Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 7. maj 2019 kl. 18:00 i Specialenheden, Sverigesvej 3, Hadsund
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

34. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peter Krogh Olsen (V).

 

29.00.00-G01-14-18

35. Godkendelse af ny sundhedspolitik

Forventet sagsgang

SO/KF/TM/BF, ØK, BY.

Anledning

Processen for udarbejdelse af en ny sundhedspolitik for Mariagerfjord Kommune er nu kommet så langt, at høringsperioden er afsluttet. Den reviderede Sundhedspolitik 2019-2025 er derfor sendt ud til alle fagudvalg, Økonomiudvalget samt Byrådet med henblik på politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:
1. At Sundhedspolitik 2019-2025 for Mariagerfjord Kommune godkendes.

Inddragelse

I høringsperioden fra februar til 1. april 2019 har borgere, Hovedudvalget for MED, fagenhederne samt Senior-, Handicap-, Forenings-, Integrations- og Landistriktsråd haft mulighed for at kommentere udkast til Sundhedspolitik 2019-2025 for Mariagerfjord Kommune. De indkomne høringssvar findes i bilaget "Oversigt høringssvar".

Høringssvarene udtrykker generelt en forhåbning om at fastholde ambitionen samt et ønske om et bredt, inddragende og tværgående fokus ved udmøntning af sundhedspolitikken. Som følge af høringen er politikken revideret på følgende områder:

 • Medarbejdersiden i Hovedudvalget foreslår, at ordet ”både” og ”og egen sundhed” fjernes fra afsnittet "…at det skal være en naturlig del hos alle ansatte i kommunen at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende både i forhold til borgernes og egen sundhed.” Afsnittet er nu ændret til følgende: "…at sikre rammerne til at alle ansatte i kommunen kan arbejde sundhedsfremmende og forebyggende både i forhold til borgernes og egen sundhed".
 • Administrationen i Dagtilbud foreslår et par ord mere på afsnittet "Sundhedsvaner (rygning, kost, alkohol, fysisk aktivitet)". Afsnittet er nu ændret til "Sundhedsadfærd (positiv eller negativ adfærd, som påvirker livsstil og sundhed med fokus på faktorerne kost, rygning, alkohol og fysisk aktivitet)".

 

De indkomne høringssvar vil desuden indgå i det videre arbejde med sundhedspolitikken og de strategier, der udarbejdes ved politikkens udmøntning.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019-2025 er behandlet politisk og administrativt og afventer nu den endelige godkendelse i Byrådet. Sundhedspolitikken er udformet i et løbende samarbejde med Byrådet og på tværs af fagenheder. Desuden har både borgere, medarbejdere og relevante råd i februar og marts 2019 haft mulighed for at kommentere politikken. Den reviderede politik findes i bilaget "Sundhedspolitik 2019-2025".

Mariagerfjord Kommunes ambition i sundhedspolitikken er, at "Sammen skaber vi de bedst mulige rammer og vilkår for det gode liv". Fremadrettet venter en opgave med at beskrive og udfolde temaerne mental sundhed, sundhedsadfærd og kronisk sygdom. I det arbejde er hensigten, at indsatsområderne lighed i sundhed, sunde rammer, meningsfulde fællesskaber og tidlig opsporing får et særligt gennemgående fokus på tværs af alle strategier. Det forventes, at samtlige strategier er udarbejdet og godkendt ultimo 2019.

Sundhedspolitikken sætter retning og ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde blandt alle borgere i Mariagerfjord Kommune. En succesfuld implementering af sundhedspolitikken kræver derfor samarbejde både internt i kommunen men i høj grad også med civilsamfundet.

Som en markering af Byrådets godkendelse af den nye sundhedspolitik afholdes derfor et åbent borgermøde. Hensigten med borgermødet er at dialog på tværs af borgere, foreninger og fagpersoner kan give indsigt i, hvordan arbejdet med strategierne, som udarbejdes i forlængelse af sundhedspolitikken, bedst muligt kan realisere sundhedspolitikkens overordnede ambition, samt hvordan de forskellige aktører kan se sig selv ind i det arbejde.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peter Krogh Olsen (V).

 

27.24.00-G01-38-19

36. Investering i tæt opfølgning af indsatser for børn og familier

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

For at opnå en tættere opfølgning af indsatser for børn og familier, ønskes der en budgetomplacering indenfor fagenheden Familie.    

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At der investeres 1.500.000 kr. i flere socialrådgivere.
 2. At investeringen sker gennem en budgetomplacering af midler fra konto 5 til konto 6.

Udvalget for Børn og Familie, 12. marts 2019, pkt. 18:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 75:

Sagen blev sendt retur til fornyet behandling i fagudvalget.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Inddragelse

Udtalelse fra Fag MED Familie 24. april 2019:

Fag MED Familie mener, at det er en god ide, at der laves tættere opfølgning ift. de børn og familier, som er målgruppen for vores indsats. Udgangspunktet er en begrundet antagelse om, at flere rådgivere kan resultere i kortere og færre anbringelser og bedre tilpassede forebyggende foranstaltninger.

De 1,5 mio. kr.  forventes således fundet ved at lave tættere sagsopfølgning på både anbringelser og forebyggelsessager og sikrer, at indsatserne tilpasses hurtigt og ikke er mere indgribende end nødvendigt.

Det drøftes på Fag MED Familie, at det ikke umiddelbart forventes, at der vil skulle ske ekstraordinære tilpasninger i forhold til personale andre steder i organisationen.

Der foretages i forvejen vurdering af resurser og kompetencer, når der er ledige stillinger.  

Sagsfremstilling

Der ønkes at investere i flere socialrådgivere, så der kan følges tættere op på de indsatser, som familier modtager.  Der er mange forskellige indsatstyper både forebyggende indsatser til børn og forældre i familiernes hjem og anbringelser af børn og unge.

Investeringen i tættere opfølgning har både et økonomisk og fagligt sigte. En tættere opfølgning af de iværksatte indsatser skal først og fremmest sikre, at familierne hele tiden får de rette indsatser, den rette mængde og det rette udbytte. Den del sikres af familierådgivningen, som har den koordinerende funktion mellem familie og udføreren af indsatsen, hvad enten der er tale om en kommunal eller ekstern leverandør. Erfaringer fra andre kommuner viser samtidigt, at antallet af indsatser kan nedbringes ved at investere i tættere opfølgning for hele tiden at sikre den bedste effekt for barnet og familien. En tættere opfølgning kan også medføre, at der er behov for mindre indgribende indsatser, ligesom mængden af indsatser også kan nedbringes.

I henhold til Lov om Socialservice skal en rådgiver som minimum følge op hos familien tre måneder efter iværksættelse af en indsats og derefter hver sjette måned. Der er et ønske om at kunne følge op minimum hver tredje måned. For at dette kan lade sig gøre skal rådgiverne varetage opfølgningen for et færre antal familier, hvilket giver tid til tættere opfølgning og bedre samarbejde med familien og udføreren af den givne indsats.

I dag har en rådgiver i Mariagerfjord Kommune mellem 30-35 familiesager. Antallet af familiesager, som en rådgiver skal varetage, er steget grundet de besparelser, kommunen har måttet foretage generelt i 2019 og den normering, der er fjernet i forbindelse med, at der kommer færre familier med anden etnisk oprindelse til kommunen. Imidlertid skal rådgiverne fortsat varetage arbejdet med uledsagede børn til de bliver voksne og de skal varetage arbejdet med de familier, der fortsat har behov for støtte. Dette gør, at det generelle antal sager pr. rådgiver, er steget.

I kommuner, der har succes med tættere opfølgning, anbefales det, at antallet af familier ligger mellem 20-25 pr. rådgiver. Effekten og vigtigheden af en faglig prioritering af opfølgningsindsatsen underbygges af en rapport udgivet af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd fra januar 2018 med titlen ”inspiration til økonomisk og faglig styring på det specialiserede børn og ungeområde".
VIVE beskriver at rapporten er udarbejdet efter omfattende analyse og interview med seks kommuner, som alle har relativt gode økonomistyringsresultater i form af budgetoverholdelse og budgetpræcision på det specialiserede børn og unge-område. Mariagerfjord Kommune har været en af de deltagende kommuner.

Til udvalgets behandling eftersendes notat om tiltagene.

Økonomi

Der omplaceres i alt 1.500.000 kr. indenfor fagenheden Familie til investering i rådgivere fra funktionsområde 5.28.21 og 5.28.24 til 6.45.51.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peter Krogh Olsen (V).

 

27.00.00-P15-1-14

37. Beredskabsplan - forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Beredskabsplan til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge er blevet revideret. Grundet en lovændring skal beredskabsplanen vedtages i Byrådet fremfor tidligere, hvor planen blev vedtaget af Udvalget for Børn og Familie.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til byrådet:

 1. At beredskabsplanen godkendes.

Sagsfremstilling

I følge lov om social service skal kommunalbestyrelsen udarbejde et beredskab til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge. Beredskabsplanen i Mariagerfjord Kommune blev lavet første gang i 2015 og er nu blevet revideret. Planen vil blive gennemgået og tilrettet hvert fjerde år eller ved behov i forbindelse med større ændringer.

Beredskabsplanen er kvalificeret af ledelser indenfor Børn og Familie forud for politisk behandling.

Der er med denne udgave foretaget mindre ændringer så som:

 • Sproglige rettelser og opdatering af grafik
 • Opdatering af links og adresser
 • Opdatering af beskrivelse af implementeringsproces

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peter Krogh Olsen (V).

 

00.01.10-P20-1-16

38. Årsberetning 2018 Ungestrategi

Forventet sagsgang

BF/AU/KF, ØK, BY

Anledning

Der er udarbejdet årsberetning for Ungestrategi Mariagerfjord Kommune for perioden 1. januar 2018 til 1. januar 2019. Årsberetningen fremsendes via de stående udvalg til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:
1. At den udarbejdede årsberetning for 2018 godkendes.

Udvalget for Kultur og Fritid, 30. april 2019, pkt. 44:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Ungestrategien blev politisk vedtaget i april 2017. I forbindelse med vedtagelse af strategien blev det fastlagt, at der skal udarbejdes en årsrapport, som tilgår Byrådet.

Der er nedsat en styregruppe for implementeringsprocessen, som består af skolechefen, handicap- og familiechefen, arbejdsmarkedschefen og centerleder for Ungecenter Mariagerfjord.

Den nedsatte styregruppe er ansvarlig for udarbejdelse og formidling af årsberetning.

Der foreligger beretning for perioden 1. januar 2018 til 1. januar 2019.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peter Krogh Olsen (V).

 

00.01.10-P20-1-16

39. Ændrede målsætninger for Ungestrategi

Forventet sagsgang

BF/AU/KF, ØK, BY

Anledning

De oprindelige målsætninger i Ungestrategien er forældede i forhold til nye nationale målsætninger, ligesom det har vist sig, at nogle af målsætningerne ikke er mulige at måle på.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:
1. At målsætningerne i Ungestrategien justeres i overensstemmelse med de nationale målsætninger, som præsenteres nedenfor i sagsfremstillingen.
2. At der udarbejdes beretning og måling på Ungestrategien hvert andet år i lighed med kvalitetsrapport på dagtilbud, familie og skole.

Udvalget for Kultur og Fritid, 30. april 2019, pkt. 45:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I den politiske aftale ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” – som også indeholder den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og den sammenhængende Kommunale Ungeindsats (KUI), er der ændrede nationale målsætninger.

De oprindelige målsætninger i Ungestrategien fra 2017 udsprang af daværende nationale målsætninger. Der er derfor behov for at justere målsætningerne for Ungestrategien. så de følger de nationale mål.

De nye nationale målsætninger ser således ud:

I 2025:

 • skal 85 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
 • andelen af unge under 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked, skal være reduceret med minimum 20 %.

 

I 2030:

 • skal mindst 90 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
 • skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked, være halveret.
 • alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

 

Målsætninger for Ungestrategien i Mariagerfjord Kommune vil se således ud:

 • Vi vil indfri de nationale mål for 2025 og 2030.

 

Vi ønsker desuden at supplere de nationale målsætninger med følgende lokale målsætninger:

 • Vi vil styrke fastholdelse unge som er påbegyndt en ungdomsuddannelse. Der måles på fastholdelse tre, ni og 15 måneder efter 9. klasse.
 • Vi vil reducere andelen af unge på uddannelseshjælp. Vi vil dels reducere varigheden af de længste forløb, samt reducere tilgangen af unge til uddannelseshjælp.

 

Ungestrategien går på tværs af flere fagenheder. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der måles på de nye målsætninger i samme kadence som kvalitetsrapporter på dagtilbud, familie og skole. Det bliver dermed muligt, at sammenholde mønstre på skoleområdet med mønstre på unge- og uddannelsesområdet.

Det vil sige, at der ikke udarbejdes rapport årligt, men hvert andet år. Næste beretning på Ungestrategien vil således være i 2021.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peter Krogh Olsen (V).

 

17.00.00-G01-869-19

40. Lovforslag om justering af folkeskoleloven

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Den 28. februar 2019 blev "Lov om Styrket praksisfaglighed" vedtaget i Folketinget.

Den 30. januar 2019 indgik regeringen en bred politisk aftale om justering af folkeskoleloven.

Udvalget for Børn og Familie orienteres i denne sag om de to lovforslags konsekvenser for skoleårets planlægning og økonomi i Mariagerfjord Kommune. Samtidig skal Udvalget for Børn og Familie træffe beslutning i forhold til skoleårets planlægning og økonomi.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie: 

1. At Udvalget tager orienteringen til efterretning.

2. At den økonomiske udmøntning i Mariagerfjord Kommune sker som beskrevet i model 1, når lovgivningen træder i kraft.

3. At Udvalget for Børn og familie, såfremt lovgivningen ikke træder i kraft pr. 1. august 2019, anbefaler, at skolerne søger skolechefen om at gøre skoledagen kortere i indskolingen via §16B. (Plan B)

Inddragelse

Skoleledergruppen og Fag MED Skole er blevet orienteret.

Sagsfremstilling

Lov om styrket praksisfaglighed

Lovforslaget indebærer, at det bliver obligatorisk for alle elever at vælge mindst et 2-årigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse. Folkeskoleeleverne skal tilbydes det praktiske/musiske valgfag håndværk og design og kan derudover tilbydes et eller flere af de praktiske/musiske valgfag: billedkunst, madkundskab eller musik.
Eleverne skal til prøve i de 2-årige praktiske/musiske valgfag (håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab) efter 8. klasse.

Prøven vil indgå i beregningen af, om eleven har bestået folkeskolens afgangseksamen. Prøven skal også udbydes på prøveafholdende frie grundskoler, efterskoler og ungdomsskoler.
Folkeskoleeleverne i 8. klasse vil få standpunktskarakterer i det praktiske/musiske valgfag.
Elever i folkeskolen får ret til at komme i erhvervspraktik i mindst 1 uge i både 8. - og 9. klasse.
Loven er vedtaget 28. februar 2019.

Lov om Folkets Skole: Faglighed, dannelse og frihed
Regeringen har 30. januar 2019 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeringer af folkeskolen: ”Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole.”

Aftalen består af i alt 13 initiativer under tre hovedoverskrifter;

Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen

1. Kortere skoleuge i indskolingen

2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af § 16 b

Øget faglighed og kvalitet

3. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning

4. Prioritering af udvalgte fag

5. Styrket læseindsats

6. Reduktion af nuværende faglige bindinger for undervisningen

7. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning

8. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskab

Øget frihed

9. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder

10. Mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen

11. Forenkling af elevplanen

12. Evaluering af de nationale test

13. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen

I forhold til skoleåret 2019/20 er de væsentligste ændringer:  

 • Kortere skoleuge i indskolingen:
  Skoleugen for elever i 0.-3.kl. afkortes med 2,25 klokketimer pr. uge inklusiv pauser. Denne ændring medfører et behov for udvidet åbningstid i skolefritidsordningen (SFO). De ændrede ringetider medfører også et behov for ekstra buskørsel.  
  Aftalepartierne forventer, at de frigivne ressourcer i forbindelse med forkortelse af skoleugen anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen og ikke som en mulighed for at gennemføre besparelser på folkeskoleområdet i den enkelte kommune.

 

 • Kvalitetsløft af den understøttende undervisning:
  Understøttende undervisning er læringsaktiviteter, som ligger udover folkeskolens faste fag og emner. Formålet er at understøtte den faglige undervisning og styrke eleverne personligt med læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel.
  Med lovforslaget bliver det muligt at konvertere op til to timer af den understøttende undervisning til andre aktiviteter (inkl. pauser, per klassetrin per uge, på mellemtrinnet og i udskolingen), for eksempel to-voksenundervisning, undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling inden for det enkelte klassetrin, talentforløb eller turboforløb for fagligt dygtige eller fagligt svage elever.

 

Proces:

Lovforslaget forventes fremsat i april 2019. Hvis loven vedtages, vil dele af lovændringerne træde i kraft per 1. august 2019.

Udmøntning i skoleåret 2019/2020:

 • Afkortning af skoleugen i indskolingen
 • Forenkling og klare rammer for anvendelsen af § 16 b (muligheden for at konvertere understøttende undervisning til to-voksenundervisning)
 • Kvalitetsløft af den understøttende undervisning

 

Udmøntning i skoleåret 2020/2021:

 • Prioritering af udvalgte fagtimer (tysk/fransk, billedkunst, historie), flytning af timer (dansk, idræt).

 

Da vi står over for et folketingsvalg, som skal finde sted senest den 17. juni 2019, er der en vis sandsynlighed for, at der vil komme forsinkelser af processen ved vedtagelse af loven. Da skolerne allerede er langt i skoleårets planlægning med udgangspunkt i det nye lovforslag, anbefaler administrationen, at Udvalget for Børn og Familie godkender en Plan B, såfremt loven ikke når at blive godkendt.

Plan B:

Administrationen anbefaler, at alle skoler ansøger skolechefen om afkortning af skoledagen i indskolingen med hjemmel i folkeskolelovens § 16 b. Det vil betyde, at der stadig vil blive behov for at udvide åbningstiden i SFO'en, hvilket jf. folkeskoleloven ikke må ske gennem øget forældrebetaling. Derfor skal den udvidede åbningstid finansieres inden for den enkelte skoles eget budget.

Lovtekst:

§ 16 b. Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i § 14 b, stk. 1, nr. 1, og i helt særlige tilfælde § 14 b, stk. 1, nr. 2 og 3, i op til 1 skoleår med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Stk. 2.

Fraviges bestemmelserne i § 14 b, stk. 1, om en mindste varighed af undervisningstiden, skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 7, eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene. 

Økonomi

Justeringen af folkeskoleloven indeholder en række punkter, som får økonomiske konsekvenser for det samlede skolevæsen:

 • Den kortere skoleuge i indskolingen vil frigive en del midler. Midlerne skal dels gå til at finansiere den øgede aktivitet i SFO'en samt give et kvalitetsløft i den understøttende undervisning.
 • Som følge af den kortere skoledag i indskolingen, skal SFO'en udvide åbningstiden med 2,25 timer per uge. I Mariagerfjord Kommune vil dette betyde en samlet merudgift på 1.8 mio. kr.
 • Den kortere skoleuge i indskolingen betyder ændret ringetider, hvilket bevirker en merudgift til kørsel. På baggrund af skolernes ønsker til ringetider, har NT estimeret, at merudgiften vil være ca. 220.000 kr.
 • Med aftalen tilføres der samlet set 79 mio. kr. i 2019 og 190 mio. kr. fra 2020 og frem. Mariagerfjords andel vil i 2019 forventeligt være ca. 600.000 kr. og fremadrettet 1.482.000 kr. Kommunerne vil blive kompenseret gennem DUT midler (Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner for kommunale og regionale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning).

 

Økonomisk udmøntning i Mariagerfjord Kommune:

Den økonomiske udmøntning i Mariagerfjord Kommune kan ske på to måder.
I valg af model er det afgørende, om forældrebetalingen til SFO skal stige således, at andelen fortsat er 100%.

Model 1

 • Den øgede udgift til udvidet åbningstid i SFO’en finansieres gennem provenuet ved den kortere skoledag. Der vil ske en tilpasning af taksten til SFO og elever i fase 1 (0.-3. kl.)

 

 • DUT-kompensationen samt evt. tilbageværende provenuet ved afkortning af skoledagen indregnes i tildelingsmodellen og fordeles på elevtaksten på fase 1, 2 og 3 til øget kvalitet i den understøttende undervisning.
   
 • NT har foreløbigt estimeret de yderligere kørselsudgifter til 220.000 kr. Det foreslås, at øgede kørselsudgifter i 2019 indgår i næste økonomivurdering. Når det endelige tal kendes, indgår det i forhandlinger om budget 2020.  

 

Model 2

 • Da Byrådet har vedtaget 100% forældrebetaling til SFO, øges forældrebetalingen svarende til den udvidede åbningstid. Forældrebetalingen vil stige med 182 kr. pr. rate.

 

 • DUT-kompensationen samt provenuet ved afkortning af skoledagen indregnes i tildelingsmodellen og fordeles på elevtaksten på fase 1, 2 og 3 til øget kvalitet i den understøttende undervisning.
 • NT har foreløbigt estimeret de yderligere kørselsudgifter til 220.000 kr. Det foreslås, at øgede kørselsudgifter i 2019 indgår i næste økonomivurdering. Når det endelige tal kendes, indgår det i forhandlinger om budget 2020.  

 

Begge modeller indebærer et kvalitetsløft til den understøttende undervisning. Ved begge modeller vil de frigivne ressourcer blive fordelt ligeligt mellem alle klassetrin i ressourcetildelingen.  

Beslutning

Godkendt.

Det er senere blevet oplyst at ændringer i Folkeskolereformen er vedtaget og dermed at indstillingens pkt. 3 er uaktuel.

Fraværende: Peter Krogh Olsen (V), Jens-Henik Kirk (C).

 

17.13.00-A00-1-19

41. Udvidet åbningstid i SFO

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Skolechefen har modtaget henvendelse fra Rosendalskolen, der ønsker udvidet åbningstid i SFOen. Udvalget for Børn og Familie skal træffe beslutning om finansiering af udvidede åbningstider i SFO'er i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At forespørgsel om dækning af midler for 2018 og fremadrettet til udvidet åbningstid på SFO Rosendalskolen ikke imødekommes.
 2. At SFO'er - jf. styrelsesvedtægten - lokalt kan ændre deres åbningstider, hvis der er et konkret forældrebehov.
 3. At udgifter til udvidet åbningstid i SFO dækkes indenfor eget budget.

Sagsfremstilling

Udvidet åbningstid i SFO

SFO Rosendalskolen har sendt en forespørgsel om dækning af udgifter i forbindelse med udvidede åbningstider.

Der er i Mariagerfjord Kommune flere SFO'er, der benytter sig af udvidet åbningstid - og hvor udgifter dækkes indenfor eget budget.

Nuværende åbnings- og lukketider for SFO:

 • Arden Skole: 6.30 / 17.00 (fredag: 16.00)
 • Assens Skole: 6.30 / 17.00 (fredag: 16.00)
 • Astrup Skole: 13.45 / 16.00 (fredag: 11.30 / 15.00)
 • Bymarkskolen: 06.15 / 17.00 (fredag: 16.00)
 • Hadsund Skole: 06.30 / 17.00 (fredag: 16.00)
 • Havbakkeskolen: 06.15 / 17 00 (fredag: 16.30)
 • Mariager Skole: 06.30 / 17.00 (fredag: 16.00)
 • Rosendalskolen: 06.30 / 17.00 (fredag: 16.00)
 • Valsgaard Skole: 06.30 / 17.00 (fredag: 16.00)

 

Styrelsesvedtægten for skoleområdet beskriver, at de kommunale SFO'er som udgangspunkt åbner 06.30 og lukker kl. 17.00 (kl. 16.00 om fredagen). Styrelsesvedtægten for skoleområdet beskriver desuden, at den enkelte skolebestyrelse kan beslutte, at skolen for egne midler udvider åbningstiden.

Styrelsesvedtægt for skoleområdet

I Mariagerfjord Kommune er SFO fuldt forældrebetalt. Forældrebetalingen påvirkes ikke af en eventuel udvidet åbningstid.

Økonomi

Der er ikke udgifter forbundet med at imødekomme ønske om udvidet åbningstid i SFO, da det vil være dækket indenfor institutionens eget budget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peter Krogh Olsen (V).

 

28.06.00-A00-1-19

42. Udvidet åbningstid i Dagtilbud

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Dagtilbudschefen har modtaget henvendelse fra en institution, der ønsker udvidet åbningstid. Udvalget for Børn og Familie skal træffe beslutning omkring, hvordan de enkelte børnehuse har mulighed for at ændre åbningstider. Derudover skal Udvalget for Børn og Familie træffe beslutning om finansiering af udvidede åbningstider.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At kompetencen til at godkende ansøgning om udvidet åbningstid i Dagtilbud uddelegeres til dagtilbudschefen.

2. At kriterier for at ansøge om godkendelse er, at der er et konkret forældrebehov på baggrund af forældrenes arbejdstid.

3. At de øgede omkostninger dækkes af den fleksible pasningsordningspulje.

Sagsfremstilling

Udvidet åbningstid i Dagtilbud

Dagtilbudsloven § 85a beskriver, at kommunalbestyrelsen efter ansøgning skal tilbyde forældre med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning, jf. stk. 2-4. (Dagtilbudsloven). Dagtilbudsloven siger ikke noget konkret om, hvis pasningsbehovet er under de 10 timer uden for almindelig åbningstid.

I Mariagerfjord ønskes kompetencen til at imødekomme ansøgninger om udvidet pasningsbehov uddelegeret til dagtilbudschefen. Konkret vil dagtilbudsleder ansøge ved dagtilbudschef på baggrund af et konkret forældrebehov.

Kriterier for anmodning om udvidet åbningstid i et børnehus vil fastsættes til at være:

 • Beskrivelse af forældrebehov - med udgangspunkt i et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov.
 • Beskrivelse af omkostninger ved udvidet åbningstid.

Økonomi

Den fleksible pasningsordningspulje, som er placeret centralt, kan dække omkostningerne, hvis de fortsætter på samme niveau som hidtil.

Hidtil har omkostningerne været ca. 30.0000 kr. pr. år.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peter Krogh Olsen (V).

 

82.20.00-P20-25-15

43. Regnskab for ombygning af Arden Skole

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Niras har aflagt regnskab for ombygning og renovering af Arden Skole. Regnskabet viser et merforbrug på 4.101.609 kr. Byrådet skal tage stilling til godkendelse af regnskabet samt meddelelse af tillægsbevilling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

 1. At byggeregnskabet for Arden Skole godkendes.
 2. At overskridelsen finansieres af skolernes renoveringspulje.

Sagsfremstilling

Arden Skole er blevet ombygget og renoveret. Byrådet afsatte i alt 41,8 mio. kr. til opgaven.

Alectica (senere opkøbt af Niras) har været bygherrerådgiver, og Kjaer og Richter har været totalrådgiver. Kjaer og Richter har haft antaget underrådgiver Svend Poulsen A/S som byggeledelse.

Forløb 

Byggeriet forløb efter rådgivernes udsagn på bygherreudvalgsmøderne som planlagt, og bygherreudvalget foretog på baggrund af den gode økonomi i projektet forskellige tilvalg, herunder fx til inventar. På et sent tidspunkt i processen (marts 2018), oplyser bygherrerådgiver pludseligt bygherreudvalget om en overskridelse i størrelsesordenen 3 mio. kr. Oplysningen til bygherreudvalget kom på et så sent tidspunkt i processen, at det ikke har været muligt at skære i projektet for at imødekomme overskridelsen.

Efter udredning af sagen står det klart, at bygherrerådgiveren formentligt ikke har stillet spørgsmålstegn ved de tal, som byggeledelsen har oplyst, eller på anden måde har ført egentlig kontrol. Bygherreudvalgets accept af projektudvidelserne er således sket på et både ufuldstændigt og forkert grundlag.

Kommunen antog derfor advokat Kristian Højgaard Madsen i maj 2018, for at bistå kommunen i at udrede om der kunne gøres et ansvar gældende overfor rådgiver.

Ved aflæggelse af regnskabet medio april 2019 viser det sig, at der er en overskridelse på i alt ca. 4,1 mio. kr. Overskridelsen er sket særligt som følge af oprindelig tømrerenteprenørs konkurs, uforudsete forhold og egentlige udvidelser af projektet i form af ekstraarbejder. Byggeledelsen har udarbejdet vedlagte oversigt over ekstraarbejder over 50.000 kr.

Ekstraarbejder udføres generelt som regningsarbejde med mindre andet er aftalt. Der er grund til at formode, at dette har fordyret det samlede projekt i betydelig grad, og det er stærkt kritisabelt, at rådgiverne ikke har sikret et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag  Det har ikke været muligt, at etablere rammerne for en efterfølgende dekordforhandling med Brdr. Nielsen, da byggeledelsen har accepteret alle aftalesedler. Der er dog ikke bevisligt konstateret egentlige overfaktureringer og som følge heraf er det blevet opgivet, som formålsløst, at foretage en egentlig granskning af projektet.

Det er således både fagenhedens og advokatens klare opfattelse, at byggeledelsen ikke har haft styr på aftalesedler, bestilte arbejder og forbrug - særligt i forhold til de to store fagentrepriser for råhus/murer og tømrer/snedker, som efter Ole Grønlunds konkurs begge lå ved Brdr. Nielsen.

Erstatning 

Da kommunen har fået ydelser for overskridelsen, og det ikke med sikkerhed kan fastslås at priserne herfor har været for høje, har kommunen ikke bevistligt lidt et tab. Det er derfor ikke muligt at gøre et erstatningsretligt ansvar gældende mod bygherrerådgiver eller byggeledelse.

Afslag i honorar

Kommunen vil dog på baggrund af den stærkt mangelfulde rådgivning gøre krav gældende om afslag i honorar.

Hverken byggeledelse eller bygherretilsyn har på nuværende tidspunkt fremsat krav om betaling for ekstraarbejde. Baggrundsreglerne indeholder mulighed for, at fremsætte krav om ekstrabetaling for rådgivning ved betydelige ekstraarbejder. Da en del af de udførte ekstraarbejder med sikkerhed har medført et betydeligt tidsforbrug, både i projekteringsforløbet og i udførselsforløbet er byggeledelsen berettiget til, at fremsætte krav om ekstrabetaling, hvilket man har undladt. Derimod ser finder advokaten ikke, at bygherrerådgiver rent faktisk har udført et ekstraarbejde.

Det er advokatens vurdering, at kommunen vil kunne afkorte honorar overfor bygherrerådgiver. 

Regnskabet

Afslutning af byggeregnskabet har voldt betydelige forsinkelser. I første række blev de afsluttende aftalesedler fra særligt hovedentreprenøren afventet. I anden række var der tale om egentlig nøl med at få regnskabet udarbejdet. Byggeledelsen og bygherretilsynet har af uforklarlige grunde har undladt at medvirke til og færdiggøre regnskaberne rettidigt og i øvrigt i modstrid med flere aftaler om samme i forløbet. Rådgiverne har fortsat i det afsluttende forløb savnet fuldstændig overblik over økonomien. Byggeregnskabet foreligger nu i en endelig udgave, dog jf. nedenfor.

Det fremgår af regnskabet, at der endnu ikke er betalt 36.000 kr. til Niras. Niras har fremsendt en faktura på 35.000 kr. Fakturaen er ikke betalt, da kommunen på baggrund af ovenstående har tilbageholdt beløbet. Differencen på de 1.000 kr. medfører, at underskuddet efter rådgiver regnskab er 1.000 kr. mindre.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peter Krogh Olsen (V), Jens-Henrik Kirk (C).

 

00.01.00-G01-5-19

44. Orientering

Sagsfremstilling

 1. Punkter til næste møde i Udvalget for Børn og Familie 6. juni 2019

 • Skolernes statusrapport for skoleåret 2017/2018
 • Godkendelse af revideret visitationsprocedure til Særlig Dagtilbud § 32

 

 1. Orientering fra skolechef Arne Omar Sørensen:

 • Der afholdes dialogmøde d. 18. juni. Velfærdssekretariatet ønsker Udvalgets input til indhold og form på dialogmødet. 

 

3. Dialogmøde på dagtilbud information fra dagtilbudschefen

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Peter Krogh Olsen (V).

 

00.32.00-S00-1-19

45. Økonomivurdering pr. 31.03.2019

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY.

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper 2018-2022 skal der for de enkelte fagudvalg aflægges økonomivurdering pr. 31. marts 2019 til endelig godkendelse i Byrådet 23. maj 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

 1. At økonomivurderingen pr. 31. marts 2019 indstilles godkendt.
 2. At økonomien følges tæt hen mod den ordinære Økonomivurdering pr. 30. september 2019.

Sagsfremstilling

Økonomi har i samarbejde med fag- og centercheferne udarbejdet økonomivurdering for Børn og Familie pr. 31. marts 2019.  

I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af områderne. 

Økonomi

Økonomivurderingen pr. 31. marts 2019 på Familie viser udfordringer på budgetrammen vedrørende Kontante ydelser under

specialrådgivning for børn samt Specialpædagogisk bistand til voksne. Dagtilbud viser udfordringer på

Sprogstøtte og mindre udgifter til pædagogisk grunduddannelse. På skoleområdet kan der konstateres

markante mindre udgifter på demografi- og ressourcetildelingskontoen og merudgifter til

modtageklasser.

Beslutning

Indstillet godkendt.

Fraværende: Peter Krogh Olsen (V), Jens-Henrik Kirk (C).

 

Lukkede dagsordenspunkter