Sbsys dagsorden preview

Dagsorden til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 4. december 2019 kl. 15:15 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

191. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peter Muhl (A) og Per Kragelund (V).

 

06.11.01-P19-1-18

192. Udbygning Mariagerfjord Renseanlæg - Offentliggørelse af Miljøkonsekvensrapport

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Vand A/S renseanlæg i Hadsund ønskes udvidet til bl.a at kunne håndtere spildevand fra Rebild og Vesthimmerlands Kommuner. Et renseanlæg som bygges eller udvides med/til en kapacitet på mere end 150.000 PE, må ikke igangsættes før myndigheden efter en miljøvurdering skriftlig har meddelt tilladelse hertil (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

De tre forsyninger har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som belyser de miljøpåvirkninger projektet vil medføre. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At Miljøkonsekvensrapporten for afledning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerlands Kommuner til Mariagerfjord Renseanlæg og udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg sendes i offentlig høring.
 2. At fagenheden bemyndiges til at godkende redaktionelle ændringer i Miljøkonsekvensrapporten frem til offentliggørelsen.
 3. At udkast til kommunernes VVM-afgørelse om tilladelse til at spildevand fra Rebild og Vesthimmerlands Kommuner ledes til Mariagerfjord Renseanlæg, samt at Mariagerfjord Renseanlæg udbygges til 275.000 Personækvivalenter (PE), sendes i offentlig høring. 

Inddragelse

Rebild Byråd og Vesthimmerlands Byråd er parter i projektet og behandler sagen samtidig med Mariagerfjord Byråd. Beslutningsgrundlaget er sikret enslydende i de tre kommuner.

Der blev afholdt et offentligt møde den 12. juni 2019 i Hadsund. Formålet med debatfasen er at offentligheden, foreninger, berørte myndigheder og borgere kan komme med input til hvilke miljøpåvirkninger, som belyses nærmere.

Kommunerne modtog 141 bemærkninger fra 21 borgere, myndigheder, foreninger m.v.. Disse bemærkninger, spørgsmål samt fagenhedens svar er angivet i bilag 2 - Indsigelsesnotat

Der er især fokus på belysning af badevandsforholdene ved Øster Hurup, påvirkning som følge af øget tilførsel af kvælstof og fosfor til Kattegat, øget forekomst af tang, søsalat og fedtmøg, samt lugt, støj og konsekvenserne ved øget slamproduktion.

Sagsfremstilling

Ansøgning

Mariagerfjord Vand a|s, Rebild Vand & Spildevand A/S og Vesthimmerlands forsyning har søgt om tilladelse til at lede spildevand fra Rebild og Vesthimmerlands Kommuner til Mariagerfjord Renseanlæg. Samtidig ønsker Mariagerfjord Vand at renseanlægget fremtidssikres til at kunne håndtere den stigende mængde spildevand fra især virksomheder i Mariagerfjord Kommune. Der er søgt om tilladelse til en udbygning af Mariagerfjord renseanlæg til på sigt 275.000 personækvivalenter (PE).

  

Bemyndigelse

Mariagerfjord Kommune har fået bemyndigelse fra Miljøstyrelsen til at gennemføre miljøvurderingen af det ansøgte projekt med at lede spildevand fra Rebild og Vesthimmerlands Kommuner til Mariagerfjord Renseanlæg og udbygningen af Mariagerfjord Renseanlæg. Miljøstyrelsen er oprindelig VVM-myndighed, da projektet omfatter flere kommuner. Mariagerfjord Kommune er tovholder på opgaven, idet den største del af projektet ligger i Mariagerfjord Kommune.

Bilag 1 beskriver skematisk VVM-processen og tidsplanen herfor.

Miljøvurdering af projektet

VVM-processen til det ansøgte projekt om tilledning af spildevand fra Rebild- og Vesthimmerlands Kommune til Mariagerfjord Renseanlæg samt udbygningen af renseanlægget, blev igangsat med en debatfase, som forløb i maj og juni måned 2019.

De tre kommuner har bl.a. med baggrund i de indkomne bemærkninger udarbejdet et afgrænsningsnotat (bilag 3), som beskriver hvilke emner, der skal belyses i den Miljøkonsekvensrapport, som ansøger skal udarbejde jfr. VVM-lovgivningen.

De tre forsyninger har ansat rådgivende firma Orbicon til at udarbejde Miljøkonsekvensrapporten.

Bilag 2 er et -ikke teknisk- resume, som er et uddrag fra Miljøkonsekvensrapporten. Rapporten i sin  helhed kan læses her : Mariagerfjord Kommunes hjemmeside- projekter.

Miljøkonsekvensrapporten er sendt til de tre kommuner til behandling i overensstemmelse med VVM-lovens bestemmelser.

Mariagerfjord Vand a|s har meddelt, at såfremt det miljøvurderede projekt ikke kan godkendes, vil Mariagerfjord Vand a|s søge om en udvidelse af renseanlægget op til 149.000 PE. Mariagerfjord Vands begrundelse er, at en udvidelse er nødvending for at kunne rense spildevandet i overensstemmelse med udledningstilladelsen, i takt med den tilvækst der sker i Mariagerfjord Kommune i form af udvidelser af kommunens virksomheder, etablering af nye virksomheder samt nye boligområder.

Udvidelse af Mariagerfjord Renseanlæg til at kunne rense spildevand svarende til 149.000 PE er anvendt som referencescenarium i miljøvurderingen.

Fagenhederne i de tre kommuner har haft Miljøkonsekvensrapporten til gennemsyn og er kommet med tilbagemeldinger til det faglige indhold.

Rådgivende firma COWI (kommunernes rådgivere) har vurderet, at rapporten lever op til de formelle krav til indhold, som er beskrevet i VVM-lovens § 20 stk 2 og 3.

Miljøkonsekvensrapporten konkluderer, at projektet ikke vil have væsentlige negative påvirkning af de miljøforhold, som er undersøgt i rapporten.

Miljøkonsekvensrapporten skal offentliggøres i 8 uger, hvor offentligheden og berørte myndigheder har muligheden for at komme med bemærkninger til rapporten.

Udkast til afgørelse

Som led i VVM-processen skal Mariagerfjord Kommune sammen med Rebild og Vesthimmerlands Kommuner, træffe foreløbig afgørelse om kommunerne vil tillade at spildevand fra Rebild og Vesthimmerlands Kommuner ledes til et udbygget Mariagerfjord Renseanlæg. Dette er for at give offentligheden og de berørte myndigheder en tilkendegivelse af, hvorledes kommunerne vurderer projektet som helhed, og hvad kommunerne lægger vægt på ved det konkrete projekt.

Den foreløbige afgørelse om tilladelse skal i 8 ugers offentlig høring samtidig med miljøkonsekvensrapporten.

Fagenheden har udarbejdet udkast til afgørelse, bilag 4

Vandområdeplanen for Kattegat.

Mariagerfjord Renseanlæg udleder renset spildevand til Vandområdeplanens opland 222 Kattegat og Aalborg Bugt. Vandområdets miljømål er god økologisk tilstand senest 22. december 2021.

Den aktuelle miljøtilstand er i dag dårlig på grund af manglende udbredelse af ålegræs, som er en af de parametre, som Miljøstyrelsen anvender i vurdering om miljøtilstanden er opfyldt.

Mariagerfjord Kommune har været i dialog med Miljøstyrelsen for at få afklaret om en kommende merudledning fra renseanlægget til vandområdet vil være i strid med vandområdeplanerne. Miljøstyrelsen har meddelt, at når et kvalitetselement befinder sig i den laveste klasse, hvilket er tilfældet med udbredelsen af ålegræs i Vandområdet Kattegat, udgør enhver form for forringelse af dette element en "forringelse af tilstanden" for overfladevandområdet. Miljøstyrelsen konkluderer på den baggrund, at der ikke kan tillades nogen merbelastning af næringssalte til vandområdet.

Miljøstyrelsen har samtidig angivet, at hvis kommunen kan dokumentere, at der sker en tilsvarende nedgang i næringssaltbelastningen fra andre kilder, kan en mertilledning fra renseanlægget ske med baggrund heri.

Orbicon har som en del af miljøvurderingen undersøgt, om der kan findes dokumentation herfor.

Beregninger viser, at effekten af at nedlægge renseanlæg i Rebild og Vesthimmerlands Kommuner sammen med en skærpelse af kravene til udledningen af kvælstof fra det udbyggede Mariagerfjord Renseanlæg, vil få regnskabet til at balancere, således at kravene i Vandområdeplanen kan opfyldes.

Kravene skal skærpes til 4,6 mg kvælstof pr liter i sommerperioden (15. marts til 14. oktober), hvor kravet i dag er på 6 mg/l. Kravet til kvælstof i vinterperioden (15. oktober til 14. marts) vil være uændret på 8 mg/l.

Mariagerfjord Vand a|s har tilkendegivet, at en skærpelse af udlederkravene til kvælstof til det udbyggede anlæg kan overholdes inden for det planlagte projekt.

Miljøstyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke fået forelagt de beregninger fra miljøkonsekvensrapporten og skærpede udlederkrav, som viser, at der er balance i vandområdeplanens næringssaltregnskab for Kattegat.

Fagenheden vil gå i dialog med Miljøstyrelsen herom.

Såfremt det miljøvurderede projekt ikke godkendes, vil en merudledning som følge af en udvidelse af Mariagerfjord Renseanlæg på 149.000 PE (reference-scenariet) komme i konflikt med overholdelse af Vandområdeplanens målsætning om god økologisk tilstand. Der nedlægges ikke renseanlæg i reference-scenariet og en tilsvarende skærpelse af udlederkravene vil sandsynligvis ikke være teknisk muligt.Bliver det nødvendigt at bruge dette scenarie vil det sansynligvis kræve, at der findes kompenserende tiltag der reducerer udvaskningen af kvælstof og fosfor andre steder end på renseanlægget.

  

Beslutning

Miljøkonsekvensrapporten blev præsenteret.

Det bemærkedes fra fagenheden at der er indlagt et borgermøde i høringsprocessen.

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peter Muhl (A) og Per Kragelund (V). 

 

01.02.15-P15-3-19

193. Forslag til kommuneplantillæg nr. 49 for Ny Blaakilde

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY - offentlig høring – TM, ØK, BY.

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på møde den 19. januar 2019 at igangsætte en fordebat for et nyt bolig- og erhvervsområde på den gamle renseanlægsgrund i Hobro, da det ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer at etablere boliger i området.

På baggrund af den udarbejdede bebyggelsesplan og de indkomne høringssvar fra fordebatten, har fagenheden udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 49 - Ny Blaakilde - bolig- og erhvervsområde i Hobro. Kommuneplantillægget er en forudsætning for godkendelse af det tilhørende forslag til lokalplan 151/2020 for Ny Blaakilde - bolig- og erhvervsområde i Hobro.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 49 skal sendes i offentlig høring i otte uger. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 49 sendes i offentlig høring i otte uger.

Inddragelse

Fagenheden Teknik og Byg foreslår, at der afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.

Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på møde den 19. januar 2019 at igangsætte en fordebat (foroffentlighedsfase) for et nyt bolig- og erhvervsområde på den gamle renseanlægsgrund i Hobro, da det ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer at etablere boliger i området. Debatten blev gennemført i perioden 25. januar 2019 til 25. februar 2019. I debatfasen blev der den 5. februar 2019 gennemført et borgermøde.

  

På baggrund af den udarbejdede bebyggelsesplan og de indkomne høringssvar fra fordebatten, har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 49 - Ny Blaakilde - bolig- og erhvervsområde i Hobro.

I kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde HOB.B.56 - boligområde Ny Blaakilde. Det eksisterende rammeområde for erhvervsområdet HOB.E.13 tilrettes, så det kommer til at omfatte en del af det rekreative område HOB.R.12. Samtidig tilrettes områdets anvendelse til også at omfatte boliger i form af rækkehuse og etageboliger, liberale erhverv og serviceerhverv, mindre fremstillingsvirksomheder, café, restaurant, kulturfaciliteter, fælleshuse og konferencefaciliteter.

Forslag til Tillæg nr. 49 er en forudsætning for vedtagelsen af Forslag til lokalplan 151/2020 (se senere dagsordenspunkt) og offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Det område, som forslag til Lokalplan 151/2020 omfatter, er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen, og derfor er det nødvendigt at udarbejde forslag til Kommuneplantillæg nr. 49, så lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

Kommentarer fra foroffentlighedsfasen

Der er i debatfasen kommet en række høringssvar fra borgere, en virksomhed og en organisation. Høringssvarene, høringsnotat og debatfolder er vedhæftet sagsfremstillingen.

Høringssvarene, som er behandlet i høringsnotatet, omhandle følgende hovedpunkter:

 • Trafikale forhold
 • Forurening
 • Vandhåndtering
 • Støj
 • Bebyggelsen
 • Rekreative værdier

 

Høringsperiode

Da der er tale om et forslag til kommuneplantillæg, der ifølge Planlovens bestemmelser har været i to ugers foroffentlighed, skal planforslaget i høring i otte uger.

Miljøvurdering

På baggrund af en screening for miljøvurdering af planer og programmer (VVM-bekendtgørelsen) har Fagenheden vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 49 i forhold til trafikafvikling og den trafikale belastning. Miljøvurderingen ledsager planforslaget, når det bliver sendt i offentlig høring.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peter Muhl (A) og Per Kragelund (V).

 

01.02.05-P16-18-19

194. Forslag til Lokalplan 151/2020 for Ny Blaakilde

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY - offentlig høring – TM, ØK, BY.

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på møde den 19. januar 2019 at igangsætte en fordebat for et nyt bolig- og erhvervsområde på den gamle renseanlægsgrund i Hobro.

På baggrund af den udarbejdede bebyggelsesplan og de indkomne høringssvar fra fordebatten, har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet forslag til Lokalplan 151/2020 for Ny Blaakilde - bolig- og erhvervsområde i Hobro.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At forslag til lokalplan 151/2020 sendes i offentlig høring i otte uger.
 2. At offentlige veje i lokalplanområdet matr. nr. 7000by og 7000cy Hobro Markjorder nedklassificeres efter vejlovens procedurer.

Inddragelse

Fagenheden foreslår, at der afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.

Sagsfremstilling

Fordebat

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på møde den 19. januar 2019 at igangsætte en fordebat for et nyt bolig- og erhvervsområde på den gamle renseanlægsgrund i Hobro.

På baggrund den uarbejdede bebyggelsesplan og de indkomne høringssvar fra fordebatten, har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet forslag til Lokalplan 151/2020 for Ny Blaakilde - bolig- og erhvervsområde i Hobro. Den væsentligste ændring i bebyggelsesplanen i forhold til den plan, som var fremlagt i fordebat, er, at Gasværksvej/Blåkildevej ikke længere omlægges og ledes igennem området, men fortsat leder uvedkommende trafik uden om området. I den nye bebyggelsesplan, som er grundlag for lokalplanforslaget, ledes alene boligtrafikken ind i området via to vejadgange fra Gasværksvej. Disse vejadgange ender blindt i to parkeringskældre. Der ændres således ikke på de eksisterende forhold, hvad angår Gasværksvej og Blåkildevej.

Bebyggelsesplanen

Bebyggelsesplanen, som er grundlag for lokalplanforslaget, udnytter områdets attraktive beliggenhed ved fjorden, skoven, søen og de naturlige kilder i området. Udover at udnytte disse potentialer, er der i planforslaget lagt særlig vægt på at skabe et boligområde, som tilgodeser de menneskelige behov som godt naboskab, tryghed og ro – kort fortalt ”livet mellem husene”. Bebyggelsesplanen baseret på de principper, som den anerkendte arkitekt Jan Gehl gennem omfattende forskning har fundet frem til skal være opfyldt for at skabe byer, hvor mennesker har det godt og trives - både i og uden for boligen. Disse bestræbelser er blevet understøttet på bedste vis, da Jan Gehl har været konsulent og mentor for det hold af arkitekter og byplanlæggere, som har lavet bebyggelsesplanen. Jan Gehl har ligeledes fulgt lokalplanarbejdet tæt for at skabe sikkerhed for, at planen lever op til den programerklæring, som han har udarbejdet for det nye boligområde.

Boliger og stræder - planens principper

Rygraden i bebyggelsesplanen for boligerne er de nord-sydgående stræder, som forbinder fjorden med skoven. Stræderne vil være bilfrie, og der vil således kun være mulighed for kørsel med redningskøretøjer og lignende.

På begge sider af stræderne skal de nye bebyggelser opføres. Hermed sikres, at stræderne vil blive veldefinerede byrum, som inviterer til ophold og leg, og hvor der er gode muligheder for lokale fællesskaber. Alle boliger skal have direkte adgang fra stræderne. Med stræderne og bebyggelserne bliver livet i bydelen synligt, og der er lagt vægt på alsidige kontaktmuligheder - specielt de små daglige kontakter. Disse principper er med til at sikre, at bydelen Ny Blaakilde bliver et trygt nabolag - et sted, hvor der er øjne på gaden, hvor man kender sine naboer, og hvor det er godt at bo i alle aldre (hele livet).

På begge sider af stræderne er der udlagt areal til forhaver og dernæst bebyggelser, som skal opføres inden for de udlagte byggefelter. For at sikre de bedst mulige lysforhold i stræderne er der fastlagt et asymmetrisk profil, som sikres ved hjælp af maksimale etageantal og mindste bredder på forhaver.

Konkret sikres, at bebyggelser mod vest - med få undtagelser - må etableres i højst to etager og de tilhørende forhaver mod vest skal udlægges som smalle forhaver i en bredde på mindst 2 meter. Bebyggelser mod øst må etableres i højst tre etager, og forhaver mod øst skal udlægges som bredere forhaver med en bredde på mindst 4 meter.

Bebyggelsen tættest på Mølledammen må opføres i fire etager.

For enden af hvert stræde mod Mariager Fjord skal der anlægges en strædeplads, som skal etableres dels som et befæstet areal svarende til stræderne og dels som et grønt areal. Strædepladserne må etableres med bænke, legeredskaber og lignende - afhængig af, hvad beboerne på de enkelte stræder ønsker. Strædepladserne udgør vigtige fællesarealer og lokale mødesteder for hvert stræde.  

Udover strædepladserne udlægges der to fælles opholdsarealer i området. Disse arealer skal anlægges som grønne arealer med træer og buske. De naturlige kilder, som er placeret inden for de fælles opholdsarealer, bevares. De fælles opholdsarealer vil - ligesom strædepladserne - være vigtige fællesområder for de nye beboere i bydelen.

Endelig skal der som en udvidelse af den eksisterende sti, som løber langs fjorden, anlægges et offentligt tilgængeligt torv imellem "VUC-bygningen" og fjorden. Torvet vil udgøre den nye bydels største, fælles mødested. Torvet kan danne rammen for større arrangementer - både for bydelen og byen.

Erhvervsområdet - nye muligheder

Længst mod øst i lokalplanområdet findes en række eksisterende bebyggelser (Mediehuset Wiegaarden og VUC-bygningen).

Inden for dette eksisterende erhvervsområde må der indrettes boliger i form af rækkehuse og etageboliger. Der må desuden indrettes liberale erhverv og serviceerhverv samt mindre fremstillingsvirksomheder, café, restaurant, hotel- og konferencefaciliter, kulturfaciliteter, fælleshuse og lignende. Endelig må der etableres butikker på op til 200 m², hvis der alene forhandles virksomhedens egne produkter.

Lokalplanen giver mulighed for, at der opføres bebyggelse i op til seks etager i en højde af højst 25 meter inden for et nærmere angivet byggefelt. I den lokalplan, som gælder for området på nuværende tidspunkt, er der mulighed for at opføre bebyggelse i op til 26,5 meter ved forhøjelse af den silo, som tidligere fandtes i området. Området hvor der kan opføres høj bebyggelse udvides i lokalplanforslaget til at omfatte hele VUC-bygningen.

Borgermøde

Fagenheden foreslår, at der afholdes et borgermøde onsdag den 15. januar 2020.

Miljøvurdering

På baggrund af en screening for miljøvurdering af planer og programmer (VVM-bekendtgørelsen) har Fagenheden vurderet, at der skal gennemføres miljøvurdering af lokalplanforslaget i forhold til trafikafvikling og den trafikale belastning. Miljøvurderingen ledsager planforslaget, når det bliver sendt i offentlig høring.

Nedklassificering af veje

Den interne vejbetjening af området er planlagt organiseret som private fællesveje. I dag er der udlagt to offentlige vejarealer i området. Ingen af disse har nogen offentlig interesse og betjener kun lokalplanområdet. De berørte grundejere har underskrevet erklæring om, at vejene kan nedklassificeres eller fjernes.  

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Per Kragelund (V).

 

06.00.05-P15-7-19

195. Tillæg nr. 25 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan - Ny Blåkilde, Hobro

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Et forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplan muliggør etablering af et nyt boligområde ved Lille Blåkilde i Hobro. Spildevandshåndteringen i området ændres i forhold til kommunens spildevandsplan. Et udkast til tillæg nr. 25, som beskriver de ændrede forhold,skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

     1.  At forslag til tillæg nr. 25 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune og en privat bygherre har planer om en ny boligudstykning ved Ny Blåkilde i Hobro. Udstykningen er planlagt som en fælles udstykning via forslag til lokalplan 151/2020.

Som led i planlægningen er der udarbejdet en vandhåndteringsplan. Både spildevand- og regnvandsledninger indenfor matrikelgrænsen etableres af bygherrerne som private anlæg. Mariagerfjord Vand etablerer spildevandsledning frem til matrikelgrænsen, hvor det private spildevandsanlæg skal tilsluttes. Regnvandet håndteres via Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Regnvandet ledes ikke væk i rør, men i vandrender, "trillebørsstier" (små nærmest usynlige render) og via stræder, som en del af områdets grønne arealer. regnvandet udledes direkte til Mariager Fjord via et eller flere nye udledningspunkt-(er). En undtagelse herfor er regnvandet fra transportveje og parkeringsarealer, som ledes til eksisterende regnvandsledning tilhørende Mariagerfjord Vand. Hefra udledes vandet regnvandet via eksisterende udløb til Mariager Fjord.

I den eksisterende spildevandsplan er Ny Blåkilde området opdelt i flere kloakoplande. Tillæg nr. 25 samler oplandet Ny Blåkilde i ét opland. Den østlige del af oplandet er i dag fællesprivat spildevandskloakeret, mens den vestlige del er fælleskloakeret, men planlagt separatkloakeret. Den østlige del ændres i tillægget til at være planlagt fællesprivat spildevandskloakeret område, så forudsætningerne er ens for hele oplandet.

  

Tillæg nr. 25 til spildevandsplanen er screenet for om planen skal miljøvurderes i henhold til loven om miljøvurdering af programmer, planer og af konkrete projekter. Resultatet af screeningen viser at planen ikke skal miljøvurderes. Screeningen fremgår af bilag 9 i udkast til tillægget. Afgørelsen bliver annonceret samtidig med, at tillægget til spildevandsplanen er i offentlig høring.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende:  Per Kragelund (V). 

 

06.01.17-P24-1-19

196. Godkendelse af vand- og spildevandstakster 2020

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Betalingsloven for spildevandsforsyningsselskaber og Vandforsyningsloven fastslår, at Byrådet én gang årligt skal godkende forsyningsselskabets takster. Mariagerfjord Kommune skal desuden godkende forsyningsselskabets betalingsvedtægter og regulativ for vandforsyning..

Byrådet skal godkende Takstblad 2020 for Mariagerfjord Vands håndtering af drikkevand og spildevand. Ifølge lovgivningen kan Byrådet ikke ændre forsyningsselskabets forslag til takster. Byrådet kan enten godkende eller forkaste forslaget og returnere forslaget til fornyet behandling.

Byrådet skal desuden godkende Mariagerfjord Vands ændringer i betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen og i regulativ for vandforsyning.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At Mariagerfjord Vands takstblade for 2020 for henholdsvis vand og spildevand godkendes.
 2. At Mariagerfjord Vands reviderede betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen godkendes.
 3. At Mariagerfjord Vands reviderede Regulativ for vandforsyning godkendes.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Vands bestyrelse har 28. oktober 2019 godkendt forsyningsselskabets takster for 2020 samt udkast til revideret betalingsvedtægt for spildevand og revideret regulativ for vandforsyning.

Mariagerfjord Vand har anmodet Byrådet om godkendelse af takster for 2020 samt forslag til revideret regulativ for vandforsyning og forslag til revideret betalingvedtægt for spildevandsforsyningen.

Regulativet for vandforsyning blev senest revideret og godkendt december 2016, mens betalingsvedtægterne for spildevand senest er revideret og godkendt i februar 2016.

Ændringerne i takster samt ændringerne i betalingsvedtægterne for spildevand og regulativ for vandforsyning er beskrevet i bilagsnotat. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende:  Per Kragelund (V).  

 

13.06.03-Ø54-8-19

197. Etablering af skovgravplads

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Natur og Miljø har afholdt møde med Havnø Gods og Skovbegravelse ApS om anlæggelse og drift af skovgravplads i Havnø Skov. Udvalget skal tage stilling til etablering af skovgravpladsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At der etableres en skovgravplads i Havnø Skov på de vilkår der fremgår af sagsfremstillingen..

Sagsfremstilling

Havnø Gods ønsker at anlægge en skovgravplads på ca. 2.000 m² i Havnø skov nærmere betegnet Havnø Lund. Fagenheden Natur og Miljø har afholdt møde med Havnø Gods samt Skovbegravelse ApS. Mødet omhandlede konceptet for skovbegravelse og diverse aftaler blev gennemgået.

Ifølge lov om begravelse og ligbrænding skal Kirkeministeriet give tilladelse til, at der oprettes en kommunal gravplads. Det kræves af Kirkeministeriet, at det overordnede ansvar for skovgravpladsen ligger hos kommunen som offentlig myndighed. Såfremt udvalget beslutter at skovgravpladsen kan etableres, vil fagenheden søge vedtægerne for skovgravpladsen godkendt ved Kirkeministeriet.

Mariagerfjord Kommune forpagter skovarealet af Havnø Gods for 0 kr. og indgår en driftsaftale med Havnø Gods om driften af skovgravpladsen.

Mariagerfjord Kommune indgår derefter en administrationsaftale med Skovbegravelse ApS om administrativ håndtering af gravprotokol. Havnø Gods etablerer og sørger for drift af skovgravpladsen. Derudover skal der tinglyses en servitut på området for gravfred for en 10-årig periode fra sidste urnenedsættelse.

Ved at etablere en skovgravplads sker der en ændret anvendelse i landzonen. Plan og Byg skal derfor meddele landzonetilladelse til skovgravpladsen, hvilket de er indstillet på.

Økonomi

Prisen for et gravsted i Havnø Lund vil forventelig være på 5.900 kr. for en 10-årig periode.

Havnø Gods tager udgangspunkt i hvad et gravsted i folkekirken kan koste for henholdsvis  medlemmer og ikke medlemmer. Her koster den billigste løsning for et medlem af folkekirken ca. 4.600 kr., og den billigste for et ikke medlem ca. 8.000 kr.

Der vil fra kommunens side være et mindre årligt tidsforbrug på en årlig kontrol af gravprotokollen.

Såfremt Havnø Gods skulle blive ude af stand til at drifte skovgravpladsen, har Mariagerfjord Kommune pligt til at sørge for driften i en 10-årig periode efter sidste urnenedsættelse. Der er ingen udgifter for Mariagerfjord Kommune såfremt driften af skovpladsen skulle ophøre.  

Beslutning

Det blev administrativt bemærket, at arealet udgør 20.000 m2 (2ha) og ikke 2.000 m2.

Godkendt.

Fraværende:  Per Kragelund (V).  

 

13.06.03-G01-1-19

198. Opfølgning på leje af kommunale arealer

Forventet sagsgang

TM

Anledning

I løbet af 2019 er der sket en vurdering af kommercielle, ikke kommercielle og mindre arrangementer, som har været afholdt på kommunale arealer.

Udvalget for Teknik og Miljø skal vurdere, om processen med opkrævning af depositum for udleje af kommunale arealer til kommercielle arrangementer skal fortsætte som hidtil.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At fortsættelse af opkrævning på 5.000 kr. i depositum godkendes.

Sagsfremstilling

Der opkræves 5.000 kr. i depositum for kommercielle arrangementer. Udvalget besluttede på møde 3. december 2018 at ordningen evalueres efter et år.

I 2019 er der indtil videre givet 43 tilladelser, hvoraf de 11 er blevet opkrævet leje og depositum. Disse arrangementer har været cirkus, koncert, bibelcamping, tivoli, ølfest og sommercamp. Der har ved ét cirkusarrangement været sket skade på det lejede areal, som efterfølgende er blevet udbedret.

Økonomi

Fra 1. januar 2019 er der ved kommercielle arrangementer blevet betalt en leje på 1.500 kr. til dækning af administration, før- og efterbilleder samt åbning/lukning af vand og el.

Samtidig betales der et depositum på 5.000 kr. Depostitummet dækker eventuelle skader på arealet i forbindelse med afholdelse af arrangementet. Er der ingen skader ved afrejse tilbagebetales depositummet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:  Per Kragelund (V).  

 

13.05.00-G01-2-19

199. Bedre fremkommelighed for unge i Mariagerfjord kommune

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Byrådet har i Budget 2019 afsat 200.000 kr. til et forsøgsprojekt for at forbedre fremkommeligheden i ydertimerne for unge under uddannelse.

Fagenheden Teknik og Byg orienterer om forsøgsprojektets status og igangsætning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At Udvalget for teknik og Miljø tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I foråret 2019 præsenterede fagenheden Teknik og Byg et forslag til et forsøgsprojekt, som skulle gør det gratis eller delvis gratis for unge under 21 eller unge i øvrigt under uddannelse at anvende flex-trafik.

På daværende tidspunkt kunne Nordjyllands Trafikselskab (NT) kun tilbyde en lavteknologisk løsning, hvor de unge kunne få refunderet deres udlæg på Borgerservice. På baggrund af den politiske debat har NT alligevel indvilget i at udvikle en digital løsning, og der er i efteråret designet en løsning i det system, som i øvrigt anvendes til at administrere flextrafikken.

Forsøgsprojektet igangsættes i samarbejde med NT 19.januar 2020, hvorfra de nye takster generelt træder i kraft.

Brugerkreds

Da der er tale om et forsøg med relativt få midler, er det fundet hensigtsmæssigt at gøre rammerne så enkle som muligt, og der er opsat følgende kriterier for brugerne:

-        Alle unge bosat i Mariagerfjord Kommune, som er fyldt 15, men ikke 22, kan gøre brug af ordningen

-        Ordningen omfatter kun kørsel inden for kommunegrænsen

-        Ordningen kan anvendes i tidsrummet kl. 15-23

-        Ordningen gøres gratis, og eventuelle medpassagerer skal som normalt betale 2 kr. pr. km.

Visitering

Borgerservice visiterer til ordningen på lige fod med øvrige ordninger indenfor flextrafikken. Der arbejdes i øjeblikket på, om visiteringen skal foregå via en elektronisk blanket, som indsendes til Borgerservice, eller om Borgerservice via deres system på forhånd kan visitere alle, som opfylder kriterierne. Hvis der anvendes en blanketløsning, skal den unge aktivt lade sig registrere hos Borgerservice. Når de er registreret og skal bestille kørsel, skal de anvende en app-løsning, som kan downloades via NT.

Markedsføring og evaluering

NT vil forstå markedsføring og informationsmateriale.

Der vil løbende gennem projektet blive fulgt op på forbruget/anvendelsen. Som udgangspunkt planlægges det, at projektet skal løbe i perioden fra den 19.januar 2020 og frem til skolernes/uddannelsesinstitutionernes sommerferie i 2020, men projektet indstilles, når bevillingen er opbrugt.

Da der er tale om et forsøg, vil der ved projektets afslutning blive udarbejdet en evaluering, som vil blive forelagt Udvalget for Teknik og Miljø.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:  Per Kragelund (V).  

 

00.01.00-G01-56-17

200. Orienteringssager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orientering tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

 1. Tilbud om virksomhedsbesøg ( JU).
 2. Orientering om møde med Hobro Håndværkerlaug (TL).

Beslutning

Der var orientering om:

 1. Tilbud om virksomhedsbesøg i forbindelse med udvalgsmøde, som udvalget er positivt indstillet på - gerne kombineret med besigtigelse af andre relevante projekter mv. Der udsendes en doodle.
 2. Orientering om møde med Hobro Håndværkerlaug - bl.a. med input omkring kommunens brug af rådgivning.
 3. Status på Hostrupvej-projektet.
 4. Rundkørsel ved Nordre Ringvej - kobling til Kirketerp-udstykning med et "mindre ben" - hvor en projektbeskrivelse, en trafiksikkerhedsrevision og en sondering/godkendelse ved politiet er nødvendig for at kunne fremlægge et beslutningsgrundlag. Udvalget er på det foreliggende grundlag ikke i stand til at tilkendegive om man er sindet at acceptere en sådan løsning. Udvalget udtrykker dog sin bekymring omkring kapacitetsnedsættelse i rundkørslen og sin klare forventning om at udgifter til analyser mv. afholdes af bygherre/udstykker.
 5. Status vedr. fremtidig organisering af Park og Trafik.
 6. Anlægsregnskab for KUP-projektet i Øster Hurup, som behandles i ØK og Byråd i december 2019.
 

Taget til orientering.

Fraværende:  Per Kragelund (V). Niels Erik Poulsen (V) var fraværende efter orienteringens punkt 3.

 

00.01.00-G01-56-17

201. Eventuelt

Beslutning

Følgende blev drøftet:

 • Henvendelse med ønske om at få ændret lokalplan ved Hobro Havn.
 • Lyskryds eller svingbaner ved Langelandsvej/Randersvej i Hobro.
 • Konkret byggesag ved Morbærvej

 

Fraværende: Per Kragelund (V) og Niels Erik Poulsen (V).

 

Lukkede dagsordenspunkter

01.11.24-P19-9-19

202. Ansøgning om nedrivningsstøtte

 

01.11.24-P19-10-19

203. Ansøgning om nedrivningsstøtte

 

01.11.26-P19-2-19

204. Ansøgning om nedrivningsstøtte

 

01.11.34-P19-23-19

205. Kondemnering af ejendom