Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. oktober 2020 kl. 16:00 i HADSUND RÅDHUS - BYRÅDSSALEN
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

68. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C).

 

20.00.00-P20-7-17

69. Præsentation af evaluering af projekt "Aktiv hele dagen"

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Mariagerfjord Kommune igangsatte sammen med DGI Nordjylland i foråret 2017 det tre årige projekt "Aktiv Hele Dagen". Projektet er nu afsluttet, og der er udarbejdet en afsluttende rapport som evaluering af projektet.

Projektet var støttet af TrygFonden.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At orientering om evaluering af projekt "Aktiv hele dagen" tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune og DGI Nordjylland har de seneste tre år med støtte fra TrygFonden arbejdet med projektet "Aktiv hele dagen".

Visionen for projektet var følgende:

Mariagerfjord Kommune vil med dette projekt undersøge og udvikle børn og unges tilknytning til foreningslivet for på denne måde at bidrage til øget folkesundhed. Vi ønsker således med projektet, at gøre flere børn foreningsaktive og udvikle en model for et bedre og mere effektivt samarbejde mellem skole, forening og andre aktører.

En del af projektets formål har været, at undersøge mulighederne for et tættere samarbejde mellem skolerne og de frivillige foreninger, i relation til den åbne skole vedtaget i forbindelse med skolereformen i 2014.

Et øget samarbejde mellem skoler og foreninger skal blandt andet have til formål, at endnu flere børn og unge bliver en del af fællesskaberne i deres fritid.

Projektet har været organiseret med en projektleder, som har været understøttet af en styregruppe samt fagenheden for Kultur og Fritid og administrationen i DGI Nordjylland.

Projektbeskrivelse mv. kan ses her:

https://www.mariagerfjord.dk/Borger/Kultur-Idrat-og-Fritid/Aktiv-Hele-Dagen

Evaluering af projektet:

Projektlederen på Aktiv Hele Dagen projektet har med baggrund i projektets aktiviteter og erfaringer udarbejdet en rapport som afslutning på projektet. Rapporten indeholder dels beskrivelser af projektets tiltag/erfaringer og herudover også en række anbefalinger til at gøre samarbejdet mellem skoler og foreninger endnu bedre i fremtiden.

Projektleder Lene Kirstine Hougaard vil på mødet gennemgå evalueringen. 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C).

 

27.30.00-K08-1-20

70. Afrapportering af tilsyn på Familie området i første halvår af 2020

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Socialtilsyn Nord har i løbet af første halvdel af 2020 ført driftsorienteret tilsyn på Ressourcecentret og Krisecentret inden for Familie området. Der gives her et overblik over socialtilsynets afrapportering.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller til Udvalget for Børn og Familie

1. At orientering om driftsorienteret tilsyn på Ressourcecentret og Krisecentret tages til efterretning

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Nord har i første halvdel af 2020 ført driftsorienteret tilsyn på Ressourcecentret i Handest og Krisecentret i Hobro. Socialtilsynet vurderer samlet set, at Ressourcecentret og Krisecentret fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

Socialtilsynet har vurderet kvaliteten ud fra Kvalitetsmodellen beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Begge tilbud har fået fine bedømmelser, der er opsummeret i det vedlagte notat.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget udtrykker stor tilfredshed med tilsynene.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C).

 

82.20.00-P20-20-15

71. Afslutning af byggeregnskab for ny daginstitution i Assens

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY.

Anledning

Det endelige byggeregnskab for den nybyggede daginstitution i Assens fremlægges nu til godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet

 1. At byggeregnskabet for den nye daginstitution i Assens godkendes
 2. At mindreforbrug på 274.000 kr. tilgår kassen

Sagsfremstilling

Den forhenværende daginsitution i Assens var nedslidt og ikke længere tidssvarende, hvorfor det blev besluttet, at der skulle bygges en ny daginstitution i Assens. Byggeprocessen startede medio 2017 og den nye daginstitution, som har fået navnet Smilehullet, var klar til indflytning i juli 2018.

Smilehullet består af henholdsvis 45 børnehavepladser og en SFO med 35 pladser.

De konstaterede mangler er udbedret, og der er gennemført 1 års eftersyn. Dermed kan regnskabet afsluttes.

Regnskab

Den samlede bevilling til byggeriet var 15.109.000 kr.

 Regnskab
Håndværkerudgifter11.659.703 kr.
Diverse udgifter1.642.007 kr.
Omkostninger1.533.682 kr.
  
Ialt14.835.393 kr.

 

Det samlede resultat for byggeriet viser et mindreforbrug på 273.607 kr., som tilgår kassen.  

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C).

 

82.20.00-P20-5-17

72. Afslutning af byggeregnskab for tilbygning af Rosenhaven

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY.

Anledning

Det endelige byggeregnskab for tilbygning til daginstitution Rosenhaven fremlægges nu til godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

 1. At byggeregnskabet for tilbygningen til Rosenhaven godkendes
 2. At mindreforbruget på 237.000 kr. tilgår kassen

Sagsfremstilling

Byrådet valgte i efteråret 2017 at flytte 20 børnehavepladser fra den nye daginstitution i Hobro nord til Rosenhaven. Der er derfor blevet opført en tilbygning på 120 m2 ved Rosenhaven.

Byggeriet begyndte medio 2018 og blev gennemført indenfor den fastlagte tidsramme.

De konstaterede mangler er udbedret og der er gennemført 1 års eftersyn. Dermed kan regnskabet afsluttes.

Regnskab

Den samlede bevilling til byggeriet var 4.360.000 kr.

  Regnskab
Håndværkerudgifter3.077.387 kr.
Diverse udgifter142.258 kr.
Omkostninger403.162 kr.
  
I alt3.622.807 kr.

 

Det samlede resultat for byggeriet viser et mindreforbrug på 737.193 kr. i forhold til den samlede bevilling.

Byrådet besluttede på byrådsmødet i december 2018 at allokere 500.000 kr. af forventede uforbrugte midler på anlægsprojektet til ombygning af specialpladser til børnehavepladser på Rosenhaven

Mindreforbrug på 237.000 kr. tilgår kassen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C).

 

82.18.00-P20-1-20

73. Nedsættelse af Bygherreudvalg

Forventet sagsgang

KF/BF

Anledning

Der skal nedsættes et bygherreudvalg for kommende anlægsprojekt omkring Havbakkeskolen og Havbakkehallen.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. at Udvalget udpeger to medlemmer til Bygherreudvalget

Sagsfremstilling

Baggrund

I forlængelse af Byrådets beslutning om at lukke Skelund-afdelingen af Havbakkeskolen med virkning fra sommeren 2019, besluttedes det samtidig af afsætte 12,5 mio. kr. til samling af skole og dagtilbud på Havbakkeskolen i Als fordelt med 0,5 mio. til foranalyse og 12 mio. kr. til anlægsprojekt

Anlægsmidlerne er afsat i 2020. Af Budget 2020 fremgår det:

”28. februar 2019 besluttede Byrådet at samle Havbakkedistriktets Dagtilbud og 0.- 9. klasse på Havbakkeskolen i Als. Beslutningen blev truffet på baggrund af en analyse, foretaget af konsulentfirmaet Brøndum og Fliess. Af analysen fremgår det, at en samling kan ske på de eksisterende kvadratmetre på skoleafdelingen i Als. Der skal indledende laves en foranalyse, som skal give bud på, hvordan afdelingen bedst indrettes, så der kan opnås synergieffekter mellem skole og dagtilbud.

Kriblebo i de nuværende rammer vil blive afviklet, hvilket vil medføre driftsbesparelser og en potentiel salgsindtægt.

Anlægssummen skal ses som et foreløbigt estimat baseret på analysen fra Brøndum og Fliess, hvorefter beløbet evt. vil blive justeret. Beløbet skal alene betragtes som vejledende og processen frem mod budget 2021 skal derfor føre til, at Byrådet har et endeligt beslutningsgrundlag inkl. økonomi. Til budget 2021 vil de afsatte 12 mio. kr. derfor blive reguleret efter hvilket anlæg, man ønsker.”

I forbindelse med forårets Corona og muligheden for at drøfte fremrykning og afklaring af anlæg, har Byrådet behandlet anlægsinvesteringen. Ud fra et ønske om at se anlægsinvesteringer og -potentialer ind i en tværgående sammenhæng, afholdte Ejendomscentret i foråret møder med repræsentanter fra Skole/Dagtilbud og med repræsentanter fra den lokale initiativgruppe ”Als i Aktion”. "Als i Aktion", repræsenterende en lang række foreninger, borgere mv., havde i 2017/18 i samarbejde med repræsentanter fra Mariagerfjord Kommune udarbejdet udviklingsplan for Als. Als er udpeget som bosætningsby i kommuneplanen. Kommunen vil i forhold til bosætningsbyer gøre en ekstra indsats for at fastholde det nuværende serviceniveau, idet byerne er udpeget til enten at have befolkningstilvækst eller potentiale for at få det.

En nedslag i udviklingsplanen var at udvikle bedre mødesteder. Mødesteder i landsbyregi er centrale og vigtigt for at favne det fællesskab, som byens udvikling ofte bygger på og er afhængig af. Ved at sammentænke mødested med skole, dagtilbud og fritidsaktiviteter er ønsket at opnå en sammenhængskraft på tværs af alder og interesser og lokalsamfund. En stærk sammenhængskraft i et lokalsamfund er vedkommende for alle.

Området

I dag ligger børnehaven KribleBo på særskilt adresse i Als. Børnehaven skal integreres i skolens bygningsmasse. Skolen, rummende 0. – 9. klasse, er bygget sammen med hallen i Als. Hallen er en selvejende institution, som danner grundlag for det lokale foreningsliv. I periferien af hallen har den lokale fodboldklub eget klubhus. På skolens matrikel ligger der en ældre pedelbolig. Stueplan i pedelboligen drives af Ungdomsskolen og rummer aktiviteter i dette regi. På 1. sal i pedelboligen er der Lokalhistorisk Arkiv.Ejendomscentret havde i forbindelse med dialogen om det kommende projekt lejlighed til at besigtige bygningsmassen, og indstillede, at projektet udvides til også at omfatte et ikke nærmere afgrænset område mellem hal og skole. Det er oplevelsen, at der er et stort, utidssvarende og usammenhængende område med ”døde” kvadratmeter fordelt på flere funktioner/rum. En retænkning af sammenhængen mellem dagtilbud/skole/fritid/mødested vil kunne understøtte/forløse et stort potentiale for at rumme intentionerne i:

 • Folkeskolelovens principper for og krav til Den Åbne Skole: Skolerne skal åbne sig over for det omgivende samfund. Det skal skolen gøre ved at arbejde sammen med lokale organisationer som for eksempel idrætsforeninger, musik- og billedskoler eller ungdomsskolen.

 

 • Den lokale sammenhængskraft og elevernes kendskab til lokalområdet. Samarbejdet mellem skolen og lokalsamfundet skal styrke den lokale sammenhængskraft. Det skal også bidrage til, at eleverne stifter bekendtskab med foreningslivet og med de muligheder, som foreningslivet og lokalområdet rummer. Samarbejdet skal planlægges så det understøtter Fælles Mål for fagene.

 

 • Samarbejdet som forpligtelse. Samarbejdet med de lokale organisationer er et lovmæssigt krav. Skolerne skal samarbejde med virksomheder, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lokalsamfundets kultur,- folkeoplysnings,- idræts- og foreningsliv og med kunst- og kulturskoler samt med de lokale fritids- og klubtilbud. De kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler har også en forpligtelse til at samarbejde med folkeskolerne. Der er således tale om en gensidig forpligtelse til at samarbejde. I forbindelse med det samarbejde, som skolen har pligt til at opsøge, kan eksterne undervisere fra for eksempel idrætsforeningen eller musikskolen også stå for undervisningen i begrænset omfang. Derudover har skolen mulighed for at samarbejde med en lang række andre aktører, det kan eksempelvis være den lokale naturvejleder.

 

 • Als’ udviklingsplan – jf. ovenfor

 

 • Landsdistriktspolitikken – overordnet generelt og konkret stærke mødesteder

 

 • Børne- og Ungepolitikken - fællesskaber og tryghed. Børn og unge oplever tryghed ved at føle sig som en del af et fællesskab. Vi arbejder for, at børn og unge oplever fællesskaber både i familien, i dagtilbud og skole, i forhold til venner og gennem gode muligheder for deltagelse i fritidsaktiviteter.

 

 • Frivillighedspolitikken. Den frivillige verden er en del af fundamentet for vores demokrati. Vi har rod i en kultur, som har skabt fællesskaber og fremdrift, og som gør det muligt sammen at løfte den udfordrende fremtid. De frivillige bidrager til et inkluderende samfund og har været med til at skabe vores velfærdssamfund. Målet med politikken er at sætte en ramme omkring borgernes muligheder for aktivt medborgerskab i forpligtende fællesskaber og at styrke samspillet mellem den frivillige verden og kommunen.

 

 • Sundhedspolitikken. I arbejdet med at løfte Mariagerfjord Kommunes sundhedspolitik fra ord til handlinger fokuseres overordnet på følgende indsatsområder:

 

- Sunde rammer (det sunde valg skal være det lette valg)

- Meningsfulde fællesskaber (positive, nære relationer)

 • Ungdomspolitikken - "Fritid – alt det sjove. Vi vil tilbyde alle unge adgang til et bredt udbud af kultur, idræts-og fritidstilbud.Vi vil sikre tilbud, der afspejler tiden og være på for- kant med udviklingen."

 

 • Kultur- fritids- og Idrætspolitikken:

 

- tilbyde adgang til fritidstilbud, der afspejler tiden

- understøtte fællesskaber

- udvikle og påskønne frivillighedssamfundet

- understøtte områdets fortælling

- sikre synlighed af eksisterende tilbud

- skabe rammer og vilkår for et sundt liv

For at sikre fremdrift og sammenhæng i projektet besluttede Byrådet at afgrænse projektet, så den videre proces med nedsættelse af bygherreudvalg, entreren med rådgiver og idegenerering og projektudvikling, kan påbegyndes. Byrådet afsatte derfor yderligere 2 mio. kr. under forudsætning af, at man lokalt også medfinaniserer projektet. Efter dialog herom har Hallen i Als som jurisk person givet tilsagn om at medfinsiere med 0,5 mio. kr.

Der er dermed lagt op til at projekt, hvor opgaven er at integrere dagtilbud på arealerne samt at skabe sammenhæng, multiaktivitet og understøtttelse af fællesskab for lokalsamfundet i døde kvadratmetre - at retænke skole og hal som et fællesskab for byen, både for 0-18 års området, men også for byen som lokalsamfund. Det er Byrådets forventning, at ungdomsskolens aktiviteter i Als tænkes ind i løsningen (jf. også ovenstående politikker om fællesskab, sammenhæng, mv). Desuden skal der findes en ny og tilfredsstillende løsning for placering af Lokalhistorisk Arkiv, så den tidligere lærerbolig kan nedrives.

Der skal sikres god inddragelse af alle parter og interesser i planlægningsprocessen, herunder arbejdsgruppen, der skal danne inspiration til bygherreudvalget. Skole, dagtilbud, bibliotek, ungdomskole, lokalhistrisk arktiv, hallen og alle foreningerne m.fl. er 24. september inviteret til indledende opstartsmøde.

Der skal nedsættes et bygherreudvalg på tværs af de to udvalg, Udvalget for Børn og Familie og Udvalget for Kultur og Fritid. Det indstilles, at bygherreudvalget består af:

 • 2 medlemmer af Udvalget for Børn og Familie
 • 2 medlemmer af Udvalget for Kultur og Fritid
 • Fagchef for Dagtilbud og Skole
 • Fagchef for Kultur og Fritid
 • Leder af Havbakke Skole og Dagtilbud
 • AMR
 • Medarbejderrepræsentant
 • Formanden for hallen i Als

 

Herudover deltager bygherrerådgiver og fritidskonsulent samt rådgiver.

Bygherreudvalget skal mødes første gang primo november i forhold til at drøfte proces og udvælge de rådgivere, der skal inviteres til at afgive tilbud på at forestå processen med at udarbejde ideoplæg. I december skal tilbud afleveres, og Bygherreudvalget skal bedømme, hvem der skal tildeles opgaven. Fra januar til og med marts 2021 skal rådgiver sammen med aktørerne udarbejde ideoplæg, som Bygherreudvalget skal behandle i april. Herefter skal der indgås aftale med projekterende rådgiver, der på baggrund af ideoplægget skal forestå brugerafklaring, projektering, licitation mv. Under forudsætning af, at tidsplanen i hovedtræk forløber som skitseret, vil forventet byggestart være primo 2022. 

Økonomi

Der er samlet afsat 15 mio. kr. til projektet, inkl. ideoplæg og rådgivning. Heraf medfinansierer Hallen i Als med 0,5 mio. kr.

Beslutning

Udvalget udpegede Svend Madsen (V) og Karen Østergaard (A).

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C).

 

17.00.00-G01-1512-20

74. Delegering af kompetence til at iværksætte nødundervisning

Forventet sagsgang

BF

Anledning

I august er der vedtaget en nødprocedurebekendtgørelse (Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger), der angiver, hvordan man skal handle, hvis man som følge af sundhedsmæssig anbefalinger, er nødt til at lukke hele eller dele af en skole eller et dagtilbud.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller til Udvalget for Børn og Familie

 1. at kompetencen til at iværksætte nødundervisning delegeres til Dagtilbuds- og Skolechefen.

Sagsfremstilling

Bekendtgørelsen beskriver, hvordan kommunalbestyrelsen som følge af foranstaltninger mod covid-19, midlertidigt kan være tvunget til at genindføre nødundervisning, hvis en skole lukkes helt eller delvist. Denne hele eller delvise nedlukning kan ske, hvis man sundhedsfagligt vurderer, at forholdsreglerne for at stoppe smittespredning kræver, at man sender alle elever eller hele klasser eller årgange hjem. I tilfælde, hvor man sender elever hjem og overgår til nødundervisning, skal det altid ske kortest muligt tid, og Børne- og Undervisningsministeriet skal underrettes, ligesom det skal fremgå af skolens hjemmeside.

Formelt er det kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at beslutte nødundervisning, men kompetencen kan delegeres, og det er ønskeligt, at kompetencen til at tage beslutninger om nødundervisning ligger hos Dagtilbuds- og Skolechefen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C).

 

00.01.00-G01-134-19

75. Orientering

Sagsfremstilling

1. Status på arbejde med ny tildelingsmodel på skoleområdet

2. Proces og tematikkerne til dialogmøder den 26. oktober (Dagtilbud) og 4. november (Skole). 

3. Orientering om evaluering af arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere og arbejdstidsaftale for pædagoger og pædagogmedhjælpere

4. Status på ny tildelingsmodel for dagtilbud

5. Årsrulleplan for Udvalget for Børn og Familie

6. KL's Børne og Unge topmøde 2021

7. Udskydelse af udarbejdelse af ny IT-strategi i et 0-18 års perspektiv til 2021

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C).

 

00.22.00-P35-7-19

76. Underskriftsark

Sagsfremstilling

Når udvalget er færdig med mødet, skal alle udvalgsmedlemmer skrive under ved at trykke på den grønne 'Godkend' knap i First Agenda.

Beslutning

Mødet sluttede kl. 18.30.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C).

 

Lukkede dagsordenspunkter