Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 8. juni 2020 kl. 18:00 i BYRÅDSSALEN, Hadsund Rådhus, Himmerlandsgade 9, Hadsund
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

38. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V).

 

00.01.10-P20-1-16

39. Årsberetning 2019 Ungestrategi

Forventet sagsgang

AU/BF

Anledning

Der er udarbejdet en årsberetning for Mariagerfjord Kommunes Ungestrategi for 2019. Ungestrategien blev politisk vedtaget i april 2017 og er et samarbejde mellem skole-, handicap-, familie- og arbejdsmarkedsområdet.

Den 23. maj 2019 godkendte Byrådet nye målsætninger for Ungestrategien, og at der aflægges beretning hvert andet år. Der følges i denne beretning op på Ungestrategien med udgangspunkt i de reviderede målsætninger.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At orienteringen tages til efterretning.

2. At der i andet halvår af 2020 udarbejdes et oplæg til en ny ungestrategi for 2021-2024.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med ungestrategien er at hjælpe unge i Mariagerfjord Kommune i uddannelse og job gennem en koordineret tværgående indsats, som styrker den unge fagligt, socialt, psykisk og fysisk.

Målgruppen for ungestrategien er unge i alderen 15-30 år med risiko for ikke at gennemføre en uddannelse og med risiko for at komme på varig offentlig forsørgelse.

Ungestrategien tager udgangspunkt i to overordnede temaer, som er rammesættende for ungeindsatsen og som der siden 2017 er arbejdet ud fra:

 • Inddragelse af og samarbejde med den unge.
 • En koordineret, tværgående og helhedsorienteret indsats.

 

Årsrapporten konkluderer, at samarbejdet omkring de unge er kommet rigtig langt og især samarbejdet omkring unge tæt på uddannelse eller job er lykkedes. For denne målgruppe er Ungestrategiens fokusområder implementeret.

Der, hvor der fortsat ses en udfordring, er i tilgangen af ansøgere til uddannelseshjælp, og i antallet af unge som er langt fra arbejdsmarkedet, og som har komplekse problemstillinger. Tilgangen af nye sager er svagt stigende, og der er stadig en forholdsvis høj andel af langvarige sager. Årsrapporten stiller således skarpt på, at der fortsat er behov for en målrettet indsats for denne målgruppe.

Styregruppen for Ungestrategien foreslår, at Ungestrategien revideres i løbet af andet halvår af 2020 med et særligt fokus på forebyggelse og indsatsen for unge med komplekse problemstillinger som et centralt element. Begrundelsen herfor er dels, at en lang række af de organisatoriske fokuspunkter i den nuværende Ungestrategi er indfriet og lykkes godt, men at vi fortsat ikke er i mål med succeskriterierne for antallet af unge på uddannelseshjælp. Der er således behov for at formulere en ny strategi, der bygger videre på de opnåede resultater, og som kan sætte retning for et øget fokus på forebyggelse og indsatsen for de unge med komplekse problemstillinger.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V).

 

17.15.04-G01-2-20

40. Modermålsundervisning

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Udvalget skal træffe beslutning om principper for modermålsundervisning vedr. kørsel til/fra modermålsundervisning samt bevilling af modermålsundervisning i øvrige kommuner.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At Dagtilbuds- og skolechefen bemyndiges til at træffes afgørelser jf. gældende lovgivning og beskrevne principper
 2. At Dagtilbuds- og skolechefen bemyndiges til at rammesætte undervisningen herunder omfanget jf. gældende lovgivning, hvis der oprettes undervisning i Mariagerfjord Kommune.
 3. At der ikke bevilliges modermålsundervisning i øvrige kommuner end i Mariagerfjord Kommune og nabokommunerne.
 4. At der ikke bevilliges kørsel til/fra modermålsundervisning
 

Sagsfremstilling

Kommunen skal tilbyde undervisningspligtige børn (0-9. klasse) modermålsundervisning, hvis én eller begge forældre er statsborger i et andet EU land, EØS land, Grønland eller Færøerne jævnfør bekendtgørelse om modermålsundervisning (BEK nr. 689 af 20/06/2014).

Undervisningen er frivillig og gives uden for den almindelige undervisningstid.

Hver elev skal kun tilbydes modermålsundervisning i ét sprog.

Kommunen er forpligtiget til at oprette hold i modermålsundervisning i et sprog, hvis der tilmeldes mindst 12 elever til det pågældende sprog og der kan tilknyttes en kvalificeret underviser. Modersmålsundervisningen varetages af lærere eller andet undervisende personale, som har særlige forudsætninger for at undervise i det pågældende sprog.

Hvis elevtilmeldingen er under 12 elever, eller hvis der ikke kan tilknyttes en kvalificeret underviser, skal kommunen henvise eleven til modermålsundervisning i nabokommunen, hvis der er oprettet undervisning i sproget der.

I 2014/2015 har der været oprettet hold med modermålsundervisning i polsk i Mariagerfjord Kommune, der har efterfølgende ikke været oprettet hold med modermålsundervisning i Mariagerfjord Kommune. Enkelte elever fra Mariagerfjord Kommune har efterfølgende modtaget modermålsundervisning i andre kommuner.

I forbindelse med gennemgang af de overordnede retningslinjer for modermålsundervisning i Mariagerfjord Kommune, har der vist sig visse uklarheder omkring de præcise rammer for modermålsundervisning. Bl.a. i forbindelse med bevilling af befordring til/fra modermålsundervisning samt bevilling af modermålsundervisning i øvrige kommuner end nabokommunerne.

Kommunen er ikke forpligtet til at henvise eleven til modermålsundervisning i øvrige kommuner end nabokommunerne. Kommunen er heller ikke forpligtet til at yde befordring til/fra modermålsundervisning. En undersøgelse af en række kommuner viser dog, at der er enkelte kommuner, som vælger at give befordringsgodtgørelse til/fra modermålsundervisning (oftest til den billigste offentlige transportform). Da undervisningen er frivillig og ligger uden for den normale undervisningsnorm, anbefaler administrationen, at der ikke bevillges befordring til/fra modersmålsundervisning.

For at skabe klarhed over procedurerne vedrørende modermålsundervisning i Mariagerfjord Kommune, anbefaler administrationen, at der kun bevilliges den lovpligtige modermålsundervisning i egen kommune eller i nabokommunerne. Herudover anbefaler administrationen, at der ikke bevilliges befordring til/fra modermålsundervisning.

  

Økonomi

På baggrund af nuværende erfaringer vedr. modermålsundervisning i andre kommuner anslås det, at det koster ca. 12.000 kr. pr. elev pr. skoleår for at modtage modermålsundervisning.

Udgifterne herfor afholdes inden for fagenhedens eksisterende budget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V).

 

00.15.10-A00-2-18

41. Udmøntning af midler afsat til arbejdet med ny tildelingsmodel på skoleområdet

Forventet sagsgang

BF

Anledning

I forbindelse med budget 2020-2023 afsatte Byrådet 1 mio. kr. til arbejdet med en ny tildelingsmodel på skoleområdet. Idet tildelingsmodellen først forventes at træde i kraft pr. 01.08.2021, skal Udvalget fordele midlerne til kommende skoleår.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1) At de 1 mio. kr. fordeles efter antallet af klasser i skoleåret 2020-2021.

Udvalget for Børn og Familie, 12. maj 2020, pkt. 33:

Udvalget udsætter sagen til næste møde.

Der udarbejdes et forslag til fordeling af bevillingen.

Den manglende rammebesparelse i forbindelse med ændring af struktur på skole og dagtilbudstruktur indgår i budgetforhandlingene.

Inddragelse

Fag MED Dagtilbud og Skole er blevet orienteret om sagens indhold herunder forslag til fordeling af midlerne. Kommentarerne fra Fag MED er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-2023, afsatte Byrådet 1 mio. kr. til arbejdet med skolernes tildelingsmodel. I aftaleteksten står følgende angivet:

"Der iværksættes en revision af tildelingsmodellen for skolernes budgetter. Revisionen har til overordnet formål at lave en enklere model, som også tager højde for beslutninger i forlængelse af Budget 2019 vedrørende teknisk service og indvendig vedligehold m.m. Endeligt skal det vurderes, om rammevilkårene for forskellige skolestørrelser er retfærdige. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 1,0 mio. kr. i overslagsårene til understøttelse af sidstnævnte parameter."

En ny tildelingsmodel for skolerne forventes først at træde i kraft fra begyndelsen af skoleåret 2021/22 og ikke som først antaget ved skoleårets start 2020/21. Derfor har det ikke været muligt at politisk at vurdere rammevilkårerne for skolestørrelser endnu. Da midlerne er afsat fra næste forslås det, at midlerne fordeles efter antallet af klasser mellem alle skoler. Den 1. mio kr. vil derefter indgå i arbejdet med en ny tildelingsmodel.

En fordeling efter antallet af klasser til næste skoleår, vil betyde, at skolerne vil få tilført nedenstående beløb som et engangsbeløb:Beslutning

Udvalget besluttede, at skoler under 400 elever hver får 250.000 kr som et engangsbeløb (Assens, Havbakke, Mariager og Valsgaard).

Fraværende: Søren Greve (V).

 

17.20.17-Ø36-14-18

42. Principper for ny tildelingsmodel på skoleområdet

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Der skal udarbejdes ny tildelingsmodel for skolerne i Mariagerfjord Kommune. Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om, hvilke principper modellen skal udarbejdes efter. Et endeligt forslag til en ny tildelingsmodel forventes at blive politisk behandlet i slutningen af 2020.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1.At tildelingsmodellen indeholder en samlet tildeling til ledelse og administration.

2.At tildelingsmodellen indeholder en samlet bygningsrelateret tildeling.

3.At tildelingsmodellen indeholder en samlet undervisningsrelateret tildeling, som tildeles på baggrund af antal elever og antal klasser.

4. At princippet om Dialog- og aftalestyring fastholdes, således at skolerne fortsat vil have mulighed for at tilpasse lokale forhold og prioritere inden for ovenstående tre kategorier efter drøftelse med fagchefen.

Inddragelse

Skolerledergruppen og Fag MED Dagtilbud og Skole er blevet orienteret om arbejdet med den nye tildelingsmodel. Der har været været nedsat en referencegruppe fra skoleledergruppen, som er blevet orintereret i arbejdet undervejs. Referencegruppen består af to skoleledere.

Referencegruppen har følgende kommentarer til indstillingen:

Skolelederne påpeger, at det er væsentligt for at lykkes med kerneopgaven, at der fortsat vil være et decentralt ledelsesrum, som giver plads til lokale prioriteringer. Dette skal ses i lyset af forskellige skolestørrelser, vilkår mm.

Det er vigtigt, at en ny tildeling bliver konsekvensberegnet med eksempler fra forskellige skolestørrelser, således at det er politisk gennemsigtigt, hvilke konsekvenser det har, hvis der omfordeles mellem skoler. Der gøres opmærksom på, at skolestørrelser ikke blot bør være et udtryk for det samlede antal elever, men der bør også ses på klassekvotienter og organisatorisk spænd.

Det er væsentligt, at den demografiske udvikling tænkes ind i en ny tildelingsmodel, således at der skabes bæredygtighed i årene frem.

Såfremt modellen skal træde i kraft fra 01.08.2021, er det vigtigt, at modellen bliver vedtaget inden udgangen af 2020 af hensyn til skoleårets planlægning.  

Fag MED Dagtilbud og Skole:

Kommentarerne fra Fag MED Dagtilbud og Skole er vedhæftet som bilag.  

Sagsfremstilling

Det er politisk blevet besluttet, at der skal iværksættes en revision af skolernes tildelingsmodel. Revisionen af tildelingsmodellen skal tage højde for følgende politiske opdrag:

 • At tildelingsmodellen bliver mere enkel.
 • At tildelingsmodellen tager højde for beslutninger i budget 2019 vedr. indvendig vedligehold og teknisk/service.
 • At rammevilkårerne for forskellige skolestørrelser skal vurderes.
 • At den nye tildelingsmodel indeholder overvejelser om anvendelse af ledelsesressourcer.


Administrationen har de seneste måneder drøftet rammerne for en ny tildelingsmodel og udarbejdet forskellige administrative skitser til en ny model. Dette har haft til hensigt at vurdere, hvordan en ny tildelingsmodel kan opbygges under hensyntagen til ovenstående politiske opdrag. På den baggrund foreslår forvaltningen, at en ny tildelingsmodel til skolerne bliver opbygget ud fra tre overordnede kategorier.

1)   En tildeling til ledelse og administration.

2)   En bygningsrelateret tildeling.

3)   En undervisningsrelateret tildeling.

Tildeling til ledelse og administration:

I den nuværende tildelingsmodel tildeles skolerne midler til øverste skoleleder. Midler derudover til ledelse og administration indgår i elev- og klassetaksten. Ved fremadrettet at lave en bredere tildeling til ledelse og administration, vil det blive mere gennemsigtigt, hvor mange midler, skolerne vil få tildelt til ledelse og administration. Der kan her både arbejdes med faste grundtildelinger og variable tildelinger, som følger udviklingen i børnetallet.

Bygningsrelateret tildeling:

I den nuværende tildelingsmodel tildeles skolerne midler til indvendig og udvendig vedligehold samt til el, vand og varme i ud fra bygningens størrelse. Derudover er der bygningsrelaterede tildelinger, som er indregnet i elev- og klassetaksten, som f.eks. midler til teknisk servicepersonale. Fremadrettet foreslås det, at alle bygningsrelaterede udgifter samles, således det er mere gennemsigtigt, hvad skolerne får tildelt til bygningsdrift. Ved at samle alle bygningsrelaterede udgifter, vil det på sigt være nemmere at flytte enkelte dele af budgettet til den centrale ejendomsenhed, såfremt dette bliver politisk besluttet.

Undervisningsrelateret tildeling:

I den nuværende tildelingsmodel tildeles skolerne midler efter antallet af elever og antallet af klasser. Det foreslås at bibeholde den model fremadrettet. I dag tildeles ca. 80% af midlerne efter antallet af elever og 20% efter antallet af klasser. For at give mulighed for at vurdere rammevilkårene og fordelingen af midler mellem skolestørrelser, vil det være muligt at justere på den procentvise fordeling og på den måde tilgodese enkelte skoler, når en ny model vedtages.

Såfremt Udvalget beslutter, at ovenstående kategorier skal danne grundlag for den nye tildelingsmodel, vil der til efteråret blive præsenteret forskellige modeller for, hvordan tildelingen skal være i de enkelte kategorier.

Grundlæggende principper for en ny tildelingsmodel:

Den nuværende tildelingsmodel er i dag opbygget med udgangspunkt i principperne for Dialog- og aftalestyring. Det betyder, at skolerne grundlæggende får tildelt én pose penge til almenskolen. Der tildeles i dag også efter nogle specifikke kriterier, såsom skolernes fysiske størrelse, antal elever og antal klasser, men grundlæggende er det skolernes ret at disponere over den samlede tildeling under hensyntagen til gældende lovgivning.

I den nye tildelingsmodel lægges der op til en beslutning om grundlæggende at tildele skolernes budgetter i tre poser frem for i dag én enkelt. Udgangspunktet vil stadig være, at skolens budget og regnskab anses for værende én samlet økonomi. Det betyder i praksis, at skolernes forbrug i de tre kategorier ikke skal matche budgettet 100%. Der vil stadig være mulighed for at tilpasse lokale forhold. En væsentlig afvigelse mellem budget og forbrug drøftes og godkendes af fagchefen.  

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V).

 

29.00.00-G01-39-20

43. Status på § 17.4 udvalgets indstilling om øget sundhedspleje

Forventet sagsgang

BF/SO

Anledning

Status på udmøntning af § 17.4 udvalgets indstilling om øget sundhedspleje for 1-5 årige samt øget indsats over for børn, der mistrives i skolen.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At status på kommunens sundhedspleje for 1-5 årige samt skolebørn tages til efterretning.  

Sagsfremstilling

Forebyggelse af overvægt blandt sårbare gravide og i barnets første leveår

Erfaringer ind til nu

Der ses en øget forekomst af overvægt og manglende motivation hos sårbare gravide og mødre/familier.

Fokus på sund kost

En sundhedsplejerske er blevet opkvalificeret og har fået ekstra timer til at kunne vejlede borgere og yde faglig sparring til kolleger i forhold til kost. Hertil er også inddraget en kostvejleder fra Sundhed og Træning.

Den øgede fokus på kost ses blandt andet i Cafe BabyStart, som er en cafe for sårbare gravide og mødre. To sundhedsplejersker arbejder kontinuerligt med KRAM-faktorerne, og tilbyder både gruppe- og individuel vejledning. Derudover er kost ligeledes et fokuspunkt ved graviditetsbesøgene i hjemmet, hvor der gives ekstrabesøg med fokus på kost til de familier med særlige behov. Her er familier af anden etnisk baggrund særligt repræsenteret.

Sundhedsplejen oplever en forebyggende og sundhedsfremmende effekt af, at rette fokus mod kosten. Der vil fremadrettet fortsat være fokus på kost, herunder ekstra hjemmebesøg målrettet kost- og overvægtsproblematikker.

Indsats til børn 0-3 år i dagpleje/ vuggestue

Ekstra hjemmebesøg

Sundhedsplejen lever nu op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, ved at tilbyde 5 hjemmebesøg i barnets første leveår, plus et barselsbesøg når barnet er 4-5 dage, hvor der tidligere blev tilbudt 4 besøg. Derudover gives der et behovsbesøg med særlig fokus på kost til barnet på 1½, hvis sundhedsplejersken finder det nødvendigt at tage særligt hånd om barnets eller familiens trivsel ved det sidste hjemmebesøg. Behovsbesøget gives også, hvis dagplejen eller vuggestuen giver udtryk for, at barnet ikke er i trivsel.

Besøg hos dagpleje og vuggestue

Som forsøg er sundhedsplejen kommet fast i legestuerne 2 gange årligt, men har erfaret, at det ikke var det, der blev efterspurgt af dagplejerne. I stedet bruges tiden på et øget samarbejde med dagplejepædagogerne, og på samarbejdet omkring barnets overgang fra hjemmet til dagpleje/vuggestue. Dernæst har sundhedsplejen øget samarbejdet med vuggestuerne, hvor pædagogerne bruger sundhedsplejerskerne til faglig sparring, hvilket opleves meget positivt.  

Indsats for 1-5 årige

Erfaringer ind til nu

Omkring 20% af alle børn kommer ikke til deres 3-års undersøgelse hos lægen, og denne andel er sigende. Sundhedsplejen oplever, at det netop er de børn der ikke kommer afsted, der ofte har sundhedsmæssige udfordringer og mistrivsel.

Fokus på øget samarbejde med børnehaverne

Sundhedsplejen har i samarbejde med børnehaverne udviklet konceptet 3½ års sundhedssamtaler. Samtalerne foregår sammen med børn og forældre, i tæt samarbejde med børnehavepædagogerne. Fokuspunkterne i samtalen er kost, søvn, opdragelse, generel trivsel, vækst, motorik m.m. Der opleves, at denne indsats ikke kun styrker samarbejdet med børnehaverne, men at forældrene i høj grad har taget råd og vejledning til sig. Dernæst har sundhedssamtalerne bidraget til at opspore familier med større sundheds- og trivselsproblematikker, hvor sundhedsplejersken efterfølgende er kommet på ét til flere hjemmebesøg.

Sundhedssamtalerne er en helt ny måde at arbejde på, hvor Mariagerfjord Kommune er frontløber. Der ses stor interesse for denne metode blandt flere af landets øvrige kommuner, der efterspørger sparring og materiale til selv at indføre metoden.

Øget indsats over for børn der mistrives i skolen

Erfaringer ind til nu

Sundhedsplejen har oplevet en stigning af overvægtige skolebørn ved sundhedssamtalen på 5. klassetrin. Ligeledes lå andelen af overvægtige unge i udskolingen på 26%. Dernæst har sundhedsplejen gennem de seneste år set flere børn der lider af angstproblematikker, som kan føre til nedsat trivsel og skoleværing hos barnet.

Ekstra sundhedssamtale og fokus på psykisk velbefindende

Der er indført en ekstra sundhedssamtale på 3. klassetrin, hvor hver elev kommer til individuel screening af højde og vægt. Her kan sundhedsplejen opspore begyndende eller påvist overvægt og tage kontakt til forældrene for at give ekstra råd og vejledning eller eventuelt henvise til ”SÅ LETTER VI” i Sundhed og Træning. Erfaringen ind til nu er, at børn med vægtproblematikker bliver opsporet tidligere, hvilket er med til at forebygge blivende overvægt hos barnet.

For at imødekomme den stigende andel af børn og unge med angst, har sundhedsplejen udviklet konceptet ”Din fantastiske hjerne”, som består af klasseundervisning og gruppearbejde, hvor børnene lærer, hvordan hjernen fungerer, hvorfor man kan blive bange og hvad man skal gøre, for at falde til ro. Undervisningen er bygget på den samme teori som PPR´s gruppeindsats for børn med angst anvender. Der ses stort engagement og tilfredshed hos både børn og lærere, der har arbejdet med konceptet.

Fremadrettet er planen, at konceptet ”Din fantastiske hjerne” suppleres med, at sundhedsplejersken deltager i forældremøder, for også at give forældrene viden og redskaber til at forebygge angst hos børnene, eller hjælpe dem hvis der opstår angstlignende problematikker.

Økonomi

Forebyggelse af overvægt blandt sårbare gravide og i barnets første leveår

De brugte midler har været målrettet opkvalificering af en enkelt sundhedsplejerske, samarbejde med diætist fra Sundhed og Træning samt ekstra hjemmebesøg inkl. kørsel. 50.000 kr. årligt.

Indsats til børn 0-3 år i dagpleje/ vuggestue

Der er afsat midler, 423.000 kr. årligt, svarende til en 30 timers stilling + kørsel, hvilket stemmer godt overens med de timer der bruges til indsatsen.

Indsats for 1-5 årige

Til indsatsen var beregnet en 30 timers stilling + kørsel, 423.000 kr. årligt. Dette slår dog ikke til tidsmæssigt, da indsatsen kræver meget planlægning og flere hjemmebesøg. Der er forsøgt kompenseret ved at skære ned på andre indsatser.

Øget indsats over for børn der mistrives i skolen

Medarbejdernes tildelte timetal ser ud til at slå til, og svarer til en udgift på 183.500kr. årligt.  

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V).

 

00.01.00-G01-134-19

44. Orientering

Sagsfremstilling

1. Brev til politiske udvalg på børne- og undervisningsområdet om erfaringer fra coronakrisen.

2. Foreløbige punkter til møde i Udvalget for Børn og Familie d. 11. august

 • Evaluering af tilskud til parrådgivning

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V).

 

00.22.00-P35-7-19

45. Underskriftsark

Beslutning

Se godkendelsesark.

Fraværende: Søren Greve (V).

 

Lukkede dagsordenspunkter