Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 6. april 2021 kl. 15:30 i WebEx
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-1-17

48. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Svend Skifter Andersen (A) foreslog at punkt nr. 55 om Ekstraordinært tilskud til Den Gamle Biograf i Mariager og Dueslaget i Arden blev taget af dagsordenen.

Et flertal af udvalget godkendte herefter dagsordenen med den ændring, at punkt 55 udgår.

For den ændrede dagsorden stemte (6): Jane Grøn (A), Svend Skifter Andersen (A), Thomas Høj (A), Per Laursen (V), Jørgen Pontoppidan (V) og Danny Juul Jensen (V).

Imod stemte (1): Peder Larsen (F) idet han ønskede punktet behandlet. 

 

19.03.00-Ø40-1-21

49. Ansøgning om midler til forprojekt til udviklingen af et Fjordmuseum

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Ansøgning fra Nordjyllands Historiske Museum om midler til forprojekt til udviklingen af et Fjordmuseum i det nuværende Lystfartøjsmuseum i Hobro.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ansøgningen godkendes.

Inddragelse

Nordjyllands Historiske Museum har inddraget Grønt Råd og Mariagerfjord Kommunes naturvejleder i tankerne bag et Fjordmuseum og begge bakker op om projektet. Se i bilag.

Sagsfremstilling

Museumsinspektør Lykke Olsen fortæller om projektet kl. 15.30.

Nordjyllands Historiske Museum søger om 63.000 kr. til et forprojekt til udviklingen af et Fjordmuseum, som en omdannelse af Lystfartøjsmuseet på Hobro havn. Forprojektet indeholder to workshops mellem udstillingsarkitektfirmaet Thøgersen&Stouby og museet, som skal udmunde i en skitse og visualiseringer. Det skal bringe museet videre i konceptudviklingen og designprocessen, og materialet skal desuden bruges i den videre fondsansøgning til Fjordmuseet.

Forprojektet indeholder også en egenfinansieret bygningsanalyse af Søndre Kajgade 14. Forprojektet skal afvikles i 2021. Museet søger også midler fra Region Nordjyllands kulturpulje.

Mål med forprojektet for Fjordmuseet er: konkrete idéer til fortællegreb, udkast til designlinje for Fjordmuseum samt materiale til direkte brug i videre fundraising.

Hovedprojektet med at omdanne Lystfartøjsmuseet til et Fjordmuseum støtter op om Mariagerfjord Kommunes kulturpolitik, da der er fokus på kommunens kulturarv og på at understøtte områdets fortælling. Ligeledes støtter projektet op om turismepolitikken, der udpeger Mariager Fjord som satningsområde og understreger fjordens natur og historie som trækplaster for turister.

Fjordmuseet skal rumme en folkelig og samlet formidling af livet på og omkring Mariager Fjord i nyere tid. Hovedtemaet er, hvordan fjorden og fjordlandskabet har formet livet for områdets befolkning, og hvordan samfundsforandringer og ændrede livsmønstre gennem årene har forandret vores anvendelse af landet og vandet.

Der vil være fire kernefortællinger i Fjordmuseet:

 • Dejlig er fjorden (ferie og fritid ved fjorden)

  • Fritid og ferie og brugen af naturen til rekreation var noget, der opstod, da det traditionelle landbosamfund forandrede sig til først et moderne industrisamfund og siden til nutiden, hvor ferie og fritidsfornøjelser er centrale elementer i europæeres liv. Ferie – og fritidskultur er desuden kun i mindre grad formidlet på danske museer.

 • Kalk, ler og salt

  • Fjorden har historisk set været den basale infrastruktur, der satte byer, erhvervsliv og befolkningen i forbindelse med omverdenen og været med til at udvikle byerne. Fjordmuseet vil fortælle historien om industrier, der blev karakteristiske for egnen nemlig (udvalgte) teglværker, cementfabrikkerne Dania, Cimbria og Kongsdal, kalkudvinding i renæssancen og saltudvinding i dag.

 • Den levende fjord

  • Fjorden er en levende biotop, der både har formet menneskelige liv og livsformer, og som også er formet af forandringer af den menneskelige udnyttelse gennem tiden. Det er kernen i denne del af udstillingen, hvor der er fokus på fjorden i et geologisk og et biologisk perspektiv.

 • Hobro havn

  • Hobro havn er et relativt velbevaret havnemiljø fortrinsvis fra mellemkrigstiden, hvilket kun kan opleves få steder i dag. Der fortælles i udstillingen om betydningen af havnen for Hobros udvikling indtil i dag, hvor de fleste havne har mistet deres funktion som erhvervscentrum, men hvor der i dag både er kulturliv og industri på havnen.

 

Beløbet kan finansieres af de frie kulturelle midler.

Beslutning

Godkendt.

 

18.15.05-P20-1-20

50. Udviklingsprojekt Hobro Tennisklub

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Hobro Tennisklub søger om frigivelse af midler til projekt omkring klubbens anlæg på Amerikavej i Hobro.

Der er i kommunens budget afsat i alt 1.000.000 kr. til projektet i Hobro Tennisklub, fordelt med 500.000 kr. i henholdsvis 2021 og 2022. Midlerne er afsat til etape 1 og 2 i projektplanerne.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indtiller til Byrådet:

1. At de 500.000 kr. afsat i budget 2021 frigives.

2. At anmodningen om yderligere 88.000 kr., finansieret fra de afsatte midler i 2022 budget, drøftes.

Sagsfremstilling

Hobro Tennisklub søger om frigivelse af midler til etablering af etape 1 i klubbens projektplaner, behandlet på Udvalget for Kultur og Fritids møde 2. juni 2020.

Hobro Tennisklub har siden indsendelsen af projektet revideret deres planer, og ønsker derfor etape 1 igangsat, mens etape 2 indtil videre ikke realiseres.

Etape 1

Hobro Tennisklub ønsker at modernisere deres nuværende anlæg. Moderniseringen skal bestå af opbygning af to nye padeltennisbaner, nyt underlag på to af de eksisterende baner (kunstgræs), samt et udeområde som kan bruges til ophold og aktivitet, og som får udsyn til både tennisanlægget og de fodboldbaner, der vender over mod Hobro Tennisklubs anlæg.

Opdateret budget for etape 1

Hobro Tennisklub har indhentet tilbud på projektet, og prisen for etape 1 vil være 1.608.000 kr.

Finansiering

Hobro Tennisklub anmoder om følgende finansiering af projektet:

Fondsmidler: 600.000 kr. (er bevilliget)

Egne midler: 300.000 kr.

Mariagerfjord Kommune: 708.000 kr.

Hobro Tennisklub anmoder derfor om frigivelse af de 500.000 kr. afsat på budget 2021 til etape 1. Herudover anmoder de om frigivelse af yderligere 88.000 kr. af de oprindeligt afsatte midler til etape 2. De i alt 588.000 kr. vil efter momsrefusion give en udbetaling på 708.000 kr. til Hobro Tennisklub. De 588.000 kroner er 36% af det samlede projektbudget.

Samtidig meddeler Hobro Tennisklub, at de ikke vil få behov for de resterende midler afsat i 2022, da planerne for en indendørs tennishal i første omgang er sat på pause. Dette primært fordi, klubben ønsker at have fuldt fokus på det nyrenoverede udendørsanlæg, og den forventede medlemstilgang det kan give. Om nogle år vil klubben så evt. tage et projekt med indendørs tennis op igen, som et nyt projekt.

Oprindelige projektplaner (etape 1 og 2)

Det oprindelige budget for det samlede projekt var på i alt 3.900.000 kroner, fordelt på følgende måde:

Etape 1: 1.800.000 kroner. (afsat 500.000 i Mariagerfjord Kommunes budget for 2021, 28 % af projektbudget)

Etape 2: 2.100.000 kroner. (afsat 500.000 i Mariagerfjord Kommunes budget for 2022, 24 % af projektbudget)

Etape 1:

Hobro Tennisklub ønsker at modernisere deres nuværende anlæg. Moderniseringen skal bestå af opbygning af to nye padeltennisbaner, nyt underlag på to af de eksisterende baner (kunstgræs), samt et udeområde som kan bruges til ophold og aktivitet, og som får udsyn til både tennisanlægget og de fodboldbaner, der vender over mod Hobro Tennisklubs anlæg.

Etape 2:

Etape 2 består af opførelse af ikke isoleret hal til indendørs tennis. Hallen ønskes opført på bagsiden af Hobro Idrætscenter, så omklædningsfaciliteter mv. kan benyttes i Hobro Idrætscenter. 

Økonomi

Hobro Tennisklub anmoder om frigivelse af 500.000 kr. afsat på budget 2021.

Herudover anmodes om frigivelse af 88.000 kr. fra de afsatte midler på budget 2022. Der er afsat 500.000 kr. til etape 2 af projektet i 2022. De 88.000 kr. ønskes frigivet til etape 1, samtidig afstår Hobro Tennisklub fra de resterende 412.000 kr. på budget 2022, da etape 2 foreløbig er sat på pause.

Beslutning

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Udvalget indstiller, at anmodningen imødekommes, idet det samtidig forudsættes, at restmidlerne fra den samlede bevilling går tilbage til kassen. En eventuel senere realisering af fase to med kommunalt bidrag vil således fordre en fornyet ansøgning og politisk behandling.

 

00.32.00-Ø00-2-21

51. Tilføjelse af krav om at regnskaber skal være godkendt på generalforsamling i Retningslinjer for økonomisk tilsyn med eksterne tilskud mv.

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Retningslinjerne for økonomisk tilsyn med eksterne tilskud og underskudsgarantier til selvejende institutioner, fonde, foreninger m.v. blev godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid i december 2016.

Heri findes kravene til års- og projektregnskaber, for de foreninger som modtager tilskud fra Kultur og Fritid.

Fagenheden Kultur og Fritid foreslår en tilføjelse til retningslinjerne.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At det tilføjes i retningslinjerne, at årsregnskaberne skal være godkendt på foreningens generalforsamling.

Sagsfremstilling

Fagenheden bruger retningslinjerne for økonomisk tilsyn, når regnskaberne skal gennemgåes og godkendes.

I forbindelse med problematik omkring afholdelse af generalforsamlinger under Covid-19, er Fagenheden blevet opmærksomme på, at det ikke fremgår af retningslinjerne, at årsregnskaberne, som indsendes til Kultur og Fritid, skal være godkendt på foreningens generalforsamling. Dette foreslåes derfor tilføjet i retningslinjerne, med virkning fra regnskabsåret 2021.

Beslutning

Godkendt.

 

20.00.00-Ø40-2-21

52. Ansøgning om tilskud til DM i Rally 2021

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Motorsport Nordjylland ansøger om 25.000 kr. til udgifter i forbindelse med afholdelse af DM i Rally 2021.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Motorsport Nordjylland har tidligere høstet stor anerkendelse for afviklingen af DM i Rally og er i år blevet udvalgt til at afvikle den 1. afdeling, som køres 17. april 2021.

Såfremt den sundhedsmæssige situation ikke tillader afvikling på dette tidspunkt, er der reserveret alternative datoer 10. juli 2021 og 14. august 2021.

Hvis forsamlingsforbuddet stadig er på 50 personer den 17. april 2021, bliver arrangementet afholdt. 

Ansøger oplyser, at der er lavet TV-aftale om 1 times udsendelse på TV3 Sport og TV3 Max samt diverse regionalstationer herunder TV2 Nord. Endvidere er der lavet aftale om pressearbejde både før, under og efter arrangementet.

Et så stort arrangement kræver mange ressourcer både menneskelige og økonomiske. Derfor ansøges Mariagerfjord Kommune om et økonomisk tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af udgifter til: materialeleje, afspærringsmateriel, tryksagsomkostninger, program, resultatberegning, sikkerhed samt officials/hjælpere fra andre foreninger i lokalområdet og motorsportsklubber i Danmark.

Til gengæld for denne støtte tilbyder klubben, Mariagerfjord Kommune en række eksponeringstilbud af kommunens logo/navn bl.a.:

 • Til den officielle start af rallyet, hvor Borgmesteren kan starte de første biler.
 • Kommunen får en helsides annonce i det officielle program.
 • Turistguide m.v. kan eventuelt uddeles til de mange gæster, der kommer til rallyet.

 

Alle beboertilladelser langs hastighedsprøverne og de politimæssige ansøgninger med tilladelser bliver indhentet, og sikkerheden vil have høj prioritet og fokus.

Motorsport Nordjylland håber, at udvalget vil se positivt på ansøgningen, så der sammen kan skabes et flot arrangement, som præsenterer Hobro, kommunen og klubben godt. 

Fagenheden oplyser, at Motorsport Nordjylland fik bevilget 25.000 kr. i 2013, 2014 og 2015 til DM i Rally.

Beslutning

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med støtte på 25.000 kr.

Bilag

 

00.15.00-A21-1-20

53. Oplæg til dialog- og aftalestyring

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Dialog- og aftalestyring er Mariagerfjord Kommunes ramme for styring af og samarbejde med decentrale enheder. Fagenheden har sammen med institutionerne udarbejdet oplæg til dialog- og aftalestyring.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid

1. At oplæg til aftaler drøftes og godkendes.

Inddragelse

Aftaledokumenterne er udarbejdet sammen med de decentrale institutioner.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet nye aftaler for institutionerne i Kultur og Fritid - Mariagerfjord Bibliotekerne, Mariagerfjord Ungdomsskole, Mariagerfjord Kulturskole og Biecentret.

Udgangspunktet for aftalen er følgende hovedelementer:

 • Institutionernes egne mål og strategier.

  • Lokale mål. Institutionen udarbejder egne handlingsplaner og intern evalueringspraksis.
  • Nationale mål (bl.a. implementret i aktuel lovgivning)

 • Institutionernes bidrag til kommunale politikker og strategier.

  • Hvilke politikker/strategier matches og hvordan.

 • Institutionens metode for inddragelse af brugere/borgere.

  • Brugerbestyrelser
  • Råd
  • Andre organer

 • Institutionens dialog med det politiske udvalg.

  • Frekvens
  • Form
  • Indhold

 

Som bilag er der lavet relationsdiagrammer for hver institution. Samarbejdsrelationerne er dynamiske og diagrammet er derfor et øjebliksbillede.

Dialogaftalen er tænkt som en dynamisk enhed, der kan justeres i henhold til nye politiske fokus- og indsatsområder samt de afsatte ressourcer til institutionerne.

Beslutning

Godkendt.

 

21.00.00-G20-1-21

54. Planlægning af temamøde i Kultur og Fritid omkring bibliotekets potentialer

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Alle kommuner har modtaget et debatoplæg fra KL, der handler om at udnytte Folkebibliotekernes potentialer. Derfor anbefaler fagenheden, at Udvalget for Kultur og Fritid planlægger et temamøde ud fra emnet.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid

1. At der fastsættes dato for afholdelse af temamødet.

Sagsfremstilling

Der er et stort fokus på folkebibliotekernes potentialer på nunværende tidspunkt - både nationalt og lokalt i kommunen.

Mariagerfjord Kommune arbejder på, at etablere et nyt Kultur- og rådhus i Hobro, hvor biblioteket kommer til at spille en stor rolle. Fagenheden mener derfor, at tiden er inde til at gennemføre en temadag for udvalget, med gode indlæg og mulighed for at arbejde med de konkrete spørgsmål, som KL stiller i deres nyligt udsendte debatoplæg ”Udnyt folkebibliotekernes potentialer”. Dette for at vi kan blive klogere på, hvad vi allerede prioriterer på biblioteketsområdet i vores kommune og om der er områder, som skal prioriteres anderledes.

Undersøgelser viser, jf. artikel af Lene Vind (vedlagt som bilag), at et biblioteksbesøg er meget mere end blot antal registrerede besøg eller lånte materialer. Folkebibliotekerne har en mangfoldig betydning for brugerne. Folkebibliotekerne benyttes årligt af omtrent halvdelen af borgerne i Danmark og er derfor en af de mest benyttede kulturinstitutioner her i landet. Artiklen henviser til en undersøgelse, udarbejdet af Seismonaut, der er offentliggjort i rapporten "Folkebibliotekets betydning for borgerne i Danmark". For de der har lyst til at dykke yderligere ned, vedlægges rapporten som bilag.

KL's debatoplæg er ligeledes vedlagt som bilag.
KL har de seneste år styrket sin bibliotekspolitiske rolle, og bl.a. vedtog KL´s bestyrelse i 2019 en række bibliotekspolitiske synspunkter, der afspejler deres holdning til fremtidens folkebiblioteker.

Der arbejdes aktivt med synspunkterne på kommunens biblioteker, hvor de temaer, der her berøres, indgår i bibliotekernes vision og strategigrundlag.

Men KL udtaler også, at det er og bliver kommunalbestyrelsen, der sætter den lokale kurs for folkebiblioteket, så bibliotekerne udvikler sig ind i fremtiden. KL opfordrer til, at vi tager diskussionen og måske endda aktivt involverer borgere, foreninger og andre aktører som led i processen.

KL peger i oplægget på, at folkebibliotekerne kan være et lokalt omdrejningspunkt og drivkraft for forandringer til at styrke det kulturelle medborgerskab, sammenhængskraften og demokratiet i hele Danmark. Udover sit fokus på oplysning, dannelse og kulturel aktivitet med afsæt i litteratur, viden og information, kan folkebibliotekerne også spille en væsentlig rolle på andre kommunale områder og dagsordener, såsom børn og unge, social- og sundhedsområdet, integration, landdistrikts- og byudvikling, digitalisering, samskabelse og meget mere.

Rigtig meget af ovenstående sker allerede i dag, men der er altid muligheder for mere udvikling og andre prioriteringer.

Udover vores egne folkebiblioteker spiller centralbibliotekerne også en stor rolle i folkebibliotekernes maskinrum.

  

Lidt overordnet info omkring Centralbibliotekernes rolle

Det er ikke mange biblioteksbrugere, der tænker over, at alle folkebiblioteker er knyttet til et centralbibliotek. I Mariagerfjord Kommune er det Aalborg Bibliotekerne, der er centralbiblioteket. Slots- og Kulturstyrelsen indgår rammeaftaler med centralbibliotekerne for fire år ad gangen, og har netop indgået aftaler for 2021-2024.

Visionen for Centralbibliotekerne er, at de er de bærende statslige aktører, der omsætter det nationale fokus til lokale indsatser og samler de danske folkebiblioteker bredt om markante og aktuelle udviklingsspor til gavn for borgerne.

Missionen

 • Centralbibliotekerne arbejder for at styrke samarbejdet mellem folkebibliotekerne og samarbejdet i bibliotekssektoren.
 • Centralbibliotekerne sikrer den kulturpolitiske ambition om, at alle borgere i Danmark skal have fri og lige adgang til materialer med henblik på oplysning, uddannelse og kulturel aktivitetet. Det gør centralbibliotekerne ved til stadighed, at tilbyde og formidle relevant og tidssvarende materiale, som overbygning til de kommunale folkebibliotekers tilbud.
 • Centralbibliotekerne omsætter prioriterede og målrettede samfundsaktuelle temaer til indsatser, hvor folkebibliotekerne har en stærk rolle at spille i samarbejde med hinanden og med andre aktører.

 

Centralbibliotekernes rammeaftale sikrer fokus på to kerneopgaver:

 • At sikre fri og lige adgang til viden via materialeoverbygning.
 • At sikre udrulning af nationale kulturpolitiske indsatser gennem udvikling og implementering af temaspor, der prioriteres af kulturministeren for to år ad gangen.

 

I første periode af rammeaftalens løbetid arbejder centralbibliotekerne med følgende tre temaspor:

 • Glæden ved sprog, litteratur og læsning
 • Kultur for alle
 • Borgeren i den digitale transformation

 

Gennem de to kerneopgaver, materialeoverbygningen og temaspor, arbejder centralbibliotekerne for at styrke samarbejdet mellem folkebiblotekerne og samarbejdet i bibliotekssektoren.

Centralbibliotekets opgaver:

De seks centralbiblioteker, der ligger i Aalborg, Herning, Vejle, Odense, Roskilde og Gentofte, sørger igennem materialeoverbygningen for, at indkøbe, formidle og vedligeholde en overbygningssamling af fysiske og digitale materialer, som ligger uden for, hvad man kan forvente, at de enkelte folkebiblioteker indkøber. Overbygningsmaterialer som eksempelvis udgøres af smal skøn- eller faglitteratur, der stilles til rådighed for folkebibliotekerne og derigennem borgerne.

Endvidere udbyder centralbibliotekerne kompetenceudviklingsforløb for folkebiblotekerne, der via de nationale strategier sigter mod målrettet og aktuel biblioteksbetjening af borgerne. De tilbyder også faglig rådgivning til og koordinering mellem bibliotekerne, hvilket er med til at styrke det samarbejdende biblioteksvæsen i Danmark.

Centralbibliotekerne er gennem disse opgaver med til at understøtte og udvikle det danske folkebiblioteksvæsen og er en veludbygget kanal for udbredelse af nationale biblioteksstrategier og kulturpolitikken på biblioteksområdet.

Der er derfor et tæt samarbejde mellem centralbibliotekerne og folkebibliotekernes ledere og medarbejdere.

Ovenstående lille fortælling er en lille optakt til en temadag, hvor udvalget inviteres til at arbejde med og få mere viden om Fremtidens Biblioteker, gennem oplæg og debat. KL har oplistet følgende spørgsmål til den kommunalpolitiske biblioteksdebat, der kan tages udgangspunkt i:

 1. Hvordan skal folkebiblioteket bedst muligt understøtte børn og unges udvikling, sprog og læselyst?
 2. Hvordan sikrer I samspillet mellem biblioteket og dagtilbud, skole, SFO m.v. ift. børn og unge, og hvilke politiske drøftelser kræver det evt. på tværs af udvalgsstrukturer?
 3. Hvordan ser I behovet for at udnytte potentialer i samarbejder mellem folkebibliotek og andre sektorer, som f.eks. social- og sundhedsområdet, integration, beskæftigelse m.v.?
 4. Hvordan vil I sikre, at folkebiblioteket forbliver et relevant og tidssvarende tilbud til borgerne i en tid, hvor mere og mere digitaliseres?
 5. Hvor ser I potentialerne for hhv. det fysiske og det digitale bibliotek?
 6. Hvordan finder I balancen mellem det fysiske og det digitale bibliotek?
 

Lederen af Mariagerfjord Bibliotekerne vil deltage i temamødet sammen med inviterede oplægsholdere, herunder konsulent eller chef for kulturområdet i KL og leder af Aalborg Bibliotekerne m.v.

Fagenheden anbefaler, at temamødet så vidt muligt afholdes som fysisk møde i juni eller august, hvorfor tidspunktet for afholdelse ønskes drøftet og fastlagt på mødet. Fagenheden foreslår 17. juni 2021 kl. 15-18 eller 19. august 2021 kl. 15-18.

Tilmelding til det bibliotekspolitisk topmøde, der finder sted online 8. april kl. 10.00-16.00 - https://www.db.dk/DBtop21-tilmelding

Der er tilmeldingsfrist 6. april kl. 24.00.

Beslutning

Udvalget besluttede at afholde temamøde om bibliotekerne 19. august 2021.

 

20.10.00-Ø40-2-21

55. Ekstraordinært tilskud til Den Gamle Biograf i Mariager og Dueslaget i Arden

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Peder Larsen har fremsendt forslag om, at give ekstraordinært tilskud på 20.000 kr. til Den Gamle Biograf i Mariager og til Dueslaget i Arden.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At forslaget drøftes.

Sagsfremstilling

Udvalget behandlede på sit sidste møde en ansøgning fra Dueslaget i Arden om ekstraordinært tilskud og besluttede at give afslag.

Som bilag vedhæftes protokollen fra sidste mødes behandling af ansøgningen fra Dueslaget.

Forslag af Peder Larsen til Udvalget for kultur og fritids april-møde

SF har talt med Dueslaget, som er Ardens forsamlingshus og Den Gamle Biograf i Mariager som er et forsamlingshus i Mariager.

SF foreslår, at bevillige 20.000 kr. til Dueslaget og 20.000 kr. til Den Gamle Biograf som svarer til det beløb, de små forsamlingshuse også fik. Med dette tilskud har vi understøttet de to små hovedbyer i Mariagerfjord.

For nyligt blev forsamlingshusene tildelt 20.000 kr. uden krav om regnskab, og det synes vi er ok. Men der skal også gives en hjælpende hånd i de små hovedbyer.

Hobro og Hadsund har sikkert også nogle forsamlingshuse som lider nød.

Fagenheden kan oplyse, at der i 2020 er anvendt midler fra vedligeholdelsespuljen til kulturelle institutioner til at sikre overfladebehandling af gulv i Den Gamle Biograf. Normalt vil denne udgift påhvile lejeren (foreningen), men grundet de begrænsede indtægter på udlejning, har man administrativt besluttet at dække udgiften, da bygningen er kommunal.

Beslutning

Punktet blev taget af dagsordenen.

 

20.00.00-P20-3-18

56. Orientering om Kulturpas for unge

Forventet sagsgang

KF

Anledning

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at afsætte 25.000 kr. til at implementere et "Kulturpas" for unge i det år de fylder 18.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kulturpasset havde til formål, at motivere de unge, der fylder 18 år til at tage aktivt del i kommunens kultur - og fritidstilbud, herunder koncerter, motionscenter, teater m.v. I alt blev der lavet aftaler med ca. 25 forskellige aktører.

Tilbuddet var gratis for de unge og "tilbudskuponer" blev udsendt til de unge omkring deres 18 års fødselsdag. Der er ca. 500 unge i målgruppen.

Tilbuddet blev ligeledes eksponeret på sociale medier og i lokale aviser.

Da tilbuddet var gældende for unge, der fyldte 18 år frem til 31.12.2019,  kunne det af mange også benyttes frem til medio 2020.

Projektet er ikke blevet systematisk evalueret, men bedømt på tilbagemeldinger fra de involverede aktører (haller, kulturinstitutioner m.v.) er tilbuddet alene blevet benyttet af nogle ganske få unge. Umiddelbart vurderet har kun 20-30 unge profitteret på det.

Fagenheden vurderer på denne baggrund, at der skal findes andre metoder til at tiltrække de unge til kommunens kultur- og fritidstilbud.

Økonomi

Der blev i 2019 brugt 15.880 kr. til udarbejdelse af kulturpasset.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

00.01.00-G01-51-17

57. Orienteringssager

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Der var orientering om Europabevægelsens arrangement EU-dagen, som planlægges til august 2021 og hvor der fra Udvalget er bevilget 50.000 kr.

Taget til orientering.

 

00.01.00-G01-50-17

58. Eventuelt

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Der var spørgsmål om stiforbindelse ved Mariager.

Endvidere var der en kort drøftelse omkring Gasmuseet i Hobro, som er til behandling på Økonomiudvalget.

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.22.00-P35-4-20

59. Underskriftsark

Beslutning

Mødet sluttede kl. 17.25