Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Foreningsrådet den 21. januar 2021 kl. 16:30 i Videomøde via Webex
  

 

Åbne dagsordenspunkter

18.14.00-A00-1-13

1. Godkendelse af referat

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:
1. At referatet fra 21. oktober 2020 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Jess Nørholm og Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.14.00-A00-1-13

2. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:
1. At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Jess Nørholm og Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

00.16.00-P20-1-20

3. Aktivitetscenter Øst

Forventet sagsgang

Foreningsrådet.

Anledning

Byrådet besluttede i 2019 at afsætte midler til at igangsætte to samproduktionsprojekter i 2020. Det ene projekt 'Aktivitetscenter Øst' er blevet forsinket af forskellige årsager, men skal nu rulles ud i foråret 2021. Arbejdsgruppen ønsker Foreningsrådets input til projektet.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At Foreningsrådet kommer med input til projektet 'Aktivitetscenter Øst'.

Inddragelse

Relevante kommunale råd høres, og lokale interessenter kontaktes direkte af arbejdsgruppen. Desuden består arbejdsgruppen af repræsentanter på tværs af kommunens fagenheder.

Sagsfremstilling

Idéen om et aktivitetscenter i østdelen af Mariagerfjord Kommune opstod i forbindelse med et øget fokus på samproduktion i kommunen. I 2019 udvalgte formændene for fagudvalgene dette projekt blandt flere muligheder, og der blev afsat midler til det i budget 2020. En projektbeskrivelse blev udarbejdet i foråret 2020, men på grund af sygdom, Corona mm. er der først taget rigtig hul på processen nu.

Det er politisk besluttet, at centeret skal placeres i Hadsund hvis muligt. Det overordnede formål med aktivitetscenteret er at modvirke ensomhed, samt at optimere samarbejdet mellem civilsamfund, borgere og kommune.

I første omgang skal projektet afdække, om der er interesse for og opbakning til at starte et aktivitetscenter i Hadsund. Til at undersøge dette er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med et forslag til lokation, organisering og struktur, indhold, målgruppe, økonomi mm. Da det er et samproduktionsprojekt bliver foreninger, borgere, frivillige, råd m.fl. inddraget tidligt i processen og har mulighed for at præge alle områder af projektet. Ultimativt skal projektet - hvis der findes opbakning til det i lokalområdet - gennemføres af civilsamfund, borgere og kommunalt ansatte på lige fod.

Arbejdsgruppen ønsker således Foreningsrådets input til følgende:

- Hvilke(n) målgruppe(r) skal et aktivitetscenter henvende sig til?

- Hvor i Hadsund skal aktivitetscenteret placeres?

- Hvordan skal centeret organiseres? Fx hvem skal have indflydelse, hvordan skal en bestyrelse sammensættes etc.?

- Skal det være et foreningshus eller et hus med egen identitet (dette uddybes på mødet)?

- Hvad skal der til, for at et sådant projekt kan lykkes?

- Andet?

Beslutning

Åbent for ældre til "drop-in", et måltid mad, en kop kaffe og aktiviteter - alla Biecentret i Hobro.

Ensomhed er ikke kun for 60+, så det kan overvejes, at det er for alle aldersgrupper, evt. med forskellige åbningstider og rum. Måske mulighed for både fælles aktiviteter og adskilte aktiviteter.

Hvordan får vi fat i "de ensomme"? De kommer ikke automatisk selv.

Pas på at det ikke bliver konkurrence til foreninger og aftenskolers aktiviteter. Mulighed for samarbejde mellem Aktivitetscentret og de lokale foreninger.

Forslag til aktiviteter:

 • Noget kreativt
 • Foredrag
 • Mødested
 • Åbent, hvor man kan komme uden aftale

 

Forslag til sted:

 • Det gamle posthus
 • Butikscentret i Hadsund, har en del ledige lokaler
 • KulturCentret

 

Jess Nørholm og Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.15.00-G01-1-19

4. Netværksgrupper - Sammen er vi stærkere

Forventet sagsgang

Foreningsrådet.

Anledning

En arbejdsgruppe fra Foreningsrådet har tidligere givet input til arbejdet med netværksgrupper på tværs af foreninger i Mariagerfjord Kommune. Grundet situationen med Corona har det ikke været muligt, at gå i gang med arbejdet med netværksgrupper i 2020, men fagenheden har arbejdet videre med et koncept for netværksgrupper, som forhåbentligt kan udrulles fra efteråret 2021.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At processen for netværksgrupper i Mariagerfjord Kommune godkendes.

2. At Foreningsrådet udpeger 2-3 medlemmer som sammen med fagenheden udvælger tovholdere og planlægger opstartsmøde.

Sagsfremstilling

Baggrund

Baggrunden for projektet ligger i erfaringer med pilotprojekt om netværksgrupper faciliteret af Mariagerfjord Kommune inden for idrætsgrenene fodbold, gymnastik, gadeidræt og senioridræt. Gennem to årlige netværksmøder har Mariagerfjord Kommune samlet repræsentanter fra kommunens foreninger inden for de enkelte aktiviteter, samt repræsentanter fra specialforbundene og DGI. Møderne har haft fokus på, at foreningerne skulle være med til at styre samtalen, så det handlede om deres hverdag, udfordringer, behov mm. Grupperne har vist, at vidensdeling på tværs af foreninger og samarbejde, kan skabe endnu stærkere foreninger på tværs af hele kommunen.

Formål

På baggrund af erfaringer med de nuværende netværksgrupper, ønsker Mariagerfjord Kommune at sprede arbejdet med netværksgrupper ud, så det dækker flest mulige fritidsaktiviteter og alle de foreninger, der kunne have lyst til at deltage. Formålet er at skabe synergieffekter på tværs af foreninger og at bidrage til et styrket foreningsliv i kommunen. Det er et mål, at netværksgrupperne i fremtiden skal være faciliteret gennem rekrutterede tovholdere, i samarbejde med kommunen og specialforbund/organisationer.

Foreningsrådets rolle

Fagenheden foreslår, at Foreningsrådet udpeger 2-3 personer, som sammen med fagenheden skal arbejde videre med opstart af netværksgrupperne. Opgaverne vil bestå af inddeling af grupper, rekruttering af tovholdere samt planlægning af opstartsmøde.

Der er udarbejdet projektbeskrivelse samt oplæg til rekruttering af tovholdere som er vedlagt dagsordenen.

Beslutning

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Jan Vestergaard, Pernille Roth, Tommy Sørensen og Michael Blomstrand vil gerne deltage i arbejdsgruppen.

Jess Nørholm og Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.00.00-P05-1-20

5. Frivilligcenter Mariagerfjord - frivilligundersøgelse

Forventet sagsgang

KF, Foreningsrådet

Anledning

Frivilligcenter Mariagerfjord har i efteråret 2020 lavet en undersøgelse af frivilligheden i Mariagerfjord Kommune. Undersøgelsen har lokalt fokus, med udgangspunkt i de tilsvarende landsdækkende undersøgelser, der laves af Center For Frivilligt Socialt Arbejde.

Fagenheden Kultur og Fritid har bidraget til undersøgelsen med sparring på udformning af spørgsmål i spørgeskema samt ved udbredelse af spørgeskema blandt kommunens forenings- og fritidsliv.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Indstilling 5. januar 2021, pkt. 5:

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Udvalget for Kultur og Fritid, 5. januar 2021, pkt. 5:

Taget til efterretning.  

Sagsfremstilling

Frivilligundersøgelsen Mariagerfjord 2020 (FUM) er udarbejdet med det formål, at skabe et lokalt indblik i frivilligheden i Mariagerfjord Kommune. Nogle af de spørgsmål undersøgelsen har ønsket at rette fokus mod er:

 • Hvordan går det med frivilligheden i Mariagerfjord Kommune?
 • Hvem er de frivillige?
 • Er der forskel på frivilligheden i en landkommune som Mariagerfjord Kommune og Danmark som helhed?

 

Det er fagenhedens vurdering, at rapporten der er kommet ud af undersøgelsen er godt udarbejdet. Der er flere interessante områder i rapporten, som kan bruges i det fremtidige arbejde med frivillighed i kommunen. Det er dog også vigtigt at være opmærksom på de forbehold for rapportens resultater, som der også gøres opmærksom på i rapporten.

I forhold til rapportens brug for fremtidigt arbejde med frivillighed, er det fagenhedens vurdering, at især nedenstående emner er relavnte i forhold til FUM rapporten:

 • Hvad der motiverer til at være frivillig
 • Hvordan de frivillige blev rekrutteret
 • At der tilsyneladende er et godt potentiale for at rekruttere flere frivillige
 • At en del af de frivillige er aktive mere end et sted

 

FUM rapporten er vedlagt som bilag.

Fagenheden vil på mødet gennemgå de mest væsentlige resultater i rapporten.                                           

Beslutning

Taget til efterretning.

Jess Nørholm og Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.15.05-Ø40-4-20

6. Kursustilskud 2021

Forventet sagsgang

Foreningsrådet, KF

Anledning

Fastsættelse af kursustilskudsprocent i 2021.

Indstilling

Direktøren for Udvalget for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At procentsatsen fastsættes til 40% for 2021.

2. At overførslerne fra 2020 på kursustilskudsbudgettet bliver afsat til aktiviteter og tiltag for at støtte op og vise opbakning til et presset foreningsliv.

Inddragelse

Foreningsrådet høres på deres møde d. 21. januar 2021.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede på møde den 27. november 2018, at den udmeldte tilskudsprocent for kursustilskud skal besluttes af udvalget for hvert år.

Samtidig godkendte udvalget:

 • At kursustilskud kan afregnes løbende med den enkelte forening, efterhånden som foreningen har haft udgifter til kurser. Det betyder, at foreningen ikke en gang årligt skal samle alle bilag og lave en samlet opgørelse, men kan afregne tilskud så snart udgiften til kursus er afholdt i foreningen. Det betyder ligeledes, at foreningen ikke skal have et helt års udlæg på kursustilskud.

 

 • At den procentsats, der gives til kursustilskud fastsættes ved årets start og meldes ud til foreningerne, så de på forhånd kender tilskud og dermed også foreningens egen udgift ved frivilliges deltagelse i kurser.

 

I 2018 og 2019 har der være ansøgninger for ca. 780.000 kr. Udvalget besluttede at give 35% i kursustilskud i 2019.

I 2020 har det været ansøgninger for ca. 465.000 kr. Der har ikke været ansøgt om så mange kurser i 2020 grundet Corona. Udvalget besluttede at give 38% i kursustilskud i 2020.

I 2021 er budgettet for kursustilskud på 332.000 kr. Hvis der er ansøgninger for 800.000 kr., og der gives 40% i kursustilskud i 2021, er der en buffer på 12.000 kr. tilbage af det oprindelige budget 2021.

Herudover er der en overførsel fra 2020 på 149.000 kr.

Der arbejdes med et oplæg i forhold til forskellige tiltag til foreningslivet i 1. halvår 2021.

Med udsigterne til at kigge ind i et forår, hvor foreningslivet igen vil være påvirket af Covid19, ønsker Kultur og Fritid via aktiviteter og tiltag, at støtte op og vise opbakning til et presset foreningsliv.

Der ønskes at skabe et boost for foreningerne ved hjælp af motivation, uddannelse og udvikling. Fagenheden vil i 1. halvår igangsætte forskellige webinarer, kurser, videoer m.m.

Denne overførsel foreslår fagenheden bliver brugt til dette tiltag.

Beslutning

Godkendt.

Jess Nørholm og Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

00.01.00-A08-2-20

7. Valg til foreningsrådet 2022-2023

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

2021 er sidste år i Foreningsrådets valgperiode, og der skal ske ny udpegning og valg i slutningen af 2021.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At orienteringen tages til efterretning.

2. At Foreningsrådet kommer med forslag til, hvordan der tiltrækkes nye kandidater til valget.

Sagsfremstilling

Foreningsrådet vælges for to år ad gangen. Det nuværende Foreningsråds valgperiode har undtagelsesvis varet tre år, for at få det til at passe med byrådsperioden.

Byrådet, Idrætsrådet, BUS, Handicaprådet, Seniorrådet, Ungdomsrådet og Integrationsrådet udpeger deres repræsentanter blandt deres medlemmer, og melder ind til Kultur og Fritid inden nærmere fastsat dato. Fagenheden for Kultur og Fritid giver dem besked om, at de skal udpege repræsentanter.

De foreninger som ikke har et samråd (øvrige aktive, voksenundervisningsområdet og de selvorganiserede) indkalder Fagenheden for Kultur og Fritid til valg.

De selvorganiserede indkaldes via annonce i lokalaviserne og kommunens hjemmeside minimum 14 dage før valget.

Valget sker på en af fagenheden fastsat dato. De tre grupper har hver sit valg.

Beslutning

Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Synligheden og kendskabet til Foreningsrådet er for lav. Der kan udarbejdes en video, hvor Foreningsrådets medlemmer fortæller om, hvad Foreningsrådet laver, og hvad medlemmerne får ud af at sidde i Foreningsrådet.

Jess Nørholm og Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.15.00-Ø40-1-21

8. Ændring af tilskudsordning for Udviklings- og talentpuljen - Aldersgrænse for talentansøgninger

Forventet sagsgang

Foreningsrådet, KF

Anledning

På baggrund af nogle ansøgninger om støtte til nogle meget unge talenter, har Foreningsrådet ønsket at få sat en nedre aldersgrænse i tilskudsordningen for Udviklings- og talentpuljen.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At følgende linje tilføjes i afsnittet: Puljen kan søges til udviklings- og talentarbejde: Rettet mod en individuel udøver, så længe udøveren er over 12 år. Der kan dog søges til udøvere under 12 år, så længe det handler om udviklingen af miljøet omkring udøveren, således foreningen og andre udøvere får gavn af midlerne i fremtiden. 

Inddragelse

Ved ændring af regelsæt på folkeoplysningsområdet, har Foreningsrådet høringsret. Foreningsrådet behandlede punktet på deres møde d. 21. januar 2021.

Sagsfremstilling

Indstillingen beror på forskning på talentudviklingsområdet, samt konceptet om aldersrelateret træningskoncept (ATK), som Team Danmark og flere specialforbund arbejder ud fra. Forskningen påpeger flere gevinster ved en sen specialisering (fra tidligst 12 år) modsat en tidlig specialisering. Den største gevinst ligger i et generelt bedre mentalt og fysisk helbred igennem hele udøverens karriere. Yderligere har forskningen på flere områder ændret fokus fra individet til miljøet. Det bliver derfor et spørgsmål om at skabe gode talentudviklingsmiljøer, hvor talenter kan blomstre, fremfor at identificere talenter i en tidlig alder.

Samtidig mener fagenheden, at personlig støtte med økonomi direkte målrettet den enkelte udøver, kan lægge et unødvendigt pres på børn under 12 år.

Beslutning

Godkendt.

Jess Nørholm og Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.15.00-G01-1-17

9. Orientering fra de repræsenterede områder

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Repræsentanterne i Foreningsrådet orienterer om nyt fra de områder de repræsenterer.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:
1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Intet.

Jess Nørholm og Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.14.00-A00-1-13

10. Orientering fra fagenheden

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:
1. At orienteringerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagenheden vil på mødet orientere om:

 • Aktiv Ferie i vinterferien
 • Tilskud til foreningerne 2021 i forhold til situationen med Covid19 
 • Orientering om støtte til foreningslivet i 2021 i form af motivation, webinarer, kurser mv.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Jess Nørholm og Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.14.00-A00-1-13

11. Afrapportering

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Orientering om afsluttede projekter, der har fået tilskud fra Udviklings- og talentpuljen.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At afrapporteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Golfklub - Golftalent Jonas Thygesen - 2020

Ansøgt16.000,-
Bevilget7.500,-
Total Projekt Budget16.000,-
Total Projekt Regnskab2.550,-

Pga. Corona har der været et meget begrænset antal turneringer i forhold til planen. Hobro Golfklub modtager opkrævning på det uforbrugte tilskud på kr. 4.950.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jess Nørholm og Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.00.00-Ø40-1-21

12. Hobro Badmintonklub søger om tilskud til Ketchercamps

Forventet sagsgang

Foreningsrådet.

Anledning

Hobro Badmintonklub søger om 25.980 kr. til afholdelse af ketchercamps.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Ketchersporten i Hobro har udviklet sig positvit de seneste år.

Den bølge ønsker Hobro Badmintonklub og Hobro Tennisklub at ride videre på og ønsker nu at arbejde endnu bedre sammen. Klubberne ønsker at skabe et bedre sammenhold blandt medlemmerne i henholdsvis Hobro Badmintonklub og Hobro Tennisklub.

Klubberne ønsker at starte samarbejdet med seks events i løbet af 2021, hvor klubben inviterer borgere i Mariagerfjord til ketchercamps.

Hvis dette lykkedes så håber de to klubber, at det vil kunne fastholde deres medlemmer længere tid i begge sportsgrene og kunne holde dem aktive hele året rundt.

Med faciliteter til badminton, skumtennis og bordtennis ønsker de at spillerne til Ketchercamps skal prøve det hele og mødes på kryds og tværs i de forskellige sportsgrene.

Spillerne bliver inddelt i grupper efter alder og niveau og i løbet af dagene vil der være plads til noget socialt ligesom der også afsættes tid til fælles spisning i cafeteriet i Hobro Idrætscenter

Klubberne ønsker at opnå et bedre sammenhold mellem medlemmerne i tennis- og badmintonklubben. Samtidig ønsker de også at vise udadtil, at der nu også er kommet bordtennis til byen og på den måde at vise faciliteter frem for spillere, der måske normaltvis ikke befinder sig i området omkring Hobro Idræscenter.

Projektet har et samlet budget på 47.580 kr. og Hobro Badmintonklub søger Udviklings- og talentpuljen om tilskud på 25.980 kr. Resten vil blive finansieret via deltagerbetaling på 150 kr. pr. spiller.

Klubberne har tidligere søgt tilskud fra Udviklings- og talentpuljen til følgende:

KlubProjektÅrstalTilskudStatus
Hobro BadmintonklubUdvikling Hobro Badmintonklub2017Afslag-
Hobro BadmintonklubFremtidens Foreninger2017Afslag-
Hobro BadmintonklubTalentudvikling af Eline Lyngsø201810.000Afsluttet
Hobro Tennisklub og Hobro BadmintonklubOpstart af bordtennis202010.000Igang

 

Beslutning

Foreningsrådet bevilger 18.000 kr. til udgifter til træner, bolde og t-shirts.

Jess Nørholm og Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.00.00-Ø40-2-21

13. Hobro Svømmeklub søger om tilskud til opstart af ungdomsafdelingen Swimfit

Forventet sagsgang

Foreningsrådet.

Anledning

Hobro Svømmeklub søger om 30.670 kr. til opstart af ungdomsafdeling.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Hobro Svømmeklub ønsker at udvikle et idrætstilbud til unge, hvor der er fokus på fællesskab, svømning og træning på land.

De ønsker at fastholde de unge, der normalt falder fra svømmeskolen eller fra talentforløb fordi de enten er blevet for dygtige eller for gamle til børnetilbuddet og/eller ikke ønsker konkurrence elementet i vores ungdomstilbud (konkurrence og synkronsvømning).

Klubben ønsker samtidig at tiltrække unge, der er faldet ud af foreningslivet særligt pga. konkurrence elementet, der ofte er til stede både i svømning, holdsport mv. Hobro Svømmeklub ønsker at skabe et fællesskab, hvor konkurrencen er taget ud og hvor leg og kammeratskab skal være bærende for at mødes.

Det er planen af tilbuddet skal implementeres som et fast udbud i Hobro Svømmeklub efter projektperiodens udløb.

Hobro Svømmeklub vil lave en ungdomsafdeling med tre nye holdtyper, der appellerer til målgruppen 8-16 årige. Der udbydes tre hold med tilpasset indhold og træningstid. Træning vil foregå i vand og på land i Hobro Idrætscenter. Målet er, at skabe et tilbud der gør, at den unge fortsat ønsker at deltage i fysisk aktivitet også efter udskolingen, hvor mange unge fravælger idræt. Indholdet på de tre hold er derfor af høj variation og med afsæt i de unge, der deltager på holdet. Der er således ikke et bestemt læringsmål, som normalt er styrende for fx svømmeskolen og konkurrence afdelinger. Fysisk aktivitet gennem leg bliver det primære fokus.

I PR materialet lægges der særligt vægt på en beskrivelse af indflydelse og fællesskab og fysisk aktivitet.

PR er sendt til folkeskoler, som er formidlet til forældre.

Hobro Svømmeklub har oprettet en Instagram profil for at møde de unge 14-16 årige. PR arbejdet udføres af unge instruktører i klubben, så de får en ung til ung kommunikation.

Der er udarbejdet foldere til nuværende svømmere, som er uddelt i svømmehallen.

Der er udvalgt erfarne instruktører, som kan gennemføre en undervisning, som er forskelligartet. Instruktørerne vil også være ambassadører for holdene i klubben generelt og skal sikre viden omkring tilbuddet blandt svømmere og øvrige instruktører.

Der skal igangsættes efteruddannelse af udvalgte instruktører, der kan videreudvikle og fremtidssikre konceptet.

Projektet har et samlet budget på 65.170 kr. og Hobro Svømmeklub søger Udviklings- og talentpuljen om et tilskud på 30.670 kr. Restbeløbet finansieres via kontingentbetaling fra deltagerne.

Klubben har inden for de seneste 5 år søgt tilskud fra Udviklings- og talentpuljen til følgende: 

ProjektÅrstalTilskudStatus
Esport201740.000Afsluttet
Viden på tværs2018Afslag-
E-sport og sundhed2018Afslag-
Talentudvikling af DM-svømmere, årgange og juniorer201921.000Annuleret
Træningslejr på langbane201915.000Afsluttet

 

Beslutning

Foreningsrådet bevilger 15.000 kr. til trænerudgift og PR.

Det anbefales at der søges kursustilskud ved Kultur og Fritid til opkvalificering af trænere.

Jess Nørholm og Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.00.00-Ø40-3-21

14. Hobro Badmintonklub søger tilskud til opstart af T-klasse projekt

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Hobro Badmintonklub søger 30.000 kr. til opstart af talentklasse-projekt.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Hobro Badmintonklub ønsker at udvikle sig i en retning, hvor de kan udvikle talenter mere end de har kunnet indtil nu.

Hobro Badmintonklub har været i en positiv udvikling de seneste år og føler nu at de har en grobund for at satse mere på talentarbejde. Klubben har fået en masse spillere, der kommer til træning for at have det sjovt. Det er klubbens mål, at det skal være sjovt at komme til badminton. Nu har de fået spillere, som ønsker at udvikle sig mere.

Da klubben pt. er udfordret på at Hobro idrætscenter ikke helt kan tilbyde de ønskede træningstider, så er det en oplagt mulighed, at starte et samarbejde med Søndre Skole vedrørende Talentklasserne.

Hobro Badmintonklub har været i dialog med Kristian Frost fra Søndre Skole. Han har givet lovning på fire pladser til spillere fra Hobro Badmintonklub. Kravet om at kunne deltage i Talentklasserne er, at man som spiller er blandt de 10 bedste spillere i kommunen.

Her har Hobro Badmintonklub fire spillere som hører til og alle fire har sagt, at de gerne vil deltage i projektet fra august 2021.

Hobro Badmintonklub stiller træner og frivillige til rådighed mandag og torsdag morgen fra kl. 7.30-10.00. Træningen vil foregå mandag og torsdag fra kl. 8.00-9.30.

Træneren vil være aflønnet fra kl. 8.00-9.30 med en timeløn på 250 kr. pr. time.

Klubben er pt. i dialog med Morten Frost, som meget gerne vil stille op som træner fra januar 2022. Det første halve år, vil det være klubbens egne trænere, der vil varetage træningen.

Med dette projekt vil Hobro Badmintonklub fremadrettet kunne udvikle talenter endnu bedre end de gør i dag. De spillere som er tilknyttet projektet, vil uden tvivl udvikle sig mere, med en bedre og mere målrettet træning. Udover de spillere, der er tilknyttet projektet, vil der også være noget at stræbe efter for de spillere som går i de lavere klasser.

Hobro Badmintonklubs bestyrelse, vil fremadrettet prøve at indgå et samarbejde med Hadsund Badmintonklub om udvikling af talentarbejdet. Grundet den nuværende situation i Hobro Badmintonklub, hvor der er rigtig mange spillere pr. træningshold grundet de få timer som klubben har stillet til rådighed, har klubben flere spillere som er flyttet til Hadsund Badmintonklub, da de kan stille flere træningstimer til rådighed.

Med dette setup, håber klubben at de fremadrettet kan sætte det rigtig setup for talentudviklingen for badmintonspillerne i Mariagerfjord Kommune.

Projektet har et samlet budget på 36.892 kr. og søger Udviklings- og talentpuljen om 30.000 kr. De udvalgte spillere skal hver betale 1.500 kr. for at deltage, derudover lægger klubben også frivilligtimer i projektet.

Klubben har tidligere søgt tilskud fra Udviklings- og talentpuljen til følgende: 

KlubProjektÅrstalTilskudStatus
Hobro BadmintonklubUdvikling Hobro Badmintonklub2017Afslag-
Hobro BadmintonklubFremtidens Foreninger2017Afslag-
Hobro BadmintonklubTalentudvikling af Eline Lyngsø201810.000Afsluttet
Hobro Badmintonklub - sammen med Hobro TennisklubOpstart af bordtennis202010.000Igang

 

Beslutning

Udviklings- og talentpuljen har ikke pt. midlerne til at støtte aktiviteter i talentklassen, og giver derfor afslag.

Jess Nørholm og Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.00.00-Ø40-4-21

15. Als Odde Vandskiklub søger om tilskud til talentudvikling af Oscar Domino

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Als Odde Vandskiklub søger om 34.440 kr. til talentudvikling af Oscar Domino.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Oscar Domino er udtaget til Danmarks talentgruppe indenfor vandski. Målet er at Oscar skal kvalificere sig til en plads på landsholdet.

Det kræver rigtig meget træning at opnå målet om en landsholdsplads. Træningen foregår dels i Als Odde Vandskiklub, hvor han kan øve trickdisiplin, men mininum tre gange om ugen er Oscar i Nørresundby i Aalborg Vandskiklub for at stå i slalombane, tricke og hoppe.

Den kommende sæson kommer til at kræve, at Oscar tager rundt i landet til træningssamlinger med talentgruppen i de forskellige klubber, ligesom der også vil være træningslejre. Oscar skal også deltage i mange konkurrencer i både ind- og udland.

Projektet skal hjælpe med at udvikle Oscar Domino til at blive en kombineret vandskiløber, således han mestrer både slalom, trick og hopski på et højt niveau.

Als Odde Vandskiklub søger 34.440 kr. i tilskud til Oscars deltagelse i træningslejrer, konkurrencer i ind- og udland samt til daglig træning.

Klubben har tidligere søgt tilskud fra Udviklings- og talentpuljen til følgende: 

ProjektÅrstalTilskudStatus
Udstyr til talentet Oscar Domino202010.000Afventer klarmelding

 

Beslutning

Foreningsrådet vil gerne se udvikling i forhold til ansøgning fra efteråret 2020, før der tages stilling til yderligere ansøgning. Derfor gives afslag.

Jess Nørholm og Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.00.00-Ø40-5-21

16. HIK Rosendal Håndbold søger om tilskud til projektet Træn på tværs

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

HIK Rosendal Håndbold søger om 80.500 kr. til projektet Træn på tværs.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

HIK Rosendal Håndbold ønsker at opstarte projektet Træn på tværs i Rosendal Idrætsforum.

Træn på tværs har til sigte at man, uanset sportsgren, vil kunne træne sammen og lære af hinanden. Det betyder, at den samme basis træning og det samme udstyr stilles til rådighed for alle brugere i Rosendal Idrætsforum, med HIK-Rosendal Håndbold som tovholder.

HIK Rosendal Håndbold vil lave et tværgående samarbejde blandt foreningerne, og derigennem dygtiggøre og hjælpe hinanden.

Projektets første delmål er, at blive bedre til at samarbejde på tværs af brugerne i Rosendal Idrætsforum. Dernæst vil projektet gerne på sigt åbne op for, at lokalområdets "ikke aktive" borgere kan inddrages i foreningslivet, og have glæde af materialer og udstyr.

Endvidere er dette et pilotprojekt hen imod et kommunal dækkende samarbejde, hvor man vil kunne trække på hinandens viden og lære af hinanden.

Konkret vil HIK Rosendal Håndbold:

 • Oprette et rum til opbevaring af udstyr (dette er aftalt med Rosendal Idrætsforum)
 • Afholde kurser og vidensdele med foreninger på tværs, så alle har den basale viden i brugen af udstyr
 • Udarbejde instruktionsvideoer med træningsprogrammer og øvelser, som vil kunne trækkers frem på tablets som er stillet til rådighed i lokalet
 • Markedsføre projektet internt og over for lokalbefolkningen

 

Projektet har et samlet budget på 145.500 kr. og HIK Rosendal Håndbold søger om 80.500 kr. i tilskud fra Udviklings- og talentpuljen.

Klubben har tidligere søgt tilskud fra Udviklings- og talentpuljen til følgende: 

ProjektÅrstalTilskudStatus
Skadesfri klub201815.000Afsluttet

 

Beslutning

Foreningsrådet finder projektet interessant, men vil gerne have projektet mere konkrettiseret og anbefaler at der tages kontakt til kommunens Idræts- og fritidskonsulent til yderligere præsicering af projektet. Foreningsrådet vil derefter genoptage behandlingen på deres møde i april.

Jess Nørholm og Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.00.00-Ø40-6-21

17. Hadsund Roklub søger om tilskud til talentudvikling

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Hadsund Roklub søger om 100.000 kr. til talentudvikling.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Gennem en lang årrække har Hadsund Roklub formået at pleje og udvikle en lang række af unge roere. Dette er sket i en ånd af fællesskab og individuel omsorg og under frivillige træneres dygtige vejledning. Således fungerer det også i denne meget svære tid under pandemien. Talentudvikling er en proces med en tidshorisont, der ikke ligger lige foran næsen. Sådan er det at arbejde med talentudvikling – og sådan arbejder klubbens dygtige trænere - sammen - om, at fastholde engagementet og motivationen hos idrætsudøverne og med fokus på forbedringer fysisk og teknisk. Via hyppige uformelle samtaler og via periodevise samtaler, hvor målsætninger for de enkelte roere aftales og udstikkes, har klubben succes med at få deres roere til at fokusere på forbedringer i eget niveau som det primære fremfor entydig fokus på resultater. Dette koncept har ført Hadsund Roklub gennem den svære 2020 sæson uden, at de har mistet roere nævneværdigt.

Klubben formåede i 2020 ved DM for ungdom op til og med 16 år, at vinde et mesterskab og fem sølvmedaljer. Ved DM i U19 klassen blev det til tre guldmedaljer og fem sølvmedaljer. Internationalt blev der i 2020 afviklet to mesterskaber (begge for seniorer). Hadsund Roklub var repræsenteret ved begge.

Ved lokale tests, hvor landets roere skal gennemføre forskellige forudbestemte distancer i romaskine og efterfølgende indsende resultaterne til landstræneren har klubben i efteråret haft en større gruppe igennem med stor succes. Alle roere formåede at forbedre deres personlige rekorder. Flere til et niveau, der bringer dem i den absolutte top i landet. Disse resultater viser, at klubbens arbejde med de unge roere trods mange besværligheder gennem 2020 har båret frugt.

For en klub med Hadsund Roklubs ambitioner er det vigtigt, at deres unge roere gennemgår en langsigtet udvikling, der tager højde for den enkelte roer. Fysisk, teknisk og ikke mindst roerens langsigtede motivation. Ønsket er at kunne bringe roere frem til deltagelse på seniorlandsholdet, og her vinde medaljer ved internationale mesterskaber til Hadsund Roklub/Mariagerfjord Kommune.

Dette er Hadsund Roklub lykkedes med hele 15 gange siden år 2000. Deltagelse i internationale regattaer og mesterskaber er meget vigtige skridt på roernes udviklingstrappe, men samtidig meget omkostningstunge for klubben.

Hadsund Roklub søger om støtte til deltagelse i internationale regattaer og træningslejre for en gruppe på 9 udvalgete roere i Hadsund Roklub, 7 juniorroere og 2 seniorroere.

Alle udgifter til indenlandske regattaer samt træningslejre i Danmark afholdes af Hadsund Roklub.

Hadsund Roklub søger om 100.000 kr. i støtte fra Udviklings- og talentpuljen.

Klubben har inden for de seneste 5 år modtaget følgende tilskud til talentudvikling fra Udviklings- og talentpuljen: 

ÅrstalTilskudStatus
201675.000Afsluttede
201750.000Afsluttede
201880.000Afsluttede
2019100.000Afsluttede
2020100.000Igang

 

Beslutning

Foreningsrådet bevilger 80.000 kr.

Jess Nørholm og Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.00.00-Ø40-7-21

18. Kongsdal Bådelaug søger om tilskud til udvikling af deres klubhus

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Kongsdal Bådelaug søger om 31.025 kr. til indkøb af en interaktiv tavle.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Kongsdal Bådelaug er en selvejende institution, der blev oprettet i 1987. Dengang byggede medlemmerne selv det nuværende klubhus, fik lavet uddybning og anlagde en havn.

Helt frem til i dag er havnen blevet udbygget og vedligeholdt af medlemmernes frivillige arbejdskraft.

Der er 151 medlemmer af bådelauget.

Klubbens økonomi baserer sig på medlemskontingent og vandpladsleje, samt fra gæstesejlere og autocampere.

Bestyrelsen i Kongsdal Bådelaug har et ønske om, at få klubhuset indrettet således, at det er velegnet til konferencer, foredrag og undervisning.

Lige for tiden har de et navigationskursus, der afsluttes i marts 2021, men det foregår ikke under optimale forhold. Derfor ønsker de bl.a. en interaktiv tavle, der kan være et godt redskab til undervisningen, men som også kan bruges i forbindelse med møder, konferencer og foredrag.

Det er bestyrelsens hensigt, at også andre foreninger kan få mulighed for at gøre brug af lokalet til ovenstående formål.

En interaktiv tavle kan benyttes til fremvisning af alt hvad en underviser har med på sin computer. Samtidig kan man naturligvis skrive på den.

Indretningen af klubhuset tænkes ændret i forhold til møblementet i den del af rummet der er repos, således for at adskille "hyggeafdeling" fra undervisning/mødeafdeling.

I undervisnings/mødeafdelingen skal tavlen opsættes på endevæggen på skinner, så den kan hæves og sænkes.

Kongsdal Bådelaug søger om 31.025 kr. i tilskud fra Udviklings- og talentpuljen til indkøb af en interaktiv tavle.

Kongsdal Bådelaug har ikke tidligere søgt Udviklings- og talentpuljen.

Beslutning

Foreningsrådet finder ikke at ansøgningen falder ind under deres område, og giver derfor afslag. Der henvises til andre lokale fonde. Fagenheden kan kontaktes for hjælp til fondssøgning.

Jess Nørholm og Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

Jan Vestergaard var fraværende med afbud.

 

18.00.00-Ø40-9-21

19. Hobro Golfklub søger om tilskud til udvikling af deres ungdomsafdeling

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Hobro Golfklub søger om 117.375 kr. til udvikling af deres ungdomsafdeling.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Hobro Golfklubs ungdomsafdeling har i flere år været af beskeden karakter. I 2019/20 og nu i 2020/21 har klubben kørt et skolegolfsprojekt. Det har givet klubben en fordobling af medlemsantallet af unge medlemmer. Gruppen af medlemmer fra 18 til 25 år er under Covid19 ligeledes øget.

Klubben ønsker, at opkvalificere hele holdet omkring ungdommen, samt tilbyde ungdomsspillerne på det niveau hver enkelt befinder sig, individuel træning af klubbens PRO og af uddannede frivillige hjælpetrænere. Elitespillerne/udvalget står klar til at tage spillere med ind i deres gruppe, hvor der er spillere, der viser vilje og talent.

Alle medlemmer kan være med, på deres eget niveau, i fælles træning, til turneringer, weekendsamlinger i klubben og årlig fælles træningssamling på eksternt golfanlæg.

Hobro Golfklubs mål er hele tiden at:

 • Give nye spillere mod på at prøve at komme med i et fællesskab med golf som udgangspunkt.
 • Udvikle talentmassen i klubben ved at give målrettet træning og støtte til det enkelte medlem.
 • Skabe fællesskaber, hvor alle kan være med.

 

Hobro Golfklub har i samråd med klubbens PRO træner, klubbens ungdomsudvalg og eliteudvalg og i dialog med DGU og samarbejdsklubber, vedtaget et udviklingsprogram, hvor der ses på:

 • Nye medlemmer
 • Fastholdelse af bestående medlemmer
 • Udvikling af alle
 • Fælles og individuel træning efter behov og ønske
 • Opkvalificering af hjælpetrænere
 • Matchprogrammer
 • Sociale aktiviteter med og uden golf (weekendture, weekend samlinger m.v.)
 • Udvikle talenter ud af ungdomsafdelingens medlemmer
 • Øge medlemsantallet i ungdomsafdelingen.

 

Projektet har et samlet budget på 177.375 kr. og Hobro Golfklub søger Udviklings- og talentpuljen om 117.375 kr. De øvrige 60.000 kr. er frivilligtimer fra klubbens side. Derudover er der egenbetaling for medlemmerne.

Klubben har inden for de seneste 5 år søgt tilskud fra Udviklings- og talentpuljen til følgende: 

ProjektÅrstalTilskudStatus
Talentprojekt 3 talenter201615.000Afsluttet
Talentudvikling201810.000Afsluttet

 

Beslutning

Foreningsrådet bevilger 40.000 kr. Der kan søges øvrige fonde til restbeløbet.

Det anbefales at der søges kursustilskud ved Kultur og Fritid til træneruddannelse.

Jess Nørholm og Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

Jan Vestergaard var fraværende med afbud.

 

18.14.00-A00-1-13

20. Eventuelt

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Beslutning

Intet.

Jess Nørholm og Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

Jan Vestergaard var fraværende med afbud.

 

Lukkede dagsordenspunkter