Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 3. maj 2021 kl. 16:00 i WEBEX
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-3-17

48. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

SO

Beslutning

Godkendt.

 

00.32.00-S00-13-21

49. Økonomivurdering pr. 31.03.2021

Forventet sagsgang

SO, ØK, BY

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper 2018-2022 skal der for de enkelte fagudvalg aflægges Økonomivurdering pr. 31. marts 2021 til endelig godkendelse i Byrådet 27. maj 2021.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet tager den aktuelle økonomivurdering til efterretning.

2. At der søges en tillægsbevilling på 13.000 t.kr. til Botilbud.

3. At økonomien følges tæt frem mod næste Økonomivurdering pr. 30. september 2021.

Sagsfremstilling

Økonomi, Analyse og Udbud har i samarbejde med fagchefer og fagenheder udarbejdet Økonomivurdering for Sundhed og Omsorg pr. 31. marts 2021.

Sundhed og Ældre:

Generelt ser økonomien på Sundhed og Ældre godt ud. Et markant stigende timeforbrug i Hjemmeplejen presser Puljen til Hjemmeplejen og prognosen viser et forventet merforbrug. Der har ikke i første kvartal været merudgifter til værnemidler, da disse nu dækkes af det fælleskommunale KVIK.

Handicap:

På trods af solide afkast ved fokuserede indsatser og ændrede arbejdsgange, har det ikke været muligt, at modvirke hele effekten af nettostigningen i antallet af borgere på forsorgshjem og midlertidige botilbud, der skete i løbet af 2020. Vurderingen er derfor pr. 31. marts 2021, at budgettet overskrides med 2.750 t.kr., under forudsætning af, at der tilføres 13.000 t.kr.

Fokuspunkter:

Område Afvigelse i 1.000 kr. Bemærkning
Sundhed & ÆldrePuljen til Hjemmeplejen1.768Merudgift
Sundhed & ÆldreFriplejehjem – Mellemkommunal-3.759Mindreudgift
HandicapBotilbud 17.000Merudgift
HandicapForsorgshjem2.250Merudgift
HandicapBPA ordninger-3.500Mindreudgift

 

Tillægsbevillingsbehov:

Handicap: 13.000 t.kr. vedrørende eksterne botilbud søges som tillægsbevilling.

I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af områderne.

Udover økonomivurderingen er der vedhæftet et notat, som overordnet beskriver de områder, hvor der forventes ekstraordinære udgifter som følge af Covid-19 situationen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Udvalget bemærker, at man på møde i august ønsker orientering om økonomivurdering pr. 30.06.21.

 

82.00.00-G01-1-18

50. Renovering af aktivitetshus i Hobro

Forventet sagsgang

SO, ØK, BY

Anledning

Der fremsendes skitseforslag, budget og tidsplan til ombygning og renovering af Sjællandsvej 15 i Hobro, der er et aktivitetshus for handicappede borgere.

Velfærdsdirektøren indstiller til Byrådet:

Velfærdsdirektøren indstiller til Byrådet:
1. At skitseforslag og budget godkendes.
2. At der nedsættes et Bygherreudvalg.
3. At Udvalget for Sundhed og Omsorg udpeger medlem til Bygherreudvalget.
4. At rådighedsbeløb på 14 mio. kr. frigives.

Inddragelse

Skitseforslaget er udarbejdet af rådgiver i samarbejde med brugergruppe bestående af:

Handicapchef

Leder og medarbejdere fra Aktivitetstilbuddet på Sjællandsvej

Repræsentanter fra handicaprådet

Intern rådgiver fra Ejendomscentret

Sagsfremstilling

Baggrund

Der blev i foråret 2020 lavet en foreløbig undersøgelse for at afdække muligheden for at benytte eksisterende, men utidssvarende lokaler på Sjællandsvej 15 i Hobro, til et fremtidigt Samværs- og aktiveringstilbud og den del af den beskyttet beskæftigelse i Hobro, der også har til huse i bygningerne 75 borgere og tilhørende personale.

Det skulle blandt andet vurderes, om bygningen kunne renoveres og indrettes på en måde, så de fremtidige ønskede behov og funktioner opfyldes tilfredsstillende, samt hvad det vil koste at renovere den eksisterende bygning i forhold til de ønskede behov og funktionskrav. Den foreløbige undersøgelse blev udarbejdet af Ejendomscentret. Konklusionen på undersøgelsen var, at de indsendte ønsker fra områdets ledere og arbejdsgruppen vil kunne realiseres i bygningerne, hvis den kun skulle rumme de borgere, der var i samværs- og aktivitetstilbud ca. 60 udviklingshæmmede borgere og tilhørende personale. Det ville dog kræve en gennemgående renovering, som foruden at gøre bygningen bedre egnet til formålet, også vil reducere de årlige driftsomkostninger.

Renoveringsarbejdet blev beregnet til ca. 14 mio. kr. Byrådet besluttede 9. juni 2020 at frigive 200.000 kr afsat i budget 2020 til at gennemføre en foranalyse.

Status

Ekstern rådgiver har i foranalysen og i samarbejde med brugergruppe og Ejendomscenter udarbejdet skitseforslag og tilhørende budget, som nu fremlægges til godkendelse.

Foreløbig løsningsforslag til grundplan og facader ses i bilag 1, Skitseforslag.

Oplægget opfylder funktionskravene til et nyt aktivitetshus.

Det tilhørende budgetoverslag fra rådgiver og det reviderede budget fra ejendomscenteret ses i bilag 1. Der er i kommunens anlægsbudget afsat 14,0 mio. kr. til budgettet.

Tidsplan

Den foreløbige tidsplan for renovering er vedlagt i bilag 3, Tidsplan. Den endelige tidsplan vil bliver udarbejdet i samarbejde med den fremtidige rådgiver.

Bygherreudvalg

Gældende retningslinjer for styring af kommunens byggeopgaver medfører nedsættelse af et bygherreudvalg bestående af:

- Formanden for Udvalget for Sundhed og Omsorg
- Et medlem fra Udvalget for Sundhed og Omsorg
- Velfærdsdirektøren
- Familie og handicapchefen
- Repræsentant for Handicaprådet
- Leder af Aktivitetstilbuddet Sjællandsvej 15
- Sikkerhedsrepræsentant
- 1-2 medarbejderrepræsentanter fra Aktivitetstilbuddet Sjællandsvej 15
- Teknisk service medarbejder fra Aktivitetstilbuddet Sjællandsvej 15
- Projektleder fra Ejendomscentret

Ulla Baisgaard fra Ejendomscentret deltager under punktets behandling. 

Billeder af bygningen

Fagenheden har taget billeder af den nuværende bygning. Disse er vedlagt i bilag 4.

Økonomi

Der er i henholdsvis budget 2020 og 2021 afsat 7,0 mio. kr. pr. år, i alt 14,0 mio. kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Udvalget udpeger Jan Andersen (V) og Peter Muhl (A) som medlem af Bygherreudvalget.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

29.00.00-G01-127-20

51. Status på tværgående sundhedsindsatser

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Udvalget for Sundhed og Omsorg godkendte 9. april 2018 igangsættelsen af en række forebyggende og sundhedsfremmende indsatser indenfor fem udvalgte fokusområder, som blev indstillet af §17, stk. udvalget for Borgerrettet Forebyggelse. Ved godkendelse af Masterplan 2020-2025 4. januar 2021 ønsker Udvalget for Sundhed og Omsorg en status på de enkelte indsatser. Derfor gives i denne sag et overblik over indsatsernes status.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At orienteringen om status på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser tages til efterretning.

Sagsfremstilling

§17, stk. 4 udvalget for Borgerrettet Forebyggelse anbefalede som afslutning på deres arbejde 24. oktober 2017 overfor byrådet, at Mariagerfjord kommune fokuserer på fem udvalgte områder for borgerrettet forbyggelse. De fem fokusområder blev godkendt af Byrådet 21. december 2017. Herunder prioriterede og godkendte Udvalget for Sundhed og Omsorg i 2018 konkrete indsatser indenfor rammerne af budgettet til Masterplan for Sundhed og Træning.

Udgifterne til de tværgående sundhedsindsatser på 3 mio. kr. finansieres af midler fra masterplanen, som har et budget på 3.843 mio.  

I bilaget ”Status på forebyggende og sundhedsfremmende indsatser indenfor udvalgte fokusområder for borgerrrettet forebyggelse" er status for alle indsatser beskrevet.

Status for de enkelte indsatser er i oversigtsform præsenteret i nedenstående tabel.

IndsatsStrategisk mål

 
IgangsatSucceskriterier

opfyldt
Øget sundhedspleje for 1-5 årige

 
At bidrage til at sikre at børn i alderen 1-5 år og deres familie, der er i mistrivsel, får hjælp i tide, så trivslen øges og barnet får bedre mulighed for at opnå sit potentialeJaDelvist
Forebygge overvægt blandt sårbare gravide og i barnets første leveårAt øge kvindernes viden om sund kost for dem selv og deres kommende barn således at overvægt kan undgås hos både mor og barnJaDelvist
Indsats til børn 0-3 år i dagpleje/vuggestue

 
At forældrene til børn i alderen 4-6 mdr. får øget deres viden om sund kost, gode sovevaner, sprog- og motorisk udvikling i forhold til deres barn således at barnets sundhed og trivsel øges og forældrene føler sig bedre rustet til at kunne sikre barnet sundhed og udvikling.

At personalt i dagpleje og vuggestuer får bedre mulighed for at kunne trække på sundhedsplejerskens kompetencer inden for børns sundheds således, at bl.a. begyndende overvægt og motoriske vanskeligheder kan opspores i tide. Sundhedsplejersken kan bl.a. aflægge familien et hjemmebesøg, hvis familien ønsker det.
JaJa
Øget indsats over for børn der mistrives i skolenAt kunne sætte tidligt ind, så skolebørn, der mistrives, får det bedre psykisk og fysisk.JaDelvist
NATUR integreret i sundhedsfremmeBruge naturen til:

·        at fremme fysisk velbefindende

·        at fremme psykisk velvære og ligevægt

·        at fremme den enkeltes mentale udvikling for de målgrupper, der er i fokus

·        at fremme sociale relationer med andre.
JaDelvist

Behandlingstilbud til overvægtige voksne


 
At det nye behandlingstilbud hjælper overvægtige borgere til at tabe sig og til at leve et sundt og godt liv med et godt helbred samt fysisk og psykisk velvære.JaDelvist
Aktivitetskoordinator for borgere med kronisk sygdomAt fremme og fastholde sundhedsfremmende vaner og givende sociale relationer for borgere med en kronisk sygdom, så de selvstændigt, og støttet af andre i samme situation, ikke har samme risiko for tilbagefald, som hvis de skal tackle deres kroniske sygdom på egne ben JaDelvist
Idrætsliv via forskningsbaseret træningskonceptAt få bevægelse ind i dagligdagen for målgruppen 60+ år.NejNej
Øget kapacitet til rygestop for voksne

 
At borgeren stopper med at ryge eller får nedsat sit røgforbrug kraftigt.JaJa
Tidlig forebyggende indsats ved unge og rygningAt forebygge rygestart blandt unge.JaDelvist
Overblik over indsatser og tilbudAt sikre sammenhæng mellem kommunale og eksterne tilbudNejNej

 

Årsagen til, at flere indsatser vurderes delvist at opfylde egne succekriterier, er primært, at det ikke er muligt at præsentere data, som eksempelvis viser et generelt fald i andelen af børn eller gravide med overvægt. Forventningen er, at denne data kan præsenteres, når indsatserne har været i drift i en længere periode eller ved publiceringen af nye sundhedsprofildata i foråret 2022.

Fokusområdet ”Overblik over indsatser og tilbud” er ikke igangsat, da en realisering for at sikre et opdateret overblik over både kommunale og eksterne indsatser og tilbud er en vedvarende ressoucekrævende opgave.

Indsatsen ”Forskningsbaseret træningskoncept” er ikke realiseret, da medarbejderkompetencen bag indsatsbeskrivelsen opsagde sin stilling. Ressourcerne er i stedet anvendt af fagenheden Kultur og Fritid til et samarbejde med idrætshallerne og LOF om realisering af tilbuddet ”Vanebryderne” målrettet overvægtige voksne.

Beslutning

Taget til efterretning.
Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

27.00.00-K07-1-21

52. Ankestyrelsens danmarkskort

Forventet sagsgang

SO/BF, ØK, BY

Anledning

Hvert år offentliggører Social- og Indenrigsministeriet et danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet, som Byrådet skal behandle. Udvalget for Sundhed og Omsorg og Udvalget for Børn og Familie får de udvalgsspecifikke omgørelsestal til orientering forud for behandling i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At orienteringen om Social- og Indenrigsministeriets danmarkskort på socialområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Til orientering fremlægges en opgørelse vedrørende Ankestyrelsens afgørelser fra 2019 i ankesager.

Bilagene viser Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet 2019.

Præcisering vedrørende Ankestyrelsens beregning af omgørelsesprocenten

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

 • stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse, og der foretages ingen ændringer.
 • ændring/ophævelse: Ankestyrelsen er helt eller delvis uenig i kommunens afgørelse og ændrer/ophæver den.
 • hjemvisning til fornyet behandling: Hvis der eksempelvis mangler oplysninger, som Ankestyrelsen ikke selv kan indhente, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden, der herefter skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

 

Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves, kaldes det at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver hjemvist, ændret eller ophævet af Ankestyrelsen.

Omgørelsesprocenten i klagesager for alle landets kommuner er i gennemsnit 41 pct. på socialområdet generelt, 51 pct. på børnehandicapområdet og 46 pct. på kortet over særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet.

Kortene viser omgørelsesprocenten fordelt på landets kommuner. Derudover viser kortet tal fra Danmarks Statistik over antal borgere i kommunen, der i 2019 har modtaget en eller flere ydelser, som indgår i danmarkskortene. Den samme person tæller flere gange, hvis vedkommende modtager flere ydelser. Det vil derfor ikke være muligt at sammenligne kommunerne på tværs, da der vil være forskelle i datagrundlaget. Det fremgår af ministeriets vejledning til danmarkskortet, at omgørelsesprocenterne således ikke kan bruges som grundlag for en vurdering af den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Ministeriet har igangsat et arbejde, der tidligst fra 2023 skal resultere i en ensartet opgørelse af det samlede antal afgørelser i kommunerne inden for servicelovens område. Det skal sikre et mere retvisende nøgletal for kvaliteten af kommunernes sagsbehandling

Overblik over danmarkskortet

Danmarkskortet over omgørelsesprocenterne udarbejdes inden for tre områder - socialområdet som helhed (alle paragraffer i serviceloven), børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. De to sidstnævnte indeholder en række specifikke paragraffer i serviceloven.  

Omgørelser i procentSocialområdet incl. børne- og voksen HandicapBørnehandicapVoksenhandicap
201830% af 91 afgørelser

(Heraf 20 % hjemviste og 10 % ændrede)
69% af 16 afgørelser

(Heraf 38 % hjemviste og 31 % ændrede)
22% af 18 afgørelser

(Heraf 11 % hjemviste og 11 % ændrede)
2019Der var 2.205 ydelser.

78 afgørelser blev påklaget, her af blev
29 % hjemviste og 18 % ændrede
Der var 310 ydelser

10 afgørelser blev påklaget, heraf blev

20 % hjemviste og 10 % ændrede
Der var 209 ydelser
23 afgørelserblev påklaget, her af blev

heraf 35 % hjemviste og 30 % ændrede

 

Hvordan arbejdes der i rådgivningerne med afgørelserne fra Ankestyrelsen?

Specialrådgivningen arbejder aktivt med afgørelserne fra Ankestyrelsen. Der er fokus på at bruge afgørelserne til at løfte kvaliteten i sagsbehandlingen og til at identificere eventuelle indsatsområder.
Der har aktuelt i 2019/2020 været en gennemgang og genberening af samtlige merudgifts og tabt arbejdsfortjeneste sager.

Beslutning

Taget til efterretning.
Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

27.00.00-G01-92-15

53. Bevilling af midler til puljen "Fokus på Ensomhed"

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Med afsæt i Mariagerfjord Kommunes Værdighedspolitik er der i forbindelse med temaet bekæmpelse af ensomhed afsat 350.000 kr. af overførte midler fra 2019 til etablering af en udviklingspulje "Fokus på Ensomhed" til forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte borgere + 65 år. I denne sag bedes udvalget godkende administrationens oplæg til udmøntning af puljen pr. 1. april 2021.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At udvalget godkender oplæg til udmøntning af puljen pr. 1 april 2021. 

Sagsfremstilling

Udviklingspuljen "Fokus på ensomhed" har til formål at fremme nye initiativer til forebyggelse af ensomhed blandt ældre og socialt udsatte borgere i Mariagerfjord Kommune. Puljen udloddes i 2021 og kan søges to gange i 2021 - forår og efterår. Ansøgningsfristen er hhv. 1. april og 1. august

Puljen har til formål at give støtte til nye initiativer, der forebygger og modvirker ufrivillig ensomhed blandt ældre og sårbare borgere i lokalområderne i Mariagerfjord Kommune. Puljen understøtter derfor udmøntning af temaet "Bekæmpelse af ensomhed" i Mariagerfjord Kommunes værdighedspolitik.

Puljemidlerne er øremærket til at udvide, udvikle eller fremme lokale aktiviteter rundt i kommunen. Målgruppen for indsatsen/aktiviteterne er ældre borgere 65+ i Mariagerfjord Kommune, der er ensomme eller i risiko for at blive det. Aktiviteterne skal derfor bidrage til at forebygge og modvirke ufrivillig ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Mariagerfjord Kommune.

Hvem kan søge puljen?

 • Foreninger og organisationer inden for det sociale, kulturelle og sundhedsfaglige område.
 • En kreds af enkeltpersoner i forbindelse med konkrete initiativer og aktiviteter.
 • Frivillige organisationer eventuelt med offentlig myndighed eller privat virksomhed som medansøger.

 

Hvad kan der søges midler til?

 • Konkrete initiativer inden for det sundhedsfaglige, kulturelle, eller det sociale område.
 • Støtte til aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i aktiviteten og primært udføres af frivillige.
 • Aktiviteter der er lokalt forankret og komme kommunens borgere til gode.
 • Udvikling af nye ideer og tilbud til målgruppen og udvikling af metoder til at rekruttere og fastholde ensomme ældres deltagelse i aktiviteter.
 • Aktiviteter der sigter på at modvirke og forebygge ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Mariagerfjord Kommune.

 

Det centrale for udviklingspuljen er, at de gode fortællinger bliver fortalt og udbredt. Det er derfor et kriterie, at tilskudsmodtager af puljen deler de erfaringer, som midlerne bidrager til (eks. opslag på Facebook, indlæg i lokalaviserne el. lign.). Vedhæftet er puljebeskrivelsen.

Administration af puljen i 2021

Administrationen sikrer den daglige administration og behandling af puljen. Puljen udloddes to gange i 2021 med to ansøgningsfrister 1. april (forår) og 1. august (efterår). Puljen vil derfor blive udmøntet to gange i 2021.

På udvalgsmøde 4. januar 2021 blev udvalget præsenteret for et oplæg til to modeller for, hvordan puljen kan administreres i 2021. Udvalget godkendte her model 1, hvor det er administrationen, der behandler de indkomne ansøgninger efter ansøgningsfristernes udløb. Der laves en oversigt over de ansøgere, der vurderes at leve op til puljens kriterier og formål. Oversigten sættes på til godkendelse i Udvalget for Sundhed og Omsorg på næstkommende udvalgsmøde. Herefter udmøntes puljen.

Behandling af de indkomne ansøgninger til puljen pr. 1. april (forår) er modtaget og behandlet, hvormed sagen indstilles til udvalgets godkendelse. Vedhæftet er en oversigt for administrationens indstilling til udmøntning af puljen pr. 1 april 2021 (forår).

Puljeansøgninger pr. 1 april 2021

Interessen for at søge puljen "Fokus på Ensomhed" har været stor. Ansøgerfeltet er bredt, hvor både store og små frivillige organisationer og klubber har ønsket at søge om tilskud fra puljen.

Sundhed og Ældre har i alt modtaget 13 ansøgninger til puljen pr. 1 april 2021. De 13 ansøgninger er gennemgået og behandlet med afsæt i nedenstående kriterier jf. puljeopslaget.

 • Aktiviteterne har et forebyggende virke og/eller støtter op om tidlig opsporing af ensomhed
 • Aktiviteterne sigter på at modvirke ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Mariagerfjord Kommune
 • Aktiviteterne er baseret på frivillig arbejdskraft
 • De samlede aktiviteter har til hensigt at komme et betydeligt antal ensomme ældre borgere i kommunen til gode, eller at aktiviteterne udfylder et behov for en mindre gruppe borgere, der ellers ikke tilgodeses med andre tilbud
 • Ansøger og aktiviteter er lokalt forankret i Mariagerfjord Kommune.

 

Der er 4 ansøgere, der vurderes i høj grad at opfylde puljens kriterier og derfor indstilles til at få bevilliget støtte. Der er i alt 9 ansøgere, der indstilles til at modtage et afslag. 

Økonomi

Pr. 1. april 2021 er der i alt søgt om puljemidler for 653.000 kr.  

De fire ansøgere bevilliges et samlet tilskud på 115.000 kr.

Det betyder, at den samlede restpulje udgør 235.000 kr., som kan søges, når puljen slås op igen pr. 1. august 2021.

Beslutning

Godkendt.
Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

27.66.08-K09-7-21

54. Magtanvendelser på handicapområdet 2020

Forventet sagsgang

SO

Anledning

I henhold til § 15 i Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne af 22. november 2019, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed i forhold til de borgere, kommunen er ansvarlig for. Årsstatus herpå forelægges til politiske behandling.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At orientering om årsberetning om magtanvendelser på handicapområdet i 2020 tages til efterretning.

Inddragelse

Sagen sendes efter behandling i Udvalget for Sundhed og Omsorg videre til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Pr. 1. janaur 2020 trådte nye regler for magtanvendelse i Serviceloven i kraft, hvilket Udvalget for Sundhed og Omsorg blev orienteret om på udvalgsmødet i februar 2020.

I denne sag gives en årsstatus for 2020 på omfanget af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne på handicapområdet.

I servicelovens kap. 24 er magtanvendelsesreglerne beskrevet under følgende typer af magtanvendelse for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsævne:

 • Afværgehjælp §124 c
 • Akut fastholdelse og føren §124 d
 • Anvendelse af særlige døråbnere §125
 • Anvendelse af stofseler §128
 • Anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi på baggrund af afgørelse §128 b
 • Låsning og sikring af yderdøre og vinduer §128 c
 • Flytning uden samtykke §129 og §129 a
 • Kortvarig fastholdelse i personlig hygiejnesituationer §136 a
 • Indgreb foretaget som nødværge (straffelovens §13) eller nødret (straffelovens §14)
 • Ukendt type af indgreb

 

Følgende tabel viser et overblik over det samlede antal indberettede magtanvendelser inden for handicapområdet fordelt på typen af magtanvendelse, på hvilken institution magtanvendelsen er foregået, og hvor mange borgere, der har været anvendt magt overfor.

§Antal magtanvendelserMagtanendelser fordelt på antal borgerePå hvilken institution er magtanvendelsen forgået
§124 d
Akut fastholdelse og føren
11Kærvej, Mariagerfjord Kommune
§124 d
Akut fastholdelse og føren
82Et botilbud drevet af anden kommune
§124 d
Akut fastholdelse og føren
41 (samme borger, som den ene i række 4)Et dagtilbud drevet af regionen
§124 d
Akut fastholdelse og føren
121 (samme borger som den ene i række 3) Et privat tilbud
§124 d
Akut fastholdelse og føren
62Et botilbud drevet af regionen
I alt på handicap-området31  

 

Samlet set er der i 2020 indberettet 31 tilfælde af magtanvendelse fordelt på 5 voksne inden for handicapområdet i Mariagerfjord Kommune. Det omfatter borgere fra Mariagerfjord Kommune på driftsinstitutioner i kommunen og uden for kommunen. Alle indberettede tilfælde af magtanvendelse er foretaget efter servicelovcens  §124 d (fastholdelse og føren).

Antallet af indberetninger det enkelte år kan være følsomt over for ændringer hos individuelle borgere med særlige problematikker. Det er således ikke ualmindeligt, at behovet for at iværksætte magtanvendelse kan svinge markant i perioder.

Én borger står for 19 af de 31 indberettede magtanvendelser, heraf de 12 på én institution, hvorfra borgeren senere flyttede til en anden institution. En anden borger står for 8 af de øvrige tilfælde. Der er typisk tale om situationer, hvor borgerne, grundet meget lav udviklingsalder, griber for hårdt fat i andre beboere eller personale, og i de tilfælde må grebet løsnes med fysisk indgriben.

Sammenlignes antallet af magtanvendelser med antallet sidste år er der for 2020 indberettet 31 tilfælde fordelt på 5 borgere mod 22 tilfælde fordelt på 10 borgere i 2019. Trods en stigning på 40% fra 2019 - 2020, har disse været begrænset til halvt så mange borgere. To ud af de fem borgere står for samlet 27 af de 31 tilfælde (87%), hvor det har været nødvendigt at anvende magt overfor borgeren.

Der arbejdes løbende på, at antallet af magtanvendelser kan holdes på et minimum. Der er generelt stort fokus på, at man altid skal forsøge at opnå borgers frivillige medvirken, inden der gribes til anvendelse af magt. Desuden skal magtanvendelsen altid udøves så skånsomt og kortvvarigt som muligt, og den skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. I de situationer, hvor anvendelse af magt vurderes nødvendig, sker det også for at sikre andre borgeres eller ansattes sikkerhed.

Der er fortsat stor opmærksomhed på området omkring magtanvendelse - ikke mindst efter de nye regler trådte ikraft pr. 1. januar 2020. I den forbindelse var ledere og medarbejdere samlet til en temadag i efteråret 2019 med fokus på det nye regelsæt. Der er efterfølgende blevet udarbejdet en ny instruks om de nye regler til medarbejderne, og denne er godkendt af ledergruppen på handicapområdet.

Indberetninger af magtanvendelser skal foretages på særlige skemaer, som er udarbejdet af Socialstyrelsen. Det er forvaltningens vurdering, at skemaerne er egnede til at understøtte fyldestgørende indberetninger. Det er konstateret, at nogle indberetninger i første omgang – af indberetter – henviser til forkerte lovbestemmelser, typisk servicelovens §124 c om afværgehjælp, hvor der i stedet skulle have været henvist til §124 d om fastholdelse og føren. I ovenstående statistik er disse fejlagtige lovhenvisninger rettet. Her ud over har indberetningerne typisk været fyldestgørende. 

Beslutning

Taget til efterretning.
Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

27.66.00-K09-1-21

55. Magtanvendelser på ældreområdet 2020

Forventet sagsgang

SO

Anledning

I henhold til § 15 i Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne af 22. november 2019, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed i forhold til de borgere, kommunen er ansvarlig for. Årsstatus herpå forelægges til politiske behandling.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At orientering om årsberetning om magtanvendelser på ældreområdet i 2020 tages til efterretning.

Inddragelse

Sagen sendes efter behandling i Udvalget for Sundhed og Omsorg videre til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Pr. 1. janaur 2020 trådte nye regler for magtanvendelse i serviceloven ikraft, hvilket Udvalget for Sundhed og Omsorg blev orienteret om på udvalgsmødet i februar 2020.

I denne sag gives en årsstatus for 2020 på omfanget af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne på ældreområdet.

 

I servicelovens kap. 24 er magtanvendelsesreglerne beskrevet under følgende typer af magtanvendelse for borger med demens:

 • Afværgehjælp §124 c
 • Akut fastholdelse og føren §124 d
 • Anvendelse af særlige døråbnere §125
 • Anvendelse af stofseler §128
 • Anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi på baggrund af afgørelse §128 b
 • Låsning og sikring af yderdøre og vinduer §128 c
 • Kortvarig fastholdelse i personlig hygiejnesituationer §136 c
 • Fastholdelse m.v. ved meget grænseoverskridende eller meget konfliktskabende adfærd §136 d
 • Flytning uden samtykke §129, §129 a eller §136 f
 • Indgreb foretaget som nødværge (straffelovens §13) eller nødret (straffelovens §14)

 

Følgende tabel viser et overblik over det samlede antal indberettede magtanvendelser inden for ældreområdet fordelt på typen af magtanvendelse, tilbud og hvor mange borgere, der har været anvendt magt overfor.

§Antal magtanvendelserFordelt på antal borgerePå hvilke insitution er magtanvendelsen foregået?
Afværgehjælp §124 c11Demenscenter Skovgården
Akut fastholdelse og let føren §124 d21Hobro Alderdomshjem
Anvendelse af stofseler §12821

1
Fjordvang

Demenscenter Skovgården
Kortvarig fastholdese i personlig hygiejne-

situationer §136 c
171

9
Hobro Friplejehjem

Demenscenter Skovgården
Fastholdelse m.v. ved meget grænseoverskridende eller meget konfliktskabende adfærd § 136 d31Demenscenter Skovgården
Indgreb foretaget som nødværge (straffelovens §13 eller nødret (straffelovens §1422Solgaven
Indberettet som  §§126 og 126 a  (forhåndsgodkendelse)102Demenscenter Skovgården
I alt på ældreområdet37  

 

Samlet set er der i 2020 indberettet 37 tilfælde af magtanvendelse fordelt på 16 borgere på fem af Mariargerfjord Kommunes plejecentre. Knap halvdelen af magtanvendelserne (46%) er foretaget ud fra §136 c (kortvarig fastholdelse i personlig hygiejnesituation). Den største del af magtanvendelsestilfældene (ca. 2/3) i 2020 er foregået på Demenscenter Skovgården. Det er samme billede som fra 2019 - dog er antallet at indberettede tilfælde steget fra 27 tilfælde fordelt på 11 borgere i 2019 til 37 tilfælde af magtanvendelse fordelt på 16 borgere i 2020 - det vil sige, der er i 2020 indberettet ca. 1/3 flere tilfælde af magtanvendelse end i 2019.

Antallet af indberetninger det enkelte år kan være følsomt over for ændringer hos individuelle borgere med særlige problematikker. Det er således ikke ualmindeligt, at behovet for at iværksætte magtanvendelse kan svinge markant i perioder. Det er svært at give en nøjagtig forklaring på stigningen fra 2019 - 2020, men en del af forklaringen er, at der med de nye regler pr. 1.1. 2020 er kommet et større fokus på at få indberettet magtanvendelse korrekt. Indberetninger af magtanvendelser skal foretages på særlige skemaer, som er udarbejdet af Socialstyrelsen. Det er forvaltningens vurdering, at skemaerne er egnede til at understøtte fyldestgørende indberetninger.

Der arbejdes løbende på, at antallet af magtanvendelser kan holdes på et minimum. Der er generelt stort fokus på, at man altid skal forsøge at opnå borgers frivillige medvirken til de nødvendige aktiviteter, inden der gribes til anvendelse af magt. Desuden skal magtanvendelsen altid udøves så skånsomt og kortvvarigt som muligt, og den skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået.

Særligt på demensområdet har man fokus på at finde alternative løsninger, idet en enkelt borger kan komme til at stå for et betydeligt antal magtanvendelser. Dog skal det påpeges, at der altid kan opstå problematikker, som nødvendiggør anvendelse af magt. I nogle hygiejnesituationer vil en manglende indgriben fra ansattes side eksempelvis være udtryk for omsorgssvigt, ligesom magtanvendelse kan være en nødvendighed af hensyn til ansattes eller andre borgeres sikkerhed.

Der er fortsat stor opmærksomhed på området for magtanvendelse - ikke mindst efter de nye reglers ikrafttrædelse pr. 1. januar 2020. I den forbindelse har der været fokus på at indarbejde de nye regler i vejledninger til personalet - blandt andet er der i foråret 2020 udarbejdet en ny instruks om de nye regler til medarbejderne, og denne er godkendt af ledergruppen på ældreområdet. Demenskoornatorerne har desuden været på kursus i de nye regler i efteråret 2019, og efterfølgende har der mellem demenskoordinatorerne, visitationen og hjemmeplejen været koordinerende møder om implementeringen af de nye regler i praksis.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

00.01.00-P35-12-21

56. Drøftelse af betaling for kostforarbejdning for borgere på botilbud

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Et medlem af Udvalget for Sundhed og Omsorg har på vegne af Handicaprådet fremsat ønske om en drøftelse i udvalget vedr. betaling for kostforarbejdning for borgere på botilbud.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At betaling for kostforarbejdning for borgere på botilbud drøftes.

Sagsfremstilling

Følgende ønskes drøftet:

Beløbet er opkrævet siden 2012? Som led i en sparerunde?

I dag betales der 800 kr. om måneden pr. borger. De borgere der ikke kan, eller ikke vil hjælpe, skal betale, og de borgere, der i væsentlig grad kan hjælpe, betaler ikke.

Andre kommuner opkræver ikke dette beløb. Vi har borgere fra flere forskellige kommuner på samme bosteder og institutioner, hvor denne forskel kan være markant.

Det kan oplyses:

I kommunens botilbud er det tilbuddet, der står for tilberedningen/forarbejdningen af beboernes kost sammen med de beboere, der kan og vil deltage.

Beboerne betaler selv for råvarer via en kostkasse og er fælles om at lave kostplan m.m.
Udgifterne i forbindelse med tilberedning af mad til beboerne i et botilbud kan opkræves som en egenbetaling fra de borgere, der ikke kan deltage i at lave maden, eller ikke ønsker at deltage. Dette betegnes som et kostforarbejdningsbidrag. De borgere der deltager i madlavningen opkræves ikke et bidrag.

Kommunen må ikke opkræve mere i betaling, end det koster at producere maden.

Mariagerfjord Kommune fastlægger politisk, om der skal opkræves kostforarbejdningsbidrag for kommunens borgere, der bor i botilbud. Det gælder uanset, om botilbuddet er beliggende i kommunen eller udenfor, er kommunalt, privat eller regionalt. Herefter skal Specialrådgivningen vurdere, i forhold til den enkelte borger individuelt, om borgeren er i målgruppen til at skulle betale kostforarbejdningsbidraget.

Kostforarbejdningsbidraget har i flere år været på 800 kr. pr. måned.

Da det er den enkelte kommune, der afgør, om der generelt opkræves et kostforarbejdningsbidrag, vil beboerne i de forskellige botilbud kunne opleve, at naboen i botilbuddet ikke skal betale et kostforarbejdningsbidrag, fordi han/hun kommer fra en anden kommune. Det skyldes som nævnt, at man følger de regler, som gælder i den kommune, som borgeren kommer fra (som er handlekommune). Det gælder, uanset hvilken kommune botilbuddet er beliggende i og uanset om botilbuddet er kommunalt, privat eller regionalt.

Økonomi

I 2020 blev der opkrævet 444 månedsopkrævninger a' 800 kr. svarende til 355.200 kr. årligt. Beløbet er opgjort pr. måned, da nogle borgere kan være fra- eller tilflyttet botilbuddene i løbet af året. Men det svarer til ca. 37 personer

Beslutning

Drøftet.

Udvalget ønsker en fornyet drøftelse af sagen i forbindelse med den forestående kvalificering af direktionens budgetoplæg.
Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

00.01.00-G01-62-20

57. Orientering

Forventet sagsgang

SO

Sagsfremstilling

1. Status COVID-19

2. Venteliste til pleje- og ældrebolig i Mariagerfjord Kommune - april 2021

3. Årshjul

4. Organisering Sundhed og Ældre

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

00.01.00-G01-62-20

58. Eventuelt

Forventet sagsgang

SO

Beslutning

Intet.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

00.22.00-P35-6-20

59. Underskriftsark

Forventet sagsgang

SO

Sagsfremstilling

Alle tilstedeværende udvalgsmedlemmer skal skriver under på protokollen ved at trykke på den grønne 'Godkend' knap i FirstAgenda.

Beslutning

Mødet sluttede kl. 20.10.

Niels Erik Poulsen (V) var fraværende fra og med punkt 50 og resten af mødet. Han var tilstede under behandling af punkt 49.

 

Lukkede dagsordenspunkter