Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 12. maj 2020 kl. 18:00 i Webex
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

27. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

 

17.27.21-A00-1-17

28. Status på projekt "styrket samspil med succes"

Forventet sagsgang

BF/AU

Anledning

Mariagerfjord kommune ansøgte i 2017 Nordea-fonden om midler til Styrket samspil med succes. Projektets primære formål er, at øge antallet af unge der vælger en erhvervsuddannelse. 

Projektet startede op i maj 2018 og løber til sommeren 2021. Som en del af projektet skal der årligt udarbejdes en statusrapport til Nordea-fonden. 

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie

1.      At status for projekt Styrket samspil med succes tages til orientering

Sagsfremstilling

Projekt Styrket samspil med succes har siden opstart i maj 2018 fået etableret et stærkt virksomhedsnetværk med ca. 125-150 virksomheder, hvoraf 70 har givet tilsagn om indledningsvis, at åbne deres virksomhed op for besøg fra kommunens folkeskoleelever.  Virksomhederne er meget positivt indstillet over for projektet. Det tætte samarbejde med virksomhederne har ydermere skærpet virksomhedernes interesse for at indgå i andre samarbejder med kommunen.

Grundpiller i projektet er:

 • Ansættelse af erhvervsplaymaker
 • Årlige temauger for alle elever 0.-10. klasse i det ellers timeløse fag Uddannelse og job.
 • Virksomhedsbesøg for 4. – 10. klasse
 • Undervisningsforløb lavet i samarbejde mellem virksomheder, ungdomsuddannelser grundskolernes lærere
 • Kompetenceløft af lærerne

 

Projektet er nu inde i dets andet år. Der er fortsat fremdrift og mange aktiviteter i gang i projektet. Grundpillerne i projektet kører planmæssigt og der udvikles til stadighed nye vinkler indenfor området.

Sidste års store tiltag har været EUD-cationday. Ved starten af projektet fik lærerne et kompetenceløft i begrebet karrierelæring, som jo danner grundlag for hele dette projekt. Som en af elevernes primære påvirkningsfaktorer, ville projektet udbyde et kompetenceløft i forhold til deres viden om erhvervsuddannelserne. Enten som en uddannelse i sig selv eller som springbræt til videre uddannelse eller andet job. Med erhvervsplaymakeren i spidsen blev der udviklet et projekt sammen med Tradium(Randers), skoleledere, UU vejledere og konsulenter. Dagen skulle være en dag på en stor erhvervsskole med vægt på hands on, informationer fra nuværende elever og fortællinger fra erhvervsskolelærere. Samtidig var et af målene at drøfte nærmere, hvordan folkeskolelærerne bedst kan klæde eleverne på i forhold til at starte på en erhvervsuddannelse.

Den 25. september 2019 kørte 4 busser med 120 lærere, 8 UU vejledere og undervisere fra Ungdomsskolen til erhvervsskolen Tradium i Randers.

Der er udarbejdet en evaluering af dagen sammen med skoleledere og lærere. Tilbagemeldingerne var, at stort set alle oplevede en god og udbytterig dag, der bl.a. satte mange tanker i gang hos lærere og skoleledere. Der var også enighed om, at dagen skulle føres videre de kommende år.

Opfyldelse af målsætning

I projekt Styrket samspil med succes er der fastsat 3 overordnede kvantitative mål:

 • Andelen af unge, der påbegynder en ungdomsuddannelse er i 2018-2021 minimum 96 % p.a.
 • Andelen af unge, der påbegynder en erhvervsuddannelse skal i 2020 være 25 %
 • Andelen af unge, der på begynder en erhvervsuddannelse skal i 2025 være 30 %

 

Det kan konkluderes at der er en stigning på 10% i tilmeldingerne til erhvervsuddannelserne over de sidste 5 år.

Målet for at nå 25%, der påbegynder en erhvervsuddannelse i 2020 er nået, og vi er er tæt på at nå målet for 2025, at 30% påbegynder en erhvervsuddannelse.

                                                                                                                                        

Landstal      Mariagerfjord     
 20162017201820192020 20162017201820192020
Gym.74,374,073,172,0 72,1 73,169,767,764,6 63,1
EUD18,418,519,420,1 19,9 19,723,926,829,4 29,7
FGU + øvrige (STU)2,62,32,53,2 3,1 3,80,90,62,8 2,6
Øvrigt4,75,25,04,7 5,0 3,45,45,03,2 4,5
*Nye nationale målsætninger 85,0      86,0  

 

                                                            

Vesthimmerland      Rebild     
 20162017201820192020 20162017201820192020
Gym68,864,262,158,4 55,5 69,378,074,169,7 69,0
EUD25,225,531,928,9 30,6 25,919,622,025,4 25,4
FGU + øvrige (STU)3,34,52,27,0 7,4 -0,81,42,1 1,9
Øvrigt4,65,93,75,7 6,5 1,61,61,63,3 3,6
*Nye nationale målsætninger  82,1     87,7  

 

*I 2030 skal mindst 90% af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse

Der er kommet nye nationale målsætninger. Der bliver ikke målt på den første dot mere. (Ungdomsuddannelse 96% 2021)

Løbende evaluering og tilpasning af indsatsen

Projektets interne og eksterne konsulent, er aktuelt i gang med at forberede en større kvalitativ evaluering, et spørgeskema, omhandlende projekttilfredsheden blandt eleverne og deres læringsudbytte.

Der gennemføres desuden løbene kvalitative evalueringer i forhold til virksomheder, lærere og elever for at hindre uhensigtsmæssigheder og løbende få forslag til kvalificering af projektindholdet og organiseringen.

Planlagte indsatser i 2020

Der bliver oprettet en ny erhvervsskoleinstitution i Himmerland. Tradium, Mariagerfjord og Erhvervsskolerne Aars fusionerer og der bliver oprettet en helt ny institution. Dermed har man en erhvervsskole, der skal dække hele Himmerland og får en større volumen. Der er ikke sat navn på institutionen endnu, da aftalen ligger til underskrift på ministerens bord.

Det årlige fyraftensmøde var planlagt til medio april 2020, men er grundet den aktuelle situation omkring COVID-19 udsat på ubestemt tid.

Af udviklingsområder er der fokus på

 • oprettelse af ambassadørkorps
 • at få virksomheder til at adopterer skoleklasser
 • strategi for udbygning og fastholdelse af virksomheder

 

Lige nu er projektet godt i gang med at arrangere deltagelse på alle skolernes afdelingsmøder for at komme tættere på lærerne. Projektet vil gerne sprede gode historier fra andre skoler og give inspiration fra projektet og hvad det kan hjælpe med. Modsat har projektet brug for deres feedback og ideer til at arbejde videre med.

Beslutning

Godkendt.

 

28.09.24-A00-1-20

29. Lukkedag i dagplejen i november

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Dagplejens personale og ledelse har et ønske om, at der årligt afholdes en fælles kursusdag for alle dagplejens ansatte i dagtimerne.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At det besluttes at dagplejen holder en årlig lukkedag 2. fredag i november

Inddragelse

Forældrebestyrelsen for Dagplejen har behandlet punktet på møde den 29. januar 2020.

Sagsfremstilling

Dagplejen ønsker at have mulighed for at holde en årlig fælles kursusdag for alle ansatte.

Dagplejens medarbejdere har brug for at mødes, så alle samtidig kan få ny viden, kan have faglige drøftelser, samt få inspiration til at sikre, styrke og udvikle kvaliteten i Dagplejen. Når alle mødes til en pædagogisk dag, vil der være mulighed for fælles drøftelser og refleksioner samt tid til at drøfte, hvordan det ny pædagogisk praksis implementeres i hverdagens læringsmiljø, i dagplejehjemmene og legestuerne.

Forældrebestyrelsen bakker op om, at kompetenceudvikling for medarbejderne er væsentligt for at børnene kan udvikle sig og trives.

Bestyrelsen er enige i, at en årlig lukkedag er måden, hvorpå man kan samle alle ansatte til kompetenceudvikling, og de anbefaler derfor en ”lukkedag” til det formål.

Bestyrelsen er af den opfattelse at mange forældre vil være behjælpelige med at have børnene hjemme eller andet sted, når blot datoen er kendt tidligt. Det er derfor vigtigt, at datoen meldes ud hurtigs muligt. I 2020 ønskes kurset placeret fredag d. 13. november, og fremover vil det altid være 2. fredag i november. På den måde er det kendt for forældrene i god tid, så flest mulig kan planlægge efter det.

Bestyrelsen har ønsket, at der skal stilles anden pasning til rådighed, hvis der skulle være forældre, som ikke har mulighed for at klare pasningen selv. Dagplejen har lavet aftale om, at vuggestuerne/dagtilbuddene vil kunne hjælpe med pasningen for et mindre antal børn, hvis det er nødvendigt i forbindelse med kursusdagen.

Hvis det skulle vise sig, at et meget stort antal børn har behov for pasning, kan man være nødt til at aflyse kursusdagen.

Økonomi

Udgiften til kursus afholdes inden for Dagplejens eget budget og medfører derfor ikke nogen ekstra udgift.

Beslutning

Godkendt.

 

00.16.10-G01-1-19

30. Opfølgning på ansøgning om udvidet udfordringsret

Forventet sagsgang

BF

Anledning

I perioden 2018-2021 opfordrer Økonomi- og Indenrigsministeriet alle kommuner til at udfordre uhensigtsmæssige regler gennem den udvidede udfordringsret, med det formål at sikre en bedre opgaveløsning og –varetagelse. Sundhedsplejen ønsker at benytte den udvidede udfordringsret på den gældende lovgivning, der besværliggør sundhedstjek til alle anbragte børn og unge uden for Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At orientering om afslag på ansøgning om dispensation fra gældende lovgivning, om forebyggende sundhedstjek af anbragte børn og unge, tages til efterretning

Sagsfremstilling

Regeringen indfører i samarbejde med KL og Danske Regioner den udvidede udfordringsret, der er en del af regeringens sammenhængsreform. Retten giver kommuner og regioner mulighed for at bidrage med løsningsforslag, der har til formål at sikre en bedre opgaveløsning og –varetagelse.

Forskning omhandlende plejeanbragte børn og unges sundhed viser, at denne gruppe har særlige udfordringer, når der er tale om deres sundhedstilstand. Dette påvirker deres trivsel og de muligheder, de har for at vokse op og mestre voksenlivet (jævnfør Professor Bo Vinnerljung). Med udgangspunkt i forskningen, har Sundhedsplejen i Mariagerfjord Kommune de seneste år udført sundhedstjek af anbragte børn, som led i et større projekt omhandlende fokus på anbragte børn og unges sundhedsmæssige udfordringer. Dog besværliggør gældende lovgivning på området, at kommunen kan tilbyde alle kommunens anbragte børn et årligt sundhedstjek. Da Sundhedsplejen kun må tilse børn indenfor kommunens geografi, er det kun muligt at tilbyde sundhedstjek til de børn, Mariagerfjord Kommune har anbragt inden for kommunen. De børn, som Mariagerfjord Kommune har anbragt i andre kommuner, har derfor ikke mulighed for at få samme tilbud.

Fagenheden Familie og Sundhedsplejen ønsker at udfordre Sundhedslovens § 120, stk. 2 og § 125 samt § 8 stk. 2., pkt. 1 i Bekendtgørelse nr. 1344 af 03/12/2010, så det er muligt at tilbyde alle kommunens anbragte børn og unge et årligt sundhedstjek.

Vedhæftet er afslag på ansøgning om dispensation fra gældende lovgivning samt et notat, der forklarer den udvidede udfordringsret.

Beslutning

Godkendt.

 

00.32.00-S00-11-20

31. Økonomivurdering pr. 31.03.2020

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper 2018-2022 skal der for de enkelte fagudvalg aflægges Økonomivurdering pr. 31. marts 2020 til endelig godkendelse i Byrådet 28. maj 2020.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet tager den aktuelle økonomivurdering til efterretning.

2. At økonomien følges tæt frem mod næste Økonomivurdering pr. 30. september 2020.

Sagsfremstilling

Økonomi har i samarbejde med fagchefer og fagenheder udarbejdet Økonomivurdering for Børn og Familie pr. 31. marts 2020.

Økonomivurderingen pr. 31. marts 2020 på Børn og Familie giver anledning til budgetmæssige ændringer overordnet set, idet der er et forventet merforbrug vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov. Dagtilbud viser udfordringer på Særlige Dagtilbud og mindre udgifter til oprettelse af vuggestue i Onsild (Anlæg). Områderne følges tæt hen imod næste økonomivurdering.

  

I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af områderne.

Ud over økonomivurderingen er der vedhæftet et notat, som overordnet beskriver de områder, hvor der foreløbigt forventes ekstraordinære udgifter som følge Covid-19 situationen. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

28.00.00-A00-6-20

32. Tildeling af midler til at styrke normeringen i dagtilbud

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Regeringen og støttepartierne har aftalt at udmønte de 500 mio. kroner i 2020, der med finansloven er afsat til bedre normeringer. Der foreligger en politisk aftale som gør, at puljen gradvist vil stige til 1,6 mia. kr. i 2025. Puljen fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn hvert år. Mariagerfjord Kommune er i 2020 blevet tildelt 3,172 mio. kr. til at styrke normeringerne i kommunens dagtilbud.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1)   At forslag til tildeling af midler til styrket normering i dagtilbud godkendes

Inddragelse

Forslag til tildeling har været drøftet og er godkendt på ledermøde for dagtilbudsområdet d. 5. marts 2020.

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2020 er der afsat 500 mio. kt. til at styrke normeringerne i de danske daginstitutioner. Disse midler er blevet fordelt til kommunerne på baggrund af forventede antal børn i alderen 0 til 5 år. Mariagerfjord Kommune er blevet tildelt 3,172 mio. kr. til at øge normeringen i de kommunale daginstitutioner.

De tildelte midler skal anvendes til lønudgifter til pædagogisk personale eller udgifter direkte relateret til det pædagogiske personale i de kommunale institutioner. Det er derfor ikke muligt at anvende midlerne til at sænke forældrebetalingen. Kommunerne skal aflægge et særskilt revisorpåtegnet regnskab for anvendelsen af midlerne, udgifterne hertil må gerne trækkes fra de tildelte midler. Kommunerne skal ligeledes bekræfte at de tildelte midler ligger ud over kommunens vedtagne budgetter for 2020 og at en eventuel budgetmæssig besparelse på dagtilbudsområdet ikke skyldtes de tilførte midler. Hvis dette ikke kan bekræftes, så skal tilskuddet tilbageføres til staten.

I Mariagerfjord Kommune fordeles midlerne ud fra de samme vedtagne principper i tildelingsmodellen, hvor en vuggestueplads tildeles dobbelttakst i forhold til en børnehaveplads. De tildelte midler vil dermed fordeles efter de vedtagne principper, men tildeles ud over det eksisterende budget for området i 2020.

Med den forslåede fordeling, vil en børnehave med 60 pladser kunne hæve normeringen med ca.14 pædagogtimer om ugen, mens en integreret institution med 40 børnehavepladser og 20 vuggestuepladser vil kunne hæve normeringen med ca.19 pædagogtimer om ugen. Det endelige timetal for den enkelte institution er afhængig af de konkrete ansættelser, som vil påvirke det endelige timetal.

Økonomi

Mariagerfjord Kommune er tildelt 3,172 mio. kr.

Da der skal indsendes et revisorpåtegnet regnskab til ministeriet afsættes der 10.000 kr. til revision.

De resterende 3,162 mio. kr. fordeles til dagtilbudsområdet efter følgende takster:

Antal børnehavepladser:Tildeling pr. plads:Antal vuggestuepladser:Tildeling pr. plads:
1.0642406 kr. 1254812 kr.

 

Beslutning

Godkendt.

 

00.15.10-A00-2-18

33. Budgetudfordring for alternativ struktur på børne- og familieområdet 2019

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Byrådet godkendte d. 28.11. 2019 et forslag om en alternativ struktur inden for Børn og Familie, som skulle imødekomme et besparelseskrav fra budget 2019-2022. Det godkendte forslag efterlader en budgetudfordring i 2021, som der fortsat mangler stillingtagen til.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1) At det uforbrugte beløb til arbejdet med skolernes tildelingsmodel på 1 mio. kr. anvendes til at udligne budgetudfordringen fra budget 2019-2022 på 1.250.000 kr.

2) At restsummen på 250.000 kr.i 2021 indgår i økonomivurderingen i 2021.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog d. 28.11.2019 en række besparelser inden for Børn og Familie. Besparelserne skulle imødekomme to rammebesparelser, som blev vedtaget med budget 2019-2022. Da størrelsen på disse rammebesparelser svinger mellem de enkelte budgetår, betyder det, at der i budgetåret 2021 fortsat mangler at blive udmøntet en besparelse på 1.250.000 kr. Det totale overblik over de opnåede besparelser og besparelseskrav fremgår af nedenstående skema.

 

For at imødekomme budgetudfordringen i 2021 foreslår administrationen, at de 1 mio. kr., som Byrådet i forbindelse med budget 2020-2023 afsatte til arbejdet med skolernes tildelingsmodel, anvendes til at at udligne budgetudfordringen. En ny tildelingsmodel for skolerne forventes først at træde i kraft fra begyndelsen af skoleåret 2021/22 og ikke som først antaget ved skoleårets start 2020/21. Derfor kan de 1 mio. kr. som et engangsbeløb anvendes til at udligne budgetudfordringen, mens de fortsat fra skoleåret 2021/22 vil indgå i skolernes tildelingsmodel.

Såfremt de 1 mio. kr. afsættes til at udligne budgetudfordringen, vil restsummen op på 250.000 kr. indgå i økonomivurderingen i 2021.  

Økonomi

.

Beslutning

Udvalget udsætter sagen til næste møde.

Der udarbejdes et forslag til fordeling af bevillingen.

Den manglende rammebesparelse i forbindelse med ændring af struktur på skole og dagtilbudstruktur indgår i budgetforhandlingene.

 

82.20.00-P20-20-16

34. Ny daginstitution i Hobro Nord

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY.

Anledning

Der har i marts været afholdt licitation på ny dagtilbud på Solvej, Hobro. Licitationen gik 6,4 mio. kr. over afsat budget. Der opstilles scenarier for den videre proces til Byrådets beslutning.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At scenarie 2 godkendes

Sagsfremstilling

Nyt dagtilbud på Solvej er projekteret og har været udbudt i licitation på baggrund af følgende:

 • Et samlet areal på 1351 m²
 • 60 almene pladser
 • 20 flex pladser
 • 12 vuggestuepladser
 • 20 specialpladser
 • Budgetteret ramme 31,39 mio. kr.

 

Dagtilbuddet er planlagt til at skulle erstatte:

 • Dagtilbud på Vinkelvej, som ud over almenpladser rummer 8 specialpladser
 • Dagtilbud på Bloksbjerg, der lukkede i august 2018
 • 12 specialpladser fra Rosenhaven, som fra projektets begyndelse har været planlagt flyttet til det nye dagtilbud sammen med specialpladserne fra Vinkelvej. Dermed samlet 20 specialpladser på én placering, dækkende hele Mariagerfjord Kommune.

 

Det skal bemærkes, jf. også illustrationen af sagsforløbet herunder, at der siden beslutning om opførelse af nyt dagtilbud på Solvej, er bevilget og realiseret en tilbygning på Rosenhaven, der har betydet en opnormering på 26 almenpladser.Overvejelser

Bygherreudvalget har drøftet mulige scenarier i forlængelse af overskridelse af licitationen. På den baggrund har administration og rådgiver arbejdet videre med to scenarier:Scenarie 1

I scenarie 1 gennemføres projektet i sin helhed, og som det er udbudt.

Der sker en mindre tilpasning af projektet ved prioritering i tilbudslisten (fravalg). Projektet kan realiseres ved en tillægsbevilling på 5 mio. kr.

Den samlede projektsum udgør således 36,39 mio. kr. svarende til 26.935 kr./m².

Scenarie 2

I scenarie 2 bortfalder specialafdeling på Solvej, og Mariagerfjord Kommunes specialtilbud gentænkes.

Specialtilbud bevares i Rosenhaven og suppleres enten med et antal pladser i Rosenhaven og/eller med etablering af specialpladser i sammenhæng med nyt dagtilbud i Hadsund. De faglige, pædagogiske overvejelser herom uddybes i bilaget ”Beskrivelse af særligt dagtilbud”.

Dermed vil projektet på Solvej kunne realiseres ved at amputere den del af bygningskroppen, hvor specialtilbuddet var projekteret, 350 kvm. Dette er et forholdsvist rent snit. Der har efter bygherreudvalgsmøde og som forberedelse til nærværende beslutningsgrundlag været dialog med de lavestbydende entreprenører på fagentrepriserne om, hvad det vil betyde for projektøkonomien, hvis Byrådet beslutter dette scenarie.

Resultatet af dialogen viser, at projektet da akkurat vil kunne realiseres for den afsatte økonomi på 31,39 mio. kr. svarende til  31.359 kr./m².

Særligt vedr. børnetallet på almenområdet

Distriktet og placeringen af børnehuse

På nedenstående kort ses hele Hobro Nord distriktet med placering af de fire nuværende børnehuse samt den nye institution på Solvej. Når institutionen på Vinkelvej lukkes, vil Solvej være den tætteste institution i distriktet for børn i Hostrupvænget, Digterparken/Kirketerp, Hegedalsvej/Hadsundvej og sammen med Jernbanegade være centralt placeret i forhold til centrum og Bærkvarteret.

Der er 2 km og 4 minutter i bil mellem Solvej og Rosenhaven, så også for børn i Hørby Skoleby og Ølsvej vil både Solvej og Jernbanegade være at regne for institutioner i nærmiljøet.

Udviklingen i distriktet

Som det ses i nedenstående tabel, vurderes antallet af børn i distriktet at stige en smule indtil 2032. Stigningen ses i Hobro By, mens der er et lille fald uden for Hobro By. Den største stigning forventes i et endnu ikke placeret boligområde. Det kan både forventes placeret i forbindelse med Hørby Skoleby eller i forbindelse med Kirketerp/Digterparken. Ud over den ikke placerede nye byvækst, så forventes børnetallet i Hørby Skoleby at falde, mens resten af underdistrikterne inden for bygrænsen stiger let.

Tabel: Befolkningsprognose for 0-5 årige i Hobro Nord Distriktet 2020-2032:Børnegrundlag i Jernbanegade

Institutionen på Solvej i nye lokaler og med vuggestue forventes at blive et populært valg blandt forældrene, ligesom Rosenhaven er i dag. Det forventes derfor, at Jernbanegade stadig vil være den institution i distriktet med mindst søgning. I forhold til at sikre pladser nok i distriktet, er det dog stadig en forudsætning, at der er tre institutioner i distriktet indenfor bygrænsen, og Jernbanegade er derfor stadig nødvendig. Det gælder også, hvis man vælger scenarie 1 og laver ca. 25 nye almenpladser i Rosenhaven. Udfordringen bliver dog i det tilfælde, at børnetallet i Jernbanegade vil blive meget lille – gennemsnitligt 10-15 børn, og ikke stort nok til at drifte børnehuset. Hvis ikke der tilføres flere almenpladser i Rosenhaven, vil Jernbanegade i stedet være sikret et fornuftigt børnetal, der gør at den økonomisk hænger sammen.

Tidsplan i de to scenarier

 Scenarie 1Scenarie 2
Maj 2020Byrådet træffer beslutning om opførelse af dagtilbud på Solvej som udbudt i licitationByrådet træffer beslutning om opførelse af dagtilbud på Solvej uden specialpladser
Juni 2020Kontrahering, Solvej

Opstart af byggeri, Solvej
Kontrahering, Solvej

Opstart af byggeri, Solvej
Juni – september 2020 BFU og Byråd træffer beslutning om antal specialpladser i MFK og geografisk fordeling heraf (Rosenhaven og/eller Hadsund). Ny anlægsbevilling hertil indarbejdes i Budget 2021.

BFU og Byråd træffer beslutning om antal vuggestuepladser og om antal dagtilbud, der skal sammenlægges, samt placering af dagtilbud i Hadsund

Budget for Dagtilbud i Hadsund tilpasses i overslagsår, jf. også budgetbemærkning for budget 2020

 
Ultimo 2020 Igangsætning af evt. udbygning af specialpladser i Rosenhaven.

Nedsættelse af bygherreudvalg for nyt dagtilbud, Hadsund

 
 Sommer 2022Forventet afslutning af byggeri på SolvejForventet afslutning af byggeri på Solvej

 

Beslutning

Udvalget indstiller scenarie 1, dog med en reduceret belægning på 16 pladser. Dermed ansøges der om en tillægsbevilling på 5 mill.

Udvalget ønsker, at der fremadrettet etableres pladser i Hadsund.

 

00.01.00-G01-134-19

35. Orientering

Sagsfremstilling

1. Afrapportering af styrkede pædagogiske lærerplaner udskydes

Grundet den nuværende situation omkring coronavirus udskydes den planlagte afrapportering af de styrkede pædagogiske lærerplaner til efteråret. Afrapporteringen skulle efter planen være aflagt i juni 2020.  

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • Dialogmødet for skole og dagtilbud den 25 maj aflyses. Og udsættes til efteråret.
 • Der afholdes dialogmøde for skoleområdet den 24-11-2020  og for dagtilbud den 26-10-2020.
 • Modermålsudervisning fra EU/EØS-lande.
 • Nationale test.
 • Ansættelse af skoleleder.

 

00.22.00-P35-7-19

36. Underskriftsark

Beslutning

Se godkendelsesark.

 

Lukkede dagsordenspunkter