Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 11. august 2020 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

46. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

 

00.01.00-P05-2-20

47. Evaluering af tilskud til parrådgivning

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Hvert år ender cirka 15.000 ægteskaber med skilsmisse og ukendt antal papirløse parforhold går i stykker. Det har ofte store konsekvenser for de involverede og især børn kan have det svært, når parforholdet går til grunde. Derfor har Mariagerfjord Kommune siden 1. april 2019 givet tilskud til parrådgivning for forældre, hvor parforholdet er i krise. Forsøgsprojektet igangsattes 1. april 2019 og forløber over en treårig periode. Udvalget gives i denne sag en kort status om evaluering, der er udarbejdet på baggrund af det første år med tilbuddet.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At statusevaluering på tilskud til parrådgivning tages til orientering.
 2. At behov for yderligere reklamering drøftes - og i så fald beslutning om hvor der skal reklameres.
 3. At der træffes beslutning om udvidelse af tilbud, så det fremadrettet også vil omfatte kommende forældre.
 4. At der sker drøftelse omkring udvidelse af antal samtaler pr. par.

Sagsfremstilling

Hvert år ender cirka 15.000 ægteskaber med skilsmisse og ukendt antal papirløse parforhold går i stykker. Det har ofte store konsekvenser for de involverede og især børn kan have det svært når parforholdet går til grunde. Derfor har Mariagerfjord Kommune siden 1. april 2019 tilbudt tilskud til parrådgivning til forældre, hvor parforholdet er i krise.

Opstartsfasen af den treårige forsøgsperiode tog en rum tid, da arbejdsgange og procedurer skulle udarbejdes og forløbe så optimalt som muligt, mens viden om tilskuddet skulle udbredes til borgerne i Mariagerfjord Kommune. Dette blev gjort gennem aviser, hjemmeside samt via sociale medier, hvilket har givet gode resultater for promoveringen. På baggrund af dette blev det valgt først at starte evaluering af ordningen fra foråret 2020.

Resultater af evaluering (bilag 1)

 • Alle respondenter er fortsat i samme forhold.
 • Alle respondenter vil anbefale andre at benytte sig af tilbuddet om tilskud til parrådgivning.
 • 75 % af respondenterne oplevede det som nemt at henvende sig for at få tilskud til parrådgivning.
 • 63 % af respondenterne oplevede antallet på max. 5 samtaler som for få.

Økonomi

Tilbuddet om parrådgivning er en udløber af budget 2019, hvor forligspartierne var enige om at afsætte 200.000 kr. om året til en treårig forsøgsperiode.

Det er en foreløbig vurdering, at ordningen vil kunne holde sig inden for budgettet, selvom tilbuddet nu er blevet mere kendt blandt borgerne.

Beslutning

Ad 1) Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad 2) Udvalget ønsker, at de gode resultater kommunikeres bredt ud.

Ad 3) Udvalget ønsker, at tilbuddet også udvides til at omfatte kommende forældre.

Ad 4) Udvalget ønsker, at der gives mulighed for at kunne tilbyde yderligere tre samtaler udover de fem timer, såfremt der vurderes behov herfor.

Udvalget udtrykker stor tilfredshed med tilbuddet.

Udvalget bemærker, at det er positivt, at tilbuddet er administrativt nemt at tilgå.

Udvalget ønsker, at kendskabet til tilbuddet udbredes også internt inden for Børne- og Familieområdet.

 

28.00.00-G01-143-20

48. Revidering af tildelingsmodel på dagtilbud

Forventet sagsgang

BF, høring – BF, ØK, BY.

Anledning

Tildelingsmodellen på dagtilbud er blevet revideret. Revideringen er sket efter anmodning fra Direktionen, som har ønsket et servicetjek af modellen. Den nye model forventes at træde i kraft pr. 01.01.2021.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At den reviderede tildelingsmodel sendes i høring.

Inddragelse

Undervejs i arbejdet med at revidere tildelingsmodellen er dagtilbudsledere og Fag MED Dagtilbud og Skole blevet orienteret og inddraget. Bidragene fra lederne og Fag MED er efterfølgende taget med til en styregruppe.

Sagsfremstilling

Den nuværende tildelingsmodel på dagtilbud har gennemgået mange forandringer, tilpasninger og justeringer gennem årene. Derfor har Direktionen anmodet om et servicetjek af modellen. Formålet med revideringen er at forenkle modellen, således at tildelingen er tydelig og gennemskuelig for både ledere, forældre, administration og politikere.

Den reviderede tildelingsmodel er blevet forenklet på flere parametre. Først og fremmest har den nye model fået nyt design, som gør det nemt og enkelt at tilpasse modellen løbende, ligesom det er overskueligt at følge, hvordan det samlede budget opstår i et Dagtilbud.

Overordnet set bygger den nye tildelingsmodel på tre tildelinger.

 1. Børnerelateret tildeling
 2. Tildeling til ledelse og administration
 3. Bygningsrelateret tildeling
 

Derudover vil der være en række særtildelinger, som ligger udover ovenstående tildelinger:

 1. Tildeling til fleksjobbere
 2. Tildeling til køkken i vuggestuer
 3. Tildeling til opprioritering af vuggestuer
 

Børnerelateret tildeling:

Ligesom i den nuværende tildelingsmodel indeholder den reviderede model en takst pr. børnehavebarn og en takst pr. vuggestuebarn. Taksten pr. vuggestuebarn er dobbelt af børnehavetaksten.

Tildeling til ledelse og administration:

Hvert dagtilbud får tildelt midler til at dække den fulde løn til dagtilbudslederen, undtaget Dagtilbud Havbakke og Assens, hvor der er etableret fælles ledelse mellem Skole og Dagtilbud. Pt. finansieres lederen fuldt ud gennem skolernes tildelingsmodel. Derudover får hvert dagtilbud tildelt et fast beløb og et børnetalsafhængigt beløb til pædagogisk ledelse på hvert børnehus. Endeligt er der afsat et børnetalsafhængigt beløb til hvert dagtilbud til administration.

Bygningsrelateret tildeling:

Hvert dagtilbud får tildelt en samlet sum til bygningsdriften til alle børnehuse i distriktet. Tildelingen til bygningsdrift indebærer bl.a. en tildeling til husleje, indvendig vedligehold, vedligeholdelse af udearealer samt budget til el, vand og varme. Tildelingen til bygningsdriften er bl.a. udregnet på baggrund af forbruget i tidligere år.

  

Udover ovenstående tildelingsparametre er der fortsat en række særtildelinger. Der tildeles særskilt midler til opprioritering i vuggestuer jf. politisk beslutning herom. Derudover tildeles der særskilt midler til køkkenpersonale i de dagtilbud, som har vuggestuer. Endelig tildeles særskilte midler til fleksjobbere. Der tildeles i dag samlet set ca. 1,9 mio. kr. til fleksjobbere på tværs af alle dagtilbud. Tildelingen følger de konkrete medarbejdere og der er store forskelle på, hvor meget hvert dagtilbud får tildelt til fleksjobbere. For at sikre et mere ensartet serviceniveau udjævnes den samlede tildeling i dag over fem år i den reviderede tildelingsmodel, således at hvert Dagtilbud får tildelt et børnetalsafhængigt beløb.

Dagtilbudsområdet er omfattet af Dialog- og aftalestyring i Mariagerfjord Kommune, hvilket indebærer en decentral budgetramme og et decentralt budgetansvar. Det betyder, at tildelingsmodellen fastsætter den enkelte institutions økonomiske ramme ud fra ovenstående tildelingskriterier. Den enkelte institution har som udgangspunkt fri disponeringsret over det tildelte budget, hvilket giver plads til lokale prioriteringer og tilpasninger. Det indebærer blandt andet, at det enkelte Dagtilbud samlet kan prioritere sine midler mellem hvert enkelt børnehus. Der tildeles i den reviderede tildelingsmodel midler ud fra forskellige kategorier, som f.eks. en tildeling til ledelse og administration og en tildeling til bygningsdrift, som er baseret på nogle faglige kriterier. Såfremt en institution ønsker at afvige forbruget væsentligt fra de tildelte midler, drøftes det med Dagtilbuds- og skolechefen.

I det vedhæftede notat er hver enkelt tildeling beskrevet, ligesom det fremgår, hvor meget hvert enkelt dagtilbud får tildelt i de enkelte kategorier. Den reviderede tildelingsmodel betyder følgende ændringer for det samlede budget for hver af de otte Dagtilbud i Mariagerfjord Kommune.

DagtilbudNye model - tildeling 2020Nuværende model - tildeling 2020DifferenceÆndring i %
Rold Skov11.937.881 kr.12.012.297 kr.-74.416 kr.-0,62%
Assens3.018.115 kr.3.427.358 kr.-409.242 kr.-11,94%
Havbakke3.289.704 kr.3.615.941 kr.-326.237 kr.-9,02%
Hadsund16.515.529 kr.16.494.553 kr.20.976 kr.0,13%
Mariager9.325.491 kr.9.214.418 kr.111.073 kr.1,21%
Hobro Nord18.060.651 kr.18.092.829 kr.-32.178 kr.-0,18%
Hobro Syd19.550.837 kr.19.037.712 kr.513.125 kr.2,70%
Trekløveret9.007.940 kr.8.810.631 kr.197.309 kr.2,24%
I alt90.706.148 kr.90.705.738 kr.409 kr.0,00%

 

Økonomi

Den reviderede tildelingsmodel fordeler hverken flere eller færre midler end den nuværende model. Der er derfor alene tale om en omfordeling af midler mellem de enkelte institutioner. Der tildeles samlet set 90,7 mio. kr.

Beslutning

Godkendt.

 

17.01.00-K08-1-19

49. Tillæg til kvalitetsrapporten 2020

Forventet sagsgang

 BF, ØK, BY

Anledning

D. 17. marts udkom Børne- og Undervisningsministeriet med en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, som allerede får virkning for de kvalitetsrapporter, som udarbejdes i indeværende skoleår (dvs. med data fra 2018/19). Da den fælles kvalitetsrapport for Mariagerfjord Kommune på daværende tidspunkt allerede var behandlet i Udvalget for Børn og Familie og på vej i Byrådet, blev det nødvendigt, at udarbejde et tillæg til kvalitetsrapporten, hvilket bekendtgørelsen også giver mulighed for.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

 1. at Tillægsrapporten godkendes.

Inddragelse

Alle skoler har udarbejdet tillæg for egen skole, og efterfølgende har Skolebestyrelserne godkendt tillægget.

Sagsfremstilling

Tillægget til kvalitetsrapporten drejer sig om, hvorvidt skolerne har planlagt at gøre brug af den lovændring, der giver mulighed for at nedsætte timetallet. Derudover skal skolerne redegøre for, hvordan midler ved nedsat timetal bruges.

De fire ekstra punkter, som kvalitetsrapporten skal indeholde er herunder afrapporteret for det samlede skolevæsen.

Hvilke planlagte fravigelser har jeres skole af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i 2019/20?

 • Alle 8 almenskoler med mellemtrin har afkortet skoledagen.
 • Fem ud af syv almenskoler med overbygning har afkortet skoledagen for udskolingen.
 • På Astrup Specialskole og i specialklasserne, er der alle steder afkortet i skoledagens længde.

 

Hvordan planlægges midlerne, der frigives ved afkortningen, at blive anvendt af jeres skole i 2019/20?

 • Midlerne er i høj grad blevet brugt til to-lærer ordninger, co-teaching, holddeling, og særlig fokus på elevernes læring, trivsel og læsekompetencer.

 

Hvordan anvendes midlerne afsat til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning af jeres skole?

 • Midlerne er mange steder brugt til to-lærer ordning samt til at støtte op om f.eks. bevægelse, fordybelse, turbohold og alsidig udvikling.

 

Hvordan anvendes ressourcerne der frigives som følge af en reduktion af den samlede undervisningstid i indskolingen af jeres skole?

 • Midlerne er de fleste steder brugt til to-lærer ordninger samt øget fokus på trivsel, fællesskaber samt social og faglig udvikling for den enkelte elev.

 

Beslutning

Godkendt.

 

28.03.00-A16-1-11

50. Revidering af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale Dagtilbud

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Ny dagtilbudslov giver forældrebestyrelserne nye kompetencer og ledelsen nye forpligtigelser. Nuværende styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser skal derfor revideres, så den stemmer overens med ny dagtilbudslov.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1.  At styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud godkendes.

Inddragelse

Forældrebestyrelserne i de seks kommunale dagtilbud har alle udtalt sig om de nye vedtægter. De seks dagtilbud er: Hobro Syd, Hobro Nord, Trekløveret, Rold Skov, Hadsund og Mariager.

Assens og Havbakke er ikke omfattet af denne vedtægt, idet de har deres egen i forening med skolen, der har ledelsen af dagtilbuddet.  

Sagsfremstilling

Ny Dagtilbudslov trådte i kraft 1.7.2018 og skal være fuldt implementeret 1.7.2020.

Dagtilbudsloven angiver hvilke kompetencer og rettigheder, forældrebestyrelserne som minimum skal have. Derudover kan kommunalbestyrelsen tildele forældrebestyrelserne yderligere kompetencer indenfor lovens rammer.

Udvalget for Børn og Familie tildeler i den nye vedtægt følgende ny kompetence til forældrebestyrelserne:

 • At træffe beslutning om forældrebestyrelsens sammensætning af forældrerepræsentanter, under hensyn til de lovmæssige krav om flertal af forældre og repræsentation fra alle enheder, samt de minimumskrav kommunalbestyrelsen har vedtaget.

 

Udvalget for Børn og Familie vedtager i denne vedtægt følgende minimumskrav for forældrebestyrelsens sammensætning:

 • Dagtilbudslovens krav om mindst en repræsentant fra hvert børnehus samt en suppleant for hver.
 • Hvis forældrebestyrelsen vælger at udvide bestyrelsen med yderligere forældrerepræsentanter, vælges disse på tværs af børnehusene.

 

I vedtægten er indskrevet de kompetencer, kommunalbestyrelsen tidligere har tildelt forældrebestyrelsen. Disse kompetencer er:

 • at træffe beslutning om feriepasning på baggrund af indstilling fra dagtilbudslederen inden for de retningslinjer, kommunalbestyrelsen har vedtaget omkring lukkedage.
 • at fastsætte åbningstid på baggrund af forældres behov og efter indstilling fra dagtilbudslederen, således at det samlede dagtilbuds åbningstid er indenfor den åbningstid, kommunalbestyrelsen har besluttet.

 

Nye kompetencer og rettigheder forældrebestyrelsen har fået, som følge af ny dagtilbudslov, er:

 • at fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem
 • at blive inddraget i hvordan dagtilbuddet samarbejder med lokalsamfundet
 • at blive inddraget i dagtilbuddets arbejde med at skabe gode overgange
 • at blive inddraget i udarbejdelsen, evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.

 

Derudover videreføres følgende kompetencer og rettigheder i dagtilbudsloven:

 • fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde
 • fastsætte principper for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme for den del der vedrører de børnerelaterede konti
 • at have indstillingsret og ret til deltagelse ved ansættelse af dagtilbudsleder
 • at have indstillingsret ved ansættelse af fast personale.

 

Høringssvarende fra forældrebestyrelserne bakker op om den nye styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser.

En forældrebestyrelse rejser spørgsmålet om valgperioden fra 1. oktober - 30. september er den mest hensigtsmæssige, idet der ofte sker frafald i bestyrelsen 1. august i forbindelse med børns skolestart.

Valgperioden 1. oktober - 30.september er fastholdt i vedtægten, der indstilles til vedtagelse.

Økonomi

Vedtægten har ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning

Godkendt.

 

29.00.00-G01-14-18

51. Orientering om Sundhedsstrategier 2019-2025

Forventet sagsgang

KF/AU/TM/BF, SO

Anledning

I forbindelse med udmøntningen af Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019-2025, blev der medio 2019 igangsat en proces, for udarbejdelse af tre sundhedsstrategier for henholdsvis mental sundhed, sundhedsadfærd og kronisk sygdom. Da udarbejdelsen og implementeringen af de tre sundhedsstrategier går på tværs af alle fagenheder, sendes sagen til orientering i Udvalget for Børn og Familie, inden den endeligt godkendes i udvalget for Sundhed og Omsorg.   

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At orientering om Sundhedsstrategier 2019-2025 tages til efterretning.

Inddragelse

Efter endelig godkendelse i Udvalget for Sundhed og Omsorg d. 31. august, sættes sagen på til orientering i følgende råd:

 • Handicaprådet d. 10. september
 • Seniorrådet d. 15. september
 • Foreningsrådet d. 21. oktober
 • Landdistriktsrådet d. 26. oktober
 • Integrationsmødet d. 25. november  

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af Sundhedsstrategier 2019-2025

Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019--2025 blev godkendt i Byrådet den 27. juni 2019. På baggrund af Sundhedspolitikken, er der nedsat tre arbejdsgrupper for henholdsvis mental sundhed, kronisk sygdom og sundhedsadfærd. De tre arbejdsgrupper har haft til opgave at udarbejde tre overordnede strategier for, hvordan der frem mod 2025 skal arbejdes med sundhed i Mariagerfjord Kommune. Disse strategier er samlet i materialet Sundhedsstrategier 2019-2025, der er vedhæftet som bilag.

Sundhedsstrategier 2019-2025 skal ses i forlængelse af Strategien for sundhed og trivsel 0-18 år, og er derfor primært målrettet borgere over 18 år.

I udarbejdelsen af de tre strategier, har de tværgående indsatsområder for henholdsvis lighed i sundhed, sunde rammer, meningsfulde fællesskaber og tidlig indsats haft et gennemgående fokus.

I forlængelse af Sundhedspolitikken peges der ligeledes på en række faktorer, der kan påvirke den enkeltes sundhed, og som Mariagerfjord Kommune prioriterer et særligt fokus på. Dette vedrører blandt andet KRAM-faktorerne for kost, rygning, alkohol og motion. Selvom en KRAM-faktor ikke er nævnt eksplicit i strategien, eksempelvis rygning, er det fortsat et undertema, der arbejdes videre med i udmøntningen af Sundhedsstrategier 2019-2025.

De tre strategier indeholder strategiske perspektiver på, hvordan Mariagerfjord Kommune skal arbejde med sundhed frem mod 2025. På den baggrund er strategimaterialet overordnet, hvorfor der endnu ikke er udarbejdet konkrete handlingsforslag for, hvordan strategierne skal udmøntes i praksis.

Arbejdet med sundhedsstrategierne i arbejdsgrupperne

I Sundhedspolitikken understreges det, at sundhed er et fælles anliggende og at udviklingen af det samlede arbejde med sundhed blandt andet skal ske på tværs af kommunens fagenheder. Derfor har de tre arbejdsgrupper været bredt sammensat af ledelsesrepræsentanter fra hele organisationen samt råd, der repræsenterer frivillige- og foreningslivet. Derudover har afdelingsleder fra Sundhed og Træning samt to konsulenter fra Velfærdsområdet været gennemgående tovholdere på processen og har udarbejdet strategimaterialet med afsæt i arbejdsgruppernes input.

Arbejdet har været konstruktivt og dialogbaseret. De tre arbejdsgrupper er bredt sammensat på tværs af forskellige fagområder, hvorfor det ikke er alle, der i lige høj grad arbejder med sundhed i det daglige. Det har derfor været en naturlig udfordring for arbejdsgrupperne at tale sig ind i sundhedsperspektivet.   

Repræsentanterne i de tre arbejdsgrupper er illustreret i tabellen herunder.

Mental sundhedSundhedsadfærdKronisk sygdom
Formand Arne Omar Sørensen, Familie/Skole/Dagtilbud

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Hanne Virkman, Sundhed og Ældre/Handicap

• Lene Andersen, Arbejdsmarked

• Mette Secher Hede, Kultur og Fritid

• Allan Aksel Jensen, Teknik og Byg/Natur og Miljø

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Knud Erik Jensen, Foreningsrådet

• Peter Mikkelsen, Landdistriktsrådet (suppleant Belinda Vendelbo)

 
Formand Joan Kamstrup, Kultur og Fritid

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Birgit Sørensen, Sundhed og Ældre/Handicap

• Line M. Jensen, Arbejdsmarked

• Gitte Gade, Familie/Skole/Dagtilbud

• Inger Taylor, Natur og Miljø /Teknik og Byg

• Jan Stigaard/Skole

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Faketa Leto, Integrationsrådet

• Lene Lundsgaard, Seniorrådet

 
Formand Michael Bredahl Tidemand, Arbejdsmarked

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Torben Fredriksen, Sundhed og Ældre/Handicap

• Niels Sørensen, Kultur og Fritid

• Maria Friis Jensen, Familie/Skole/Dagtilbud

• Carina Lassen, Teknik og Byg/Natur og Miljø

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Lene Nielsen, Handicaprådet

 

 

Inddragelse af borgerperspektiver i Sundhedsstrategier 2019-2025

For at sikre borgerperspektivet i udarbejdelsen af sundhedsstrategierne, inviterede Mariagerfjord Kommune alle interesserede borgere til at deltage i to borgerpanelmøder. Der er i alt afholdt to møder i borgerpanelet i hhv. november 2019 og januar 2020. Fremmødet til de to møder var henholdsvis 13 og 8 deltagere, der var aldersmæssigt bredt repræsenteret. Borgerne blev rekrutteret via Facebook og kommunens medarbejdere. Borgerpanelet har bidraget med mange gode og konstruktive perspektiver til materialet – herunder konkrete forslag til tiltag, der ønskes arbejdet videre med i udmøntning af strategierne.

Pixi-udgave

For at forenkle de tre sundhedsstrategier er der udarbejdet en pixi-udgave af materialet. Pixi-udgaven er udarbejdet som ”bordkort” og har til formål at give borgeren et overblik over, hvordan der arbejdes med sundhed i Mariagerfjord Kommune. Hensigten er, at disse bordkort skal stå fremme på eksempelvis sundhedscentre og rådhuse, så de er tilgængelige på de steder i kommunen, som borgerne kommer.

Hvordan udmøntes Sundhedsstrategier 2019-2025 i praksis

Der nedsættes et tværgående sundhedsforum, der har til opgave at udarbejde handleplaner for udmøntningen af målene i strategierne, der går på tværs af organisationen. Sundhedsforummet er sammensat af repræsentanter fra alle kommunens fagenheder på mellemlederniveau. Dette skal sikre, at Sundhedsstrategier 2019-2025 spiller sammen med kommunens øvrige strategier og politikker, så der skabes synergi frem for overlap. Sundhedsforummet har også til opgave løbende at evaluere de indsatser, der igangsættes på baggrund af Sundhedsstrategier 2019-2025. De mål i strategien, der ikke er tværsektorielle, arbejdes der med individuelt i de relevante fagenheder.

Dernæst nedsættes et borgerpanel på 15-20 deltagere, der har til formål at bidrage med borgerperspektivet i implementeringen af Sundhedsstrategier 2019-2025, ved at komme med forslag til handleplaner, som sundhedsforummet efterfølgende tager til efterretning. Medlemmerne af borgerpanelet skal repræsentere et bredt udsnit af kommunen, og det er oplagt også at have repræsentanter fra eksempelvis seniorrådet og ungdomsrådet samt de lokale foreninger. Borgerpanelet mødes 2 gange årligt, og drøfter målene i Sundhedsstrategier 2019-2025 ud fra en på forhånd fastlagt dagsorden.

 På mødet deltager en repræsentant fra arbejdsgrupperne, samt en leder/konsulent, der vil præsentere sagen mundtligt.

Økonomi

Sundhedsstrategierne bør i høj grad samtænkes med den enkelte fagenheds øvrige politikker og strategier, således at fagenhedens indsatser, der hvor det er relevant også har fokus på sundhedsstrategiernes tre temaer, mental sundhed, sundhedsadfærd og kroniks sygdom. Indsatser, som sættes i gang på tværs af fagenheder på baggrund af sundhedsstrategierne, kan i et vist omfang understøttes af midler fra masterplanen for Sundhed og Træning for en afgrænset periode. Det betyder, at den enkelte fagenhed også må afsætte ressourcer til sundhedsstrategiernes tværgående indsatser og fremadrettet må de nødvendige ressourcer til disse tænkes ind i kommende budgetter.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

28.09.20-P21-1-10

52. Madvalg i børnehusene

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Hvert andet år skal forældre til børn i daginstitutioner ifølge dagtilbudsloven (§ 16a og § 16b) tage stilling til, om de ønsker, at deres børn får serveret et sundt frokostmåltid i institutionen. Næste madvalg ligger i 4. kvartal i år. Der er udarbejdet forslag til proces, rammer og takster for årets madvalg i børnehaverne.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At procesplanen for madvalget samt rammerne for hhv. den kommunale og den forældrearrangerede frokostordning godkendes.

Inddragelse

Fagfagligt dagtilbudsledermøde d. 18. juni 2020

Fag MED Dagtilbud og Skole d. 24. juni 2020

Sagsfremstilling

Til efteråret skal forældre til børnehavebørnene igen tage stilling til, om de ønsker, at deres barn får serveret et sundt frokostmåltid i børnehuset fra medio august 2021. I Mariagerfjord Kommune er der, siden loven blev indført i 2010, endnu ingen børnehuse der har takket ja til det kommunale tilbud om et sundt frokostmåltid.

Fra forskning ved vi, at sunde madvaner skal grundlægges tidligt i livet. Et sundt frokostmåltid hver dag kan være med til at fremme sunde mad- og måltidsvaner og bidrage til at mindske den sociale ulighed i sundhed. Derudover sikrer frokostordningen, at børnene får den energi, de har behov for til en dag med leg og læring. På den baggrund har Velfærdssekretariatet med udgangspunkt i tilbagemeldinger fra de sidste års madvalg undersøgt, hvordan vi kan ændre processen omkring madvalget, så tilbuddet bliver mere attraktivt og det bliver mere konkret for forældrene, hvad tilbuddet dækker over.

Procesplan for madvalget 2020 (bilag 1)
Der er udarbejdet en procesplan. Det væsentligste er her, at madvalget er blevet udskudt fra 2. til 4. kvartal 2020. Valget er udskudt for at give forældre til nystartede børn i børnehusene mulighed for at deltage i afstemningen. Datoen ligger stadig indenfor de to år som loven foreskriver. Forvaltningen udarbejder informationsmateriale til forældrene omkring madvalget og de pædagogiske ledere/dagtilbudslederne bliver klædt på til at oplyse forældrene om rammerne og retningslinjerne for madvalget.

Rammer og takster for den kommunale frokostordning (bilag 2)
Der er udarbejdet et forslag til rammerne og takster for den kommunale frokostordning. Nogle af rammerne er på forhånd fastsat af Dagtilbudsloven, mens andre (fremhævet med rød) er forslag fra forvaltningen. Det som udvalget i særlig grad skal være opmærksom på er makstaksten, som er sat ned fra 600 kr. til 500 kr.pr. måned samt økologiprocenten, som er sat til 80%. Derudover er kravene samt typen af frokostmåltidet specificeret i forhold til de senere år efter ønske fra forældrebestyrelserne. Frokostmåltidet bliver således en blanding mellem smør-selv rugbrødsmåltid, gnavegrønt samt en ekstra ret (eks. pizzasnegl, tærte eller lignende). Det vægtes, at maden hovedsagligt er danskproduceret.

Rammer og takster for forældrearrangerede frokost- og madordninger (Bilag 3)
Forældre/forældrebestyrelser, der fravælger frokostmåltidet, kan beslutte at oprette en forældrearrangeret frokostordning. Forældre/forældrebestyrelser kan derudover beslutte at oprette en forældrearrangeret madordning for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet, eksempelvis en formiddags- eller eftermiddagsmadordning. Det er de enkelte forældre der beslutter, om de vil benytte den forældrearrangerede frokost- eller madordning, ligesom det er forældrene selv, der betaler udgifterne til ordningen – herunder administration af ordningen og evt. lønudgift til køkkenpersonale. Byrådet fastsætter rammerne for de forældrearrangerede frokost- og madordninger og forældrene/forældrebestyrelserne beslutter, hvordan ordningen tilrettelægges indenfor disse rammer. Forvaltningen har lavet et forslag til rammer og takster for de forældrearrangerede frokost- og madordning. Nogle af rammerne er på forhånd fastsat af Dagtilbudsloven, mens andre (fremhævet med rød) er forslag fra Forvaltningen.

Sagen har været til drøftelse hos dagtilbudslederne og Fag MED Dagtilbud og Skole.

Kommentarer fra dagtilbudslederne:

- Det er alle forældre i børnehusene, der skal stemme og ikke kun bestyrelsen. Det betyder, at der skal afholdes afstemning på alle matrikler.

- De forskellige børnehuse skal kun tilbyde den ordning, som de kan levere. Det er ikke alle huse, der har produktionskøkken.

- Der vil blive sendt materiale til afholdes af afstemning ud fra centralt hold.

Kommentarer fra Fag MED Dagtilbud og Skole:

- Vigtigt, at tilbuddet bliver mere konkret og forståeligt for forældene.

- Ordningen skal afspelje de køkkenfaciliteter institutionen har til rådighed. Såfremt der ønskes ændringer i faciliteterne, skal midlerne tages fra den enkelte institution.

- Økologi: Fokus på økologi.

Økonomi

Frokostordningen er forældrefinansieret, men vil også medføre udgifter for Mariagerfjord Kommune og for det enkelte børnehus.

Udgifter for det enkelte børnehus

 • Køkkenfaciliteter ud over dem, der stilles til rådighed af Mariagerfjord Kommune finansieres af det enkelte børnehus inden for eget budget. Den foreslåede frokostløsning, hvor maden bliver leveret udefra, kræver dog et minimum af køkkenfaciliteter (køleskab samt opvaskemaskine og evt. ovn), som de fleste børnehuse har i forvejen.


Udgifter for Mariagerfjord Kommune

 • Mariagerfjord Kommune afholder udgifter til administration relateret til frokostordningen.
 • Mariagerfjord Kommune skal give friplads- og søskendetilskud til det kommunale frokostmåltid samt fripladstilskud til den forældrearrangerede frokostordning til de forældre, der er berettiget hertil.

Beslutning

Godkendt.

 

00.22.00-G01-3-20

53. Politisk mødekalender 2021

Forventet sagsgang

SO/KF/AU/TM/BF, ØK, BY

Anledning

For at få kalenderfastlagt byrådsmedlemmernes mødedatoer i 2021 er der udarbejdet udkast til mødekalender for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender udkast til politisk mødekalender for 2021.

Sagsfremstilling

Center for Byråd, Personale og Strategi har udarbejdet udkast til mødekalender for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet for 2021. Udkast til den politiske mødekalender er vedlagt som bilag.

Sammenfald mellem normale mødedatoer, ferier og helligdage giver følgende opmærksomhedspunkter:

Februar:

På grund af vinterferien i uge 7 er Økonomiudvalgets eftermiddagsmøde allerede ugen efter Økonomiudvalgets morgenmøde tidligere på måneden. Flyttes eftermiddagsmødet til et senere tidspunkt, kan beslutningerne fra Økonomiudvalget ikke nå med på det førstkommende Byrådsmøde.

På grund af vinterferien flyttes møderne i Udvalget for Teknik og Miljø samt Børn og Familie til onsdag den 3. februar (udvalgene holder normalvis møder mandag og tirsdag). Der er ingen gengangere i de to udvalg.

April:

På grund af påskeferien er mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg flyttet en uge frem (dog stadig samme ugedag).

Mødet i Udvalget for Teknik og Miljø er flyttet til onsdag i stedet for mandag. Dette er forslået for at holde påskeugen fri for møder, da der ofte er flere, der ønsker længere sammenhængende ferie i denne uge.

August:

Normalvis starter møderne først op i uge 32 efter sommerferien. Det betyder, at der er en uge mindre til at afholde udvalgenes august-møder. Konsekvensen af dette er, at opmærksomhedspunkterne fra februar måned gentager sig i august.

December:

Byrådsmødet er foreslået til onsdag den 22. december. Vurderingen er, at flere ønsker at holde fri lillejuleaften.

Beslutning

Godkendt.

 

00.01.00-P20-11-20

54. Samarbejdsaftaler Red Barnet

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Red Barnet Mariagerfjord lokalforening har henvendt sig til Mariagerfjord Kommune med et ønske om at indgå samarbejdsaftaler på børne- og familieområdet om hhv. Red Barnet Familieklub og Red Barnet Ferielejr. Der er lavet et udkast til en samarbejdsaftale, der skal benyttes ved indgåelse af konkrete aftaler børne- og familieområdet, og som beskriver rammerne for samarbejdet mellem Red Barnet Mariagerfjord lokalforening og Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie

 1. at samarbejdsaftale vedr. Red Barnet Familieklub Mariagerfjord godkendes
 2. at samarbejdsaftale vedr. Red Barnet Ferielejr Mariagerfjord godkendes

Sagsfremstilling

Red Barnet Mariagerfjord lokalforening har fremsendt udkast til samarbejdsaftale omkring hhv. Red Barnets Familieklub Mariagerfjord og Red Barnets Ferielejr Mariagerfjord.

Samarbejdsaftale - Red Barnet Familieklub Mariagerfjord

Formålet med aftalen er, at styrke udsatte børn, unge og deres familiers netværk, venskaber og deltagelse i et positivt fællesskab, således at den sociale eksklusion nedbringes ved at skabe trivsel og tryghed igennem netværksskabende aktiviteter i Red Barnet Mariagerfjords Familiklub i Hobro.

Familierne tilbydes ca. 10 årlige aktiviteter af 3-5 timers varighed med fokus på fællesskab, hygge og positivt samvær.

Mariagerfjord Kommune forpligter sig i samarbejdsaftalen til at:

 • videreformidle div. materialer vedr. Familieklubben til relevante skoler og institutioner i Mariagerfjord Kommune
 • invitere Familieklubbens ledere til at afholde oplæg på interne fagmøder i Mariagerfjord Kommune hvor relevante fagrupper deltager

 

Der nedsættes en styregruppe med deltagelse af en repræsentant for Mariagerfjord Kommune. Styregruppen mødes én gang årligt og evaluerer samarbejdet. Red Barnet Mariagerfjord udarbejder herudover en årlig evaluering af Familieklubbens aktiviteter.

Aftalen er fortløbende, og kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel.

Samarbejdsaftale - Red Barnet Ferielejr Mariagerfjord

Formålet med aftalen er, at give børn i social udsatte positioner mulighed for at få adgang til ferie med oplevelser svarende til deres kammarater. Det er børn, hvis forældre af økonomiske, sociale, kulturelle eller helbredsmæssige grunde ikke har mulighed for at sikre eller understøtte deres børns deltagelse i et ferieliv som deres kammerater. Tilbuddet er for familier bosat i Mariagerfjord Kommune.

Det forudsættes for deltagelse i lejren, at barnet selv har mod på og lyst til at deltage i ferielejren, og at både lejrleder og samarbejdspartnere vurderer at barnet vil kunne profitere af at deltage i lejren. Det kunne eksempelvis være børn som lever i en konfliktfyldt hverdag, har få eller ingen venner, eller har forældre med manglende overskud grundet fx kronisk sygdom, depression eller anden mangel på mental sundhed.

Mariagerfjord Kommune forpligter sig i samarbejdsaftalen til at:

 • videreformidle div. materialer vedr. Ferielejren til relevante skoler og institutioner i Mariagerfjord Kommune, herunder at skoler og institutioner informerer familier i målgruppen om tilbuddet
 • invitere lejrlederne til at afholde oplæg på interne fagmøder i Mariagerfjord Kommune hvor relevante fagrupper deltager

 

Det er familierne selv, der er ansvarlige for at etablere kontakt til lejrlederne med henblik på optagelse til ferielejren.

Der nedsættes en styregruppe med deltagelse af en repræsentant for Mariagerfjord Kommune. Styregruppen mødes én gang årligt og evaluerer samarbejdet. Red Barnet Mariagerfjord udarbejder herudover en årlig evaluering af Ferielejren.

Aftalen er fortløbende, og kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel.

Økonomi

Samarbejdsaftalerne har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Godkendt.

 

27.00.00-G01-2-19

55. Nedrivning pedelbolig og nyt faglokale Assens

Forventet sagsgang

BF

Anledning

På bygherreudvalgsmøde onsdag den 24.06.20 blev der forelagt forslag om tilbygning og ændringer til ”nedrivning pedelbolig + nye faglokaler Assens”. Tilbygning skal indeholde pedelværksted og koldt maskindepot og ændringerne er i forhold til belægning og placering af cykelparkering.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At beskrevne tilbygning og ændringer kan finansieres af egne midler for Assens Skole.

Sagsfremstilling

På bygherreudvalgsmøde onsdag den 24.06.20 blev der forelagt forslag om tilbygning og ændringer til ”nedrivning pedelbolig + nye faglokaler Assens”. Tilbygning skal indeholde pedelværksted og koldt maskindepot og ændringerne er i forhold til belægning og placering af cykelparkering.

I udgangspunktet for den oprindelige bevilling var der enighed om, at de funktioner der blev nedrevet i den eksisterende pedelbolig (og gymnastiksal) kunne placeres indenfor eksisterende rammer. Det vil sige, at der for de funktioner som bibeholdes skulle findes alternativ placering til indenfor eksisterende bygningsmasse. Ved eksisterende bygningsmasse skal forstås Assens Skole, Kridthuset og Smilehullet.

Dvs. at forudsætningen for den oprindelig budgetlægning var at der ikke skulle tages hensyn til flytte- og indretningsomkostninger for:

 • Pedelfunktion
 • Musiklokale
 • Bibliotek
 • Personalekontor
 • Etc.

 

Ved nedrivning af pedelbolig og sløjdlokale (gymnastiksal) frigøres et større areal i tilknytning til eksisterende skolegård, og eksisterende facade blotlægges. I bevilget budgetramme på 6,9 mio. kr. er der indeholdt isolering af fritlagt facade og etablering af græsareal.

Der er ved disponering af lokaler og udenomsarealer dog fremkommet ønske om at udføre følgende tilbygning og ændringer:

 1. Pedelfunktion 35 m2 – merudgift kr. 210.000,-*
 2. Koldt maskindepot 36 m2 – kr. 100.000,-
 3. Belægning i stedet for græsareal – kr. 100.000,-
 4. Flytning og renovering af eksisterende cykelparkering – 50.000,-
 5. Arkitekthonorar mv. – 60.000,-
 *merudgift, idet der i eksisterende budget er afsat kr. 80.000,- til facadeisolering. Totalsum kr. 290.000,-. (budget er på baggrund af arkitekts estimat).

Samlet projektsum kr. 520.000,- 

Ad 1) Pedelfunktionen placeres centralt mellem 3 institutioner og i tilknytning til skolegård. Pedelfunktionerne placeres samlet med direkte adgang til ventilationsanlæg.

Ad 2) Maskindepot placeres i forbindelse med pedelfunktion og giver optimale arbejdsvilkår i forbindelse med service på maskinpark. Derudover giver design mulighed for plads til opbevaring af mountainbikes for Kridthuset.

Ad 3) Belægning af arealet reducerer vedligehold.

Ad 4) Flytning af eksisterende cykelparkering udvider skolegårdsområde og adskiller leg fra arbejde og parkering.

Økonomi

Den beskrevne tilbygning og ændringer udgør en ekstra udgift på kr. 520.000 som finansieres af Assens Skoles egne midler.

Beslutning

Godkendt.

 

00.01.00-G01-134-19

56. Orientering

Indstilling

Direktør for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At orientering tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

1. Pulje til generelt løft i folkeskolen i 2020

2. Invitation fra KL vedr. politisk møde på børne- og ungeområdet d. 2. september

KL's Børne- og Undervisningsudvalg afholder løbende politiske møder rundt om i landet. Her mødes KL’s udvalg med de lokale politiske udvalg på området og oplever nogle af de mange gode eksempler på, hvordan kommunerne arbejder med at udvikle børne- og ungeområdet. Møderne er med til at danne baggrund for KL’s Børne- og Undervisningsudvalgs videre arbejde.

Næste politiske møde bliver holdt i Holstebro den 2. september 2020 kl. 16.30-18.30, med følgende temadrøftelser:

 • Kvalitet i dagtilbud og viden om, hvad der virker
 • Stærke børnefællesskaber og god, motiverende undervisning i folkeskolen
 • Sammenhæng i indsatsen fra 0 til 25 år

 

På mødet vil der desuden være en drøftelse af erfaringer fra corona-tiden.

Fristen for tilmelding er den 26. august 2020. Mødet afholdes naturligvis med respekt for sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til forsamlinger.

3. Henvendelse fra bestyrelsen i Dagtilbud Hobro Syd vedr. beslutning om vuggestue i Onsild

4. Henvendelse vedr. skoleværing

5. Henvendelse vedr. tandsundhed i Mariagerfjord Kommune

6. Orientering om ordblindeindsats

7. Status på arbejde med ny tildelingsmodel på skoleområdet

8. Demografisk udgiftsstyring

9. Revidering vedr. befordring til/fra modermålsundervisning

På mødet i Udvalget for Børn og Familie den 8. juni 2020 (punkt 40) blev det drøftet, hvorvidt der skulle ydes befordring til elever, som er berettiget og deltager i modermålsundervisning.

Forvaltningen havde efterspurgt en præcisering af kravet til befordring til/fra modermålsundervisning fra Børn- og Undervisningsministeriet, men grundet travlhed i ministeriet pga. COVID-19 – havde Forvaltningen ikke modtaget et svar inden udvalgsmødet den 8. juni 2020. Forvaltningen vurderede på daværende tidspunkt, at der ikke var krav om befordring. Forvaltningen har efterfølgende modtaget en præcisering fra Børn og Undervisningsministeriet om, at Kommuner er forpligtet til at yde bedfordring til/fra modermålsundervisning indenfor de i øvrigt beskrevne regler vedr. befordring jf. Folkeskolelovens § 26.

Mariagerfjord Kommune har i 2020 ikke truffet afgørelser, hvor der er givet afslag på befordring. Mariagerfjord Kommune vil fremadrettet yde befordring til modermålsundervisning efter laveste kørselstakst eller udgift svarende til laveste pris til offentlig transport (buskort eller tilsvarende).

10. Foreløbige punkter til Udvalgsmøde d. 8. september

 •  Revidering af tildelingsmodel på dagtilbud

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

00.22.00-P35-7-19

57. Underskriftsark

Beslutning

Alle tilstedeværende udvalgsmedlemmer har underskrevet referatet.

Mødet sluttede kl. 19.15.

 

Lukkede dagsordenspunkter