Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. februar 2020 kl. 15:15 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

15. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) og Niels Peter Christoffersen (A)

 

00.32.00-S00-3-19

16. Driftsoverførsel fra 2019-2020

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I henhold til den politiske budgetvejledning for 2019 til 2022 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2019 til 2020. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At merforbruget på 2,271 mio. kr. overføres til budget-/regnskabsåret 2020.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2019 har Økonomi udarbejdet oversigt over driftsoverførsler fra 2019 til 2020 på institutionsniveau samt øvrige områder, hvor der er aftaler om driftsoverførsler fra 2019 til 2020.

På de Dialog- og aftalestyrede områder kan der overføres et overskud på op til 10 % af den korrigerede netto budgetramme samt et underskud på op til 5 % af den korrigerede netto budgetramme.

Opgørelserne er udarbejdet på baggrund af Økonomirapporter 2019 udskrevet pr. 24. januar 2020.

Samlede overførsler på i alt -2,271 mio. kr. kan specificeres således:

Natur og Miljø 1,597 mio. kr.

Teknik og Byg 3,294 mio. kr.

Projekter med ekstern finansiering -7,162 mio. kr.

Der er sket præcisiering af håndtering af projekttilskud. Selv om der er periodeforskydninger, skal projekttilskud driftsføres i de år de afholdes/modtages. Teknik og Miljø har ved udgangen af 2019 udlæg vedrørende eksternt finansierede projekter på 7,162 mio. kr., som således overføres til 2020.

Eventuelle mindre korrektioner af overførslerne vil blive foretaget i forbindelse med aflæggelse af det endelige årsregnskab 2019 for Mariagerfjord Kommune.

Årsregnskabet for Mariagerfjord Kommune skal forelægges Byrådet den 26. marts 2020.

Økonomi

Negativ tillægsbevilling på 2,271 mio. kr., som finansieres af likvide midler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) og Niels Peter Christoffersen (A)

 

00.32.00-S00-3-19

17. Anlægsoverførsler fra 2019 til 2020

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I henhold til den politiske budgetvejledning for 2019 til 2022 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger fra 2019 til 2020. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At uforbrugte anlægsmidler på 38,168 mio. kr. overføres til 2020.

2. At de 22 angivne projekter med "ja" for afslutning på oversigten, afsluttes i 2019.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2019 har Økonomi udarbejdet en oversigt over uforbrugte rådighedsbeløb i 2019 på udvalgets områder, indeholdende forslag til overførsler til 2020.

Oversigten skal gennemgås, og der skal tages stilling til, hvilke uforbrugte rådighedsbeløb som ønskes overført.

Hvis der på oversigten er projekter, hvor der er et merforbrug, skal der tages stilling til, hvordan dette merforbrug skal finansieres.

Endelig skal udvalget beslutte, hvilke projekter der skal afsluttes i 2019.

Økonomi

Tillægsbevilling på 38,168 mio. kr., som finansieres af likvide midler.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet udvalget dog bemærker at anlægsprojekt "Veteranbane Handest-Faarup" med 40.525 kr. ikke afsluttes, men overføres til 2020.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V).

 

09.00.00-P00-1-16

18. Anlægsregnskab - Rådgivning muslingeprojekt, Mariager Fjord

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Der er udarbejdet et materiale, som kan danne grundlag for fuldskalaprojekt med opdræt og høst af blåmuslinger i Mariager Fjord, med det formål at forbedre miljøtilstanden i fjorden. Der er udarbejdet et anlægsregnskab, som forelægges til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der blev i budget 2018 afsat 300.000 kr. til rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af forslag til et fuldskala forsøgsprojekt med muslingebrug i Mariager Fjord. Der er tale om et projekt der bygger videre på en modelanalyse af næringsstoffjernelse i Mariager Fjord, som blev fremlagt for Byrådet 22. februar 2018, pkt. 40 (iltningsprojektet).

I samarbejde med rådgivningsfirmaet Orbicon er der udarbejdet en forretningsplan for opdræt af muslinger i Mariager Fjord. Der er endvidere foretaget forsøg med små produktionsanlæg til opdræt af muslinger, for at demonstrere Mariager Fjords store vækstpotentiale i inderfjorden. Endelig er der foretaget analyser af forskellige mulige statslige tilskudsmodeller. Anlæggene vil således ikke for nuværende økonomisk kunne hvile i sig selv. Modellerne er udviklet i samarbejde med et konsulentfirma med branchekendskab og er efterfølgende kvalitetssikret af en repræsentant fra Københavns Universitets Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

Materialet viser at høst af muslinger er et målrettet, effektivt og økonomisk attraktivt virkemiddel til at forbedre miljøtilstanden i Mariager Fjord. De positive effekter vil straks vise sig, bl.a. i form af større sigtedybde og robusthed overfor iltsvind.

Borgmester Mogens Jespersen har i januar 2020 fremsendt det udarbejdede materiale til miljøminister Lea Wermelin, ledsaget af en opfordring til at Miljøministeriet, i forbindelse med den kommende Vandområdeplan 2021 - 2027, iværksætter et projekt med opdræt og høst af muslinger i Mariager Fjord. Samtidig inviteredes miljøministeren til at besøge Mariagerfjord Kommune, og få præsenteret resultatet af kommunens undersøgelser. Materialet er efterfølgende sendt til Miljøstyrelsen.

Økonomi

Der er i alt forbrugt 300.088 kr. til udarbejdelsen af forretningsplanen m.v. Dette svarer til et merforbrug på samlet 15.170 kr. idet der ved afslutning af anlægsregnskabet for det forudgående iltningsprojekt blev overført en mindre merforbrug på 15.082 kr. Merforbruget er bl.a. begrundet i nødvendige justeringer af de udarbejdede tilskudsmodeller.

Beslutning

Indstilles godkendt idet det bemærkes, at merforbruget finansieres af driften.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V).

 

01.05.15-A00-1-19

19. Netværk til oplevelser af natur, kultur og turisme i Mariagerfjord

Forventet sagsgang

KF, TM

Anledning

Nyt koncept for oplevelser af natur, kultur og turisme i Mariagerfjord til erstatning for det nedlagte Rold Skov Natur- og Kulturcenter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At det godkendes, at Kultur og Fritid og Natur og Miljø tager initiativ til at nedsætte et Netværk for oplevelser af natur, kultur og turisme i Mariagerfjord, der har tværgående fokus og er forankret i både Kultur og Fritid og Natur og Miljø.
 2. At det tages til efterretning, at midlerne under Udvalget for Kultur og Fritid, der tidligere var afsat til Rold Skov Natur- og Kulturcenter, fremover danner grundlag for udvikling af aktiviteter under Netværket.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid har på møde den 7. januar godkendt punktet med den bemærkning, at udvalget ønsker en årlig statusrapportering på aktiviteterne i regi af netværket.

Fagchefen for Natur og Miljø samt Kultur og Fritid deltager i behandling af punktet.

Mariagerfjord Kommune har mange unikke naturområder og kulturelle seværdigheder, som tiltrækker både besøgende turister og lokale, der bruger stederne i hverdagen. Mange af stederne er formidlet på hjemmesiden Mariager Fjord Guiden. Sammen med hjemmesider for Visit Mariagerfjord, museerne og stedernes egne sider, bliver områderne og stederne synlige for omverdenen. Det er eksempelvis Mariager Fjord og Panoramaruten, Rold Skov, Lille Vildmose, Fyrkat, Hohøj, Kastbjerg Ådal, Villestrup Å, Glenstrup Sø, Hærvejen, Nordsøstien og meget mere.

Mariagerfjord Kommune har gennem flere år arbejdet med at udbygge vandre- og cykelruter, synliggøre og forbedre adgang til fjord, kyst, skov og mose. Mariager Fjord Guiden er omdrejningspunkt for formidlingen af vandring, cykling, guidede ture, blå stier og for naturlige, kulturelle og historiske seværdigheder, men der er potentiale for mere. Certificering af Mariager Fjord Panoramarute og de ’nye’ stier i Kastbjerg Ådal er eksempler på initiativer, der giver nye rammer for at fremme bosætning i kommunen. Endvidere viser det, at det både er muligt at tiltrække nye typer af turister og det giver nye muligheder for udvikling af turisterhverv.

For at understøtte, fastholde og udbygge turist-, kultur- og naturtilbud i Mariagerfjord Kommune, vil fagenhederne Kultur og Fritid og Natur og Miljø gerne etablere et netværk til fremme af oplevelser i Mariagerfjord Kommune. Netværket består af repræsentanter fra begge fagområder og det organiseres med en styregruppe og en fast arbejdsgruppe, hvorfra der løbende kan sættes ad hoc arbejdsgrupper i spil.

Styregruppen refererer til Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Teknik og Miljø. Styregruppen sammensættes af de to fagchefer, som på skift agerer som formænd, men begge fagchefer deltager i samtlige styregruppemøder. I styregruppen deltager 1 – 2 medarbejdere fra Kultur og Fritid – heraf en fra Visit Mariagerfjord, (Destination Himmerland) 1 – 2 medarbejdere fra Natur og Miljø og gerne medarbejdere fra andre fagenheder efter behov. Ekstra konsulentydelser købes ind efter behov. Opgaverne løses primært af ansatte i de to fagområder suppleret af andre fagområder.

For at løfte indsatsen er der behov for en økonomisk ramme. Det foreslås, at Mariagerfjord Kommunes budget til det nu nedlagte Rold Skov Natur- og Kulturcenter på 341.000 kr. bruges til at fremme arbejdet i Netværket fra år 2020.  Dels til at opretholde udvalgte eksisterende tilbud og dels til at sætte ny fokus på større indsatser.  

Netværket skal erstatte det tidligere samarbejde mellem Mariagerfjord, Rebild Kommune, Naturstyrelsen Himmerland og turistorganisationerne omkring Rold skov Natur og Kulturcenter. Et samarbejde som Rebild Kommune valgte at opsige i oktober 2018.

Fordelen ved samarbejdet har været, at der blev løftet i fælles flok på initiativer omkring Rold Skov. Samarbejdet blev ved kommunesammenlægningen i 2007 udvidet, så Natur og Kulturcentret også omfattede Mariager Fjord. Herved blev Mariager Fjord Guiden udviklet. Mariagerfjord Kommune har siden brugt Mariager Fjord Guiden til formidling af kommunens vandre- og cykelruter, naturture og information om natur og kulturhistorie.

Nedlæggelse af Rold Skov Natur og Kulturcenter er politisk behandlet af Udvalget for Kultur og Fritid den 2.4.2019 og i Byrådet den 24.4.2019, hvor det blev besluttet, at der senest ved udgangen af 2019 skulle være klarhed om, hvordan opgaverne løses fremadrettet og hvordan økonomien disponeres.

Efter nedlæggelsen af Rold Skov Natur og Kulturcenter har Mariagerfjord Kommune brugt det resterende budget i 2019 på at sætte fokus på lystfiskeri i Mariager Fjord, som er særligt unikt fiskevand i forhold til havørreder. Den tidligere projektleder i Natur og Kulturcentret har i 2019 fået til opgave at gennemgå, kvalitetssikre, lave aftaler, beskrive og liste potentialer for lystfiskeri. Det videre forløb tænkes udviklet og aftalt mellem netværket og Destination Himmerland.

I 2020 og fremover vil det foreslåede Netværk udvikle nye koncepter for natur-, kultur- og turismeoplevelser. Der vil være fokus på flere målgrupper end hidtil, og større indsatser med fokus på Mariagerfjord-området. I arbejdet vil flere aktører inddraget inddrages for at bidrage og udvikle de nye initiativer. Samtidig skal netværket videreføre og udvikle de eksisterende tilbud som Mariager Fjord Guiden og mobilappen Stiguide Himmerland.

Eksempler på initiativer til større indsatser er:

 • Fjordstrategi for Danmarks smukkeste fjord - Helhedsplan med Mariager Fjord i centrum - fælles formidling, aktiviteter og faciliteter og værdiskabelse i samarbejde med lokale aktører.
 • Havørred Mariager Fjord - Projekt om natur og lystfiskeri ved Mariager Fjord for borgere og turister med udgangspunkt i aftaler med lodsejere.
 • Hærvejen ind i Mariagerfjord Kommune - Hærvejsprojekt i samarbejde med 14 andre kommuner, turistorganisationer og aktører. Planen er at øge mulighederne for oplevelser på og langs hærvejen og koble Hærvejen til Mariager Fjord, Kastbjerg Ådal og Glenstrup Sø gennem certificerede vandre- og cykelruter og udvikling af lokale besøgssteder undervejs.
 • I vikingernes land - Samarbejdsprojekt om helhedsformidling og sammenhæng mellem aktører i Fyrkat-området og til Mariager Fjord (evt. sammen med Hærvejsprojektet).
 • Hohøj og Alstrup Krat i kulturhistorisk superliga - Samarbejdsprojekt om kvalitetsløft og national opmærksomhed på et overset unikum i gravhøjen Hohøj og oldtidssporene i Alstrup Krat (evt. sammen med Hærvejsprojektet).
 • Ideprojektet omkring Geopark Himmerland med Saltcentret som et lokalt omdrejningspunkt.

 

Økonomi

Budgettet på 341.000 kr. finansierer allerede igangsatte projekter som hærvejen i Nordjylland, Mariagerfjord Guiden, licenser m.v. og vil give muligheder som medfinansiering til nye eksterne projekter. 

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V).

 

01.11.00-A00-1-14

20. Strategi for anvendelse af landsbypuljemidler

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har lavet udkast til en revideret strategi for anvendelse af landsbypuljemidler på baggrund af beslutninger om tildeling af støtte til nedrivning i Udvalget for Teknik og Miljø.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om strategien kan godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At strategien godkendes.

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutninger om nedrivningsstøtte i Udvalget for Teknik og Miljø i indeværende valgperiode, har fagenheden revideret strategien for anvendelse af landsbypuljemidlermidler således, at den tilpasses udvalgets beslutninger.

Siden strategien sidst blev forelagt, er byfornyelsesmidlerne bortfaldet. Kommunen kan således kun anvende landsbypuljemidler, som har en geografisk begrænsning. Det betyder, at der ikke kan gives støtte til nedrivning i Hobro eller Hadsund.

Ændringerne i strategien er sket ved at den er blevet forenklet, og at der er ændret i kriterierne for nedrivningsstøtte. Afsnittet om den boligsociale indsats er indholdsmæssigt det samme som tidligere med tydeliggørelse af samarbejdet med den boligsociale medarbejder, som er ansat i Fagenheden Handicap.

Kriterierne for tildeling af nedrivningsstøtte er ændret til:

 1. Bygningen skal være væsentligt nedslidt og skæmmende for sine omgivelser og i øvrigt opfylde lovgivningens krav med hensyn til alder og placering.
 2. Bygningens geografiske placering i kommunen, således det åbne land og landsbyer prioriteres forud for hovedbyerne (Mariager og Arden).
 3. Nedrivning for en privatperson prioriteres foran nedrivning for en entreprenør/ejendomsudvikler.
 4. Bygningens tidligere anvendelse som bolig prioriteres højere end erhvervsbygninger og udbygninger, og der gives ikke støtte alene til erhvervsbygninger/udbygninger.
 

Herudover er det tilføjet, at fagenheden administrativt kan afvise ansøgninger, såfremt bygningen ikke er væsentligt nedslidt eller i øvrigt ikke overholder lovgivningens krav til alder og placering.

Ved tildeling af delvis støtte er det tilføjet, at nedrivning sker ved, at ansøger selv indgår aftale med en entreprenør. Teknik og Byg udbetaler først støttetilsagnet, når alle dokumentationskrav er overholdt.

Der er også tilføjet et minimumsbeløb på 100.000 kr. ved tildeling af delvis støtte af hensyn til det administrative arbejde og kontrol med miljøforhold og midlers anvendelse.

Økonomi

Midlerne fra staten bliver tildelt årlig i puljer. Puljerne har som udgangspunkt en løbetid på to år. Nedenfor er en oversigt over de nuværende puljer.

Herudover får kommunen tildelt landsbypuljemidler i 2020. På baggrund af udmeldingen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan kommunen forvente at blive tildelt mindst 2,2 mio. kr., hvortil der skal lægges en egenfinansiering på 40 %. Det effektive beløb bliver derfor i alt på ca. 3,66 mio. kr.

PuljerTildeltAnvendtRest
Byfornyelsesmidler887.592393.566494.026
Landsbypuljemidler 20181.059.7841.059.7840
Landsbypuljemidler 20191.974.975512.8641.462.111

 

Beslutning

Godkendt, idet udvalget konstaterer, at udvalget til enhver tid har mulighed for at ændre kriterierne.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V).

 

05.00.00-I02-1-19

21. Masterplan for Bæredygtig Mobilitet i Region Nordjylland

Forventet sagsgang

TM.

Anledning

En administrativ mobilitetsgruppe har nu udarbejdet et forslag til ”Masterplan for Nordjylland – fælles om bæredygtig mobilitet” med både en strategi- og en handlingsdel. Masterplanen skal afløse mobilitetsstrategien ”Mobilitet i Nordjylland – de regionale prioriteter” fra KKR Nordjylland og Region Nordjylland, der senest er opdateret i august 2017.

Udarbejdelsen af masterplanen blev besluttet af Kontaktudvalget, bestående af de 11 borgmestre og Regionsrådsformanden, 3. april 2019. Forslaget er sendt til drøftelse i de enkelte kommuners og regionens udvalg inden godkendelse hos KKR 7. februar, Regionsrådet 25. februar og endelig i Kontaktudvalget 6. marts 2020.

Region Nordjylland har fremsendt enslydende dagsordenstekst. Sidst i sagsfremstillingen fremgår fagenheden Teknik og Byg's supplerende bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der drøftes forslag til ”Masterplan for Nordjylland – fælles om bæredygtig mobilitet” med henblik på at give kommunens input til behandling på KKR mødet 7. februar 2020.

Sagsfremstilling

Det brede nordjyske samarbejde om infrastruktur startede i 2007 med et indspil til den statsligt nedsatte Infrastrukturkommission med ønsker til udvikling af den statslige infrastruktur i Nordjylland. Et indspil som alle nordjyske kommuner og Region Nordjylland i enighed stod bag. Tankegangen var, at det er vigtigt internt at være enige om, hvad der bør prioriteres i Nordjylland, når der arbejdes for statslige infrastrukturinvesteringer.

Samarbejdet udviklede sig til, at et samlet Nordjylland i 2009 udarbejdede den første infrastrukturstrategi med 10 konkrete nordjyske udmeldinger. Formålet var at skabe et overblik og et fælles grundlag for at fremme gennemførelsen af de vedtagne aktiviteter i trafikforliget ”En grøn transportpolitik” fra 2009 samt at få igangsat nye undersøgelser og puljeprojekter i Nordjylland. Siden er strategien ved flere lejligheder opdateret og har udviklet sig i retning af et bredere syn på mobilitet.

Forslag til masterplan

Efter en nordjysk sektorkonference i april 2018, arrangeret af KKR Nordjylland og Region Nordjylland, har en administrativ mobilitetsgruppe med deltagelse af 4 kommunale tekniske direktører, KKR Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab (NT), Business Region North Denmark (BRN) og Region Nordjylland samt Vejdirektoratet arbejdet med et oplæg til en afløser for mobilitetsstrategien. I processen er der i september 2019 afholdt en workshop med interessenter samt for fagfolk fra kommunerne mv. Nu foreligger forslaget ”Masterplan for Nordjylland – fælles om bæredygtig mobilitet”. Med masterplan forstås en samlet vision for en ønsket udvikling. På den måde kan den sammenlignes med den regionale udviklingsstrategi, hvor der bygges på dialog og samarbejde om at nå målene gennem fælles indsatser.

Strategidel

Forslaget til masterplan tager udgangspunkt i en vision om bæredygtig mobilitet i 2040. Bæredygtig mobilitet handler her om både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed samt at balancere disse i forhold til den geografiske kontekst.

Danmark har en målsætning om at være uafhængig af fossile brændsler i 2050, samt en reduktion i CO2 på 70% inden 2030. Det vil betyde store ændringer også inden for transport og mobilitet. Derfor er det nødvendigt med en langsigtet strategi, hvor fokus udvides til at være bredere end infrastruktur, men hvor der også inddrages ny teknologi bl.a. omkring førerløse køretøjer og alternative brændstoffer, der giver nye bæredygtighedsaspekter. Samtidig ligger der gevinster i at se på tværs af mobilitetsformer. Her er Nordjylland langt fremme, fx i NT’s omstilling fra trafikselskab til mobilitetsselskab, hvor der ses på alle aspekter af borgernes mobilitet, også med andre transportformer end de traditionelle busser og tog.

Masterplanen overordnede mål er:

1. At forbedre fremkommeligheden og styrke opkoblingen til resten af Danmark og Europa.
2. At styrke mobiliteten lokalt og udvekslingen mellem land og by.
3. At forbedre trafiksikkerheden og sundheden, og mindske belastningen af miljø og klima.

Handlingsdel

De nordjyske prioriteter fra den nuværende mobilitetsstrategi er indarbejdet i handlingsplanen, og er nu sat i en ny ramme under masterplanens 3 overordnede mål. Handlingsplanen indeholder derfor både aktiviteter, som skal arbejdes videre med og forslag til nye handlinger, som kan sættes i gang. En række aktiviteter handler om på den korte bane at undersøge mulighederne for at arbejde videre med området, ligesom der foreslås partnerskaber indenfor flere indsatsområder. Der lægges op til at revidere handlingsplanen hvert andet år.

Udover handlinger knyttet til de enkelte mål er der foreslået en række tværgående handlinger, der bredt bidrager til de nordjyske mål for bæredygtig mobilitet.

Den administrative mobilitetsgruppe har dog ikke indstillet en prioritering af handlingerne, der både omhandler ny fysisk infrastruktur, nye tiltag til at påvirke mobilitetsadfærd samt tiltag til at påvirke nationale beslutninger. En evt. politisk prioritering af handlingerne er i sidste ende en beslutning i Kontaktudvalget.

Proces frem mod godkendelse

Forslag til masterplan er fremsendt til de 11 nordjyske kommuner til drøftelse i de kommunale fagudvalg forud for kommunernes behandling på KKR mødet 7. februar 2020. Sideløbende behandles masterplanen i Regionens udvalg forud for godkendelse på Regionsrådsmødet 25. februar 2020. Den endelige godkendelse vil finde sted på Kontaktudvalgsmødet 6. marts 2020.

En nordjysk mobilitetskonference før sommerferien 2020 kan være det officielle startskud for opfølgningen på masterplanen.

Fagenhedens bemærkninger

Til masterplanen har fagenheden Teknik og Byg følgende kommentarer:

 • Vejforbindelsen Aalborg - Hadsund - Randers rute 507 er en afgørende korridor for pendlertrafik mellem Aalborg Øst med det kommende Supersygehus over den østlige del af Himmerland til Randers. Masterplanens handlingsplan forholder sig ikke til regionens østlige korridorer. Den østlige vejakse med rute 507 bør prioriteres på lige fod med regionens vestlige vejakser, og denne østlige korridor bør opgraderes som tidligere drøftet med Transportministeren.
 • På masterplanens kort, der illustrerer regionens vejakser, mangler de eksisterende veje, der løber mod syd fra Hobro, Hadsund og Mariager i retning mod Randers. Tilsvarende fremgår vejforbindelsen Hadsund - Mariager - Hobro rute 555 syd om Mariager Fjord heller ikke af masterplanens kort. Disse veje bør fremgå af masterplanens kort som de øvrige tilsvarende veje i og ud af regionen.
 • Ny Midtjysk Motorvej er et statsvejprojekt på strækningen Give - Viborg - Hobro. Masterplanen støtter op om en ny motorvejsforbindelse, men fagenheden finder det problematisk, at regionens interessevaretagelse alene foreslås at ske via Rebild og Vesthimmerlands kommuners medlemskab af Hærvejskomiteen. Mariagerfjord Kommunes interesse i linjeføringen er ikke sammenfaldende med de to øvrige kommuner, men derimod i overensstemmelse med Vejdirektoratets anbefalinger om tilslutning til den eksisterende motorvej lidt nord for Nordre Ringvej ved Hobro. Derfor bør Mariagerfjord Kommune anbefale, at masterplanen bør afspejle, at regionen arbejder for en ny motorvej, men alene tilslutter sig Vejdirektoratets anbefaling af linjeføring, der er vurderet på baggrund af samlede samfundsgevinster for trafik og erhverv.
 • Gode togforbindelser internt i Region Nordjylland såvel som i sammenhæng med det nationale tognet er væsentligt for at sikre god mobilitet for regionens borgere og besøgende. Det er positivt at se, at regionen med masterplanen igangsætter, at regionaltogsdriften udvides til Arden og Hobro. De kollektive transportmuligheder mod syd for regionsgrænsen har dog også stor betydning for mange pendlere i Himmerland. Derfor bør opkoblingen til de nationale togforbindelser prioriteres på samme niveau som den regionale, interne togtrafik.

Beslutning

Udvalget besluttede følgende høringsinput:

 • Vejforbindelsen Aalborg - Hadsund - Randers rute 507 er en afgørende korridor for pendlertrafik mellem Aalborg Øst med det kommende Supersygehus over den østlige del af Himmerland til Randers. Masterplanens handlingsplan forholder sig ikke til regionens østlige korridorer. Den østlige vejakse med rute 507 bør prioriteres på lige fod med regionens vestlige vejakser, og denne østlige korridor bør opgraderes som tidligere drøftet med Transportministeren.
 • På masterplanens kort, der illustrerer regionens vejakser, mangler de eksisterende veje, der løber mod syd fra Hobro, Hadsund og Mariager i retning mod Randers. Tilsvarende fremgår vejforbindelsen Hadsund - Mariager - Hobro rute 555 syd om Mariager Fjord heller ikke af masterplanens kort. Disse veje bør fremgå af masterplanens kort som de øvrige tilsvarende veje i og ud af regionen.
 • Ny Midtjysk Motorvej er et statsvejprojekt på strækningen Give - Viborg - Hobro. Masterplanen støtter op om en ny motorvejsforbindelse, men Mariagerfjord Kommune finder det problematisk, at regionens interessevaretagelse alene foreslås at ske via Rebild og Vesthimmerlands kommuners medlemskab af Hærvejskomiteen. Mariagerfjord Kommune anbefaler - i tråd med Vejdirektoratets oprindelige forslag - at tilslutning til den eksisterende motorvej sker lidt nord for Nordre Ringvej ved Hobro. Mariagerfjord Kommune anbefaler derfor, at der arbejdes for en ny motorvej, men at man alene tilslutter sig Vejdirektoratets anbefaling af linjeføring, der er vurderet på baggrund af samlede samfundsgevinster for trafik og erhverv.
 • Gode togforbindelser internt i Region Nordjylland såvel som i sammenhæng med det nationale tognet er væsentligt for at sikre god mobilitet for regionens borgere og besøgende. Det er positivt at se, at regionen med masterplanen igangsætter, at regionaltogsdriften udvides til Arden og Hobro. De kollektive transportmuligheder mod syd for regionsgrænsen har dog også stor betydning for mange pendlere i Himmerland. Derfor bør opkoblingen til de nationale togforbindelser prioriteres på samme niveau som den regionale, interne togtrafik.

 

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V).

 

01.02.03-P16-9-19

22. Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 for boligområde ved Løgstørvej

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

På baggrund af en henvendelse om privat byggemodning har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 54 for et boligområde ved Løgstørvej i Hobro.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 54 sendes i offentlig høring i otte uger.
 2. At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 54 er en forudsætning for vedtagelsen af Forslag til lokalplan 148/2020 (se senere dagsordenspunkt) og offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Lokalplanforslag 148/2020 er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme HOB.B.47, og derfor er det nødvendigt at udarbejde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 54 således, at lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

Tillæg nr. 54 dækker et større område end lokalplan 148/2020, da det ændrer rammebestemmelserne for hele kommuneplanramme HOB.B.47. I kommuneplantillægget ændres remmeområde HOB.B.47's bestemmelser for antal etager og bebyggelsesprocent. Bebyggelsesprocenten ændres fra 30 til 40, og etageantallet ændres fra halvanden til to etager.

Anbefaling af høringsperiode

På grund af planforslagets særlige omfang og kompleksitet anbefaler fagenheden en høringsperiode på otte uger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V).

 

01.02.05-P15-17-15

23. Forslag til lokalplan 148/2020 for et boligområde ved Løgstørvej i Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

På baggrund af en henvendelse om privat byggemodning har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet forslag til Lokalplan 148/2020 for et boligområde ved Løgstørvej i Hobro.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At forslag til Lokalplan 148/2020 for et boligområde ved Løgstørvej sendes i offentlig høring i otte uger.
 2. At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Fagenheden har på foranledning af grundejerne udarbejdet et forslag til lokalplan 148/2020 for et boligområde med ca. 14 boliger ved Løgstørvej i Hobro.

Formål

Formålet med planen er at udlægge området til åben-lav boligbebyggelse og rekreativt grønt areal (beskyttelseszone omkring en gravhøj), der på sigt kan indgå i et større grønt areal.

Veje og boligbebyggelse følger kurven på beskyttelseszonen og giver dermed området et karakteristisk udseende.

Planen sikrer stiforbindelser fra Løgstørvej til det rekreative areal, som på sigt skal indgå i en større grøn kile, der også omfatter de øvrige gravhøje i områdets beskyttelseszoner.

Begge grundejere har underskrevet en fraskrivelsesdeklaration, så de ikke kan kræve at kommunen skal købe arealet, når det overføres fra landzone til byzone.

Idet kommuneplanrammen for området kun giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 30 og bebyggelse i halvanden etage, er der samtidigt udarbejdet er forslag til tillæg nr. 54 til kommuneplanen, som øger bebyggelsesprocenten til 40 og etageantallet til to.

Anbefaling af høringsperiode

På grund af lokalplanforslagets særlige omfang og kompleksitet anbefaler fagenheden en høringsperiode på otte uger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V).

 

01.02.05-P00-2-20

24. LED-reklameskilt på gavl, Mejerigade 5 og 5A

Forventet sagsgang

TM

Anledning

En erhvervsdrivende har søgt om tilladelse til opsætning af et LED reklameskilt på gavlen af bygningen Mejerigade 5 og 5A i Hadsund.

Udvalget for Teknik og Miljø skal beslutte, i hvilken udstrækning ansøgningen skal imødekommes

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø,

 1. At der ikke gives tilladelse til et LED-reklameskilt på gavlen af bygningen.
 2. At såfremt der gives tilladelse, bør skiltet reduceres i omfang svarende til et almindeligt bygningselement, skal det være med det forbehold, at der kun må reklameres for den her boende virksomhed.

Sagsfremstilling

Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen har fremsendt ansøgning om tilladelse til opsætning af skilte på deres nye kontor. De ansøgte skilte er vist på vedlagte bilag på to sider. Efter dialog med ansøger er det kun det store LED-skilt på gavlen af bygningen, som fagenheden Teknik og Byg ikke umiddelbart kan godkende.

Ejendommen er omfattet af to lokalplaner: Lokalplan 95/2016 der regulerer bebyggelse og anvendelse, samt Lokalplan 2.41 der regulerer skilte og facader. Den gældende lokalplan 2.41 Skilte og Facader indeholder ikke bestemmelser om LED-reklameskiltning, da de ikke blev brugt som skilte, da den blev vedtaget. Lokalplanen indenholder følgende bestemmelse om gavlskiltning (lokalplanens § 14.1): Gavlskilte, gavlreklamer og kunstnerisk udsmykning skal udformes, så det danner en helhed med bygningen og gademiljøet.

Ansøger har specifikt udformet bygningen, så der kan placeres en gavlreklame på den. Det er derfor vinduerne sidder som de gør. Det er af stor betydning for virksomheden at blive set, hvilket er en stor del af grunden til at den har valgt denne placering.

Fagenheden vurderer, at tilladelse til opsætning af en stor LED reklameskilt på en gavl ud til en hovedfærdselsåre vil skabe en uheldig præcedens. Desuden er LED-reklameskiltet så stort, at det vil virke dominerende i gadebilledet, og måske udgøre en trafikal distraktion. Henset til udvalgets tidligere drøftelser om retningslinjer for skilte og reklamering, kan fagenheden ikke anbefale en godkendelse af det ansøgte skilt.

Såfremt det besluttes at give lov til et LED reklameskilt på gavlen, vil fagenheden anbefale, at der stilles vilkår om reduceret størrelse, lysintensitet og -skifte, og at reklamen alene repræsenterer den pågældende virksomhed. På grund af de relativt begrænsede erfaringer med LED reklameskilte i forhold til æstetik, byoplevelse og trafiksikkerhed anbefales desuden vilkår om, at skiltningen til enhver tid skal indrette sin funktion efter de til enhver tid gældende kommunale retningslinjer for LED reklameskiltning.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der gives tilladelse til skiltning men i et reduceret omfang, således skiltets størrelse i omfang svarer til et almindeligt bygningselement, som defineres efter nærmere drøftelse med fagenheden. Det skal i tilladelsen præciseres, at der kun må reklameres for egen virksomhed og at en fremtidig skiltningspolitik vil kunne ændre de fremtidige vilkår for skiltningen.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V).

 

13.03.01-P20-2-19

25. Overskudsvarme fra Knauf til Hobro Fjernvarme

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Mariagerfjord Kommune har i oktober 2019 modtaget projektforslag fra Hobro Fjernvarme om etablering af overskudsvarme fra Knauf.

Udvalget for Teknik og Miljø skal behandle forslaget efter Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen (for varmeforsyningsanlæg).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og miljø:

1. At projektforslaget for udnyttelse af overskudsvarme fra Knauf godkendes.

Inddragelse

Projektforslaget har været sendt i 4 ugers offentlig høring samt høring hos de involverede parter i perioden fra 5. december 2019 til 10. januar 2020.

Der er ikke indkommet høringssvar.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at etablere forsyning med overskudsvarme fra Knauf A/S til Hobro Fjernvarme Amba.

Der etableres ny forsyningsledning fra Knauf til Hobro Fjernvarme. For at styre mængden af overskudsvarme og tilførelse af overskudsvarme til fjernvarmesystemet etableres en akkumuleringstank på 3.000 m3 med en højde på 20 m.

Akkumuleringstanken placeres på Lupinvej 14, matrikel nr. 1kh Hostrup, Hobro Jorder. Arealet hvorpå akkumuleringstanken placeres, udmatrikuleres i forbindelse med etableringen.

Der vil kunne leveres overskudsvarme på ca. 18.000 MWh/år. Det svarer til forbruget i ca. 1.000 husstande. Forbruget af træflis på Hobro Varmeværk reduceres med ca. 6.500 tons årligt svarende til ca. 250 lastbillæs årligt.

Der er udarbejdet samfundsøkonomiske beregninger iht. Energistyrelsens: "Samfundsøkonomiske analyser for energipriser og emissioner, oktober 2019." Projektforslaget udviser en samfundsøkonomisk besparelse på 57,6 mio. kr. over en periode på 20 år. Driftsøkonomisk overskud på 236.000 kr. pr. år svarende til en forbedret brugerøkonomi på 115 kr. pr. år for et standardhus (130 m2 og et årsforbrug på 18,1 MWh/år).

Beslutning

Godkendt.

Jørgen Hammer Sørensen (O) deltog ikke i punktets behandling.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V).

 

13.03.01-P20-3-19

26. Overskudsvarme fra Ballard Power Systems Europe til Hobro Varmeværk

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Mariagerfjord Kommune har i december 2019 modtaget projektforslag fra Hobro Fjernvarme om etablering af overskudsvarme fra Ballard Power Systems Europe A/S.

Udvalget for Teknik og Miljø skal behandle forslaget efter Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen (for varmeforsyningsanlæg)

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At projektforslaget for udnyttelse af overskudsvarme fra Ballard Power Systems Europe A/S godkendes.

Inddragelse

Projektforslaget har været i offentlig høring i 4 uger i perioden fra 18. december 2019 til 17. januar 2020.

Der har ikke været indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at etablere forsyning med overskudsvarme fra Ballard Power Systems Europe A/S, Majsmarken 1 i Hobro.

Hobro Varmeværk vil modtage overskudsvarme fra virksomheden, Ballard Power Systems Europe A/S, som i forbindelse med afprøvning af produkter i deres udviklingsafdeling genererer en del overskudsvarme, som ellers vil blive bortkølet.

Der etableres en ny forsyningsledning fra Majsmarken 1, til den eksisterende akkumuleringstank ved Hobro Varmeforsyning på Lupinvej 21, 9500 Hobro.

Udgiften til etablering af forsyningsledningen afholdes af Ballard Power Systems Europe A/S.

Der vil kunne leveres en overskudsvarme mængde på op til 500 MWh/år svarende til forbruget i 28 standard husstande (130 m2 hus med et forbrug på 18,1 Mwh/år).

Forbruget af træflis på Hobro Varmeværk reduceres med ca. 35 tons årligt og mindsker derfor også transport af biomasse og aske.

Der er udarbejdet samfundsøkonomiske beregninger iht. Energistyrelsens: "Samfundsøkonomiske analyser for energipriser og emissioner, oktober 2019." Projektet udviser en positiv samfundsøkonomi på 132.461 kr. over 20 år.

Beslutning

Godkendt.

Jørgen Hammer Sørensen (O) deltog ikke i punktets behandling.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V).

 

05.01.22-G01-1-20

27. Nedklassificering af den offentlige vej Kirkestien, Arden

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har indgået aftale om mageskifte med ejer af Vestergade 15 i Arden om den offentlige vej Kirkestien. Del af Kirkestien nedklassificeres derfor til privat fællesvej med adgang til Vestergade 21. Det resterende vejareal nedlægges.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om proceduren kan igangsættes. Hvis nedlæggelsen godkendes, bliver krydsningspunkt og hævet flade overflødig og skal fjernes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At procedure for nedlæggelse og nedklassificering sættes igang.
 2. At krydsningspunkt på Møllebygger Sørensens Vej ved Kirkestien i Arden nedlægges, og hævet flade skal fjernes.

Inddragelse

Arden Meninghedsråd, Arden Fællesråd

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af ny dagligvarebutik på den gamle kro grund har kommunen indgået mageskifte med bygherre, således at kommunen overtager et areal langs Sdr. Alle til ny og forbedret stiforbindelse. Kirkestien overføres til bygherre, og arealet indgår i parkeringpladsen for dagligvarebutikken. Bygherre har også erhvervet Vestergade 17 og 19. Disse ejendomme er nedrevet.

Der vil være behov for vejadgang til privat parkeringsplads tilhørende Arden Fysioterapi, Vestergade 21. Der bliver udlagt privat fællesvej fra Vestergade til den private parkeringsplads.

Der er indgået aftale med bygherre og Arden Fysioterapi om vejret over parkeringsplads. Der tinglyses vejret over bygherres ejendom for Vestergade 21. Efter vejloven kan endelig beslutning først træffes 4 år efter planen er offentliggjort, men det kan efter vejloven fragives, hvis de vejberettigede er enige. Men da vejberettigede har samtykket til nedlæggelsen, kan beslutningen træffes efter høringsperiodens udløb.

Kirkestien er oprindelig en gangsti fra Vestergade til kirken. Efter anlæg af Møllebygger Sørensens Vej har vejen mistet sin funktion som stiforbindelse mellem Vestergade og Kirken.

Fagenheden foreslår, at den konkrete stiforbindelse og hævet falde på Møllebygger Sørensens Vej nedlægges med følgende begrundelse:

 • Der er en mere sikker forbindelse via den vestlige rundkørsel med fodgængerfelter og fortov op mod sognegård og kirken.
 • Der etableres en forbedret stiforbindelse på Sdr. Alle med en mindre hældning end de nuværende muligheder.
 • Kirkestien bliver en del af parkeringsplads med mange køretøjer og bliver trafiksikkerhedsmæssigt ikke egnet til gående færdsel.
 • Til den nye dagligvarebutik vil der være lastbilkørsel med varelevering på den sydlige del af grunden, og af hensyn til trafiksikkerheden bør der ikke være bløde trafikanter i lastbilernes manøvreareal.
 • Der er marginalt længere for bløde trafikanter via den vestlige rundkørsel (ca. 10 meter).
 • Ved trafiktællinger er der ikke konstateret for høj hastighed på Møllebygger Sørensens Vej.
 • Der er meget kort afstand mellem Kirkestien og Sdr. Alle, så den vestlige hævet flade er ikke nødvendig som hastigheddæmpende foranstaltning.

 

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V).

 

20.00.00-P22-1-19

28. Kvalificering af oplæg til Landdistriktspolitik 2020

Forventet sagsgang

BF/KF/AU/TM/SO, ØK, BY

Anledning

Byrådet etablerede primo 2019 et §17.4-udvalg med fokus på Landdistrikter. Udvalgets opgave var at komme med en række konkrete anbefalinger med henblik på udarbejdelse af en ny Landdistriktspolitik for Mariagerfjord kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At sagen drøftes med henblik på udvalgets kvalificering af politikoplæggets indhold.

Sagsfremstilling

På baggrund af de 21 anbefalinger, som §17.4-udvalget ultimo november præsenterede for Byrådet, har en administrativ redaktionsgruppe sammenskrevet et konkret oplæg til Landdistriktspolitik. Dokumentet indeholder følgende elementer:

 1. Vision for Landdistrikterne
 2. Overordnede fokusområder
 3. Øvrige fokusområder
 4. Strategier, ansvar og økonomi
 

Oplægget er efterfølgende drøftet med et udvalg af fagpersoner fra kommunens fagenheder.

Politikken omfatter alle borgere, bosiddende udenfor kommunens 4 hovedbyer. Politikken har ingen aftalt udløbsdato, men skal minimum virke indtil midten af kommende byrådsperiode.

Byrådets vision for landdistrikterne bygger på et samspil med hovedbyerne med henblik på at opfylde den overordenede kommunale vision om, at Mariagerfjord Kommune skal være et godt sted at bo, leve og arbejde.

Politikken skal styrke det gode hverdagsliv og samtidig sikre, at der arbejdes strategisk og proaktivt. Et af nøgleordene er samskabelse, og det tilstræbes, at der arbejdes med afsæt i de stedbundne potentialer kombineret med bæredygtige løsninger.

Overordnede fokusområder:

 • Lokale udviklingsplaner og samarbejde på tværs
 • Kommunalt fokus på rollefordeling og ressourcer til landdistrikterne

 

Øvrige fokusområder:

 • Adgang til natur og landskaber
 • Hurtigt bredbånd og sikkert mobilsignal
 • Klog mobilitet og fleksible transportløsninger
 • Den gode visuelle oplevelse i lokalområderne
 • Det gode levende mødested
 • Branding og storytelling

 

Processen omkring den politiske behandling er designet således:

 • Primo februar: Kvalificering i de politiske udvalg
 • Ultimo februar: Byrådet sender politikoplægget i offentlig høring
 • Marts: Offentlig høring
 • April: Politisk behandling (KF, ØK, BY) - Forventelig vedtagelse i Byrådet: 30.april.

 

Oplægget indeholder en strategisk del, der peger på konkrete handlinger, ansvar og økonomi.

Udvalget for Kultur og Fritid bedes vurdere følgende spørgsmål:

 • Er forslaget til politiske fokusområder fyldestgørende for landdistriktsudfordringerne i Mariagerfjord Kommune?
 • Hvordan matcher oplægget de politske fokusområder/strategier, som fagudvalget iøvrigt arbejder med?
 • I hvilket omfang kan Fagudvalget bidrage til implementering af de politiske fokusområder i oplæg til Landdistriktspolitik?

 

Konsulent for Landdistrikterne medvirker i udvalgsmødet med et kort oplæg samt facilitering af ovenstående drøftelser.

Økonomi

I tillæg til politikken er der foretaget et økonomisk estimat for implemetering af fokusområder.

Beslutning

Drøftet.

Udvalget bemærker følgende til det fremlagte oplæg:

 • Udvalget er bevist om betydningen af de aktuelle nedrivningspuljer i forhold til indsatsområdet ”Den gode visuelle oplevelse”.
 • Udvalget har noteret, at der i politikoplægget er indeholdt indsatser og aktiviteter, som vil fordre at der tilføres ekstra midler. Udvalget har i den forbindelse noteret følgende områder: gennemførelse af udviklingsplaner, pulje til medfinansiering af projekter i forlængelse af udviklingsplaner samt eventuel udvidelse af landdistriktskoordinatorrollen.

 

Under Udvalgets drøftelse blev endvidere noteret følgende:

 • Politikken kan give anledning til overvejelse om etablering af et nyt stående udvalg for Landdistrikterne
 • Problemstillingen omkring finansiering af ejendomme i landområder er udtalt, men omvendt en udfordring, som i lokal kommunalt perspektiv kan være vanskelig at gøre en reel indsats i forhold til.

 

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V). 

 

00.01.00-G01-56-17

29. Orienteringssager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orientering tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

 1. Mulighed for politisk repræsentation til offentligt møde 10 marts 2020 vedr. Life Ip Naturman projektet ved Skals å. ( JU)

Beslutning

Der var orientering om:

 • Mulighed for politisk repræsentation til offentligt møde d 24. marts kl. 19.00 i Onsild Hallen. Hvor Jørgen Hammer Sørensen deltager.
 • Fornyelse af gangbroer ved Klarlunden, Arden.
 • Cykelstiprojekt nord for Øster Hurup, hvor der fortsat arbejdes på at få de fornøde tilladelser.
 • Orienteringen af berørte borgere omkring reservation i kommuneplan til ny forbindelsesvej mellem Randersvej og Aalykkevej i Hobro, hvor der vil blive udsendt endnu en skrivelse med orientering om at borgerproces vil være mulig i forbindelse med kommuneplanprocessen.
 • De trafikale forhold omkring Ny Blåkilde-lokalplan.
 • Rundkørsel i Hobro Nord ved Nordre Ringvej, hvor de trafikale forhold og evt. fremtidige investeringsbehov aktuelt undersøges.
 • Ansøgning vedr eventuel ny institution
 • Spørgsmål omkring trafiktal for Valsgaard, som eftersendes hvis de forefindes.
 • Den tragiske ulykke ved Oue, hvor der fra lokalbefolkningen er inviteret til borgermøde.

 

Taget til orientering.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V).

 

00.01.00-G01-56-17

30. Eventuelt

Beslutning

Der var kort dialog om:

 • Henvendelse vedr. hul på indkørsel ved landbrugsejendom.
 • Borgerhenvendelse vedr. fejning af de små gader i byen.

 

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V).

 

Lukkede dagsordenspunkter

01.11.24-P19-13-19

31. Ansøgning om nedrivningsstøtte

 

01.11.22-P19-2-19

32. Ansøgning om nedrivningsstøtte

 

01.11.22-P19-1-20

33. Ansøgning om nedrivningsstøtte

 

01.11.24-P19-1-20

34. Ansøgning om nedrivningsstøtte