Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Seniorrådet den 7. maj 2019 kl. 10:00 i Plejecenter Solgaven, Salen, Amerikavej 19 - 21 B, 9500 Hobro. Rundvisning kl. 9:30.
 

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.40-G01-3-17

42. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

1. At dagsorden godkendes.

Beslutning

Dagsorden godkendes.

Fraværende John Bastrup og Mariane Enevoldsen.

 

27.69.40-G01-3-17

43. Temadrøftelse om genoptræning

Anledning

Seniorrådet har ønsket en temadrøftelse om genoptræning jævnfør Servicelovens § 86, efter hvilken Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, samt tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At Seniorrådet drøfter genoptræning og tager informationen til efterretning.

Sagsfremstilling

Faglig leder Pernille Ditlevsen fra Sundhed og Træning deltager i mødet og informerer om genoptræning, blandt andet med fokus på:

 • Visitering til genoptræning SUL § 140 og SEL § 86,1 if 86,2
 • Frit valg og udvidede frie valg
 • Hjemmeplejens og dagcentrenes rolle i forhold til genoptræning
 • Tilrettelæggelse af den kommunale genoptræning i henhold til kvalitetsstandarden herunder individuel og holdtræning, hjemmetræning og træning på center.
 • Reglerne for vederlagsfri fysioterapi

 

Beslutning

Faglig leder Pernille Ditlevsen gav en god og fyldestgørende orientering om genoptræningområdet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende John Bastrup og Mariane Enevoldsen.

 

27.69.40-G01-3-17

44. Orientering fra Fagchefen for Sundhed og Ældre

Anledning

Fagchefen for Sundhed og Ældre orienterer bredt om, hvad der rører sig på området.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At orientering fra fagchef for Sundhed og Ældre tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Fagchefen for Sundhed og Ældre vil blandt andet informere om:

 • Status på budgetproces for budget 2020-2023

Beslutning

Fagchefen var forhindret i at deltage på mødet.

Områdeleder for Plejecentre Hanne Virkman deltog i mødet og informerede om foreløbige forslag til råderumsskabelse i forbindelse med budget 2020-2023.

Fraværende John Bastrup og Mariane Enevoldsen.

 

27.69.40-G01-3-17

45. Orientering fra medlemmer

Beslutning

Lisbeth Roth

 • Har sammen med Erik Jensen deltaget i møde i netværksgruppe med fokus på aktiviteter for ældre. Et positivt møde.

 

Lene Lundsgaard

 • I forbindelse med Elrodagene afholder Plejecenter Fjordvang den 24. maj 2019 motions- og aktivitetsdag, hvor alle er velkomne. Samtidig indvies nyindrettet træningslokale, hvor der er opstillet nye træninsredskaber, som er ældre- og handicapvenlige.

 

Jens Peter Ellefsen

 • Suppleant til Seniorrådet Thorkild Løkke har ønsket at ophøre med at være suppleant. Dette tager Seniorrådet til efterretning.
 • Formand og næstformand for Handicaprådet er inviteret til møde med Jens Peter Ellefsen og Lene Lundsgaard den 21. maj 2019 for drøftelse af planlægning af fællesmøde mellem Seniorråd og Handicapråd.
 • Der har været 1. møde i § 17,4 udvalget - Landdistrikter, hvor Jens Peter Ellefsen er Seniorrådets repræsentant. Referater fra møder i udvalget udsendes efter hvert møde til hele Seniorrådet til orientering.
 • Der er modtaget materiale fra Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende Seniorbofællesskaber. Dette sættes på til drøftelse på Seniorrådsmøde den 11. juni 2019.

 

Jytte Frederiksen

 • Orienterede om problemer, som borger har oplevet i forhold til høreapparater. Jytte følger op på dette og orienterer på et senere møde.

 

Fraværende John Bastrup og Mariane Enevoldsen.

 

27.00.00-G01-321-18

46. Udmøntning af besparelse på dagcentre 2019

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Byrådet godkendte i december 2018 i den nye kvalitetsstandard, at dagcentrene skal rumme nye målgrupper, hvor borgerne er visiteret med fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering samt at nedbringe borgernes ensomhed. Dette var tiltænkt at reducere behovet for hjemmepleje, hvorfor budgettet hertil blev reduceret. I denne sag præsenteres arbejdet med dagcentre i forbindelse med udmøntningen af besparelsen. Derudover præciseres på efterspørgsel fra Udvalget for Sundhed og Omsorg lovgrundlaget i forhold til anvendelse af dagcentrenes træningsfaciliteter uden for centrenes åbningstid.

Områdeleder for plejecentrene deltager ved Seniorrådets behandling af punktet.

Indstilling

Sundheds- og ældrechefen indstiller til Seniorrådet:

1. At Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ny organisering og ændret visitationspraksis

I forbindelse med implementering af kvalitetsstandarden for 2019 samt udmøntning af besparelsen med Budget 2019 er der blevet kigget på processen omkring visitering til dagcentre for at skabe mere ensartethed i serviceniveauet for borgerne. Der har været fokus på, at dagcentertilbuddene og personaleressourcerne i dagcentrene skal være målrettet hjemmeboende borgere, der ikke har mulighed for at anvende andre foreningstilbud. Dermed har der også været fokus på, at borgerne skal være visiteret til dagcentrene for at komme der. Derfor skal dagcentre, der ligger i forbindelse med plejecentre, være opmærksomme på, at såfremt plejecentrets beboere ønsker at deltage i dagcentrets aktiviteter, skal der følge personaleressourcer fra plejecentrene med.

Når borgerne fremadrettet visiteres til dagcentrene vil der blive opsat mål for den enkelte borger med fokus på sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering eller forebyggelse af ensomhed. Der vil blive arbejdet aktivt med målet og Myndighed og Visitation og medarbejderne i dagcentret udarbejder sammen en status for den enkelte borger efter 12 uger.

Samtidig med at der er blevet ændret på visiteringen til dagcentrene, er der også blevet kigget på organiseringen af dagcentre. Tidligere har de seks dagcentre været organiseret under de enkelte plejecentre. Nu er dagcentrene blevet samorganiseret med henblik på at skabe et fagligt fællesskab for medarbejderne på tværs, udvikle målrettede forløb for borgerne, sikre videndeling samt sikre bedre brug af de mange forskellige personalemæssige ressourcer og kompetencer, dagcentermedarbejderne har. Dette er samtidig for at sikre, at der i højere grad er fokus på at arbejde målrettet med borgernes mål og udvikling.

Med den ændrede visitationspraksis til dagcentrene, fokus på bedre udnyttelse af personalemæssige ressourcer og målrettede forløb for den enkelte borger er det forventningen, at besparelsen med Budget 2019 på 1 mio. kr. kan realiseres.

Selvtræning og brug af dagcentrenes faciliteter i og uden for åbningstid

Udvalget for Sundhed og Omsorg har ønsket en præcisering af reglerne, i forhold til at borgere på egen hånd kan anvende kommunale træningsfaciliteter på dagcentrene.

Efter servicelovens § 79 kan kommunen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. I punkt 13-19 i "Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (nr. 9431 af 8. maj 2015)" er nævnt, at kommunen med § 79 har hjemmel til at kunne iværksætte eller yde tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, og at tilbuddene med fordel kan tilrettelægges i sammenhæng med kommunens øvrige forebyggende tiltag.

Formålet med de aktivitetsprægede tilbud er at øge og bevare brugernes muligheder for at klare sig selv, for eksempel ved at forebygge forringelse af den fysiske funktionsevne eller af social isolation. Som eksempler på tilbud er nævnt aktiviteter i form af klubarbejde, undervisning og ældreidræt. Kommunen afgør ud fra lokale forhold selv om, og i hvilket omfang, den vil udnytte muligheden for at iværksætte tilbud, der generelt stilles til rådighed for bestemte persongrupper. Tilbuddene kan derfor variere fra kommune til kommune. Kommunen afgør også, hvor og hvordan tilbuddene konkret skal tilrettelægges og udformes. Kommunalbestyrelsen kan vælge at yde økonomisk støtte til tilbuddene, at stille et beløb til rådighed, som brugerne selv forvalter eller stille lokaler til rådighed. Således er rammerne for, hvad kommunen kan tilbyde af aktiviteter i et aktivitetscenter efter servicelovens § 79 ganske vide. Diverse former for fysisk aktivitet med henblik på at forbedre kondi og almen tilstand er utvivlsomt lovlige. De nuværende træningsaktiviteter uden for dagcentrenes åbningstid overskrider derfor indholdsmæssigt ikke rammerne for, hvad en kommune lovligt kan tilbyde som aktiverende og forebyggende tiltag. Der er herved navnlig lagt vægt på, at tilbuddet om træning alene er åbne for bestemte persongrupper, som er defineret ud fra saglige kriterier, og som ikke vurderes at være i stand til at deltage i diverse foreningstilbud.

Et dagcenter, hvor der er mulighed for også at inddrage og udnytte de mere velfungerende ældres ressourcer, kan give den lokale ældreservice et mere aktivt præg og derved gøre den mindre institutionspræget. Det vil samtidig kunne mildne overgangen fra at være selvhjulpen til at blive afhængig af andres hjælp.

Anvendelse af dagcentrenes faciliteter i dag

I dag er der selvtrænere, der anvender dagcentrenes træningsfaciliteter uden for dagcentrenes åbningstider. Nogle af de selvtrænende borgere har tidligere været på træningshold for kronikere, hvor der har været tilknyttet terapeuter. Nu træner de videre selv. Disse selvtrænere er blevet tilbudt at anvende træningsfaciliteterne, som en del af deres fortsatte rehabilitering og for at forebygge tilbagefald.

Ældresagen har gymnastik i et af dagcentrenes lokaler en gang om ugen. Der kommer ca 15-20  personer pr. gang, og de har ikke behov for bistand fra dagcenterpersonalet. I dette tidsrum har dagcentrets borgere madlavningshold i træningskøkkenet.Tanken bag inddragelsen af frivillige er blandt andet, at borgerne bliver hentet af frivillige, og derfor kommer afsted. Nogle af borgerne er i princippet for dårlige til Ældre Sagens hold, men er herigennem blevet bekendt med de tilbud, der er i dagcentret. På den måde er aktiviteterne med blandt andet Ældre Sagen medvirkende til at få flere borgere i dagcenter. Dette medvirker at flere borgere undgår social isolation og en passiv dagligdag. Flere borgere er blevet visiteret til dagcenter efter at have deltaget i Ældre Sagens aktiviteter.

I et af dagcentrene har en dagcentermedarbejder samarbejde med en frivillig om et træningstilbud til uvisiterede borgere. Aktiviteten er finansieret af puljemidler og er målrettet borgere med en nydiagnosticeret demenssygdom.  

Beslutning

Seniorådet tog områdelederens orientering til efterretning.

Fraværende John Bastrup og Mariane Enevoldsen.

 

27.69.40-A26-1-17

48. Årsplan Seniorrådet 2019

Anledning

Der er udarbejdet en årsplan for Seniorrådet 2019.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At eventuelle ændringer eller tilføjelser til årsplanen drøftes.
 

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at årsplanen tages med som punkt på hvert møde. Eventuelle ændringer og nye punkter tages op fra gang til gang.

Beslutning

Tilføjelser til Årsplan blev taget til efterretning.

Fraværende John Bastrup og Mariane Enevoldsen.

 

27.69.40-G01-3-17

49. Mødested for næste møde

Anledning

Mødested for Seniorrådsmøde den 11. juni 2019 aftales.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At møde den 11. juni 2019 holdes på Hadsund Rådhus i mødelokale 2.
 

Sagsfremstilling

Jævnfør årshjul har Seniorrådet ønsket mødet 11. juni 2019 afholdt på Plejecenter Teglgården, Als med rundvisning af ny leder Frank Johansen. Han kan ikke den dato, men foreslår, at Seniorrådet holder møde på Teglgården den 13. august 2019, hvor han vil give en rundvisning på plejecentret.

Beslutning

Godkendt.

 

27.69.40-G01-3-17

50. Eventuelt

Beslutning

Områdeleder for plejecentre orienterede om, at der i perioden 27.5.19 til 26.6.19 afholdes pårørendedage for pårørende til borgere på alle 8 plejecentre, i hjemmeplejen og sygeplejen.

Fraværende John Bastrup og Mariane Enevoldsen.

 

Lukkede dagsordenspunkter

83.33.00-Ø54-1-19

47. Udbudsmateriale i høring