Sbsys dagsorden preview

Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 17. marts 2020 kl. 10:00 i Hadsund Rådhus, Mødelokale 2
  

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.40-G01-3-17

19. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

1. At dagsorden godkendes.

Sagsfremstilling

Der er følgende gæster til dagens seniorrådsmøde:

 • kl. 10.30: pkt. 26 - Landdistriktspolitik med Jens Lykke
 • kl. 11.00: pkt. 27 - Møde med Jan Andersen, Formand for udvalget for Sundhed og Omsorg

 

27.69.40-G01-3-17

20. Orientering fra Fagchefen for Sundhed og Ældre

Anledning

Fagchefen for Sundhed og Ældre orienterer bredt om, hvad der rører sig på området.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At orientering fra fagchef for Sundhed og Ældre tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Fagchefen vil blandt andet orientere om:

 • Ny sekretær for Seniorrådet pr. 1. april 2020

 

 

29.21.08-G01-7-19

21. Vederlagsfri fysioterapi

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Anledning

Udvalget for Sundhed og Omsorg skal i denne sag træffe beslutning om den fremtidige organisering af vederlagsfri fysioterapi, herunder i hvilket omfang kommunen skal fungere som kommunal leverandør. Jævnfør kompetencefordelingsplanen af 2.9.2019 pkt. 1.1.22, skal beslutning om konkurrenceudsættelse endelig godkendes i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til seniorrådet:

1.At sagen drøftes med henblik på at afgive et høringssvar.

Indstilling 2. marts 2020, pkt. 15:

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At forslag om, at der oprettes et bredt kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Sundhed og Træning pr. 01.07.2020, sendes i høring.

2. At forslag om, at der opretholdes en tæt dialog med de praktiserende læger og de private fysioterapeuter med henblik på at følge udviklingen på området, sendes i høring. 

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 2. marts 2020, pkt. 15:

Udvalget indstiller til høring.

3 medlemmer ( Jan Andersen (V), Lene Nielsen (A) og Peter Muhl (A)) indstiller,

at der oprettes et bredt kommunalt tilbud som beskrevet i forslag 1. 

3 medlemmer (Niels Erik Poulsen (V), Per Laursen (V) og Helle Mølgaard (V)) indstiller,

at Mariagerfjord Kommune etablerer et bredt kommunalt tilbud i samarbejde med Mogens Samuelsen.
Kontrakten med Mogens Samuelsen som kommunal leverandør forlænges. Udgangspunktet for træning i det kommunale tilbud er holdtræning. Her kan Mariagerfjord Kommunes enhed Sundhed og Træning varetage borgere på plejecentre og kommunale botilbud, mens Mogens Samuelsen forestår behandling for øvrig målgruppe.

Alle medlemmer indstiller, at forslag om at der opretholdes en tæt dialog med de praktiserende læger og de private fysioterapeuter med henblik på at følge udviklingen på området, sendes i høring.  

Mette Binderup (A) deltog ikke sagens behandling, da hun er inhabil.

Inddragelse

Indstillingen sendes i høring ved Handicaprådet og Seniorrådet.

Sagsfremstilling

I maj 2019 modtog Økonomiudvalget og Udvalget for Sundhed og Omsorg en analyse af vederlagsfri fysioterapi i Mariagerfjord Kommune. Analysen blev udarbejdet efter anmodning fra Økonomiudvalget og fokuserede på, hvorfor udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i Mariagerfjord Kommune er høje. Analysens hovedkonklusioner var:

 

 • Der henvises generelt væsentligt flere borgere i Mariagerfjord Kommune sammenlignet med andre kommuner.
 • Der er store forskelle i, hvor stor en procentdel borgere, de praktiserende læger henviser til vederlagsfri fysioterapi.
 • Blandt de henviste borgere er over halvdelen +60 år.
 • Mange borgere får lange forløb, som strækker sig over flere år.
 • Andelen af holdbehandlinger er mindre i Mariagerfjord Kommune sammenlignet med andre.

 

Udvalget besluttede, at der skulle afholdes dialogmøder med de praktiserende læger samt de private fysioterapeuter omkring analysens indhold, førend der skulle træffes beslutning om eventuelle tiltag på området.

Dialogmøderne har nu været afholdt, og sagen præsenteres derfor igen til politisk behandling af, om der skal iværksættes nye tiltag på området. På dialogmøderne med lægerne blev det bl.a. drøftet, at flere borgere er i ordningen længere tid end nødvendigt, ligesom nogle borgere burde modtage holdtræning frem for individuel træning. Der ses endvidere en tendens til, at lægerne i stigende grad modtager undtagelsesredegørelser fra fysioterapeuterne i forhold til at forlænge henvisningerne. På dialogmødet med fysioterapeuterne blev det bl.a. drøftet, hvorvidt de mange institutioner i kommunen kunne være en medvirkende årsag til de høje udgifter på området (se vedhæftede notat). Derudover blev det drøftet, at vederlagsfri fysioterapi er en populær ordning i Mariagerfjord Kommune, hvilket gør, at der måske henvises mere til ordningen end i andre kommuner. Endeligt blev det påpeget, at dialogen mellem læger og fysioterapeuter med fordel kunne forbedres.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede notat, som bygger videre på den analyse, som blev præsenteret i maj 2019. Notatet indeholder nye bidrag til analysen, hvor der bl.a. ses på, hvor store udgifter kommunen har til vederlagsfri fysioterapi på de kommunale og regionale botilbud i kommunen. Notatet indeholder ligeledes en sammenligning med andre kommuner i forhold til den borgergruppe, som modtager vederlagsfri fysioterapi.

Derudover indeholder notatet også et oprids over, hvilke mulige tiltag der er for at etablere kommunale tilbud på området. Administrationen anbefaler, at der etableres et bredt kommunalt tilbud, som skal forankres i Sundhed og Træning i Hobro og Hadsund. Et bredt kommunalt tilbud skal sikre, at alle borgere i Mariagerfjord Kommune frit kan vælge mellem en privat og kommunal leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Et bredt kommunalt tilbud skal desuden sikre, at borgere på plejecentre og kommunale botilbud kan vælge en kommunal leverandør, som vil bestå af terapeuter, som i forvejen har sin gang på plejecentre eller på kommunale botilbud.

Det kommunale tilbud vil blive opstartet pr. 01.07.2020. Såfremt der oprettes et kommunalt tilbud, vil kontrakten med Mogens Samuelsen, som i dag forestår den kommunle vederlagsfrie fysioterapi, ophøre pr. 01.07.2020, hvor kontrakten udløber.

Udover at oprette et kommunalt tilbud anbefaler administrationen, at der fastholdes en tæt dialog med de praktiserende læger og private fysioterapeuter. Som det fremgår af notatet, skal dialogerne særligt omhandle:

 • At der sikres den rette borgerhenvisning ved nye borgere i systemet.
 • At borgere, der på nuværende tidspunkt får vederlagsfri fysioterapi, faktisk er berettiget til at få dette.
 • Fokus på, at borgere skal tilbydes holdtræning frem for individuel træning i videst muligt omfang (jf. Overenskomst for vederlagsfri fysioterapi §2 stk. 3).
 • Fokus på, at fysioterapeuterne, i samarbejde med borgeren og efter fælles målsætning, tilbyder de rette og mest effektive træningsforløb.

 

Økonomi

Anbefalingen om et bredt kommunalt tilbud sker for at sikre, at alle borgere har et frit valg mellem offentlig og private leverandører, samt særligt på plejecentre og kommunale botilbud at kunne skabe synergieffekter mellem den vederlagsfri fysioterapi og de øvrige indsatser, der allerede pågår. Anbefalingen gives ikke ud fra en forventning om, at det vil kunne nedbringe udgifterne på området. Det er dog forventningen, at der vil kunne effektiviseres i forhold til beboere på plejecentre og kommunale botilbud. Særligt ydelserne på plejecentrene er forbundet med store omkostningerne til kørsel og samt en høj andel individuelle behandlinger. Ved at oprette et kommunalt korps specialiseret til denne målgruppe, vil indsatserne forventeligt kunne koordineres med de øvrige indsatser, som foregår i dag på plejecentrene. På den baggrund bør udgifterne til denne borgergruppe kunne reduceres.

For at oprette et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Sundhed og Træning, vil det være nødvendigt at opjustere med flere terapeuter. Administrationen vil sammen med enheden Sundhed og Træning vurdere, hvor mange ekstra personaler, der skal ansættes til at varetage opgaven. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at estimere behovet for personale, da det vil afhænge af, hvor mange der vælger tilbuddet. 

Udgifterne til etablering af kommunalt tilbud afholdes indenfor det samlede budget for området.

 

27.69.40-G01-3-17

22. Fællesmøde mellem Handicaprådet og Seniorrådet

Anledning

Handicaprådet har fremsendt invitation til Seniorrådet til fællesmøde onsdag 15. april 2020 kl. 16:00.

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller:

 1. At Seniorrådet drøfter forslag til yderligere emner til mødet med Handicaprådet
 2. At tilmelding til fællesmødet sker til sekretær Tove Borup senest 30. marts 2020

Sagsfremstilling

Handicaprådet inviterer Seniorrådet til fællesmøde 15. april 2020 kl. 16:00 i mødelokale 1, Hobro Rådhus, Ndr. Kajgade 1.

Mødet forventes at vare ca. 1½ time.

Handicaprådet har følgende forslag til emner til fællesmødet:

• borgere med handicaps, der bliver ældre,

• tilgængelighed,

• pårørendesamarbejde.

Handicaprådet beder Seniorrådet sende eventuelle forslag til drøftelse til Tove Borup senest 30. marts 2020. Desuden skal tilmelding til mødet ske til Tove Borup senest 30. marts 2020.

 

27.69.40-G01-3-17

23. Orientering fra medlemmer

Sagsfremstilling

Lene Lundsgaard:

 • Der informeres fra arbejdsgrupper vedrørende Ensomhed, Pårørendesamarbejde og Sundhedsaftaler.

 

Jens Peter Ellefsen:

 • Orienterer om møde med borgmesteren og kommunaldirektøren angående seniorbofællesskaber.

 

 

27.69.40-A26-1-17

24. Årsplan Seniorrådet 2020

Anledning

Der er udarbejdet en årsplan for Seniorrådet 2020.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At eventuelle ændringer eller tilføjelser til årsplanen drøftes.
 

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at årsplanen tages med som punkt på hvert møde. Eventuelle ændringer og nye punkter tages op fra gang til gang.

 

27.69.40-G01-3-17

25. Mødested for næste møde

Anledning

Mødested for Seniorrådsmøde den 21. april 2020 aftales.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At møde den 21. april 2020 holdes på Nyt Aalborg Universitetshospital, Hadsund Landevej med oplæg om sygehusbyggeriet v/kontorchef John Stephansen.
 

Sagsfremstilling

Der er aftalt lån af mødelokale på Nyt Aalborg Universitetshospital til Seniorrådsmøde 21. april 2020. Der vil være oplæg ved John Stephansen om hospitalet og efterfølgende mulighed for at gå med op på platformen, hvorfra man kan se ud over området. Oplæg ved John Stephansen starter kl. 9:30. Seniorrådsmødet starter kl. 10:00.

Nærmere information om, hvor man mødes følger med dagsorden til mødet 21. april 2020.

 

20.00.00-P22-1-19

26. Landdistriktspolitik 2020 - høring

Anledning

Mariagerfjord Kommunes Byråd har 27. februar 2020 vedtaget at sende forslag til en ny Landdistriktspolitik samt oplæg til Landdistriktsstrategi i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked, Teknik og Miljø samt Kultur og Fritid indstiller til seniorrådet:

1. At sagen drøftes med henblik på at afgive et høringssvar.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet etablerede primo 2019 et §17.4-udvalg med fokus på Landdistrikter. Udvalgets opgave var at komme med en række konkrete anbefalinger med henblik på udarbejdelse af en ny Landdistriktspolitik for Mariagerfjord Kommune.

Oplæg og strategi har været drøftet med henblik på kvalificering af indhold i alle stående udvalg. Bemærkninger fra udvalgene kan ses i referat fra Byrådets møde d. 27. februar 2020 på kommunens hjemmeside.

Byrådet godkendte oplægget, idet Byrådet bemærker, at der ikke er afsat resurser til de nye initiativer og indsatsområder, der fremgår af planen. Realisering af disse vil derfor afhænge af om nuværende og kommende Byråd vælger at prioritere områderne i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger ved at tilføre ekstra midler til området.

Bemærkninger til oplægget til Landdistriktspolitik og strategi

Alle har mulighed for at kommentere på forslaget i offentlighedsperioden fra 4. marts 2020 til 20. marts 2020.

Bemærkninger eller kommentarer til forslaget skal sendes på mail til jelyk@mariagerfjord.dk eller med post til Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro senest 20. marts.

Souschef Jens Lykke deltager kl. 10:30 under punktets behandling.

 

27.69.40-G01-3-17

27. Dialogmøde med Formanden for Udvalget for Sundhed og Omsorg

Anledning

Seniorrådet har inviteret Formand for Udvalget for Sundhed og Omsorg Jan Andersen til dialogmøde.

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller:

 1. At der er dialog om spørgsmål vedrørende ældre
 

Sagsfremstilling

Til mødet med udvalgsformand Jan Andersen ønsker Seniorrådet blandt andet at drøfte:

 • Takstfastsættelse på plejehjem
 • Plejehjemsstruktur
 • Personalerekruttering og -normering på plejecentre

 

27.69.40-G01-3-17

28. Eventuelt

 

Lukkede dagsordenspunkter