Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Økonomiudvalget den 19. februar 2020 kl. 16:00 i Mødelokale 1, Ndr. Kajgade
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-8-17

23. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen. 

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.03-P15-6-19

24. Mariagerfjord 2020

Forventet sagsgang

Koordinationsudvalg, ØK, BY

Anledning

Økonomiudvalget besluttede 19. juni 2019, at der udarbejdes en samlet strategi, der består af kommuneplanstrategi, kommuneplanens hovedstruktur samt Lokal Agenda 21-strategi. Strategien kaldes 'Mariagerfjord 2020'.

Forslaget er nu klar til politisk behandling med henblik på offentliggørelse og høring.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

 1. At forslag til Mariagerfjord 2020 vedtages og udsendes i otte ugers offentlig høring.
 2. At det besluttes, om der skal være ekstraordinær borgerinddragelse i høringsperioden.
 3. Hvis der skal være ekstra borgerinddragelse besluttes hvordan det afvikles.

Koordinationsudvalget, 22. januar 2020, pkt. 2:

Koordinationsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet med den bemærkning, at den ekstraordinære borgerinddragelse finder sted i forbindelse med den konkrete udmøntning af den fysiske planlægning.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

Inddragelse

Planloven kræver, at kommuneplanens hovedstruktur, kommuneplanstrategi og lokal agenda 21-strategi udsendes i otte ugers offentlig høring. Indkomne forslag og ideer skal derefter behandles, inden forslaget kan vedtages endeligt i Byrådet.

Det skal afgøres, om der skal afholdes borgermøde eller anden form for borgerinddragelse i forbindelse med den otte ugers offentlige høring. Der kan eksempelvis afholdes et borgermøde opbygget som en minimesse i stil med Byrådets temamøde 4. november 2019.

I forlængelse heraf skal det bemærkes, at 'Mariagerfjord 2020' er udarbejdet på baggrund af en lang række processer og planer med høj grad af borgerinddragelse. I forbindelse med udarbejdelse af strategiplanen 'Med byerne forrest' blev der gennemført en lang række interviews med udvalgte nøglepersoner og derefter afholdt borgermøder i hovedbyerne. Ved udarbejdelse af udviklingsplanerne for Hobro, har der været nedsat et § 17, stk. 4-udvalg med bred deltagelse af udvalgte interessenter fra byen. Ved udarbejdelse af den nye landdistriktspolitik er der nedsat et lignende § 17, stk. 4-udvalg.

  

Center for Byråd, Personale og Strategi (CBPS) vurderer, at der er sket omfattende borgerinddragelse i processerne, der ligger til grund for udarbejdelsen af 'Mariagerfjord 2020'. Borgerne er ofte mere interesseret i konkrete emner, og CBPS anbefaler, at der først afholdes borgermøder i forbindelse med den kommende revision af kommuneplanens retningslinjer og kommuneplanrammer.

Sagsfremstilling

'Mariagerfjord 2020' er en samlet strategi for den fysiske udvikling af  Mariagerfjord Kommune. Strategien danner grundlag for den kommende revision af kommuneplanens retningslinjer og kommuneplanrammer. Revisionen igangsættes i begyndelsen af år 2020. Forslag til 'Mariagerfjord 2020' er vedhæftet som bilag.

'Mariagerfjord 2020' indeholder de politiske mål og handlinger for den fysiske udvikling af Mariagerfjord Kommune. Derudover indeholder 'Mariagerfjord 2020' en oversigt over kommuneplantillæg og lokalplaner vedtaget siden sidste kommuneplanrevision. Endelig indeholder dokumentet en beslutning om, hvordan kommuneplan 2013 skal revideres. 'Mariagerfjord 2020' opfylder dermed planlovens krav til indholdet af kommuneplanstrategi, kommuneplanens hovedstruktur, samt Lokal Agenda 21-strategi. 'Mariagerfjord 2020' indeholder desuden et fælles afsnit - Sammen Står vi Stærkere - der er udarbejdet i samarbejde med de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Der blev afholdt temamøde i Byrådet 4. november 2019, hvor de politiske mål og handlinger blev drøftet og samlet med henblik på indarbejdelse i forslaget til ’Mariagerfjord 2020’ på baggrund af et oplæg fra administrationen. Oplægget er vedlagt som bilag. Der er efterfølgende foretaget en tilretning af 'Mariagerfjord 2020' og forslag til teksten til de enkelte emner er færdiggjort. Input fra temamødet er vedhæftet som bilag.

CBPS bemærker, at efter behandlingen i Koordinationsudvalget, er der foretaget mindre redaktionelle ændringer i dokumentet. Det er blandt andet vedrørende infrastruktur og samarbejde med andre kommuner. Ændringerne er tilføjet det vedhæftede dokument.

Metode for revision af kommuneplanen

Da sagen blev behandlet i Koordinationsudvalget 22. januar 2020, var det med indstilling til Byrådet om, at der foretages en fuld revision af Kommuneplan 2013-2025.

For at optimere opgaveprioriteringen i kommuneplansarbejdet foreslår CBPS, at der i stedet gennemføres en tematisk revision, der følger tidsplanen for de større planopgaver, der vedtaget af Økonomiudvalget 19. juni 2019. Det fremgår af den vedtagne tidsplan, at kommuneplanrevisionen skal være færdig inden udgangen af 2021.

CBPS anbefaler en revision af med følgende temaer:

 • Nye byudviklingsområder – Erhverv og boligformål. Særligt fokus på hovedbyerne.
 • Produktionserhverv - herunder afklaring af behov for arealer til produktionserhverv.
 • Det åbne land - implementering af kommuneplantillæg nr. 21 for det åbne land, implementering af landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen, herunder reduktion af de større sammenhængende landskaber og udpegning af Grønt Danmarkskort.
 • Solceller i det åbne land - kommunen har modtaget henvendelser om flere, større projekter i den senere tid.
 • Detailhandel – implementering af detailhandelsundersøgelse og gågadeplan for Hobro. Nye afgrænsninger af bymidter og eventuel udpegning af aflastningsområde ved Hobro.
 • Udpegning og planlægning for områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion

 

CBPS har udvalgt de temaer, hvor der er et særligt behov. Fordelen ved en tematisk revision er, at der kan sættes særligt fokus på de vigtigste emner. Det giver et bedre politisk overblik og en mere indgående proces. Ved en tematisk kommuneplanrevision kan Staten ikke stille krav til indholdet af de dele af kommuneplanen, der ikke revideres. Det bemærkes, at den overvejende del af de nordjyske kommuner gennemfører delvise, tematiske kommuneplanrevisioner. Eksempelvis Hjørring, Frederikshavn og Aalborg Kommune.

Beslutningen om gennemførelse af en delvis, tematisk kommuneplanrevision er indarbejdet i det vedhæftede forslag til Mariagerfjord 2020 og fremgår af side 31. Det betyder, at hvis Byrådet godkender 'Mariagerfjord 2020' som indstillet, godkendes ligeledes en tematisk revision af kommuneplanen.

Økonomi

Der er ingen direkte afledte økonomiske konsekvenser af vedtagelsen af ’Mariagerfjord 2020’. De økonomiske konsekvenser vil løbende følge af de planmæssige tiltag, der er afledt af de politiske beslutninger, der er direkte afledt af planens indsatser. Disse foreslås at indgå i den kommende budgetlægning i Mariagerfjord Kommune.

Beslutning

Ad. 1) Indstilles godkendt. Økonomiudvalget bemærker, at mulighed for etablering af husbåde skal indgå i den videre proces med Mariagerfjord 2020.

Ad. 1 og 2) Den ekstraordinære borgerinddragelse finder sted i forbindelse med den konkrete udmøntning af den fysiske planlægning.

 

00.30.10-S00-1-20

25. Budgetvejledning for Budget 2021-24

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Økonomiudvalget skal behandle oplæg til Budgetvejledning for Budget 2021-24. Budgetvejledningen udstikker rammen og forudsætningerne for budgetprocessen og indeholder tids- og procesplan for den politiske budgetproces.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Budgetvejledning for Budget 2021-24 godkendes.

Inddragelse

Oplæg til Budgetvejledning er udarbejdet på baggrund af evalueringer af budgetprocessen for Budget 2020-23 i henholdsvis Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

De seneste år har det ved hvert års budgetlægning været udgangspunktet at skabe råderum svarende til minimum 1% af budgettet (servicerammen). Som tommelfingerregel er 1% lig med 18 mio. kr. Råderummet anvendes dels til at hæve anlægsrammen, jævnfør Byrådets økonomiske mål, dels til at imødegå eventulle udfordringer som følge af Økonomiaftalen, som først først kendes i sensommeren. Endelig anvendes råderummet, hvis der er mulighed for det, til omprioritering af service, aktiviteter, indsatser m.v. Den fortløbende aftale om, at der altid skal etableres et råderum er udtryk for en erkendelse af, at der grundlæggende altid skal skabes et råderum, enten til politisk prioritering eller fordi det er nødvendigt for at nå de økonomiske målsætninger.

Budgetlægningsmodellen, der har været anvendt de seneste år, medfører dog også en række dilemmaer:

 1. Alle fagudvalg arbejder som udgangspunkt med samme krav om forslag til råderumsskabelse på 1%, og dermed er der ikke gode muligheder for at prioritere på tværs af områderne tidligt i budgetlægningen og eventuelt friholde enkelte områder for besparelser
 2. Trods stort politisk ønske om budgetinitiativer, der imødegår udfordringer på tværs i nye eller bedre løsningerne for borgerne, opleves modellen stadig meget fagsøjleopdelt. Det kan hænge sammen med, at alle udvalg skal fremsætte forslag for 1%, jf. pkt 1.
 3. Den budgetmodel, hvor motivationen er fælles politiske mål med budgettet allerede indledningsvist i processen, er endnu ikke realiseret
 4. Både politisk og administrativt tilkendegives en oplevelse af, at det er resurcekrævende, at budgetdrøftelserne fylder relativt meget over hele året, fra tidligt forår til sidst på efteråret.
 

Der har derfor været en dialog i MED-systemet og i Økonomiudvalget om en ændret budgetproces, der tager højde for ovenstående dilemmaer. Der lægges op til en ny budgetproces, der indfases med Budget 2021-24 og skal videreudvikles frem mod Budget 2022-25. Fuldt udviklet vil budgetprocessen bringe en overordnet politisk retning for budgettet ind i arbejdet baseret på politisk debat, prioriteret i et eller få temaer meget tidligt i budgetprocessen. Budgettet får dermed større strategisk betydning og vil blive aftryk af politiske pejlemærker, når det ses i sammenhæng og på tværs af udvalgsområder med baggrund i en politisk vision(-er) for, hvad budgettet skal afspejle. Forud skal pågå en politisk drøftelse af, hvad der er vigtigt? Hvad vil man politisk gerne se mere af, se mindre af og set gjort anderledes?

Med politiske sigtelinier og fastlæggelse af økonomiske målsætninger for budgettet kan direktionen i samarbejde med organisationen arbejde med at udarbejde et oplæg til budget i balance. Det gør op med fagopdelte rammer, og hermed må det også forventes, at fordeling mellem udvalgene vil ændre sig.

I 2020 vil det være Forhandlingsudvalget, der indledningsvist udpeger retningen for, hvad Budget 2021-24 skal afspejle på overordnet politisk niveau. Hensigten er, at processen ultimo 2020 skal evalueres med henblik på, om drøftelserne af kommende års budgetpejlemærker skal foregå i forbindelse med vedtagelsen af budgettet som en del af budgetaftalen, i deltagelse af hele Byrådet eller i Forhandlingsudvalget.

I juni vil udvalgene blive forelagt oplægget til budget, hvor udvalgenes rolle vil være at kommentere og forholde sig til de respektive forslag og hermed kvalificere det samlede budgetoplæg, der oversendes til Byrådets Budgettemamøde ultimo juni. Som udgangspunkt er det den eneste gang, udvalgene drøfter budgetoplægget, og netop dette adskiller sig væsentlig fra tidligere.

Herefter overgår budgetprocessen til forhandlingsfasen, med naturligt forbehold for, at resultatet af Økonomiaftalen kan være, at Økonomiudvalget i august må udmelde en anden ramme for arbejdet. I det tilfælde vil Økonomiudvalget træffe beslutning om, hvordan det videre budgetarbejde skal tilrettelægges.

Budgetvejledningen uddyber rammerne for oplægget til budgettet, forudsætninger for arbejdet, sammensætning af forhandlingsudvalget samt tids- og handleplan.

Hovedudvalget behandler samme dag som Økonomiudvalget oplægget til budgetvejledningen. Evt. anbefalinger fra mødet til Hovedudvalgets/MED-systemets rolle i budgetprocessen med udgangspunkt i oplægget til tids- og procesplan vil blive fremlagt på Økonomiudvalgets møde.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at der holdes temamøde for Byrådet 26. marts om Budget 2021-24.

Økonomiudvalget besluttede, at der tilføjes et yderligere fjerde økonomisk mål, der tilstræber, at den årlige låneafvikling som hovedregel er større end årets låneoptag, således at kommunens gæld løbende reduceres.

 

00.32.00-S00-3-19

26. Driftsoverførsler fra 2019 til 2020

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til den politiske budgetvejledning for 2019 til 2022 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2019 til 2020.

Fagudvalgene har primo februar behandlet punkterne om overførsel af ikke forbrugte driftsmidler.

Denne sag omhandler en samlet overførsel for alle udvalg. Udvalgenes indstillinger er medtaget i punktet.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At uforbrugte midler på 25,817 mio. kr. vedrørende Økonomiudvalgets område overføres til 2020.

2. At uforbrugte midler på 7,763 mio. kr. vedrørende grundkapital overføres til 2020.

3. At Økonomiudvalget behandler indstillingerne fra fagudvalgene med henblik på indstilling til Byrådet.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 3. februar 2020, pkt. 2:

Indstilles godkendt.

Udvalget bemærker, at budgetoverholdelse på de enkelte plejecentre er vigtig. Der er udarbejdet handleplaner for de berørte plejecentre. Udvalget får en orientering om status pr. 30/6.
Fraværende: Niels Erik Poulsen (V) 

Udvalget for Kultur og Fritid, 4. februar 2020, pkt. 20:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A)

Udvalget for Børn og Familie, 5. februar 2020, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (A)

Udvalget for Teknik og Miljø, 5. februar 2020, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) og Niels Peter Christoffersen (A)

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 6. februar 2020, pkt. 2:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Pia Adelsteen (O) og Casper Hedegaard (B)

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2019 har Økonomi udarbejdet oversigt over driftsoverførsler fra 2019 til 2020 på institutionsniveau samt øvrige områder, hvor der er aftaler om driftsoverførsler fra 2019 til 2020.

På de Dialog- og aftalestyrede områder kan der overføres et overskud på op til 10 % af den korrigerede netto budgetramme samt et underskud på op til 5 % af den korrigerede netto budgetramme.

Opgørelserne er udarbejdet på baggrund af de enkelte fagområders forbrug ultimo januar 2020.

Driftsoverførsler fra 2019 til 2020 for alle udvalg udgør 72,371 mio. kr. og grundkapital 7,763 mio. kr.

Overførslerne for de enkelte fagudvalg fremgår nedenfor:

UdvalgMio. kr.
Økonomiudvalget25,817 
Udvalget for Børn og Familie26,295 
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse1,143 
Udvalget for Sundhed og Omsorg 15,078 
Udvalget for Kultur og Fritid6,309 
Udvalget for Teknik og Miljø-2,271 
Grundkapital7,763 
I alt80,134 

 

Økonomi

Tillægsbevilling 80,134 mio. kr. som finansieres af likvide midler.

Beslutning

Ad. 1) Indstilles godkendt.

Ad. 2) Indstilles godkendt.

Ad. 3) Indstilles godkendt med overførsel af fagudvalgenes uforbrugte beløb 46,554 mio. kr. til 2020.

 

00.32.00-S00-3-19

27. Anlægsoverførsler fra 2019 til 2020

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til den politiske budgetvejledning for 2019 til 2022 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger fra 2019 til 2020. 

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At uforbrugte rådighedsbeløb på -52,006 mio. kr. vedrørende Økonomiudvalgets område overføres til 2020

2. At Økonomiudvalget behandler indstillingerne fra fagudvalgene med henblik på indstilling til Byrådet.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 3. februar 2020, pkt. 3:

Indstilles godkendt.
Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

Udvalget for Kultur og Fritid, 4. februar 2020, pkt. 21:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A)

Udvalget for Børn og Familie, 5. februar 2020, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (A)

Udvalget for Teknik og Miljø, 5. februar 2020, pkt. 18:

Indstilles godkendt, idet udvalget dog bemærker at anlægsprojekt "Veteranbane Handest-Faarup" med 40.525 kr. ikke afsluttes, men overføres til 2020.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V).

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 6. februar 2020, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Pia Adelsteen (O) og Casper Hedegaard (B)

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2019 har Økonomi udarbejdet en oversigt over uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger i 2019. Af oversigten fremgår forslag til overførsler fra 2019 til 2020. Endvidere fremgår det af oversigten, hvilke anlægsprojekter der kan afsluttes med udgangen af 2019.

Det samlede uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger i 2019 for alle udvalg, som ønskes overført til 2020, udgør netto 43,389 mio. kr.

Fagudvalgene har på møder primo februar behandlet punkterne om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2019 til 2020. Udvalgenes indstillinger er medtaget i punktet.

Overførslerne for de enkelte fagudvalg fremgår nedenfor:

UdvalgMio. kr.
Økonomiudvalget-52,006 
Udvalget for Børn og Familie48,461 
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse
Udvalget for Sundhed og Omsorg0,890 
Udvalget for Kultur og Fritid7,876 
Udvalget for Teknik og Miljø38,168 
I alt43,389 

 

Økonomi

Tillægsbevilling til uforbrugte rådighedsbeløb 43,389 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen. 

Beslutning

Ad. 1) Indstilles godkendt.

Ad. 2) Indstilles godkendt, således uforbrugte rådighedsbeløb på 43.389 mio. kr. overføres til 2020.

 

00.32.14-G01-1-19

28. Indberettet likviditet 4. kvartal 2019

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til reglerne for Budget- og regnskabssystemer for kommuner skal der hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Likviditetsoversigten skal som minimum indeholder oplysninger om kommunens likviditet det seneste år. Oversigten ledsages af forklarende bemærkninger og forelægges byrådets medlemmer.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At likviditetsindberetning tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens likvide konti, dvs. nettoindeståender på bankkonti, kontant- og obligationsbeholdninger samt beholdning af indskudsbeviser.

Deponerede midler indgår ikke i opgørelsen. De deponerede midler udgør 43,4 mio. kr. ultimo december 2019. Midlerne er relateret til salget af selskabet HMN naturgas, og frigives fra depot ligeligt over en periode på 10 år. I takt med at midlerne frigives, øges den gennemsnitlige likvide beholdning tilsvarende.

Likviditeten ultimo december 2019 er 165,8 mio. kr. Det er en stigning på 23,6 mio. kr. i forhold til sidste kvartal.

Ved sidste kvartalsindberetning var forventningen til likviditeten en kassebeholdning på 147 mio. kr. ultimo 2019. Den faktiske kassebeholdning er altså knap 19 mio. kr. højere. Det skal ses i sammenhæng med regnskab 2019, som synes at udvise en mere gunstig udvikling i likviditeten. En foreløbig opgørelse af regnskabsresultatet tyder således på, at anlægsudgifterne i regnskab 2019 er noget mindre end tidligere forudsat, og bidrager dermed til en større stigning i kassebeholdningen end hidtil forudsat.

Den mere gunstige udvikling i likviditeten giver anledning til en formodning om, at overførselsniveauet til 2020 vil være større end tidligere forudsat. Konsekvensen heraf vil ved næste orientering om likviditetsindberetning blive indarbejdet i prognosen for ultimolikviditeten 2020, ligesom konsekvenserne af regnskab 2019 vil blive uddybet.

Med forbehold for usikkerhed knyttet til regnskab 2019, herunder bl.a. overførselsniveauet til 2020, forventes ultimolikviditeten 2020 at være i størrelsesordenen 188 mio. kr.

Opgjort pr. indbygger er likviditeten 3.965 kr. ved udgangen af 4. kvartal 2019. Det er mere end de 1.000 kr. pr. indbygger, der giver anledning til reaktion fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, men mindre end landsgennemsnittet ultimo 3. kvartal 2019 på 7.649 kr. pr. indbygger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

09.00.00-P00-1-16

29. Anlægsregnskab - Rådgivning muslingeprojekt, Mariager Fjord

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Der er udarbejdet et materiale, som kan danne grundlag for fuldskalaprojekt med opdræt og høst af blåmuslinger i Mariager Fjord, med det formål at forbedre miljøtilstanden i fjorden. Der er udarbejdet et anlægsregnskab, som forelægges til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Udvalget for Teknik og Miljø, 5. februar 2020, pkt. 18:

Indstilles godkendt idet det bemærkes, at merforbruget finansieres af driften.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V).

Sagsfremstilling

Der blev i budget 2018 afsat 300.000 kr. til rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af forslag til et fuldskala forsøgsprojekt med muslingebrug i Mariager Fjord. Der er tale om et projekt der bygger videre på en modelanalyse af næringsstoffjernelse i Mariager Fjord, som blev fremlagt for Byrådet 22. februar 2018, pkt. 40 (iltningsprojektet).

I samarbejde med rådgivningsfirmaet Orbicon er der udarbejdet en forretningsplan for opdræt af muslinger i Mariager Fjord. Der er endvidere foretaget forsøg med små produktionsanlæg til opdræt af muslinger, for at demonstrere Mariager Fjords store vækstpotentiale i inderfjorden. Endelig er der foretaget analyser af forskellige mulige statslige tilskudsmodeller. Anlæggene vil således ikke for nuværende økonomisk kunne hvile i sig selv. Modellerne er udviklet i samarbejde med et konsulentfirma med branchekendskab og er efterfølgende kvalitetssikret af en repræsentant fra Københavns Universitets Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

Materialet viser at høst af muslinger er et målrettet, effektivt og økonomisk attraktivt virkemiddel til at forbedre miljøtilstanden i Mariager Fjord. De positive effekter vil straks vise sig, bl.a. i form af større sigtedybde og robusthed overfor iltsvind.

Borgmester Mogens Jespersen har i januar 2020 fremsendt det udarbejdede materiale til miljøminister Lea Wermelin, ledsaget af en opfordring til at Miljøministeriet, i forbindelse med den kommende Vandområdeplan 2021 - 2027, iværksætter et projekt med opdræt og høst af muslinger i Mariager Fjord. Samtidig inviteredes miljøministeren til at besøge Mariagerfjord Kommune, og få præsenteret resultatet af kommunens undersøgelser. Materialet er efterfølgende sendt til Miljøstyrelsen.

Økonomi

Der er i alt forbrugt 300.088 kr. til udarbejdelsen af forretningsplanen m.v. Dette svarer til et merforbrug på samlet 15.170 kr. idet der ved afslutning af anlægsregnskabet for det forudgående iltningsprojekt blev overført en mindre merforbrug på 15.082 kr. Merforbruget er bl.a. begrundet i nødvendige justeringer af de udarbejdede tilskudsmodeller.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.03-P16-9-19

30. Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 for boligområde ved Løgstørvej

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

På baggrund af en henvendelse om privat byggemodning har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 54 for et boligområde ved Løgstørvej i Hobro.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 54 sendes i offentlig høring i otte uger.

2. At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Udvalget for Teknik og Miljø, 5. februar 2020, pkt. 22:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V).

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 54 er en forudsætning for vedtagelsen af Forslag til lokalplan 148/2020 (se senere dagsordenspunkt) og offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Lokalplanforslag 148/2020 er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme HOB.B.47, og derfor er det nødvendigt at udarbejde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 54 således, at lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

Tillæg nr. 54 dækker et større område end lokalplan 148/2020, da det ændrer rammebestemmelserne for hele kommuneplanramme HOB.B.47. I kommuneplantillægget ændres remmeområde HOB.B.47's bestemmelser for antal etager og bebyggelsesprocent. Bebyggelsesprocenten ændres fra 30 til 40, og etageantallet ændres fra halvanden til to etager.

Anbefaling af høringsperiode

På grund af planforslagets særlige omfang og kompleksitet anbefaler fagenheden en høringsperiode på otte uger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.05-P15-17-15

31. Forslag til lokalplan 148/2020 for et boligområde ved Løgstørvej i Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

På baggrund af en henvendelse om privat byggemodning har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet forslag til Lokalplan 148/2020 for et boligområde ved Løgstørvej i Hobro.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Lokalplan 148/2020 for et boligområde ved Løgstørvej sendes i offentlig høring i otte uger.

2. At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Udvalget for Teknik og Miljø, 5. februar 2020, pkt. 23:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V).

Sagsfremstilling

Fagenheden har på foranledning af grundejerne udarbejdet et forslag til lokalplan 148/2020 for et boligområde med ca. 14 boliger ved Løgstørvej i Hobro.

Formål

Formålet med planen er at udlægge området til åben-lav boligbebyggelse og rekreativt grønt areal (beskyttelseszone omkring en gravhøj), der på sigt kan indgå i et større grønt areal.

Veje og boligbebyggelse følger kurven på beskyttelseszonen og giver dermed området et karakteristisk udseende.

Planen sikrer stiforbindelser fra Løgstørvej til det rekreative areal, som på sigt skal indgå i en større grøn kile, der også omfatter de øvrige gravhøje i områdets beskyttelseszoner.

Begge grundejere har underskrevet en fraskrivelsesdeklaration, så de ikke kan kræve at kommunen skal købe arealet, når det overføres fra landzone til byzone.

Idet kommuneplanrammen for området kun giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 30 og bebyggelse i halvanden etage, er der samtidigt udarbejdet er forslag til tillæg nr. 54 til kommuneplanen, som øger bebyggelsesprocenten til 40 og etageantallet til to.

Anbefaling af høringsperiode

På grund af lokalplanforslagets særlige omfang og kompleksitet anbefaler fagenheden en høringsperiode på otte uger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

04.04.00-P20-7-17

32. Frigivelse af anlægsmidler - Hadsund Hallerne

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Hadsund Hallerne søger om frigivelse af dele af de afsatte anlægsmidler til projektet "Det Østlige Kraftcenter".

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1.  At der frigives 105.000 kr. af de afsatte anlægsmidler.

Udvalget for Kultur og Fritid, 4. februar 2020, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A)

Sagsfremstilling

Hadsund Hallerne søger om frigivelse af anlægsmidler vedr. projektet ”Det Østlige Kraftcenter”.

Hadsund Hallerne har været i gang med et forprojekt, som har omhandlet brugerinddragelse, konsulentrådgivning med henblik på fondsansøgninger samt rådgivning fra arkitektfirma. Rådgivningen er købt hos Halinspektørforeningens Videnscenter og fra Arkitektfirmaet Nord.

Økonomi

Der er over en årrække afsat i alt 9.200.000 kr. på det kommunale anlægsbudget til anlægsprojektet ved Hadsund Hallerne, heraf 500.000 kr. i 2020.

Der er ikke tidligere frigivet midler til projektet.

Der har i alt været udgifter til forprojektet for 158.130 kr., og Hadsund Hallerne anmoder derfor om frigivelse af 105.000 kroner, svarende til 2/3 af den samlede udgift.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

20.01.00-P24-1-20

33. Himmerlands Teater - reviderede vedtægter

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Godkendelse af ændringer i vedtægter for Himmerlands Teater.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At ændringerne godkendes.

Udvalget for Kultur og Fritid, 4. februar 2020, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A)

Sagsfremstilling

Himmerlands Teaters bestyrelse har på møde i januar 2020 vedtaget en ændring i teatrets vedtægter, der sendes til godkendelse i Byrådet.

Ændringen vedrører bestyrelsens sammensætning jf. § 3. Tidligere skulle der udpeges to medlemmer til bestyrelsen af Byrådet, hvoraf det ene medlem skulle have sæde i Byrådet, og med ændringsforslaget skal begge medlemmer udpeget af Byrådet have sæde i Byrådet.

Hvis ændringerne godkendes, træder de i kraft samtidig med driftsaftalen 1. januar 2021.  

Beslutning

Udsat.

 

20.01.00-P27-1-19

34. Himmerlands Teater - driftsaftale 2021-2024

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Himmerlands Teater er en selvejende institution, der driver virksomhed i henhold til egnsteaterlovgivningen. Mariagerfjord Kommune er hovedtilskudsyder. Der er indgået en 4-årig driftsaftale og nuværende aftale skal fornyes for periooden 2021-2024. Aftaleudkast skal fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest 1. april 2020.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At aftaleudkastet godkendes.

Udvalget for Kultur og Fritid, 4. februar 2020, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A)

Inddragelse

Repræsentanter fra teatrets bestyrelse og fagenheden har haft forhandlingsmøder, hvor udkastet er udarbejdet.

Sagsfremstilling

Formålet med driftsaftalen er at fastlægge rammerne for styring af egnsteatervirksomheden og for dialogen mellem aftaleparterne om den fortsatte udvikling af teatrets virksomhed. Aftalen skal sikre et langsigtet og aftalt grundlag for teatrets strategi og økonomi og er en gensidig tilkendegivelse, om den ønskede fremtidige udvikling i teatrets aktiviteter og de vilkår, der politisk og økonomisk gives herfor.

Aftalen beskriver indholdet af teatrets virksomhed i form af krav til egenproduktion, gæstespil og øvrige opgaver. Aftalen fastlægger den økonomiske ramme for virksomheden i form af det reduktionsberettigede tilskud fra Mariagerfjord Kommune samt et statstilskud. Teatret kan indenfor rammerne af aftalen lave en egenindtjening.

Himmerlands Teater har en huslejeaftale med Mariagerfjord Kommune, der i aftalen udgør 180.000 kr. pr. år, hvilket er indenfor rammen på maks. 15% af det offentlige tilskud.

Økonomi

Mariagerfjord Kommune yder et driftstilskud på 2.022.000 kr i 2021 / 2.052.000 kr i 2022 / 2.083.000 kr i 2023 / 2.124.000 kr i 2024. Kulturministeriet yder refusion af disse beløb til Mariagerfjord Kommune. Refusionen fastlægges årligt og udgør pt. ca. 35 % af kommunens driftstilskud.

% af driftstilskuddet. I 2021 vil Mariagerfjord kommunes nettoudgift til Himmerlands Teater derfor udgøre 1.314.000 kr .

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

20.00.00-P22-1-19

35. Kvalificering af oplæg til Landdistriktspolitik 2020

Forventet sagsgang

BF/KF/AU/TM/SO, ØK, BY

Anledning

Byrådet etablerede primo 2019 et §17.4-udvalg med fokus på Landdistrikter. Udvalgets opgave var at komme med en række konkrete anbefalinger med henblik på udarbejdelse af en ny Landdistriktspolitik for Mariagerfjord kommune.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At sagen drøftes med henblik på Byrådets kvalificering af politikoplæggets indhold

2. At Byrådet sender politik og strategi til offenlig høring, samt høring i de høringsberettigede instanser. Høringsfrist: 20. marts

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 3. februar 2020, pkt. 12:

Udvalgets medlemmer havde følgende kommentarer til politikken:

 • lokale sundhedsklinikker.
 • en pose penge til de lokale som selv adminstrerer bevillingen (Eks. Oue)
 • erfaringer fra Varde med et fast landdistriktsudvalg
 • hvordan er det at blive ældre i landdistrikterne
 • ulighed i sundhed
 • mulighed for almene boliger i landdistrikterne
 • ikke alt i alle byer
 • frivillige kører ældre indtil byen for eks. indkøb, lægebesøg mv.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

Udvalget for Kultur og Fritid, 4. februar 2020, pkt. 17:

Drøftet. Udvalget bemærker særligt følgende:

Der er tale om en flerårig plan/politik, hvorfor det må forudsættes at der vil være skiftene prioritet mellem fokusområderne over tid.

Der ligger i oplægget forudsætninger om tilførelse af ekstra midler på flere områder. Endelig godkendelse af særligt tre områder, vil således forudsætte, at der findes de fornødne midler i kommende budgetforhandlinger. De tre områder er:

 • Udarbejdelse af lokale udviklingsplaner
 • Pulje til realisering af tiltag med afsæt i de lokale udviklingsplaner
 • Evt. opnormering af landdistriktskoordinator-rollen.

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A)

Udvalget for Børn og Familie, 5. februar 2020, pkt. 12:

Udvalgets medlemmer gav udtryk for følgende bemærkninger:

 • Mobilitet i forhold til børn og unges adgang til skole og fritidsaktiviteter.
 • Bredbåndsforbindelser er afgørende for børn og unge.
 • Lukke skoler og dagtilbud mere op.
 • Får solgt eller nedrevet kommunale bygninger der ikke anvendes.

Fraværende: Mette Binderup (A)

Udvalget for Teknik og Miljø, 5. februar, pkt. 28:

Drøftet.

Udvalget bemærker følgende til det fremlagte oplæg:

 • Udvalget er bevist om betydningen af de aktuelle nedrivningspuljer i forhold til indsatsområdet ”Den gode visuelle oplevelse”.
 • Udvalget har noteret, at der i politikoplægget er indeholdt indsatser og aktiviteter, som vil fordre at der tilføres ekstra midler. Udvalget har i den forbindelse noteret følgende områder: gennemførelse af udviklingsplaner, pulje til medfinansiering af projekter i forlængelse af udviklingsplaner samt eventuel udvidelse af landdistriktskoordinatorrollen.

 

Under Udvalgets drøftelse blev endvidere noteret følgende:

 • Politikken kan give anledning til overvejelse om etablering af et nyt stående udvalg for Landdistrikterne
 • Problemstillingen omkring finansiering af ejendomme i landområder er udtalt, men omvendt en udfordring, som i lokal kommunalt perspektiv kan være vanskelig at gøre en reel indsats i forhold til.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V). 

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 6. februar 2020, pkt. 9:

Drøftet.

Der var ønske om, at referater med videre fra selve §17.4-udvalgets arbejde bliver tilgængelig på First Agenda.

Udvalget bemærker følgende til oplægget:

 • Arbejdsmarked og Uddannelsesområde bør mere konkret synliggøres som aktiv medspiller i Landdistriktspolitikken – bl.a i forhold til samproduktion omkring hjælp til ledige i lokalområderne og eksempelvis omkring landsbypedel-ordninger.
 • Der er en særlig arbejdsmæssig udfordring for nogle borgere i landdistrikterne omkring mobilitet – eksempelvis ledige, som har vanskeligt ved at komme til og fra potentielt arbejde, hvilket medvirker til relevansen af at arbejde med mobiliteten.
 • Det virker meget ambitiøst at nå at udarbejde op til 35 udviklingsplaner inden udgangen af 2027.
 • Det kan eventuelt være relevant at vurdere fordele og ulemper ved et stående udvalg for Landdistrikterne
 • Der er i politikoplægget indeholdt indsatser og aktiviteter, som vil fordre, at der tilføres ekstra midler til finansiering af indsatsen.

Fraværende: Pia Adelsteen (O) og Casper Hedegaard (B)

Sagsfremstilling

På baggrund af de 21 anbefalinger, som §17.4-udvalget ultimo november præsenterede for Byrådet, har en administrativ redaktionsgruppe sammenskrevet et konkret oplæg til Landdistriktspolitik. Dokumentet indeholder følgende elementer:

 1. Vision for Landdistrikterne
 2. Overordnede fokusområder
 3. Øvrige fokusområder
 4. Strategier, ansvar og økonomi
 

Oplægget er efterfølgende drøftet med et udvalg af fagpersoner fra kommunens fagenheder.

Politikken omfatter alle borgere, bosiddende udenfor kommunens 4 hovedbyer. Politikken har ingen aftalt udløbsdato, men skal minimum virke indtil midten af kommende byrådsperiode.

Byrådets vision for landdistrikterne bygger på et samspil med hovedbyerne med henblik på at opfylde den overordenede kommunale vision om, at Mariagerfjord Kommune skal være et godt sted at bo, leve og arbejde.

Politikken skal styrke det gode hverdagsliv og samtidig sikre, at der arbejdes strategisk og proaktivt. Et af nøgleordene er samskabelse, og det tilstræbes, at der arbejdes med afsæt i de stedbundne potentialer kombineret med bæredygtige løsninger.

Overordnede fokusområder:

 • Lokale udviklingsplaner og samarbejde på tværs
 • Kommunalt fokus på rollefordeling og ressourcer til landdistrikterne

 

Øvrige fokusområder:

 • Adgang til natur og landskaber
 • Hurtigt bredbånd og sikkert mobilsignal
 • Klog mobilitet og fleksible transportløsninger
 • Den gode visuelle oplevelse i lokalområderne
 • Det gode levende mødested
 • Branding og storytelling

 

Processen omkring den politiske behandling er designet således:

 • Primo februar: Kvalificering i de politiske udvalg
 • Ultimo februar: Byrådet sender politikoplægget i offentlig høring
 • Marts: Offentlig høring
 • April: Politisk behandling (KF, ØK, BY) - Forventelig vedtagelse i Byrådet: 30.april.

 

Oplægget indeholder en strategisk del, der peger på konkrete handlinger, ansvar og økonomi.

Alle 5 stående fagudvalg har vurderet oplægget ud fra følgende spørgsmål:

 • Er forslaget til politiske fokusområder fyldestgørende for landdistriktsudfordringerne i Mariagerfjord Kommune?
 • Hvordan matcher oplægget de politske fokusområder/strategier, som fagudvalget iøvrigt arbejder med?
 • I hvilket omfang kan Fagudvalget bidrage til implementering af de politiske fokusområder i oplæg til Landdistriktspolitik?

 

Økonomi

I tillæg til politikken er der foretaget et økonomisk estimat for implemetering af fokusområder.

Beslutning

Indstilles godkendt med den bemærkning, at eventuelle afledte initiativer fra Mariagerfjord Kommune prioriteres skal drøftes og evt. prioriteres i forbindelse med kommende budgetforhandlinger.

 

27.00.00-A00-9-19

36. Budget 2020 Handicapområdet

Forventet sagsgang

SO, ØK

Anledning

Fremskrivning af budget 2020 på Handicapområdet.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Økonomiudvalget:
1. At der ved økonomivurderingen 31.3.2020 vurderes, hvor stort et beløb af de 5,893 mio. kr. det vil være tilstrækkeligt at tilføre Handicapområdets budget for 2020.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 3. februar 2020, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Udvalget bemærker, at de betragter det som en beklagelig teknisk fejl.
Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

Inddragelse

Er tidligere behandlet under budget processen for budget 2020.

Sagsfremstilling

Under budgetarbejdet til budget 2019, drøftede Økonomiudvalget den 15. august 2018 mulige initiativer for at bringe kommunens budget i balance, herunder Handicapområdets budget.

Da Handicapområdets budget i en årrække havde været i ubalance, havde Økonomi og Handicapområdet i fællesskab udarbejdet et bilag, der beskrev udviklingen på området og kom med forslag til genopretning af budgettet.
En af beslutningerne betød, at Handicapområdet blev tilført 18 mio. kr. i 2019 for fremadrettet at bringe balance mellem regnskab og budget. Desuden blev der foreslået en demografisk fremskrivningsprocent på 1,4 % årligt af hele rammen, svarende til den stigning i udgifter, der opleves på landsplan på Handicapområdet. For Mariagerfjord Kommunes Handicapområde svarede det til, at der skulle tilføres 3,2 mio. kr. årligt. Herudover var et forslag, at en allerede besluttet effektiviseringstrappe skulle afløses af en mindre trappe, der tog udgangspunkt i det mulige på området. Dette betød at budgettet skulle reduceres med 1,5 mio. årligt fremadrettet.

På mødet traf Økonomiudvalget beslutning om de endelige rammer for drift og anlæg på udvalgsniveau, herunder Handicapområdets fremtidige rammer.    

I forbindelse med, at Handicapområdets budget fremskrives til år 2020, tilskrives ved en fremskrivningsfejl 1,4% af de 18 mio. kr., og ikke 1,4 % af hele rammen på Handicapområdet. Dette svarer til ca. 0,25 mio. kr. i stedet for 3,2 mio. kr. Herudover blev den ”gamle trappe” ikke fjernet, men ligger der stadig sammen med den nye trappe. Samlet betyder dette en budgetudfordring på 5,893 mio. kr. i 2020 og tilsvarende i årene frem.

Fra 2021 forventes fremskrivningsmodellen, der blev udarbejdet af konsulentvirksomheden KLK, anvendt. Modellen blev udarbejdet i forbindelse med en analyse af Handicapområdet som en del af aftalen for budget 2019. I modellen er udviklingstendenser og politiske ønsker til effektivisering indarbejdet. Dermed vil fremskrivningen og økonomiske trapper blive indarbejdet i modellen. Hvis budgetmodellen følges, og budgettet for 2021 tilrettes efter modellen, vil der ikke være problemstillinger med fremskrivningen fra 2021.

Sundhed og Omsorgsudvalget har i forbindelse med økonomivurderingen i marts 2019 tilbageført 4,915 mio. til kommunekassen som et resultat af driftsoverskud på ældreområdet. Det forventes, at udvalget overfører yderligere ca. 3,7 mio. i forbindelse med regnskabsafslutningen på ældreområdet.

Som et forslag til at håndtere den økonomiske udfordring i 2020 foreslås det, at man afventer økonomivurderingen for 31.3.2020 og vurderer, hvor stort et beløb det vil være tilstrækkeligt at tilføre Sundhed og Omsorg på Handicapområdet.

Økonomidirektøren deltager under dagsordenspunktet.

Økonomi

Der er fremskrevet 5,893 mio. kr. mindre end budgetlagt i 2020.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

27.00.00-P23-1-18

37. Kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet 2020

Forventet sagsgang

SO, ØK, BY

Anledning

I dette punkt fremlægges Kvalitetsstandarderne på sundheds- og ældreområdet for 2020 til endelig godkendelse i Byrådet den 29. januar 2020.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At Kvalitetsstandarderne på sundheds- og ældreområdet for 2020 godkendes.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 3. februar 2020, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Forvaltningen foretager mindre tekniske justeringer af teksten på baggrund af input fra udvalget.
Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

Inddragelse

Kvalitetsstandarderne for sundheds- og ældreområdet for 2020 har været til behandling på følgende møder:

 • Fag MED Sundhed og Ældre den 4. december 2019
 • Handicaprådet den 13. november 2019
 • Seniorrådet den 12. november

 

Fag MED Sundhed og Ældre og Seniorådet har alle taget kvalitetsstandarderne til efterretning. Handicaprådet tog kvalitetsstandarderne til efterretning med følgende kommentar:

 • Ordet "frivillig" skal slettes nederst side 4, så der står "...eller en bisidder med til mødet."

 

Derudover har kvalitetsstandarderne være til høring ved kommunens private leverandører, som ingen kommentarer havde til Kvalitetsstandarderne.

Forvaltningen anbefaler, at kvalitetsstandarderne tilpasses kommentaren fra Handicaprådet. Vedhæftet Kvalitetsstandarder er blevet tilpasset ovenstående kommentar.

Sagsfremstilling

Alle kommuner er forpligtede til at udarbejde kvalitetsstandarder, der skal indeholde generel serviceinformation om, hvilke ydelser borgerne kan modtage ved behov for hjælp. Kvalitetsstandarderne skal samtidig indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, kommunen har fastsat.

Kvalitetsstandarderne revideres en gang årligt med henblik på at gennemgå det fastlagte serviceniveau på baggrund af kommunalpolitiske vedtagne beslutninger om serviceniveau samt ændringer i lovgivning. Derudover er der ved den årlige gennemgang fokus på, om der er i løbet af året er indført nye tilbud eller ændringer, der skal tilføjes i kvalitetsstandarderne.

Der er i efteråret 2019 foretaget en gennemgang af kvalitetsstandarderne med henblik på at gennemføre nødvendige justeringer i 2020-udgaven.

I kvalitetsstandarderne for 2020 er der blevet tilføjet kvalitetsstandarder for:

 • Omsorgstandplejen (udarbejdet efter ønske om en kvalitetsstandard)
 • Tilbud om besøg til 70-årige (udarbejdet på baggrund af ny lovgivning, der trådte i kraft 1. juni 2019)

 

Derudover er der ændret i følgende kvalitetsstandarder:

 • Midlertidig døgndækket pladser
 • Dagcentre er blevet omdøbt til aktivitetscentre
 • Udvidet frit valg på genoptræning
 • Indledningsvist er det beskrevet, at borgere, der modtager ydelser fra kommunen i hjemmet, skal:

  • sørge for at adgangsforholdene til borgers hjem skal være let tilgængelige med blandt andet synligt husnummer og god belysning
  • sørge for at husdyr ikke befinder sig i rummet, hvor hjælpen udføres
  • sørge for at vedligeholde og udskifte egne rengøringsredskaber ved behov
  • være indstillet på, at man ikke kan fravælge en medarbejder på grund af medarbejdernes køn eller etniske oprindelse.

 

Slutteligt er layout, slåfejl og sproglige vendinger tilrettet for at sikre en bedre og forståelig læseoplevelse for borgeren. 

De samlede kvalitetsstandarder er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Indstilles godkendt med den bemærkning, at teksten vedrørende service på klippekortordningen leveret via skærmløsning udgår.

 

00.00.00-G01-2-19

38. Orientering om kommende punkter til udvalgene

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Kort orientering om kommende punkter til udvalgene.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

I fællesmøde mellem udvalgsformænd og direktion er det aftalt, at Økonomiudvalget i hvert møde orienteres kort om kommende punkter til udvalgene.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.01.00-G01-48-17

39. Orienteringssager

 

00.01.00-G01-49-17

40. Eventuelt