Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Handicaprådet den 10. juni 2020 kl. 16:00 i Mailmøde
  

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.48-A00-1-20

43. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Jf. vejledende forretningsorden, udarbejder formandskabet med sekretariatsbistand fra forvaltningen dagsorden for møder i Handicaprådet.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet: 

1. At dagsorden godkendes.

Beslutning

Dagsorden godkendt.

 

27.69.48-A00-1-20

44. Godkendelse af referat

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Referat fra mødet i Handicaprådet den 13. maj 2020 foreligger til godkendelse.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At referat fra mødet den 13. maj 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Referat fra det seneste Handicaprådsmøde er vedlagt som bilag.

Beslutning

Mødet blev holdt på web og ikke som skrevet i Byrådssalen i Hadsund. Niels Erik Poulsen var fraværende til hele mødet.

 

27.69.48-A00-2-17

45. Drøftelse af arbejdsgruppe til bygninger på dagtilbudsområdet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

På grund af den ekstraordinære situation med COVID-19 er arbejdsgruppemøderne i marts og april ikke blevet holdt. Der skal derfor findes nye mødedatoer til arbejdsgruppen.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At der findes nye datoer for afholdelse af arbejdsgruppemøde vedr. samvær, aktivitets- og beskæftigelsestilbud

Beslutning

Arbejdsgruppen har set på muligheder for evt. nybygning af et samvær, aktivitets- og beskæftigelsestilbud eller renovering af Sjællandsvej.

Der har været faglige og holdningsmæssige drøftelser af hvor et Samvær, aktivitets- og beskæftigelsestilbud bedst var placeret, på nuværende grund, ved Kirketoften eller mere centralt i Hobro.

Leder og personale har udarbejdet en liste over hvad man ønskede lokalerne skulle kunne rumme.

Ejendomscenteret har gennemgået Sjællandsvej og sammenlignet det med "ønskelisten". Ejendomscenteret er kommet med en vurdering af, hvad det vil koste at renovere. Sjællandsvej.

Arbejdsgruppen er enige om, at kan Sjællandsvej renoveres som beskrevet og opfylde hele ønskelisten, så er det samtidigt en stor fordel at bygningen er på knapt. 1500 m og der er rigtig gode udenoms faciliteter. Dette vil arbejdsgruppen anbefale man undersøger nærmere. For at afdække hvordan Sjællandsvej kunne komme til at se ud og hvad det vil koste, er der afsat midler i budget 2020 til ekstern hjælp f.eks. arkitekt. Disse midler søges frigivet af byrådet.

Når der er nyt i sagen indkaldes arbejdsgruppen igen. Dette forventes at være i efteråret.

 

27.69.48-A26-1-19

46. Møde med Seniorrådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet.

Anledning

Den 15. april var der aftalt møde med Seniorrådet, dette møde blev aflyst på grund af den ekstraordinære situation med COVID-19. Der skal derfor findes en ny mødedato til møde med Seniorrådet.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At beslutte, hvilken dato Seniorrådet skal inviteres til møde ved Handicaprådet.

Beslutning

Møde mellem Seniorrådet og Handicaprådet forslås afholdt mellem 1. og 2. behandling af kommende budget.

 

27.69.48-A00-2-17

47. Orientering fra medlemmer

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til orientering og eventuel drøftelse.

Beslutning

Lene N. er inviteret til møde i CKU og deltager.

 

27.69.48-A26-1-19

48. Årshjul for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet har fået udarbejdet et årshjul.

Årshjulet vil blive opdateret efter hvert møde i Handicaprådet og vil blive sat på som fast punkt på alle møder.

Indstilling

Velfærdssekretariatet indstiller til Handicaprådet:

1. At det opdaterede årshjul godkendes.

   

Sagsfremstilling

Det opdaterede årshjul er vedlagt som bilag.

Beslutning

Intet nyt.

 

27.69.48-A26-1-19

49. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Med mindre andet er aftalt forventes det, at møderne i Handicaprådet afholdes i Hobro, så vidt muligt.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At beslutte, hvor næste møde - den 12. august 2020 - skal holdes.

Beslutning

Næste møde forslås holdt på web eller i Arden pga. tidspres, da det planlagte borgermøde angående kommende budget holdes i Arden Hallerne. Sekretær undersøger om dette kan foregå på det blå værested i Arden.

 

27.69.48-A00-2-17

50. Eventuelt

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Beslutning

Der ønskes besøg af den nye dagtilbuds- og skolechef på et møde efter sommerferien. Indholdet af tilbuddet i specialbørnehaver ønskes belyst - hvordan disse tilbud skal se ud fremadrettet ?.

Hvor skal tilbuddet placeres på det kommunale landkort? - det nye tilbud i Hobro Nord og evt. planlægning af et i Hadsund ?.

Det nærmere indhold kan evt. aftales inden næste dagsorden udsendes.

 

27.69.48-A00-1-20

52. Underskriftsark

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Sagsfremstilling

Når Handicaprådet er færdig med mødet, skal alle medlemmer skrive under ved

at trykke på den grønne 'Godkend' knap i First Agenda.

Beslutning

.

 

Lukkede dagsordenspunkter

88.00.00-Ø54-2-20

51. Udbudsmateriale i høring