Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Handicaprådet den 7. oktober 2020 kl. 16:00 i WebEx
  

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.48-A00-1-20

75. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Jf. vejledende forretningsorden, udarbejder formandskabet med sekretariatsbistand fra forvaltningen dagsorden for møder i Handicaprådet.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet: 

1. At dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen.

 

15.00.15-P15-1-20

76. Høring - Beskæftigelsesplan 2021

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Byrådet skal senest 31. december 2020 vedtage en Beskæftigelsesplan for næste års beskæftigelsesindsats.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse sender den 5. oktober Beskæftigelsesplan 2021-2024 i offentlig høring, og inviterer Handicaprådet til at afgive høringssvar.

Indstilling

Fagchefen for Arbejdsmarked indstiller til Handicaprådet:

1. At orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Fagchef Simon Mæng deltager på Handicaprådets møde og præsenterer beskæftigelsesplanen.

Orienteringen danner baggrund for, at Handicaprådet kan afgive høringssvar.

Beskæftigelsesplanen sendes til Handicaprådets medlemmer den 5. oktober 2020.

Beslutning

Handicaprådet udarbejder høringssvar og fremsender inden 23.10.2020.

Fraværende: Niels Erik Poulsen.

 

29.30.00-P17-2-20

77. Orientering om praksisplan for fysioterapi i Nordjylland

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Region Nordjylland og kommunerne i regionen har i regi af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi i løbet af 2019/2020 udarbejdet en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Udvalget for Sundhed og Omsorg har afgivet høringssvar. Det forventes, at planen fremsendes til endelig godkendelse i fjerde kvartal 2020.

Indstilling

Sundheds- og ældrechefen indstiller til Handicaprådet:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionen og kommunerne i regionen har i regi af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi i løbet af 2019/2020 udarbejdet en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.

I henhold til Overenskomsterne om almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi udarbejder regionen og kommunerne i regionen en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Praksisplanen danner grundlag for beslutninger om de overenskomstmæssige forhold, og omfatter almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Praksisplanen for fysioterapi skal være med til at understøtte, at fysioterapeuterne fortsat kan tilbyde en høj kvalitet i behandlingen og samtidig indgå i et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Hensigten med praksisplanen er således at sikre og skabe rammerne for en fortsat udvikling af sektoren til gavn for såvel regionens borgere som dens ydere.

Praksisplanen udarbejdes på grundlag af en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, beskrivelse af de kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på kommuneniveau.

De nordjyske kommuner har ved udarbejdelsen af planen været repræsenteret ved Det fælleskommunale Sundhedssekretariat. Herudover har det kommunale Netværk om vederlagsfri fysioterapi med repræsentanter fra alle 11 kommuner været involveret i udarbejdelsen af praksisplanen.

Kommunerne har i processen haft særlig fokus på udvikling af samarbejdet på tværs og på arbejdet med kvalitetsudviklingen på området, herunder særligt det daglige samarbejde på fx plejecentre. Der har også været fokus på det vederlagsfrie område i forhold til opfølgning på økonomiloftet i den nyeste overenskomst. Herudover er der lagt vægt på at få udarbejdet en overskuelig og letforståelig Praksisplan. Kommunerne har gennem hele forløbet arbejdet ud fra en forudsætning om, at den fysioterapeutiske kapacitet i vores region er passende, og der er i Praksisplanen ikke truffet beslutning om kapacitetsudvidelse.  

Tidsplan

Udkast til Praksisplanen har den 5. februar 2020 været forelagt Samarbejdsudvalg for Fysioterapi i Nordjylland, hvor den er blevet behandlet og godkendt til høring.  

Høringsperioden løber fra 14. maj til 31. august 2020, men med ønske om at modtage kommunale høringssvar senest 12. august med henblik på politisk behandling i KKR 4. september.

Efter høringsfasen vil indkomne høringssvar blive fremlagt for KKR og efterfølgende Samarbejdsudvalg for Fysioterapi og det forventes, at udvalget godkender den endelige Praksisplan d. 24. september 2020.

Herefter skal Praksisplanen behandles politisk i KKR, samt endeligt godkendes i Regionsrådet samt de enkelte nordjyske kommunalbestyrelser i løbet af 4. kvartal 2020.

Høringssvar fra Mariagerfjord Kommune

Der er i klyngesamarbejdet med Vesthimmerlands Kommune og Rebild Kommune blevet udarbejdet et udkast til et fælles skabelon for høringssvaret. Det endelige høringssvar fra Mariagerfjord kommune er vedhæftet.

Konsulent Anna Emilie Kankowski deltager under dette punkt.

Beslutning

Handicaprådet tilslutter sig høringssvaret fra Mariagerfjord Kommune.

Fraværende: Niels Erik Poulsen.

 

29.30.00-P17-1-20

78. Orientering om praksisplan for kiropraktik

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Ifølge Overenskomst om Kiropraktik §13 stk. 2 udarbejder regionen en praksisplan i hver valgperiode. Planen har til formål at tilrettelægge og sikre den nødvendige kiropraktorkapacitet i regionen. Planen er sendt i høring og udvalget bedes afgive høringssvar til planen.

Indstilling

Sundheds- og ældrechefen indstiller til Handicaprådet:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Praksisplanen for kiropraktik skal være med til at understøtte, at kiropraktorerne fortsat kan tilbyde høj kvalitet i behandlingen og samtidig indgå i et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Endvidere skal praksisplanen understøtte, at patienterne får effektive forløb på tværs af kiropraktorpraksis,

øvrige behandlere i praksissektoren og hospitaler. Hensigten med praksisplanen for kiropraktik er således at sikre og skabe rammerne for en fortsat udvikling af sektoren til gavn for såvel regionens borgere som dens ydere.

Praksisplanen danner grundlag for beslutninger om blandt andet kapacitet, placering af ydernumre, udvikling i samarbejdet med sundhedstilbud og kvalitetsudviklingen inden for rammerne i overenskomsten. Derudover forelægges en beskrivelse af eksisterende kiropraktortilbud i regionen som en del af grundlaget for praksisplanen.

Høringssvar:

Administrationen har ingen kommentarer til Praksisplan for kiropraktik.

Tidsplan:

Praksisplan for kiropraktik sendes i høring i perioden 19. marts 2020 til 31. august 2020. Sidste frist for at

afgive høringssvar er mandag den 31. august 2020 kl. 12.00.

Konsulent Anna Emilie Kankowski deltager under dette punkt.

Beslutning

Handicaprådet har ingen kommentarer til Praksisplan for kiropraktik.

Fraværende: Niels Erik Poulsen.

 

27.00.00-G01-299-18

79. Nordjysk socialaftale

Forventet sagsgang

SO/BF, ØK, BY.

Anledning

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Som en del heraf udarbejdes Nordjysk Socialaftale, der sætter den politiske retning for samarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Socialaftalen forelægges hermed til politisk godkendelse.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller til Handicaprådet:

1. At Nordjysk Socialaftale 2021-2022 drøftes.

Sagsfremstilling

Nordjysk Socialaftale er en politisk strategi, som dels fastsætter spillereglerne for køb og salg af pladser og dels sætter retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Socialaftalen er udarbejdet af Den Administrative Styregruppe på Socialområdet (DAS) i tæt samspil med borgere, brugerorganisationer, politikere, fagfolk og embedsmænd. Samarbejdet med og inddragelsen af de mange parter sikrer, at Nordjysk Socialaftale sætter fokus på de mest relevante problemstillinger og udviklingsområder.

Med Nordjysk Socialaftale 2021-2022 har de nordjyske kommuner og regionen udpeget en vision, som skal sætte retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Ligesom i den nuværende socialaftale, vil visionen for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 have fokus på egenmestring. Egenmestring er valgt som vision, fordi der ønskes at blive sat fokus på, at alle borgere skal have mulighed og redskaber til at kunne mestre så meget af sit eget liv som muligt. Øget egenmestring med fokus på den enkelte borgers behov og ressourcer kan give borgeren øget frihed, livskvalitet og selvbestemmelse.

Visionen udmøntes gennem tre fokusområder.

 • Fokusområde 1: Socialpsykiatri

Dette fokusområde omhandler stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området.

 • Fokusområde 2: Den gode alderdom

Dette fokusområde omhandler borgere med udviklingshæmning, som får demens, og sætter fokus på, hvordan vi kan sikre fælles kompetencer, tværfaglighed og skabe de bedst mulige løsninger til borgernes behov.

 • Fokusområde 3: Kvalitetsindsatser for færre ressourcer

Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejdsgange og samarbejder

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har i regi af Nordjysk Socialaftale løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet hermed er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper som små målgrupper med komplekse udfordringer.

På baggrund af afdækninger af området foretaget i 2020 vurderes det, at der overordnet er god sammenhæng mellem efterspørgsel og det samlede udbud af pladser og indsatser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Kommunerne og regionen er dog enige om, at det skal undersøges nærmere hvilke muligheder, der er for at styrke indsatsen til målgruppen af børn og unge med svært selvskadende adfærd, hvorfor der er igangsat et arbejde herfor.

I regi af KL er der fokus på de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger, hvor der er fokus på sammenhængen på udbud/efterspørgsel for de tilbud, som der er helt eller delvis objektiv finansiering på. Her er der enkelte tilbud, som er udfordret i forhold til bæredygtigheden, blandt andet Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland). Der er igangsat initiativer, som skal afhjælpe dette.

Det forstærkede samarbejde

Med det forstærkede samarbejde har de nordjyske kommuner og regionen et særligt fokus på udvalgte unikke tilbud. Den faglige følgegruppe for de unikke tilbud – Ekspertpanelet – har indstillet, at to af tilbuddene Birken (Aalborg Kommune) og Kvisten (Region Nordjylland) kommer i nødsporet, da de er udfordret i forhold til bæredygtigheden. DAS har fulgt indstillingen, og der vil blive nedsat arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til, hvordan det kan sikres, at der fortsat vil være indsatser til de pågældende målgrupper.

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger i 2019 og 2020, som de nordjyske kommuner afrapporterer på i forbindelse med Nordjysk Socialaftale.

En Central Udmelding udsendes, når Socialstyrelsen er bekymret for udbuddet af tilbud til små og komplekse målgrupper.

De tre målgrupper er:

• Borgere med udviklingshæmning og dom og behov for ophold på sikret afdeling

• Gravide kvinder med skadeligt rusmiddelmisbrug og behov for højt specialiseret døgnbehandling

• Børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede socialt rehabiliterende indsatser

De nordjyske kommuner har i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet afrapporteringer på de tre målgrupper som svar til Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger. Afrapporteringerne er vedlagt som bilag til Nordjysk Socialaftale. De nordjyske kommuner vurderer overordnet, at der er tilstrækkeligt udbud af tilbud til de benævnte målgrupper i Nordjylland, men at der kan være behov for at undersøge muligheden for et nyt tilbud i Vestdanmark, som kan tilbyde sikrede pladser til borgere med udviklingshæmning og dom. Dog med en opmærksomhed på, at den samlede kapacitet af pladser på landsplan skal matche det nødvendige udbud af pladser.

Styringsaftalen

Styringsaftalen definerer rammerne for køb og salg af indsatser til borgere med et handicap eller sociale udfordringer. Styringsaftalen har gennemgået en revidering i 2020, hvor der er givet flere muligheder til at oprette nye tilbud under særlige vilkår, fx objektiv finansiering i opstartsårene, lavere belægningsprocent eller kollektiv underskudsdækning.

De nye vilkår skal ses som et instrument til at kunne etablere tilbud til små målgrupper. Før en driftsherre kan etablere på særlige vilkår kræver det godkendelse i DAS, hvor det er op til den enkelte kommune om, hvorvidt man ønsker at være en del af de særlige vilkår for tilbuddet.

Beslutning

Fokus område 3. Der skal være opmærksomhed på at borgerne stadig skal have de indsatser de har behov for.

Fokus område 2. Handicaprådet ser med glæde på budgetforslagene der støtter op om dette fokusområde: Musikterapi på Handicap og psykiatriområdet og fremtidens botilbud samt klippekortet til borgere med handicap der er blevet ældre.

Fraværende: Niels Erik Poulsen.

 

27.69.48-A00-2-17

80. Spørgsmål ift. oplæg om frivilligområdet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Tommy Sørensen som er leder for Frivilligcenter Mariagerfjord, er inviteret til at give et oplæg den 11. november om frivilligområdet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller til:

1. At spørgsmålene 1 til 4 i sagsfremstillingen drøftes.

Sagsfremstilling

Leder Tommy Sørensen for frivilligcenter Mariagerfjord ønsker Handicaprådets syn på, hvad de mener der er brug for, når frivilligheden kommer på tale.

 1. Bliver der taget hensyn til at handicappede også kan deltage?
 

 1. Kommer handicappede selv på banen med ønske om at ville være frivillig?
 

 1. Er der områder, hvor der kunne gøres en indsats der ville gøre en forskel?
 

 1. Sidder Handicaprådet med noget, der bør tænkes over/handles på?
 

Beslutning

Handicaprådet ønsker at leder af frivilligcenteret forbereder sig på spørgsmålet om hvad man gør i andre kommuner på området. Og bliver der fra frivilligcenteret

 1. taget hensyn til at handicappede også kan deltage?
 

 1. ser frivillighedscenteret at handicappede selv kommer på banen med ønske om at ville være frivillig?
 

 1. ser frivillighedscenteret områder, hvor der kunne gøres en indsats der ville gøre en forskel?
 

 1. tænker frivilligcenteret at der er noget, der bør tænkes over/handles på?
 

Fraværende: Niels Erik Poulsen.

 

27.69.48-A26-1-19

81. Årshjul for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet har fået udarbejdet et årshjul.

Årshjulet vil blive opdateret efter hvert møde i Handicaprådet og vil blive sat på som fast punkt på alle møder.

Indstilling

Velfærdssekretariatet indstiller til Handicaprådet:

1. At det opdaterede årshjul godkendes.

Sagsfremstilling

Det opdaterede årshjul er vedlagt som bilag.

Beslutning

December mødet inviteres Berit Vinter til at fortælle om specialdagtilbud, skoleværing, inklusion - er det lykkes ?

Fraværende: Niels Erik Poulsen.

 

27.69.48-A26-1-19

82. Mødekalender 2021

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Fastsættelse af datoer og klokkeslæt for møder i Handicaprådet i 2021.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At møderne holdes de foreslåede dage.

2. At møderne begynder kl. 16.00.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for de ordinære møder er onsdage kl. 16.00. Af hensyn til andre udvalgsmøder er nogle af møderne dog tirsdage og torsdage.

Møderne afholdes som udgangspunkt i Hobro på Ndr. Kajgade, medmindre andet aftales.

Der er ingen møder i juli måned.

Der må påregnes et ekstra møde i august i forbindelse med budgetlægningen.

Administrationen foreslår følgende mødedatoer i 2021:

- Onsdag den 13. januar 2021

- Tirsdag den 9. februar 2021

- Onsdag den 10. marts 2021

- Torsdag den 15. april 2021

- Onsdag den 12. maj 2021

- Onsdag den 9. juni 2021

- Tirsdag den 17. august 2021

- Onsdag den 8. september 2021

- Tirsdag den 12. oktober 2021

- Onsdag den 10. november 2021

- Onsdag den 8. december 2021

Udkast til mødekalender for Handicaprådet er vedlagt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Erik Poulsen.

 

27.69.48-A00-2-17

83. Orientering fra medlemmer

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til orientering og eventuel drøftelse.

Beslutning

I november orienteres om planer for Sjællandsvej byggeteknisk.

Svend har været med til et godt møde om beskæftigelsesindsatsen.

Kit Borup orienterede om omstrukturering på samværs og aktivitetstilbuddene. Der sættes ekstra ledelseskraft på i forbindelse med ombygning m.m.

Fraværende: Niels Erik Poulsen.

 

27.69.48-A26-1-19

84. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Med mindre andet er aftalt forventes det, at møderne i Handicaprådet afholdes i Hobro, så vidt muligt.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At beslutte, at næste møde - den  11. november 2020 - holdes som Webex møde.

Beslutning

Web møde.

Fraværende: Niels Erik Poulsen.

 

27.69.48-A00-2-17

85. Eventuelt

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Beslutning

Intet.

Fraværende: Niels Erik Poulsen.

 

27.69.48-A00-1-20

86. Underskriftsark

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Sagsfremstilling

Når Handicaprådet er færdig med mødet, skal alle medlemmer skrive under ved

at trykke på den grønne 'Godkend' knap i First Agenda.

Beslutning

Alle tilstedeværende medlemmer har godkendt protokollen i FirstAgenda.

Fraværende: Niels Erik Poulsen.

 

Lukkede dagsordenspunkter