Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. maj 2020 kl. 16:00 i Fællesmøde - Byrådssalen, Hadsund Rådhus
  

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
57Godkendelse af dagsorden
58Kommissorium for Hobro Kultur- og Rådhus
59Underskriftsark
Lukkede dagsordenspunkter

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-1-17

57. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jane Grøn (A) og Thomas Høj (A)

 

01.00.05-G01-2-20

58. Kommissorium for Hobro Kultur- og Rådhus

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Kommune har mulighed for at styrke midtbyen i Hobro ved at etablere et kulturhus med rådhusfunktion, der ikke alene tilfører området bylivsskabende funktioner, men også har potentiale til at binde de eksisterende kulturtilbud omkring Biesområdet og biblioteket bedre sammen. Derfor anbefales det, at en forundersøgelse skal undersøge muligheden for at etablere et kulturhus med rådhusfunktion med en central placering i Hobro midtby.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet: 

1. At forslaget til kommissoriet for Hobro Kultur- og Rådhus godkendes.

2. At Udvalget for Kultur og Fritid samt Økonomiudvalget hver udpeger to medlemmer til styregruppen.

3. At Udvalget for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet, at de allerede afsatte anlægsmidler på 200.000 kr. frigives. 

Sagsfremstilling

I forlængelse af de seneste års indsatser omkring ’Hobro Midtby – udviklingsplan’, 'Hobro Udviklingsplan’ og den aktuelle indsats omkring 'Gågadeplan Hobro' peger flere ting i retningen af, at detailhandlen ikke kan løfte opgaven alene med at skabe en levende bymidte i en handelsby af Hobros størrelse.

En handelsby som Hobro har brug for, at midtbyen tilføres et funktionsmiks af kulturtilbud, foreningslokaler, administrative arbejdspladser og uddannelsestilbud med videre for at understøtte handels- og bylivet. Det foreslås, at der igangsættes en forundersøgelse, med det formål at belyse mulighederne for at udvikle biblioteket og kulturfunktionerne i og omkring Bies Gaard til at blive byens og kommunens vigtigste mødested gerne i form af et egentligt kulturhus, som omfatter bibliotek, rådhusfunktion jævnfør rådhusanalysens scenarie fire, biografsal, teater, kunstudstilling, butikker, café med videre. Forslaget til kommissoriet for en forundersøgelse af Hobro Kultur- og Rådhus er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Forundersøgelsens økonomiske ramme skønnes at udgøre 700.000 kr. Der er i Budget 2021 under Udvalget for Kultur og Fritid afsat 200.000 kr., som indstilles frigivet. De resterende 500.000 er endnu ikke anvist – der vil følge særskilt sag herom.

Beslutning

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Svend Skifter Andersen (A) og Jørgen Pontoppidan (V) blev udpeget til styregruppen.

Ad 3: Indstilles godkendt.

Fraværende: Jane Grøn (A) og Thomas Høj (A).

 

00.22.00-P35-10-19

59. Underskriftsark

Sagsfremstilling

Når udvalget er færdig med mødet, skal alle udvalgsmedlemmer skrive under ved at trykke på den grønne 'Godkend' knap i First Agenda.

Beslutning

Alle udvalgsmedlemmer, undtaget Thomas Høj (A) og Jane Grøn (A) der var fraværende, har skrevet under på underskriftssarket i First Agenda.

 

Lukkede dagsordenspunkter