Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Økonomiudvalget den 16. september 2020 kl. 16:00 i Mødelokale 1, Ndr. Kajgade
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-8-17

226. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt. Sag 238 blev udsat.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

 

00.32.14-G01-1-20

227. Indberettet likviditet 2. kvartal 2020

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til reglerne for Budget- og regnskabssystemer for kommuner skal der hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Likviditetsoversigten skal som minimum indeholder oplysninger om kommunens likviditet det seneste år. Oversigten ledsages af forklarende bemærkninger og forelægges byrådets medlemmer.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet

1. At likviditetsindberetning tages til efterretning

Sagsfremstilling

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens likvide konti, dvs. nettoindeståender på bankkonti, kontant- og obligationsbeholdninger samt beholdning af indskudsbeviser.

Deponerede midler indgår ikke i opgørelsen. De deponerede midler udgør 38,9 mio. kr. ultimo marts 2020. Midlerne er relateret til salget af selskabet HMN naturgas, og frigives fra depot ligeligt over en periode på 10 år. I takt med at midlerne frigives, øges den gennemsnitlige likvide beholdning tilsvarende.

Likviditeten ultimo juni 2020 er 201 mio. kr. Det er en stigning på 11 mio. kr. i forhold til sidste kvartalsindberetning ultimo marts 2020.

Tabel 1 viser udvikllingen i månedlig ultimolikviditet efter kassekreditreglen samt månedens likviditetstræk/likviditetsforøgelse for perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2020.

Tabel 1. Likviditetsudvikling

Dato (mio. kr.)Ændring i likvid beholdning1Gennemsnits-likviditet
31-01-201965,4114
28-02-201932,2111
31-03-2019-11,5110
30-04-2019-32,6113
31-05-201946,7115
30-06-2019-6,9120
31-07-201920,7127
31-08-20198,2134
30-09-2019-29,7142
31-10-201919,4150
30-11-2019-12,2157
31-12-2019-17,9166
31-01-202029,8174
29-02-202068,9183
31-03-2020-54,8190
30-04-2020-16,6194
31-05-2020-17,8198
30-06-20204,6201
1) (blank)/- angiver likviditetsforøgelse/likviditetstræk

 

Likviditeten efter kassekreditreglen har i perioden været støt stigende. Det skal ses i sammenhæng med en samlet likviditetsforøgelse i 2019 på 81,9 mio. kr. jf. Regnskab 2019.

Baseret på det aktuelle budget 2020 (Korrigeret budget 2020) forventes en ultimolikviditet 2020 i omegnen af 240 mio. kr. Det er en stigning på 5 mio. kr. i forhold til sidste kvartalsindberetning, hvor forventningen til ultimolikviditeten 2020 var 235 mio. kr.

Stigningen i forventet ultimolikviditet skal ses i sammenhæng med håndtering af Covid-19 situationen, idet der i forbindelse med midtvejsreguleringen blev indarbejdet merudgifter relateret hertil i størrelsesordenen 58 mio. kr. - noget mindre end den samlede kompensation fra staten, idet midtvejsreguleringen samlet set indebar nettomindreudgifter på 9,6 mio. kr. jf. byrådsbeslutning af 27 august 2020, pkt. 122.

Det er forudsat, at merudgifterne relateret til Covid-19 vil udgør 58 mio. kr., svarende til det i midtvejsvurderingen forudsatte niveau. Forbrugsmønstret ultimo august indikerer imidlertid, at merudgifterne afledt af Covid-19 kan ende med at være en smule mindre. I såfald vil likviditeten ultimo 2020 øges tilsvarende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

 

00.01.00-P35-10-20

228. Årsrulleplan for Økonomiudvalget

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Økonomiudvalget har fremsat ønske om udarbejdelse af årsplan for udvalgets arbejde. Der fremlægges her forslag til årsrulleplan.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. At årsrulleplanerne godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har fremsat ønske om udarbejdelse af årsplan for udvalgets arbejde.

Der fremlægges her forslag til årsrulleplan for Økonomiudvalget for anden halvdel af 2020 og for hele 2021.

Årsrulleplanen udarbejdes én gang om året med beskrivelse af kommende års kendte sager. Den behandles i december som orienteringssag. Hvis der er væsentlige ændringer i løbet af året, vil planen igen blive dagsordenssat. Planen vil fremgå løbende på Økonomiudvalgets dagsorden som bilag til 'Orienteringssager'.

Da årsrulleplanen for 2021 allerede er udarbejdet på nuværende tidspunkt, er den vedlagt dagsordenspunktet og vil fremgå af Økonomiudvalgets dagsorden fremefter.

Beslutning

Godkendt.

 

00.01.00-P21-1-20

229. Bemyndigelse til underskrift af skøder m.v.

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I forlængelse af ansættelse af Velfærdsdirektør Søren Aalund pr. 1. oktober 2020 skal Byrådet behandle bemyndigelse af underskrift af dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

 1. At Velfærdsdirektør Søren Aalund bemyndiges til at underskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom med virkning fra 1. oktober 2020.

Sagsfremstilling

Jf. Lov om kommuners styrelse, § 32, skal den, som skal underskrive dokumenter sammen med borgmesteren (eller 1. eller 2. viceborgmester), have en personlig meddelt beføjelse dertil fra Byrådet.

Følgende ansatte er bemyndiget til, sammen med borgmesteren (eller 1. eller 2. viceborgmester) at underskrive dokumenter:

 • Kommunaldirektør Anne Velling Christiansen (både dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom samt optagelse af lån og pådragelse af garantiforpligtelser)
 • Direktør Kim Jakobsen (både dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser)
 • Direktør Torben Ladefoged (både dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og garantiforpligtelser)
 • Jurist Sanne Kyndi Skovmose, Teknik og Byg (dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom)

 

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

81.00.00-G01-36-20

230. Ligestillingsredegørelse 2020

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Ligestillingsredegørelse 2020 fremsendes til orientering forud for godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. At ligestillingsredegørelse 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens §5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelse i 2020. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020. Byrådet skal efter ligestillingsloven vedtage kommunernes ligestillingsredegørelse. Ligestillingsredegørelsen er indberettet med forbehold for byrådets godkendelse.

Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

• At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige

• At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører

• At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Spørgsmålene omhandler henholdsvis:

• Personaleområdet

• Kommunens kerneydelser generelt

• Særligt tema om kommunens kerneydelser indenfor beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande.

Ligestillingsredegørelsen for Mariagerfjord Kommune for 2020 er vedlagt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

02.00.06-Ø00-1-20

231. Byggesagsgebyrer 2021

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Byrådet skal fastsætte byggesagsgebyret for 2021 og godkende grundlaget for opkrævningen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der fastsættes en takst for byggesagsgebyr for 2021.

2. At instruksen godkendes som grundlag for opkrævning af byggesagsgebyr.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. september 2020, pkt. 175:

Ad 1: Udvalget indstiller, at Taksten for byggesagsgebyr for 2021 fastlægges efter model 1: fastholdelse af nuværende timepris og dermed 410 kr. pr. time.

Ad 2: Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte timeprisen for byggesagsbehandlingen i Mariagerfjord Kommune for 2021. Det er op til Byrådet at fastlægge gebyrniveauet, men gebyrindtægterne må ikke overstige de faktiske udgifter i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Med udgangspunkt i tallene fra 2020 kan der faktureres for ca. 22% af tiden i byggesagsteamet. Årsagen til, at ikke en større del kan faktureres, er hovedsageligt, at størstedelen af byggesagsbehandlingen indbefatter arbejde, som det ikke er muligt at opkræve timebetaling for (dispensationer fra lokalplaner og bygge- og beskyttelseslinier samt landzonetilladelser). Fordelen ved, at byggesagsbehandlerne også varetager disse arbejdsopgaver, er, at sagsbehandlingen er væsentlig hurtigere og mere fleksibel, da sagen ikke skal afvente sagsbehandling i andre afdelinger.

Desuden har Udvalget for Teknik og Miljø tidligere besluttet, at der ikke skal opkræves gebyr for de indledende, generelle drøftelser med bygherre, som der ofte er i opstartsfasen i en byggessag.

Byggesagsgebyr 2020

Byrådet valgte i forbindelse med Budget 2020 at fastsætte byggesagsgebyret til 404 kr. i timen. Dette har i de første otte måneder af 2020 givet en indtægt på ca. 560.000 kr., og direkte fremskrevet giver det en anslået samlet indtægt i 2020 på ca. 840.000 kr. Dermed bliver indtægterne ca. 10.000 kr. mindre end det beløb på ca. 850.000 kr, som forvaltningen anslog i forbindelse med fastlæggelsen af byggesagsgebyret i budget 2020 men ca. 32.000 kr. højere en den budgetterede indtægt på 818.000 kr. Den samlede indtægt kan dog forventes at blive højere end 840.000 kr. da antallet af byggesagsbehandlere udvides og bidrager med yderligere ca.0,75 årsværk resten af 2020. Det er dog ikke muligt at anslå, hvor meget indtægten øges, da de nye byggesagsbehandlere skal igennem en mere eller mindre omfattende oplæring, og derfor ikke vil bidrage fuldt ud til byggesagsbehandlingen.

Byggesagsgebyr 2021

Fagenheden Teknik og Byg har skitseret oplæg til fire forskellige gebyrmodeller. Forudsætningerne for beregningerne i modellerne er erfaringstal for de første otte måneder i 2020.

Model 1 - Fastholdelse af nuværende timepris:

Fastholdes byggesagsgebyret på nuværende niveau, vil det give en timepris på 410 kr. pr. time (indeksreguleret), hvilket giver en anslået samlet indtægt i 2021 på ca. 1.180.000 kr.

Model 2 - Fastholdelse af budgettet:

I forslag til Budget 2020 er der budgetteret med en samlet indtægt på 818.000 kr. Med en fastholdelse af budgettet kan byggesagsgebyret sænkes til 263 kr. pr. time.

Model 3 - Fuld timebetaling:

Fastlægges et byggesagsgebyr med fuld dækning for de faktiske udgifter skal timeprisen hæves til 471 kr. pr. time, hvilket giver en anslået samlet indtægt i 2021 på ca. 1.470.000 kr.

Model 4 - Gratis byggesagsbehandling:

Endelig er der mulighed for at afskaffe byggesagsgebyret og lade det blive helt skattefinansieret.

Det skal bemærkes, at de forholdsvis store udsving i forhold til tallene for budget 2020 skyldes, at der forventes en opnormering på to byggesagsbehandlere. Det betyder, at der bliver markant flere fakturerbare timer, og dermed kan den samlede årlig indtægt enten blive tilsvarende større eller timeprisen tilsvarende mindre alt efter, hvor stor en samlet indtægt der ønskes for 2021.

Byggesagsgebyrer i andre kommuner i Nordjylland 2020

KommuneTimepris
Aalborg490
Brønderslev848
Frederikshavn600
Hjørring553
Jammerbugt650
Læsø600
Morsø550
Rebild1062 (*)
ThistedGratis (**)
Vesthimmerland545
Mariagerfjord404

(*) Fast gebyr pr. sag uanset timeforbrug

(**)Har gebyr på 547 kr/time for lovliggørende byggesagsbehandling

Instruks for tidsregistrering i byggesager

Som grundlag for, hvordan byggesagsgebyret opkræves, skal der vedtages en instruks. Fagenheden anbefaler, at hidtidige "Instruks for tidsregisrering i byggesager" godkendes som grundlag for opkrævningen i 2021. Overordnet betyder det, at alle typer af byggerier og alle faser af byggesagsbehandlingen udløser et timebetalt gebyr.

Undtaget fra gebyr er tilbuddet om en kort, indledende dialog mellem ansøger og byggesagsbehandler.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller indstillngen fra Udvalget for Teknik og Miljø til godkendelse.

 

13.05.12-S55-1-20

232. Nordjyllands Trafikselskab - Budgetforslag 2021

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fremsendt regnskabet 2019 og budgetforslag for 2021 til høring hos Regionen og kommunerne. Byrådet bedes tage stilling til, om budgetforslaget fra NT kan godkendes

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller at Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler Byrådet

1. At regnskabet 2019 fra NT tages til efterretning

2. At budgetforslaget 2021 fra NT tages til efterretning og indarbejdes i kommunens budget for 2021.

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. august 2020, pkt. 162:

Ad 1.  Taget til efterretning.

Ad 2. Indledningsvist blev gjort opmærksom på at der administrativt vurderes at være usikkerheder i det af NT fremsendte budget, ligesom der blev gjort opmærksom på, at NT i sit budget indregner alle skyldige feriepenge i én omgang i stedet for at gøre det over en årrække.

Taget til efterretning idet udvalget beder administrationen følge op på de oplyste usikkerheder og samtidig beder om at få afklaret spørgsmålet omkring feriepengeindregningen inden budgettet i sin endelige form indregnes i kommunens budget.

Sagsfremstilling

NT’s bestyrelse har drøftet principper og forudsætninger for budgetoplægget for 2021 og godkendt budgettet på NT’s bestyrelsesmøde den 19. juni 2020 og budgettet sendes til høring hos ejerne af NT – de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Høringsfristen er den 30. september 2020 og det endelige budget for 2021 godkendes på NT’s bestyrelsesmøde den 30. oktober 2020.

Kommunale og regionale justeringer til eget serviceniveau som resulterende i justerede lokale budgetter vil dog kunne indmeldes til NT frem til 30. oktober 2020.

De centrale forudsætninger som budgettet er udarbejdet ud fra er følgende

Takster

En samlet takststigning på 1,1 %, som er lidt lavere end den almindelige pris- og lønudvikling jf. lov om trafikselskaber. KL's pris- og lønskøn for 2021 på 2,5%.

Prisreguleringer

Prisreguleringer i gældende kontrakter er indarbejdet, herudover er der på udgiftssiden kun foretaget prisfremskrivninger på lønudgifter og samarbejdsaftaler iht. den generelle pris- og lønudvikling.

Effekten af de øvrige fravalgte prisfremskrivninger på øvrige udgiftsposter kan sidestilles med effektiviseringstiltag på knap 1,5 mio kr.

COVID kompensation

Der er for 2020 indgået aftale om direkte kompensationer til trafikselskaberne til dækning af merudgifter og fald i passagerindtægter.

For at synliggøre den forventede effekt af COVID-19 er der også i 2021 indregnet konsekvenser samt en forventet kompensation svarende til de estimerede merudgifter og forsat manglende passagerindtægter. 

COVID effekt på passagerindtægterne er gennemsnitligt vurderet til index 89

Ny Ferielov

Den 1. september 2020 træder en ny ferielovgivning i kraft. Den forventede påvirkning af NT’s økonomi har administrationen estimeret til 7,2 mio. kr. i 2020-priser på baggrund af udmeldinger fra KL om regler for beregning af forpligtigelsen

Resultatet

Underskudet 2019 på 0,5 mio kr. medfører en efterbetaling for Mariagerfjord kommune som indregnes i budget 2021

Intern IT

En mindre stigning i nyindkøb, samt merudgifter til tilretninger i eksisterende løsninger. Som bilag kan ses Mariagerfjord Kommunes nuværende budget til regional- og lokalruter holdt op i mod NT's budget forslag.

Afregningsprincippet for over/ underskud er ændret fra, først at blive indregnet efter 2 år, til at finde sted det efterfølgende år.

Deraf det store interne overskud i 2019 i forhold til budgetteret.

I forhold til Mariagerfjord kommunes nuværende budget til kollektiv trafik, forventes i forhold til NT’s budget et overskud 2020 på ca. 1,5 mio. kr., under forudsætning af, at overskudet

2020 overføres til 2021 og at forudsætningerne i NT's budget holder, mangler der 1. mio.kr. på budget 2021 og 2 mio.kr. 2022 og 1 mio.kr. igen i 2023

 

Beslutning

Taget til efterretning.

 

06.00.00-P17-1-19

233. Vandråd for Mariager Fjord – Mariagerfjord Kommunes høringssvar til Staten

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Med lov om vandplanlægning skal landets kommuner, under inddragelse af vandråd for hvert hovedopland, udarbejde forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene for perioden 2021-2027 (tredje vandplanperiode) med henblik på opfyldelse af miljømål fastsat i statens Vandområdeplan. Kommunerne skal desuden bidrage med oplysninger til den miljørapport, som miljøministeren skal udarbejde. Byrådet skal tage stilling til, om opgaverne kan tiltrædes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Mariagerfjord Kommune tiltræder Vandrådet for Mariager Fjords forslag til vandområdeplanernes indsatsprogram for vandløb (obligatorisk opgave 1).

2. At Mariagerfjord Kommune tiltræder Vandrådet for Mariager Fjords forslag til ”øvrige indsatser” (frivillig opgave 2).

3. At Mariagerfjord Kommune tiltræder Vandrådets bidrag til miljøvurdering af indsatsprogrammet (opgave 3).

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. september 2020, pkt. 183:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Fagenheden Natur og Miljø har udsendt ca. 250 høringsbreve til lodsejere til de vandløbsstrækninger, som er omfattet af obligatoriske indsatser. Brevet beskriver hvilke tiltag der kan komme på tale, hvordan lodsejere vil blive inddraget i prosessen, oplyser om mulighed for at få erstatning og giver lodsejere mulighed for at bidrage med relevante oplysninger og lokal viden.

Fagenheden har modtaget henvendelser fra 20 lodsejere. Der er langt flest neutrale/positive henvendelser og kun få negative. Alle bemærkninger er samlet i et høringsnotat i bilag 1. Henvendelserne har ikke givet Vandrådet anledning til ændringer i det foreslåede indsatsprogram.

Lodsejerne vil igen blive inddraget i forbindelse med implementering af indsatserne, hvor der vil blive gennemført forundersøgelser og konsekvensvurderinger af eventuelle påvirkninger, ligesom projekterne ved realisering vil være omfattet af lovgivningens normale bestemmelser om offentlighed og klagemuligheder.  

De enkelte projekter vil ved realisering ud fra princippet om omkostningseffektivitet blive tilpasset, så eventuelle påvirkninger begrænses mest muligt. Ved dokumenterede tab og gener, kan lodsejere opnå kompensation efter gældende regler.

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte den 11. november 2019 pkt. 181 Oprettelse af vandråd for Mariager Fjord 2019. Mariagerfjord Kommune har ydet sekretariatsbistand til rådet, og Byrådsmedlem Jens Riise Dalgaard og Erik Kirkegaard Mikkelsen er udpeget af TM til at deltage i Vandrådets møder.

Vandrådene og kommunerne kommer med forslag til, hvilke virkemidler der skal anvendes i de vandløb, der er i risiko for ikke at opfylde miljømålet. Der er for hvert hovedvandopland fastlagt en økonomisk ramme samt et minimumskrav til omfanget af den foreslåede indsats (opgave 1). Dertil kommer muligheden for at foreslå øvrige indsatser (frivillig opgave 2). Vandrådet for Mariager Fjord har i perioden januar – juni afholdt en række møder. Sideløbende er berørte lodsejere blevet inddraget, jf. ovenstående. Den 16. juni er Vandrådet blevet enig om et fælles forslag til indsatsprogram til byrådene i oplandet til Mariager Fjord, se skema og kort i bilag 2.

Opgave 1 - Obligatoriske indsatser:

Den økonomiske ramme for indsatsprogrammet i oplandet til Mariager Fjord er 5,9 mio. kr. Det endelige forslag til program for vandløbsindsatser for perioden 2021-2027 indeholder forslag til indsatser, der vil medføre målopfyldelse for 25,8 km vandløb og fjernelse af 19 spærringer, se skema og kort bilag 2. Ialt 4 indsatser (spærringer) er beliggende i Randers Kommune, og er medtaget efter aftale. Der er foreslået flere indsatser inden for den afsatte økonomiske ramme, end Miljøstyrelsens forventede minimumsindsats foreskriver. Det skyldes hovedsageligt, at der i høj grad er anvendt billige og omkostningseffektive virkemidler.

Indstilling opgave 1: 25,8 km vandløbsrestaurering og 19 spærringer fjernes.

Opgave 2 – Øvrige indsatser:

Vandrådet kan (frivilligt) som en særlig kategori af øvrige indsatser foreslå brug af virkemidlerne: miniådale, dobbeltprofil og restaurering af hele ådale. Det er under teknisk afklaring, hvorvidt der kan etableres en særskilt tilskudsordning til virkemidler.

Indstilling opgave 2: I Mariagerfjord Kommune i oplandet til Limfjorden er der forslået en ådals-indsats i 12,4 km vandløb og en spærring der skal fjernes, se skema og kort i bilag 2.

Opgave 3 - Bidrag til miljørapport

Kommunerne skal bidrage til den miljørapport, som Miljøstyrelsen skal udarbejde for indsatsprogrammet. Som anbefalet af Miljøstyrelsen er der taget udgangspunkt i at beskrive de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet for de virkemidler, der indgår i forslaget.  

Indstilling opgave 3: Sekretariatet har med input fra Vandrådets medlemmer skrevet et bidrag til miljøvurdering af indsatsprogrammet, se bilag 3.

Mindretalsudtalelse
Landbrug & Fødevares repræsentant Henrik Dalgaard har sendt en tekst til Vandrådet. Teksten udtrykker en opfattelse af, at kommunerne forsømmer at oplyse om projekternes afvandingsmæssige konsekvenser og om muligheden for at få erstatning, og det kritiseres at erstatning og klimatilpasning ikke indgår i Vandrådets arbejde. Teksten har været drøftet i Vandrådet og er vedlagt som en mindretalsudtalelse, se bilag 4.

Økonomi

Som udgangspunkt er der fuld statslig finansiering. Det forventes, at kommunerne som i 1. og 2. planperiode skal søge staten om finansiering af de enkelte vandløbsindsatser.  

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

06.00.00-P17-1-19

234. Vandråd for Limfjorden – Mariagerfjord Kommunes høringssvar til Staten

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Med lov om vandplanlægning skal landets kommuner, under inddragelse af vandråd for hvert hovedopland, udarbejde forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene for perioden 2021-2027 (3. vandplanperiode) med henblik på opfyldelse af miljømål fastsat i statens Vandområdeplan. Kommunerne skal desuden bidrage med oplysninger til den miljørapport (SMV), som miljøministeren skal udarbejde.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Mariagerfjord Kommune tiltræder Vandrådet for Limfjordens forslag til vandområdeplanernes indsatsprogram (obligatorisk opgave 1) indenfor kommunegrænsen i oplandet til Limfjorden.

2. At Mariagerfjord Kommune tiltræder Vandrådet for Limfjordens forslag til ”øvrige indsatser” (frivillig opgave 2) indenfor kommunegrænsen i oplandet til Limfjorden.

3. At Mariagerfjord Kommune tiltræder Vandrådet for Limfjordens bidrag til miljøvurdering af indsatsprogrammet.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. september 2020, pkt. 184:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Det har ikke fra sekretariatetsside indgået i processen at inddrage evt. berørte lodsejere i oplandskommunerne. Dog har dele af forslaget til indsatsprogram i den del af Limfjordsoplandet, som ligger i Mariagerfjord Kommune, været vendt med Rådet for Lokalforandring, som er forankret omkring jordfordelingsprojektet ved Glenstrup Sø. En af de foreslåede indsatser er heraf opstået som et ønske fra et medlem.

Lodsejerne vil blive inddraget i forbindelse med implementering af indsatserne, hvor der vil blive gennemført forundersøgelser og konsekvensvurderinger af eventuelle påvirkninger, ligesom projekterne ved realisering vil være omfattet af lovgivningens normale bestemmelser om offentlighed og klagemuligheder.  

De enkelte projekter vil ved realisering ud fra princippet om omkostningseffektivitet blive tilpasset, så eventuelle påvirkninger begrænses mest muligt. Ved dokumenterede tab og gener, kan lodsejere opnå kompensation efter gældende regler.

Sagsfremstilling

Aalborg Kommune er udpeget som sekretariatskommune for de 18 kommuner i oplandet til Limfjorden. Sekretariatsopgaven er udført af Limfjordsrådets sekretariat. Sekretariatet har nedsat et vandråd for Limfjordsoplandet og en teknikergruppe med repræsentanter fra oplandskommunerne.

Vandråd for Mariagerfjord har bidraget som lokale arbejdsgrupper for den del af Limfjordsoplandet, der er beliggende i Mariagerfjord Kommune. Vandrådet blevet enig om et fælles forslag til indsatsprogram for den del af Limfjordsoplandet, der ligger i Mariagerfjord Kommune, se skema og kort i bilag 1. Forslaget er koordineret med Viborg og Rebild Kommuner, idet nogle af indsatser foregår i grænsevandløb.

Opgave 1 - Obligatoriske indsatser:

Den økonomiske ramme for indsatsprogrammet i den del af Limfjordsoplandet, som ligger i Mariagerfjord Kommune er cirka 2,8 mio. kr. udfa en samlet ramme for hele oplandet på 74.781.000 mio. kr. Det endelige forslag til program for vandløbsindsatser for perioden 2021-2027 indeholder forslag til indsatser, der vil medføre målopfyldelse for 8,4 km vandløb og fjernelse af 5 spærringer, se skema og kort i bilag 1.

Der er foreslået indsatser for cirka 3.066.000 mio.kr. af hensyn til den samlede målopfyldelse for hele oplandet.

Indstilling opgave 1: 8,4 km vandløbsrestaurering og 5 spærringer fjernes.

Opgave 2 – Øvrige indsatser:

Vandrådet kan (frivilligt) som en særlig kategori af øvrige indsatser foreslå brug af virkemidlerne: miniådale, dobbeltprofil og restaurering af hele ådale. Det er under teknisk afklaring, hvorvidt der kan etableres en særskilt tilskudsordning til virkemidler.

Indstilling opgave 2: I Mariagerfjord Kommune i oplandet til Limfjorden er der forslået en ådals-indsats i 1,7 km vandløb og en spærring der skal fjernes, se skema og kort i bilag 1.

Opgave 3 - Bidrag til miljørapport

Kommunerne skal bidrage til den miljørapport, som Miljøstyrelsen skal udarbejde for indsatsprogrammet. Limfjordssekretariatet har udarbejdet et forslag, som har været forelagt oplandskommunerne. Som anbefalet af Miljøstyrelsen er der taget udgangspunkt i at beskrive de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet for de virkemidler, der indgår i forslaget.  

Indstilling opgave 3: Limfjordssekretariatets bidrag til miljøvurdering af indsatsprogrammet for hele Limfjordsoplandet, se bilag 2.

Økonomi

Som udgangspunkt er der fuld statslig finansiering. Det forventes, at kommunerne som i 1. og 2. planperiode skal søge staten om finansiering af de enkelte vandløbsindsatser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

06.00.00-P17-1-19

235. Vandråd for nordlige Kattegat og Skagerrak – Mariagerfjord Kommunes høringssvar til Staten

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Med lov om vandplanlægning skal landets kommuner, under inddragelse af vandråd for hvert hovedopland, udarbejde forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene for perioden 2021-2027 (3. vandplanperiode) med henblik på opfyldelse af miljømål fastsat i statens Vandområdeplan. Kommunerne skal desuden bidrage med oplysninger til den miljørapport (SMV), som miljøministeren skal udarbejde.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Mariagerfjord Kommune tiltræder Vandråd for Nordlige Kattegat og Skagerraks forslag til vandområdeplanernes indsatsprogram (obligatorisk opgave 1) indenfor kommunegrænsen i oplandet til Kattegat.

2. At Mariagerfjord Kommune tiltræder Vandråd for Nordlige Kattegat og Skagerraks bidrag til miljøvurdering af indsatsprogrammet (opgave 3).

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. september 2020, pkt. 185:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen  (V) og Per Kragelund (V).

Inddragelse

Det har ikke indgået i processen at inddrage evt. berørte lodsejere i oplandskommunerne.

Lodsejerne vil blive inddraget i forbindelse med implementering af indsatserne, hvor der vil blive gennemført forundersøgelser og konsekvensvurderinger af eventuelle påvirkninger, ligesom projekterne ved realisering vil være omfattet af lovgivningens normale bestemmelser om offentlighed og klagemuligheder.  

De enkelte projekter vil ved realisering ud fra princippet om omkostningseffektivitet blive tilpasset, så eventuelle påvirkninger begrænses mest muligt. Ved dokumenterede tab og gener, kan lodsejere opnå kompensation efter gældende regler.

Sagsfremstilling

Hjørring Kommune er udpeget som sekretariatskommune for de 10 kommuner i oplandet til Nordlige Kattegat og Skagerrak. Sekretariatet har nedsat et vandråd for Nordlige Kattegat og Skagerrak og en teknikergruppe med repræsentanter fra oplandskommunerne.

Vandråd for Mariagerfjord har bidraget som lokale arbejdsgrupper for den del af Kattegatoplandet, der er beliggende i Mariagerfjord Kommune.

Opgave 1 - Forslag til indsatsprogram i oplandet til det Nordlige Kattegat og Skagerak:

Den samlede økonomiske ramme for indsatsprogrammet i hele oplandet til Nordlige Kattegat og Skagerak er på 34,3 mio. kr. Det endelige forslag til program for vandløbsindsatser for perioden 2021-2027 indeholder forslag til indsatser, der vil medføre målopfyldelse for 302 km vandløb og sanering af 73 spærringer.

Kommunalbestyrelsen for hver enkelt kommune skal kun godkende den del af indsatsprogrammet, der er foreslået for egen kommune. I den del af oplandet som ligger i Mariagerfjord Kommune er der forslået vandløbsretaurering for 711.139 kr. (se bilag 1).

Vandrådet kan (frivilligt) som en særlig kategori af øvrige indsatser foreslå brug af virkemidlerne: miniådale, dobbeltprofil og restaurering af hele ådale. Der er ikke meldt sådanne ”øvrige indsatser” ind under opgave 2 i Mariagerfjord Kommunes opland til Nordlige Kattegat og Skagerrak.

Vandrådet for Nordlige Kattegat og Skagerrak har ønsket at supplere det samlede indsatsprogram med en skriftelig indstilling (se bilag 2).

Indstilling opgave 1: 9,4 km vandløbsrestaurering (bilag 1).

Opgave 3 - Bidrag til miljørapport (SMV) 

Kommunerne skal bidrage til den miljørapport, som Miljøstyrelsen skal udarbejde. Sekretariatet har udarbejdet et forslag til miljørapport for hovedoplandet. Som anbefalet af Miljøstyrelsen er der taget udgangspunkt i at beskrive de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet for de virkemidler, der indgår i forslaget (se bilag 3).  

Indstilling opgave 3: Vandrådets bidrag til miljøvurdering af indsatsprogrammet for hele oplandet til det Nordlige Kattegat og Skagerrak.

Økonomi

Som udgangspunkt er der fuld statslig finansiering. Det forventes, at kommunerne som i 1. og 2. planperiode skal søge staten om finansiering af de enkelte vandløbsindsatser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.16.00-P20-2-20

236. Ressourcer til DK2020 - klima, energi og bæredygtighed

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø indstillede på møde 10. august overfor Byrådet, at Mariagerfjord Kommune tilkendegiver sin positive holdning til KL's DK 2020-projekt med deltagelse i anden runde i 2021. Fagenheden Natur og Miljø har på denne baggrund udarbejdet en redegørelse for ressourcebehov til at deltage i DK 2020-projektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der tages stilling til redegørelse for ressourcebehov til DK2020-projektet.

Udvalget for Teknik og Miljø, 7. september 2020, pkt. 186:

Udvalget konstaterer, at videre deltagelse i DK2020 fordrer yderligere ressourcer, hvorfor udvalget indstiller, at spørgsmålet adresseres i den igangværende budgetproces for kommende år.

Fraværende: Niels Erik Poulsen  (V) og Per Kragelund (V).

Sagsfremstilling

Fagenheden Natur og Miljø har udarbejdet en redegørelse for ressourcebehov til at deltage i DK 2020-projektet. Redegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i værktøjet Climate Action Planning Framework (CAPF), der beskriver opgaven og på baggrund af dialog med andre kommuner, der har deltaget i DK2020 forprojekt.

DK2020-projektet er fremsendt til de nordjyske kommuner af Kommunerne Landsforening (KL) og kommunekredsen KKR Nordjylland med en anbefaling af, at de nordjyske kommuner deltager i projektet. KL har i juni 2020 indgået et 3-årigt partnerskab med Realdania og de fem regioner om projektet, som kaldes ”DK2020 – for hele Danmark”. Forud for dette har 20 kommuner deltaget i et pilotprojekt for DK2020, herunder Jammerbugt og Frederikshavn kommuner. Med DK2020 inviteres alle landets kommuner til at deltage i et projektforløb, der understøtter den enkelte kommune i at udarbejde en klimaplan efter samme metode, som bruges af nogle af de største byer i verden - C40-byerne.

KL oplyser, at klimaplanen skal sikre, at den enkelte kommune er modstandsdygtig over for klimaforandringer med klimatilpasning - og kan vise vejen mod netto-nul udledning af drivhusgasser i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger. Et afgørende element for deltagelse i DK2020 er, at arbejdet med den enkelte kommunes klimaplan er forankret politisk.

  

Den fælles DK2020-metode stiller krav om, at klimaplanen skal udarbejdes for hele kommunens geografi for at leve op til CAPF-standarden, ligesom klimaplanen skal:

 • Definere hvordan kommunen kan opnå netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050, inkl. ambitiøse reduktionsdelmål for fx 2030.
 • Demonstrere, hvordan kommunen kan tilpasses til de forventede klimaforandringer på både kort og langt sigt i form af fx øgede nedbørsmængder eller stigende vandstand.
 • Opgøre de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som implementering af planen forventes at medføre.
 • Beskrive, hvordan planen kan implementeres ved hjælp af kommunens politiske, lovgivningsmæssige og administrative strukturer og beføjelser og samarbejder med relevante partnere.

 

Den klimafaglige vejledning og indføring i metoden sker via fælleskommunal/regional projektenhed i hver KKR-geografi, og understøttes fagligt af klimanetværket C40 og den grønne tænketank CONCITO. Forankringen af den tværkommunale opgave afklares i KKR Nordjylland.

Ud over den tværgående organisering skal hver kommune afsætte de fornødne ressourcer til at udføre arbejde med at udarbejde klimaplanen. Det omfatter at indsamle data, lave beregninger, involvere de mange interessenter i dialog, udarbejde rapporten efter CAPF-metoden og udvælge og igangsætte indsatser i en efterfølgende proces.

Redegørelse for ressourcebehov i Mariagerfjord til DK 2020

De nuværende ressourcer afsat til klima, energi og bæredygtighed er på 1,5 årsværk og 50.000 kr. pr. år. Disse ressourcer er allerede fuldt disponeret til opgaver som varmeplanlægning og overskudsvarme, strategisk energiplanlægning i Mariagerfjord og Nordjylland med omstilling til vedvarende energi, opgaver i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE), Cemtec-samarbejde og projekter, borgerinddragelse ved opstilling af energianlæg (vind, sol, biogas, brint), CO2-regnskab, klimakommune, Agenda 21 og bæredygtighed og koordinering af klimatilpasning. Disse opgaver lægger fuldt beslag på de tilstedeværende ressourcer.  

Når der i 2021 er udarbejdet en strategisk energiplan for Nordjylland og sideløbende opdatering af indsatser i Mariagerfjord, vil dette danne grundlag for indsatserne omkring energi – og til dels transport - i forhold til DK2020. De øvrige indsatser under DK2020 med klimatilpasning vil kræve ekstra medarbejderressourcer og tilkøb af faglig bistand til eksempelvis data og beregninger, kortlægninger og risikovurderinger. Der er tale om nye opgaver som reduktion af drivhusgasser fra husdyr og arealanvendelse, i vareforbrug, industri og affaldshåndtering og udarbejdelse af en rapport efter CAPF-metoden med inddragelse af interessenter 

En vigtig del af DK2020 er klimatilpasning. Et øget fokus på klimatilpasning vil kræve yderligere ressourcer, som vi ser bliver mere og mere nødvendigt, efterhånden som konsekvenserne af klimaforandringerne viser sig.

Fagenheden for Natur og Miljø vurderer, at der i Mariagerfjord vil være behov for egne medarbejderressourcer på samlet 1800 timer pr. år fordelt på en ekstra medarbejder samt timer fra nuværende medarbejderes indsats omkring energi og transport, der kan bruges i forhold til DK 2020 projektet. Derudover vil der være behov for at kunne tilkøbe faglig og teknisk bistand i størrelsesorden 200.000 kr. pr. år, hvilket er 150.000 kr. over det nuværende beløb på 50.000 kr., der er afsat til klima- og energiindsatser.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø til godkendelse.

 

27.12.16-K09-3-18

237. Tilsyn Sundhed og Ældre 2019

Forventet sagsgang

SO, ØK, BY.

Anledning

Der udføres fire forskellige typer tilsyn indenfor Sundhed og Ældre:

Et uanmeldt kommunalt tilsyn på alle kommunens plejecentre, udført af konsulentfirmaet Akkrediteringsrådgiverne.

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører Ældretilsyn, Sundhedsfagligt planlagt tilsyn samt Sundhedsfagligt planlagt tilsyn med fokus på Methotrexat. De steder, som modtager tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed vælges ud fra stikprøver.

Denne sagsfremstilling indeholder en sammenfatning af de tilsyn, som har været udført i 2019. Årsrapport fra de kommunale tilsyn, samt rapporter fra de enkelte tilsyn udført af Styrelsen for Patientsikkerhed er vedhæftet som bilag, men kan også ses på kommunens hjemmeside. Rapporter fra kommunalt tilsyn på det enkelte plejecenter kan ses via plejecentrets hjemmeside. 

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At orientering om tilsyn tages til efterretning.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 31. august 2020, pkt. 71:

Taget til efterretning.

Fraværende: Per Lynge Laursen (V)

Inddragelse

Punktet sendes til orientering i Seniorrådet den 15. september 2020.

Sagsfremstilling

1. Kommunalt bestilte tilsyn:

Alle plejecentre i Mariagerfjord Kommune har modtaget et uanmeldt kommunalt tilsyn i 2019.

Formålet med det uanmeldte kommunale tilsyn er at påse, at beboerne får den hjælp de har krav på.

Firmaet Akkrediteringsrådgiverne har udført de kommunale tilsyn. De beskriver i deres årsrapport, at plejecentrene i Mariagerfjord Kommune i vid udstrækning lever op til lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og værdighedspolitikken. De enkelte plejecentre fremstår alle med en grundlæggende god kvalitet: Der er god praksis på en række områder samt forbedringsområder på enkelte.

Overordnet vurderes:

 • At beboerne er tilfredse med den hjælp, de modtager og oplever, at de kan være aktive i eget liv.
 • Borgerne udviser tillid og tryghed ved de faste medarbejdere. Omgangstonen fremstår respektfuld.
 • Maden roses for smag, duft og udseende. Måltidets afholdelse praktiseres meget forskelligt.
 • Inddragelse af beboere og pårørende lever op til fastlagte beslutninger.
 • Personalekompetencer og personaleforhold svarer til opgaverne.
 • Boliger og hjælpemidler fremtræder generelt rengjorte.
 • De fysiske rammer er velegnede og fremmer et trygt og aktivt liv

 

Anbefalinger:

 • At mål for funktionsevne aftales med den enkelte borger og omsættes til handlinger formidlet i omsorgsjournalen.
 • Ernæringsindsatsen har opmærksomhed fra personalet i det daglige, men arbejdsgangene kan i større omfang understøtte en faglig proces. Forbedringer kan sikre, at borgere med behov for en ernæringsindsats bliver opsporet tidligt og tilbydes en rettidig faglig indsats.
 • At magtanvendelse indgår i introduktion af nye medarbejdere.
 • At magtanvendelse drøftes ud fra aktuelle situationer og viden deles med andre plejecentre.
 • At fortsætte den igangværende implementering af Nexus – herunder opdatering af døgnrytmeplaner, beskrivelse af mål og indsatser samt dokumentation af afvigelser fra de planlagte social- og plejefaglige indsatser.

Tilsynet anbefaler systematisk opfølgning på anbefalinger til de enkelte plejecentre.

Opfølgning: 

Der er udarbejdet administrative kommentarer til de enkelte anbefalinger - se bilag.

2. Styrelsen for Patientsikkerhed:

Styrelsen for Patientsikkerhed har udført fire typer tilsyn:

Ældretilsyn: I satspuljeaftalen for 2018-2021 blev der indgået en aftale om, at Styrelsen for Patientsikkerhed pr. 1. juli 2018 skal føre et risikoba-seret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midler-tidige pladser og hjemmeplejeenheder efter servicelovens §§ 83-87 i en forsøgsperiode på fire år. Formålet med tilsynet er at styrke det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet samt vurdere om den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, den enkelte plejeenhed yder, har den fornødne kvalitet. Formålet er også at bidrage til læring i forhold til den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, der ydes i de enkelte ple-jeenheder.

Sundhedsfagligt planlagt tilsyn: Formålet er at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet. Desuden har tilsynet til formål at sikre læring hos sundhedspersonalet. Stederne, som modtager disse tilsyn vælges ud fra stikprøver. Tilsynsbesøgene tager udgangspunkt i en række generelle målepunkter, som fokuserer på, om patientsikkerheden er tilgodeset på behandlingsstedet, og om patientrettighederne er overholdt.

Sundhedsfagligt planlagt tilsyn med methotrexat, som er et risikolægemiddel.

Reaktivt tilsyn, som er en opfølgning på et tidligere tilsyn, hvor der er givet påbud.

De Gamles Gaard. Ældretilsyn 20. august 2019.

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt:

 • En praksis, hvor der blev arbejdet med relevante social- og plejefaglige indsatser i relation til borgerens ressourcer og udfordringer med fokus på borgerens livshistorie.
 • Borgere og pårørende tilkendegav generel tilfredshed med den hjælp, pleje og omsorg, der blev ydet.
 • Mangler i den sociale- og plejefaglige dokumentation som medførte en henstilling til, at der blev udarbejdet en handleplan.

Styrelsen modtog d. 18. 10.19 en handleplan fra De Gamles Gaard, som opfyldte Styrelsens henstillinger.

Konklusion: Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

Solgaven. Ældretilsyn d. 12. november 2019.

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt:

 • Borgere og pårørende tilkendegav generel tilfredshed med den hjælp, pleje og omsorg, der blev ydet.
 • Mangler i den social- og plejefaglige dokumentation.
 • Manglende systematik i forhold til arbejdsgange og videndeling af anvendelse af faglige metoder.
 • Fundene ved tilsynet gav styrelsen anledning til at stille en række krav.

Styrelsen modtog d. 24. februar høringssvar fra Solgaven.

Konklusion: Styrelsen vurderede, at der ikke kan konkluderes, at manglerne i sit hele er udbedret og er tilstrækkelig implementeret.

9. marts 2020 fik Solgaven en påbud om senest fire uger senere at opfylde de nærmere fastsatte krav for at bringe de konstaterede mangler i orden.

Reaktivt tilsyn 29. juni 2020:

Konklusion: Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet. Påbud ophævet.

Hjemmeplejen Mariager/Assens. Sundhedsfagligt planlagt tilsyn 29. august 2019:

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt:

 • Målepunkterne vedr. instrukser var opfyldt.
 • Mangler i journalføringen, som vurderes let at kunne udbedres.
 • Mangler i medicinhåndteringen, som krævede en handleplan.

Styrelsen modtog d. 16.12.19 en handleplan fra hjemmeplejen Mariager/Assens, som opfyldt styrelsens henstillinger.

Konklusion: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Myhlenbergparken. Sundhedsfagligt planlagt tilsyn 31.10.2019:

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt:

 • Målepunkter vedr. instrukser og hygiejne var opfyldt.
 • Der var mangler i forhold til journalføring og medicinhåndtering, som krævede en handleplan.

Styrelsen modtog d. 20.12.19 en handleplan fra Myhlenbergparken, som opfyldt styrelsens henstillinger.

Konklusion: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Jysk Hjemmepleje. Sundhedsfagligt planlagt tilsyn d. 24. september 2019:

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt:

 • Målepunkter vedr. instrukser var opfyldt.
 • Mangler i forhold til journalføring vurderes let at kunne udbedres.
 • Mangler i forhold til medicinhåndtering vurderes at kunne rettes op ud fra rådgivning under tilsynsbesøget.

Konklusion: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Skovgården. Sundhedsfagligt, planlagt tilsyn – Tilsyn med methotrexat i plejesektoren d. 26. november 2019

(Methotrexat er et risikolægemiddel. Tilsynet fulgte borgerens behandlingsforløb fra den behandlingsansvarlige læge til plejecentret)

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt:

 • Målepunkter vedr. instrukser og sundhedsfaglig dokumentation var opfyldt.
 • En enkelt mangel ift. medicin, vurderes let at kunne udbedres.

Konklusion: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Hobro Alderdomshjem. Reaktivt tilsyn d. 31.januar 2019.

Tilsynet var en opfølgning på påbud fra d. 5. juli 2018, som handlede om at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen. Påbuddet blev opretholdt efter et opfølgende tilsynsbesøg d. 24. september 2018.

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt d. 31. januar 2019:

 • Patientjournaler fremstod opdaterede og systematiske.
 • Alle målepunkter var opfyldt.

Konklusion: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. Påbuddet blev ophævet.

Hjemmesygeplejen Distrikt Øst, Hadsund. Reaktivt tilsyn d. 6. maj 2019.

Tilsynet var en opfølgning på påbud fra d. 5. juli 2018, som handlede om at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen. Påbuddet blev opretholdt efter et opfølgende tilsyn d. 6. november 2018.

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt d. 6. maj 2019:

 • Der var arbejdet konstruktivt med opdateringen af journalerne og gjort en stor indsats for, at der også fremadrettet blev opretholdt en god dokumentationspraksis.
 • En mangel i forhold til dokumentation af samtykke vurderes at kunne rettes op ud fra rådgivning og vejledning, der blev givet i forbindelse med tilsynet.

Konklusion: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Påbuddet blev ophævet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

28.00.00-G01-143-20

238. Revidering af tildelingsmodel på dagtilbud

Forventet sagsgang

BF, høring – BF, ØK, BY.

Anledning

Tildelingsmodellen på dagtilbud er blevet revideret. Revideringen er sket efter anmodning fra Direktionen, som har ønsket et servicetjek af modellen. Den nye model forventes at træde i kraft pr. 01.01.2021.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At den reviderede tildelingsmodel godkendes.

Udvalget for Børn og Familie, 11. august 2020, pkt. 48:

Godkendt.

Udvalget for Børn og Familie, 8. september 2020, pkt. 62:

Udvalget sender tildelingsmodellen tilbage til administationen med ønske om, at der udarbejdes et forslag til en indfasningsperiode, og at den behandles i sammenhæng med en ny skoletildelingsmodel.

Inddragelse

Undervejs i arbejdet med at revidere tildelingsmodellen er dagtilbudsledere og Fag MED Dagtilbud og Skole blevet orienteret og inddraget. Bidragene fra lederne og Fag MED er efterfølgende taget med til en styregruppe.

Udvalget for Børn og Familie godkendte d. 11.08 at sende den reviderede tildelingsmodel i høring i forældrebestyrelser, lokale MED-udvalg, Fag MED Dagtilbud og Skole samt BUPL. Høringssvarene er vedhæftet i sit fulde format.

Nedenstående er et uddrag af fællestræk i høringssvarene:

- Der bakkes op om tildelingsprincipperne i den nye model, ligesom det er positivt, at modellen er blevet forenklet.

- Det er positivt, at dialog- og aftalestyringen fortsat giver mulighed for at prioritere mellem de enkelte børnehuse i distriktet.

- Det vækker undren, at de to mindste dagtilbud står til at miste flest penge. At de to dagtilbud står til at miste penge bl.a. til ledelse står ikke mål med den opgave, som skal løses.

- Det giver anledning til bekymring, hvis fleksjobbere skal skifte mellem enkelte dagtilbud.  

Sagsfremstilling

Den nuværende tildelingsmodel på dagtilbud har gennemgået mange forandringer, tilpasninger og justeringer gennem årene. Derfor har Direktionen anmodet om et servicetjek af modellen. Formålet med revideringen er at forenkle modellen, således at tildelingen er tydelig og gennemskuelig for både ledere, forældre, administration og politikere.

Den reviderede tildelingsmodel er blevet forenklet på flere parametre. Først og fremmest har den nye model fået nyt design, som gør det nemt og enkelt at tilpasse modellen løbende, ligesom det er overskueligt at følge, hvordan det samlede budget opstår i et Dagtilbud.

Overordnet set bygger den nye tildelingsmodel på tre tildelinger.

 1. Børnerelateret tildeling
 2. Tildeling til ledelse og administration
 3. Bygningsrelateret tildeling
 

Derudover vil der være en række særtildelinger, som ligger udover ovenstående tildelinger:

 1. Tildeling til fleksjobbere
 2. Tildeling til køkken i vuggestuer
 3. Tildeling til opprioritering af vuggestuer
 

Børnerelateret tildeling:

Ligesom i den nuværende tildelingsmodel indeholder den reviderede model en takst pr. børnehavebarn og en takst pr. vuggestuebarn. Taksten pr. vuggestuebarn er dobbelt af børnehavetaksten.

Tildeling til ledelse og administration:

Hvert dagtilbud får tildelt midler til at dække den fulde løn til dagtilbudslederen, undtaget Dagtilbud Havbakke og Assens, hvor der er etableret fælles ledelse mellem Skole og Dagtilbud. Pt. finansieres lederen fuldt ud gennem skolernes tildelingsmodel. Derudover får hvert dagtilbud tildelt et fast beløb og et børnetalsafhængigt beløb til pædagogisk ledelse på hvert børnehus. Endeligt er der afsat et børnetalsafhængigt beløb til hvert dagtilbud til administration.

Bygningsrelateret tildeling:

Hvert dagtilbud får tildelt en samlet sum til bygningsdriften til alle børnehuse i distriktet. Tildelingen til bygningsdrift indebærer bl.a. en tildeling til husleje, indvendig vedligehold, vedligeholdelse af udearealer samt budget til el, vand og varme. Tildelingen til bygningsdriften er bl.a. udregnet på baggrund af forbruget i tidligere år.

  

Udover ovenstående tildelingsparametre er der fortsat en række særtildelinger. Der tildeles særskilt midler til opprioritering i vuggestuer jf. politisk beslutning herom. Derudover tildeles der særskilt midler til køkkenpersonale i de dagtilbud, som har vuggestuer. Endelig tildeles særskilte midler til fleksjobbere. Der tildeles i dag samlet set ca. 1,9 mio. kr. til fleksjobbere på tværs af alle dagtilbud. Tildelingen følger de konkrete medarbejdere og der er store forskelle på, hvor meget hvert dagtilbud får tildelt til fleksjobbere. For at sikre et mere ensartet serviceniveau udjævnes den samlede tildeling i dag over fem år i den reviderede tildelingsmodel, således at hvert Dagtilbud får tildelt et børnetalsafhængigt beløb.

Dagtilbudsområdet er omfattet af Dialog- og aftalestyring i Mariagerfjord Kommune, hvilket indebærer en decentral budgetramme og et decentralt budgetansvar. Det betyder, at tildelingsmodellen fastsætter den enkelte institutions økonomiske ramme ud fra ovenstående tildelingskriterier. Den enkelte institution har som udgangspunkt fri disponeringsret over det tildelte budget, hvilket giver plads til lokale prioriteringer og tilpasninger. Det indebærer blandt andet, at det enkelte Dagtilbud samlet kan prioritere sine midler mellem hvert enkelt børnehus. Der tildeles i den reviderede tildelingsmodel midler ud fra forskellige kategorier, som f.eks. en tildeling til ledelse og administration og en tildeling til bygningsdrift, som er baseret på nogle faglige kriterier. Såfremt en institution ønsker at afvige forbruget væsentligt fra de tildelte midler, drøftes det med Dagtilbuds- og skolechefen.

I det vedhæftede notat er hver enkelt tildeling beskrevet, ligesom det fremgår, hvor meget hvert enkelt dagtilbud får tildelt i de enkelte kategorier. Den reviderede tildelingsmodel betyder følgende ændringer for det samlede budget for hver af de otte Dagtilbud i Mariagerfjord Kommune.

DagtilbudNye model - tildeling 2020Nuværende model - tildeling 2020DifferenceÆndring i %
Rold Skov11.937.881 kr.12.012.297 kr.-74.416 kr.-0,62%
Assens3.018.115 kr.3.427.358 kr.-409.242 kr.-11,94%
Havbakke3.289.704 kr.3.615.941 kr.-326.237 kr.-9,02%
Hadsund16.515.529 kr.16.494.553 kr.20.976 kr.0,13%
Mariager9.325.491 kr.9.214.418 kr.111.073 kr.1,21%
Hobro Nord18.060.651 kr.18.092.829 kr.-32.178 kr.-0,18%
Hobro Syd19.550.837 kr.19.037.712 kr.513.125 kr.2,70%
Trekløveret9.007.940 kr.8.810.631 kr.197.309 kr.2,24%
I alt90.706.148 kr.90.705.738 kr.409 kr.0,00%

 

Økonomi

Den reviderede tildelingsmodel fordeler hverken flere eller færre midler end den nuværende model. Der er derfor alene tale om en omfordeling af midler mellem de enkelte institutioner. Der tildeles samlet set 90,7 mio. kr.

Beslutning

Udsat.

 

00.00.00-G01-2-19

239. Orientering om kommende punkter til udvalgene

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Kort orientering om kommende punkter til udvalgene.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I fællesmøde mellem udvalgsformænd og direktion er det aftalt, at Økonomiudvalget i hvert møde orienteres kort om kommende punkter til udvalgene.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.01.00-G01-48-17

241. Orienteringssager

 

00.01.00-G01-49-17

242. Eventuelt

 

00.22.00-P35-5-19

243. Underskriftsark