de endnu ikke har så meget stævneerfaring. Med kurset vil elevrytterne blive bedre rustet, til at stille op til de konkurrencer, de har mulighed for og forbedrer sig i den daglige træning.

Forløbet vil bestå af 3 kurser/workshops, der hver især bidrager forskelligt til udviklingen af rytteren. Kurserne vil ligge i et samlet forløb med et par ugers mellemrum over foråret 2021, så alle ryttere er klar til træning og stævner i efterårssæsonen.

Det ene kursus vil være et dags-kursus med ryttertræning ved en rytter-fysioterapeut, der bidrager til at styrke rytternes krop og indvirken på hesten.

De andre kurser vil omhandle mentaltræningm, både i konkurrencesituationer og i daglig træning, samt kursus i biomekanik og samspil mellem hest og rytter.

Ved mentaltræning vil de ryttere, som endnu ikke rider stævner, lære hvordan de forbereder sig bedst i konkurrencesituationen og i daglig træning, så de ved hver ridetur tager noget konstruktiv læring med videre.

Der vil, for alle deltagere, komme et deltagelsesgebyr. Det skal dog være så lavt, at også elevrytterne, der ikke på nuværende tidspunkt rider store stævner, også kan være med og få mulighed for at forbedre sig.

Projektets samlede budget er på 19.000 kr. og Sportsrideklubben Mariagerfjord søger Udviklings- og Talentpuljen om 17.000 kr.

Sportsrideklubben Mariagerfjord har ikke tidligere søgt Udviklings- og talentpuljen.

Beslutning

Foreningsrådet giver afslag, da der ikke kan ses en væsentlig udvikling af klubbens talenter, eller udvikling af klubben generelt.

Foreningsrådet anser aktiviteten, som klubbens almindelige drift og træning.

Michael Blomstrand, Lars Peter Sørensen, Jan Vestergaard og Anne-Katrine Buck var fraværende med afbud.

Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.00.00-Ø40-134-20

12. IK Rosendal Badminton søger tilskud til talentudvikling af Malte Jørgensen

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

IK Rosendal Badminton søger om 10.000 kr. til talentudvikling af Malte Jørgensen.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Malte Jørgensen er U11A spiller og ligger pt. som nr. 12 på U11A ranglisten i Danmark og nr. 1 på U11A ranglisten i Nordjylland.

IK Rosendal Badminton forventer at Malte deltager i ca 15-20 stævner hen over sæsonen. Udover stævner, spiller Malte på U15 holdet i Rosendal, hvor der forventes 10 holdkampe, hvor hver holdkamp består af en single og en double kamp. 
Et stævne koster ca. 300kr for tilmelding til single og double, pr stævne. Nogle stævner er dyrere, som eks. Danish Open i Odense, LBS i Vejle, LM i Varde mm. Der koster stævnerne 400-500 kr. for single og double tilmelding. De større stævner, er over flere dage, så udover stævnegebyret, kommer der udgifter til forplejning, overnatning, kørsel mm. 

Malte er blevet udtaget til at repræsentere Nordjylland i dette års kredsmesterskab, som afholdes den sidste weekend i oktober i Middelfart. Det koster 900kr at deltage der. Det er første gang, IK Rosendal Badminton har fået udvalgt en spiller til at deltage i Kredsmesterskaberne. Malte er også udtaget til talentholdet i RBK, hvor han træner, torsdag og fredag.

Projektets samlede budget er på 11.000 kr. og IK Rosendal Badminton søger Udviklings- og talentpuljen om 10.000 kr. til stævner og turneringer i hele Danmark samt kurser og relevant talenttræning.

IK Rosendal Badminton har ikke tidligere søgt Udviklings- og talentpuljen.

Beslutning

Foreningsrådet giver afslag på ansøgningen, da Malte er for ung, til at Foreningsrådet kan vurdere hans talent.

Michael Blomstrand, Lars Peter Sørensen, Jan Vestergaard og Anne-Katrine Buck var fraværende med afbud.

Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.00.00-Ø40-135-20

13. Hobro Tennisklub søger om tilskud til opstart af bordtennisklub

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Hobro Tennisklub søger om 45.580 kr. til opstart af bordtennisklub.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Hobro Tennisklub og Hobro Badmintonklub ønsker i samarbejde at opstarte en bordtennisklub.

Formålet er at udvikle talenter indenfor ketchersport, så vores unge spillere favner ketchersporten så bredt som muligt.

Klubberne har det seneste års tid oplevet en større efterspørgsel fra bordtennisinteresserede, som savner et bordtennistilbud i byen.

Hobro Badmintonklub og Hobro Tennisklub råder i øjeblikket over flere Danmarksmestre i Racketlon. En sport, hvor der spilles bordtennis, badminton, squash og tennis.

Med opstart af bordtennisklubben vil man omkring Hobro Idrætscenter kunne spille 3 af disse sportsgrene og med et sideløbende projekt vil der forhåbentlig også snart kunnes spilles squash i området.

Der ønskes at opnå bedre faciliteter for at kunne samle ketchersporten i et område. Og samtidig kunne opnå et fællesskab, hvor alle der har interesse for ketchersport mødes i området i, eller omkring, Hobro Idrætscenter.

Samtidig vil man på klubaftener kunne tilbyde både badminton, bordtennes og skumtennis i samme hal.

Projektet samlede budget er på 82.604 kr. og Hobro Tennisklub søger Udviklings- og Talentpuljen om 45.580 kr.

Hobro Badmintonklub har desuden søgt tilskud på 18.397 kr. ved DGI og DIF's foreningspulje.

Hobro Tennisklub har ikke tidligere søgt Udviklings- og talentpuljen.

Beslutning

Foreningsrådet imødekommer ansøgningen med maksimum 10.000 kr. til indkøb af materiel.

Foreningsrådet anbefaler desuden at det undersøges om, der står bordtennisborde i f.eks. hallerne, som man kan overtage.

Michael Blomstrand, Lars Peter Sørensen, Jan Vestergaard og Anne-Katrine Buck var fraværende med afbud.

Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.00.00-Ø40-139-20

14. Aalborg Motorklub søger om tilskud til talentudvikling af Lukas Vissing

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Aalborg Motorklub søger om 20.000 kr. til talentudvikling af Lukas Vissing.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Lukas Vissing er medlem af Hadsund Motorklub, men er af Aalborg Motorklub blevet udtaget til en talentgruppe, hvor de er 6 drenge, der er blevet udtaget på tværs af klubber.

Her er der fokus på det sociale, fælles træninger både på banen og udenfor banen.

Lukas bor i Hadsung og er pt. nr. 1 i hans aldersgruppe i Danmark. Lukas er i år rykket en klasse op og kører nu 85cc.

At skulle kæmpe til løb med drenge, der aldersmæssigt er op til 5 år ældre end ham, kræver meget af ham både fysisk, men også mentalt.

Formålet med projektet er at udvikle Lukas' talent indenfor motorcross igennem træning, både sammen med andre og individuelt.

Ønsket er at gøre Lukas mere robust igennem større internationale løb.

Lukas Vissing blev i 2020 placeret som nr. 12 ved DM, som den yngste af de 50 kører som deltog i alderen 10 - 15 år.

Målsætningen er at lave top10 placeringer ved DM i 2021 samt vinde DM indenfor de næste 3 år.

Lukas er meget fokuseret og viljefast omkring sin træning. Han vil gerne arbejde meget hårdt for at nå sine mål og bruger de redskaber, som han får af sine trænere.

Den økonomiske støtte vil bidrage til hans videre talentudvikling og løbsaktivitet - med henblik på at køre flere udenlandske løb, der vil give ham mere erfaring og robusthed til senere deltagelse til EM.

Projektets samlede budget er 166.200 kr. og Aalbor Motorklub søger Udviklings- og Talentpuljen om 20.000 kr.

Tidligere ansøgninger:

ÅrstalAnsøgerBeslutning
2020Aalborg MotorklubAfslag med begrundelsen at Lukas er for ung, til at Foreningsrådet kan bedømme om det er talent.
2018Hadsund Motorklubafslag, med begrundelsen at de ansøgte midler er udgifter til daglig træning.

 

Beslutning

Foreningsrådet giver afslag på ansøgningen, da Lukas er for ung, til at Foreningsrådet kan vurdere hans talent.

Michael Blomstrand, Lars Peter Sørensen, Jan Vestergaard og Anne-Katrine Buck var fraværende med afbud.

Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.00.00-Ø40-138-20

15. Badmintonklubben abc Aalborg søger om tilskud til talentudvikling af Daniel Grøn Andersen

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Badmintonklubben abc Aalborg søger 30.000 kr. til talentudvikling af badmintonspiller Daniel Grøn Andersen

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Daniel Grøn Andersen er 17 år gammel. Han bor i Hørby Skoleby. Han er i august 2020 optaget på HHX i Turøgade, Aalborg i elitesportsklassen. Her deltager han i morgentræning i badminton tirsdag og torsdag kl. 8-10 under Team Danmark og Elite Sport Aalborg under ledelse af Team Danmark træner Thomas Nielsen.

Daniel har spillet badminton siden han var 7 år gammel. De seneste 6 år har han satset 100 % på badminton suppleret med fysisk træning og konditionstræning.

Han startede med at spille badminton i Rosendal Badminton, Hørby Skoleby i 1. klasse. Nu træner han i Badmintonklubben abc Aalborg 3-4 gange om ugen og spiller ungdoms- og seniorkampe for abc Aalborg.

Daniel har potentiale til at nå langt inden for badminton. Han har en god teknink, god fysik og blik for det taktiske spil. Endvidere er han en fair spiller med en stor figthervilje, der har lysten til at træne og spille.

Daniel sikrede sig i sæsonen 2015/2016 oprykning til U13E (elite rækken er Danmarks bedste række).

I sæsonen 2017/2018 sikrede han oprykning til U15E (bedste række i Danmark).

Ved udgangen af sæsonen 2019/2020 sluttede han på en 3. plads på ranglisten i Nordjylland for U17 spillere.

Han har i de seneste 2 år været ramt af en del skader - overbelastningsskader og især skader, der har haft sammenhæng med, at han har vokset meget hurtigt og derfor fik problemer med ledbånd og muskler i ryg og skuldre, de var ikke stærke nok til at følge med kroppens udvikling. Da han fik styrket og trænet kroppen med vejledning og behandlig af fysioterapeut og kom over skaderne, tog han igen nogle store ryk op ad ranglisten efter en del flotte sejre. Nedlukningen som følge af Covid-19 pr. 11. marts 2020 satte desværre en stopper for deltagelse i kampe og stævner i resten af 2019/2020 sæsonen. Daniel ser frem til 2020/2021 sæsonen og håber på den målrettede træning samt deltagelse i ungdoms- og senior holdkampe samt stævner i ungdoms- og seniorturneringer vil bidrage til en endnu større udvikling, der kan gøre ham bedre mentalt, fysisk og taktisk til badminton.

Målet er, at den intensive træning i klubben abc Aalborg og 2 ugentlige Team Danmark morgentræninger, deltagelse i holdkampe i både ungdom og senior samt stævner i ind- og udland samt ekstra individuelle træningstimer mv. kan gøre, at Daniel kan nå toppen af dansk badminton og på sigt verdenseliten.

Daniel har i sæsonerne 2016/2017, 2017/2018 og 2018/2019 modtaget støtte fra Mariagerfjordd Kommunes Udviklings- og Talentpulje på 10.000 kr. pr. år til dækning af udgifter til stævnedeltagelse og udvikling.

Han blev ved Mariagerfjord Award 2017 kåret som årets talent. Han har deltaget i Mariagerfjord kommunes Udviklings- og Talentprojekt "Vind med hovedet"

Projektets samlede budget er 54.100 kr. og Badmintonklubben abc Aalborg søger Udviklings- og Talentpuljen om 30.000 kr.

Tidligere ansøgninger:

ÅrstalAnsøgerBeslutningStatus
2016Daniel Grøn andersen10.000Afsluttet
2017Badmintonklubben abc Aalborg10.000Afsluttet
2018Badmintonklubben abc Aalborg10.000Afsluttet

 

Beslutning

Foreningsrådet imødekommer ansøgningen med 30.000 kr.

Michael Blomstrand, Lars Peter Sørensen, Jan Vestergaard og Anne-Katrine Buck var fraværende med afbud.

Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.00.00-Ø40-137-20

16. Doense Vebbestrup IF søger tilskud til trampolin springere

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Doense Vebbestrup IF søger 62.083 kr. til indkøb af jumping fitness trampoliner, samt en stor trampolin til springholdet.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Doense Vebbestrup IF vil gerne starte jumping fitness op, som ny aktivitet for båd nuværende og nye medlemmer.

Doense Vebbestrup IF er igang med at uddanne instruktører til jumping fitness og skal have anskaffet trampoliner til formålet. De har en forventning om, at kunne ramme en ny målgruppe, de 15-25årige, med det nye tiltag, da det er en sport, som er i fremdrift netop blandt denne aldersgruppe. Fremadrettet vil der kunne udvides med yderligere aldersgrupper.

Desuden vil de også anskaffe en stor trampolin, som skal udvikle springholdet. I klubben er der gymnaster, som er udtaget til talenthold i kommunen, og med en stor trampolin kan de få yderligere kompetencer inden for spring - både i teknik og udførelse. Jo flere gymnaster der bliver dygtiggjort inden for spring, jo større rollemodeller er de for fremtidens gymnaster.

Målet er, at Doense Vebbestrup IF allerede i indeværende sæson vil kunne starte og tilbyde nye og gamle gymnaster nye tiltag i foreningen. Der er allerede tilmeldt 2 instruktører til uddannelse i jumping fitness med start i oktober. Jumping fitness vil derfor kunne blive udbudt i dette år. Den store trampolin vil også kunne inddrages i denne sæson, som havde start i september.

Projektets samlede budget er 62.083 kr. og Doense Vebbestrup IF søger Udviklings- og Talentpuljen om fuld støtte.

Doense Vebbestrup IF har ikke tidligere søgt Udviklings- og talentpuljen.

Beslutning

Foreningsrådet imødekommer ansøgningen med 15.000 kr. og opfordre til at, der søges andre fonde til resten af beløbet.

Michael Blomstrand, Lars Peter Sørensen, Jan Vestergaard og Anne-Katrine Buck var fraværende med afbud.

Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.00.00-Ø40-136-20

17. HEMA Hobro søger om tilskud til skolepakke

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

HEMA Hobro søger 14.362,15 kr. til anskaffelse af udstyr, som nye medlemmer kan låne indtil de får deres eget.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

HEMA Hobro er en nystartet forening (stiftende generalforsamling afholdt d. 19. august), som består af en gruppe faste udøvere samt en mindre gruppe støttemedlemmer. Ved opstart havde foreningen 7 medlemmer. De træner ugentligt i salen på Hobro Bibliotek.

HEMA er en forkortelse for "Historical European Martial Arts", altså en kampsport, hvor man tager udgangspunkt i historiske aspekter. I foreningen er der fokus på våben i perioden fra det 10. til det 18. århundrede, særligt langsværd. Der bliver primært trænet med stålreplikaer, som er særligt udviklet til sporten.

I forlængelse af, at det er en kampsport dyrkes sporten i et kompetetivt miljø, hvor der benyttes manualer fra den pågældende historiske periode sammenkoblet med nutidens viden og sportslige verden. Dette gøres i rammen af Dansk Fægte Forbund, under DGI, der har en afdeling specielt til HEMA.

På trods af at foreningen er ny, har folkene bag en baggrund inden for fægtning (olympisk), HEMA eller tilsvarende kampsporter, hvilket gør, at de allerede er langt i udviklingen af trænere og atleter, og de håber at kan komme til DM i oktober, afhængig af covid-19 situationen.

Foreningen ønsker at skabe grobund for en anderledes sport i Mariagerfjord-området, der har afsæt i den stærke foreningskultur, der findes i Danmark, samt give mulighed for at skabe et fællesskab for dem, som ønsker at være en del af det. Ligegyldigt hvilket niveau man ønsker at træne på, om det er rent historisk interesse, hygge fitness eller DM og konkurrence, vil der være plads til alle i foreningen.

Det store problem, hvis man ønsker at starte til HEMA er udgifter til grejet. Hvis man ønsker at prøve sporten af, kan udgifterne nemt ligge mellem 1.500 og 2.000 kr. for et sæt udstyr, som giver mulighed for at træne fast. Her ønsker HEMA at have en pakke med op til 10 sæt, hvor man kan låne det grej, der skal til for at komme igang. Sættene skal indeholde træningsvåben, samt det til en hver tid krævede sikkerhedsudstyr. På den måde kan man selv løbende anskaffe sig det grej man skal have, som man kommer mere ind i sporten. Et komplet sæt til turneringer vil kræve yderligere grej for 3.000 kr., som der forventes atleterne selv indkøber.

En sådan pakke vil gøre det muligt at inkludere flere nye i vores træning samt give mulighed for personer med svag økonomisk baggrund for at prøve sporten ordentlig af og komme ind i en god rutine.

Grejet har en vurderet livstid på 3-5 år, hvorfor det vil være en langsigtet løsning, der vil gavne lang tid i foreningen.

Grejet vil blive indkøbt sammen med de nødvendige transporttasker, så det kan anvendes i faste træninger.

HEMA Hobro ønsker at anskaffe 10 sæt.

Projektets samlede budget er 14.362,15 kr. og HEMA Hobro søger Udviklings- og Talentpuljen om fuld støtte.

Beslutning

Foreningsrådet imødekommer ansøgningen med 10.000 kr. og opfordrer til at den resterende del søges via andre fonde.

Michael Blomstrand, Lars Peter Sørensen, Jan Vestergaard og Anne-Katrine Buck var fraværende med afbud.

Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.14.00-A00-1-13

18. Orientering fra fagenheden

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:
1. At orienteringerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagenheden vil på mødet orientere om:

 • Street Attack - Street Weeks
 • Aktiv Ferie
 • Budget 2021-2024

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Michael Blomstrand, Lars Peter Sørensen, Jan Vestergaard og Anne-Katrine Buck var fraværende med afbud.

Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.14.00-A00-1-13

19. Orienteringssager

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:
1. At orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Intet.

Michael Blomstrand, Lars Peter Sørensen, Jan Vestergaard og Anne-Katrine Buck var fraværende med afbud.

Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.14.00-A00-1-13

20. Eventuelt

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Beslutning

Intet.

Michael Blomstrand, Lars Peter Sørensen, Jan Vestergaard og Anne-Katrine Buck var fraværende med afbud.

Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

Lukkede dagsordenspunkter