Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Seniorrådet den 10. september 2019 kl. 10:00 i Mødelokale 2, Hadsund Rådhus
 

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.40-G01-3-17

72. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

1. At dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendes.

Fraværende: Jytte Frederiksen, Birthe Jørgensen, John Bastrup

 

27.69.40-G01-3-17

73. Orientering fra Fagchefen for Sundhed og Ældre

Anledning

Fagchefen for Sundhed og Ældre orienterer bredt om, hvad der rører sig på området.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At orientering fra fagchef for Sundhed og Ældre tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Til mødet 10. september 2019 er Fagchefen forhindret i at deltage.

Beslutning

Fagchefen var forhindret i at deltage i mødet.

Fraværende: Jytte Frederiksen, Birthe Jørgensen, John Bastrup

 

27.69.40-G01-3-17

74. Orientering fra medlemmer

Sagsfremstilling

Jens Peter Ellefsen vil orientere om foreløbigt udkast til takster indenfor Sundhed og Ældre for 2020.

Beslutning

Lisbeth

 • Sammen med Birthe er hun i gang med at arrangere besøg på 1 eller flere seniorbofællesskaber. Indtil videre planlægges besøgene at finde sted den 24. oktober 2019.

 

Jens Peter

 • Udleverede foreløbig takstoversigt med takster for 2020 på eksempelvis kost og rengøringspakker.

 

 • Er bedt om at pege på repræsentant fra Seniorrådet til priskommiteen for uddeling af Frivilligpris 2019. Birthe Jørgensen blev udpeget.

 

 • Regionsældrerådsmøde den 29. november 2019 er flyttet til 13. december 2019.

 

 • Orienterede om svar på sag om patientbefordring. Svaret rundsendes til Seniorrådet.

 

 • Fra 1.1.2020 træder nye regler om magtanvendelse i kraft. Demenssygeplejerske Hanne Lundsgaard inviteres til at fortælle om de nye regler på Seniorrådsmødet den 21. januar 2020.

 

 • Ældresagen arrangerer foredrag om demens og musik i Arden Kulturhus den 28. november 2019.

 

Lene

 • I forbindelse med arbejdet med Værdighedspolitikken, har der været møde i pårørendegruppen, og der er udpeget temaer, som der skal arbejdes videre med. Der søges puljemidler til arbejdet. Der er nedsat underudvalg, der skal arbejde med ensomhed.

 

 • Husk Frivillig Fredag d. 27. september 2019, hvor bl.a. Frivilligpris og Integrationspris uddeles.

 

Erik

 • Pårørendemøde på Hobro Alderdomshjem blev aflyst pga. for få deltagere.

 

Fraværende: Jytte Frederiksen, Birthe Jørgensen, John Bastrup

 

27.69.40-G01-3-17

75. Orientering fra Boligadministration om boligforeningen

Anledning

Seniorrådet har ønsket information om administration af boligforeningen for ældre- og plejeboliger.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Seniorrådet har ønsket at få en orientering om boligadministrationen, herunder takstfastsættelse og retningslinier for indflytning/udflytning og klargøring af boliger. Medarbejdere fra Boligadministrationen, der administrerer handicap-, ældre- og plejeboliger i Mariagerfjord Kommune, deltager på mødet under dette punkt.

Beslutning

Orienteringen toges til efterretning.

 Fraværende: Jytte Frederiksen, Birthe Jørgensen, John Bastrup

 

27.00.00-G01-62-19

76. Status på opdatering af oplysninger på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Efter forespørgsel fra Seniorrådet og Udvalget for Sundhed og Omsorg er oplysninger vedrørende plejeboligområdet i Mariagerfjord Kommune opdateret på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Fagchefen for Sundhed og Ældre indstiller til Seniorrådet:

1. At status på opdatering af oplysninger på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I foråret 2019 har Administrationen i Sundhed og Omsorg indhentet oplysninger, der nu er tilgængelige for borgere i Mariagerfjord Kommune på kommunens hjemmeside, www.mariagerfjord.dk.

Følgende oplysninger er blevet opdateret på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside:

 • Madservice. Herunder priser og leverandører på fritvalgsområdet
 • Boligpriser samt udgift til vand, varme og el. Priserne på de enkelte boliger på kommunens plejecentre afhænger blandt andet af størrelsen på boligen. Priserne ligger i spændet mellem 4.368 til 6.491 kr. per måned, hvilket nu fremgår på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside. Prisen for det enkelte lejemål fremgår endvidere på den enkelte lejekontrakt
 • Boligstøtte. Prisen på boligerne kan reduceres ved at søge om boligstøtte. Størrelsen af boligstøtten er individuel afhængig og søges på www.borger.dk
 • Vaskemuligheder og -priser på de enkelte plejecentre
 • Opsigelse af lejemål

 

For at man som borger kan blive oplyst om relevante priser, er der på hjemmesiden kontaktoplysninger til både kommunens Boligadministrationen og Borgerservice samt til Udbetaling Danmark.

Beslutning

Seniorrådet konstaterer, at der er kommet flere oplysninger på hjemmesiden, dog mangler der stadig oplysninger om specificerede takster for husleje, el, vand og varme på det enkelte plejehjem.

Fraværende: Jytte Frederiksen, Birthe Jørgensen, John Bastrup

 

27.42.00-Ø00-1-19

77. Ny tildelingsmodel for plejecentre

Forventet sagsgang

Seniorrådet, LokalMED Plejecentre, FagMed Sundhed og Ældre, Ledermøde Sundhed og Ældre, SO

Anledning

Seniorrådet orienteres om den nye tildelingsmodel for plejecentre samt en analyse omhandlende, hvorvidt det nuværende procenttillæg til de forskellige pladstyper er fordelagtigt. Analysen eftersendes fredag den 6. september 2019.

Indstilling

Chefen for Sundhed og Ældre indstiller til Seniorrådet:

 1. At punktet tages til efterretning

Inddragelse

Punktet skal som et orienteringspunkt på følgende møder: LokalMED plejecentre 11. september, FagMED Sundhed og Ældre 25. september og Ledermøde Sundhed og Ældre 26. september. Dernæst skal punktet på Udvalget for Sundhed og Omsorg som beslutningspunkt den 30. september.

Sagsfremstilling

Siden kommunesammenlægningen i 2007 har Mariagerfjord Kommune haft en tildelingsmodel for de kommunale plejecentre. Den nye tildelingsmodel har til formål at sikre en bedre gennemskuelighed og større præcision i udregningerne.

I forbindelse med udarbejdelse af den nye tildelingsmodel, er der set nærmere på, hvorvidt det nuværende procenttillæg til de forskellige pladstyper (somatisk-, afklarings-, demens- og demensafklaringsplads) er fordelagtig. Derfor er der udarbejdet en analyse, der har til formål både at beskrive den nye model, lave en sammenligning med andre nordjyske kommuner, der anvender samme type tildelingsmodel, samt komme med anbefalinger til, hvordan procenttillægget til de forskellige pladstyper kan se ud.

Efter aftale med formand, Jens Peter Ellefsen, sendes analysen til Seniorrådets medlemmer fredag den 6. september 2019.

Fagkonsulent Mette Damgård Nielsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Punktet er udsat, men kommer i høring i Seniorrådet senere på året.

Fraværende: Jytte Frederiksen, Birthe Jørgensen, John Bastrup

 

27.12.16-K09-3-18

78. Årsrapport tilsyn 2018

Forventet sagsgang

SO, ØK, BY

Anledning

Der har i 2018 været udført Kommunalt tilsyn på alle plejecentre.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udført tilsyn på Hobro Alderdomshjem, Sygepleje Øst samt Sundhedscenter Hobro.

Der er nu udarbejdet en samlet årsrapport, der sendes til orientering.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Seniorrådet:

1. At den samlede årsrapport sendes til orientering

Inddragelse

Sagen har været til orientering på Ledermøde Sundhed og Ældre den 21. august 2019

Seniorrådet får sagen til orientering 10. september 2019

Sagsfremstilling

Kommunen foretager et årligt uanmeldt tilsyn på alle plejecentre. Formålet med tilsynet er at påse, at beboerne får den hjælp de har krav på.

Tilsynet blev i 2018 udført af konsulentfirmaet Akkredditeringsrådgiverne.

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører risikobaseret tilsyn ud fra stikprøver.

Formålet med tilsynet er at sikre den sundhedsfaglige indsats over for de ældre.

I 2018 er der udført tilsyn på Hobro Alderdomshjem, Sygepleje Øst og Sundhedscenter Hobro.

Tilsynsrapporterne er offentliggjort på Kommunens hjemmeside og er desuden vedhæftet som bilag.

1. Kommunalt bestilte tilsyn: se årsrapport

Rapporten viser, at plejecentrene i Mariagerfjord Kommune i vid udstrækning lever op til lovgivningen og de fastsatte kvalitetsmål. Plejecentrene fremstod med god praksis på en række områder samt forbedringsområder på enkelte.

Overordnet vurderes det:

 • At beboerne er tilfredse med hjælpen, og at de er aktive i eget liv
 • At boliger og hjælpemidler fremstår rene og pæne
 • At de fysiske rammer er velegnede og fremmer et trygt og aktivt liv
 • At kvaliteten af måltider og mad er tilfredsstillende – måltidets afholdelse praktiseres forskelligt på plejecentrene
 • At der er inddragelse af beboere, pårørene og frivillige
 • At personalets kompetencer og arbejdsforhold svarer til opgaverne

 

Anbefalinger:

 • At den vedligeholdende indsats bruges som vidensdeling, således at den rette beboer får de rette tilbud
 • At magtanvendelse indgår i introduktion af nye medarbejdere, således at medarbejderne ved, hvad magtanvendelse er, og hvornår det skal indberettes
 • At fortsætte den igangværende implementering af Nexus – herunder også opdatering af døgnrytmeplaner, der er medarbejdernes primære arbejdsredskab

 

Opfølgning:

Plejecenterlederne og områdeleder har udarbejdet læringspotientiale og fokusområder ud fra ovenstående anbefalinger – se bilag

2. Styrelsen for Patientsikkerhed:

Hobro Alderdomshjem:

 • Tilsyn marts 2018: Der ses manglende overblik i dokumentationen, som kan få betydning for patientsikkerheden. Dette var primært begrundet i implementering af KMD Nexus og Fælles Sprog 3.
 • Opfølgende tilsyn september 2018: Dokumentationen var fortsat ikke fyldestgørende. Det var stadig svært at få et overblik, så der blev givet et påbud om at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivning herom
 • Januar 2019: Tilsyn for at tjekke, om påbudet var efterlevet.
  Journalerne er nu opdaterede og systematiske.
  Der er arbejdet ihærdigt med at undervise og sidemandsoplære alle medarbejdere i praksis.

  Der vurderes derfor, at der ikke er problemer af betydning for patientsikkerheden, og derfor blev påbud ophævet.

 

Sygepleje Øst:

 • Tilsyn april 2018: Der ses manglende overblik i dokumentationen, som kan få betydning for patientsikkerheden. Dette var primært begrundet i implementering af KMD Nexus og Fælles Sprog 3.
 • Tilsyn november 2018: Dokumentationen var fortsat ikke fyldestgørende. Det var stadig svært at få et overblik, så der blev givet et påbud om at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivning herom.
 • Reaktivt tilsyn maj 2019: Journalerne er nu opdaterede og systematiske.
  Der var arbejdet konstruktivt med opdateringen af journalerne, og der var gjort en stor indsats, for at der også fremadrettet blev opretholdt en god dokumentationspraksis.

  Der vurderes derfor, at der ikke er problemer af betydning for patientsikkerheden, og derfor blev påbud ophævet.

 

Sundhedscenter Hobro:

 • Tilsyn december 2018: Sundhedscenter Hobro fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode, udførlige procedurer og høj grad af systematik.
  Eneste kritikpunkt var, at der mangler dokumentation af informeret samtykke fra borgerne til behandling

 

Opfølgning:

Helt overordnet kan der være tilfredshed med personalets og ledernes indsats på Plejecentre, i Sygeplejen og på Sundhedscenter. Der er altid fokus på at borgeren er i centrum og fokus på patientsikkerheden.

Vedr. dokumentation er der planlagt et optimeringsforløb i efteråret 2019 med fokus på 5 faser:

 • Fælles udgangspunkt og retning med Fællessprog III og KMD Nexus
 • Arbejdsgange i og opsætning af Nexus - optimering og oprydning
 • Arbejdsredskaber (tablets og telefoner)
 • Implementering - undervisning/oplæring af medarbejdere
 • Organisering og vedligehold af ovenstående i fremtiden

Beslutning

Rapporterne toges til efterretning.

Fraværende: Jytte Frederiksen, Birthe Jørgensen, John Bastrup

 

29.24.00-G01-1-19

79. Status på Sundhedsklinikker

Forventet sagsgang

SO

Anledning

I forbindelse med udmøntning af budget 2019 er der arbejdet med at etablere flere sundhedsklinikker bredt i kommunen.  

Indstilling

Fagchefen for Sundhed og Ældre indstiller til Seniorrådet:

 1. At orienteringen om sundhedsklinikkerne tages til efterretning
 

Sagsfremstilling

Budget 2019 forudsætter etableringen af yderligere sundhedsklinikker i Mariagerfjord Kommune. Siden før kommunesammenlægningen har der været sundhedsklinikker i Hadsund og Hobro, men i 2019 blev det besluttet, at der også i en række af kommunens andre byer skulle etableres sundhedsklinikker. Målet med at få flere borgere i sundhedsklinik frem for at levere ydelsen i eget hjem, er understøttet gennem en ændring i kvalitetsstandarderne. Her fremgår det, at kommunen først ser på, hvorvidt borgeren kan klare sig selv, dernæst om de kan møde op i klinikken, dernæst om ydelsen kan klares via skærm og først til sidst, om ydelsen skal leveres i borgers eget hjem.

På sundhedsklinikkerne kan borgerne få behandling og vejledning af sundhedsfagligt personale. Det kan eksempelvis være behandling af sårpleje, fjernelse af sting og hjælp til dosering af medicin. Vejledning kan eksempelvis være om ernæring, vandladningsproblemer og livsstilsændringer.

For at få en tid på sundhedsklinikkerne, skal borger henvises hertil af egen læge. Lægen videregiver plejeopgaver til kommunens sygepleje, der vurderer hvorvidt borger er i stand til at komme i sundhedsklinik.

Nedenstående ses en liste over de allerede etablerede sundhedsklinikkers placering:

 • Sundhedscenter Hadsund, Vestergade 4, 9560 Hadsund
 • Sundhedscenter Hobro, Brogade 3, 9500 Hobro
 • Plejecenter Fjordvang, Oxendalen 15, 9550 Mariager (etableret i 2014, men sundhedsklinikken var nedlagt i byggeperioden fra efteråret 2016 til maj 2018)
 • Solgaardscentret, Anna Damborgs vej 41, 9510 Arden (etableret 2014)

 

Nedenstående klinikker er under etablering i forlængelse af budget 2019 og forventes i drift september 2019:

 • Plejecenter Bernadottegården, Bernadottegården 95, 9560 Hadsund
 • De gamles gård, Kønigsfeldtvej 7, Assens, 9550 Mariager
 • Plejecenter Teglgården, Kirkevej 9, Als, 9560 Hadsund

 

Derudover arbejdes der på at oprette en sundhedsklinik i Biecenteret, Nordvestvej 4 i Hobro.

Det er yderligere blevet undersøgt, hvorvidt der er grundlag for en klinik i Valsgård. Undersøgelsen viste, at der for nuværende er fire relevante borgere, svarende til under en times ydelse om ugen. Det skønnes derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkeligt behov for en klinik i Valsgård, men dette vil blive fulgt fremadrettet.

Driften

Der er stigning i antallet af borgere, der benytter sundhedsklinikkerne.

I Hadsund og Hobro er der opstået kapacitetsproblemer grundet øget tilgang af borgere. I Hadsund er dette løst ved etablering af sundhedsklinik på Bernadottegården. I Hobro arbejdes der på nuværende tidspunkt ligeledes på at øge lokalekapaciteten ved Biecenteret og ombygning af Brogade.

Generelt udviser borgerne tilfredshed med sundhedsklinikkerne. Dog er der en lille gruppe borgere, der er svære at overtale til at benytte sundhedsklinikkerne, fordi de har en forventning om, at sygeplejen kommer hjem til dem.

Økonomi

Grundet overgang fra KMD Care til KMD Nexus oktober 2017, har det i perioden frem til august 2019 ikke være muligt at trække informationer om antal borgere der kommer i klinikkerne, hvilke ydelser de får samt hvor mange timer sygeplejen bruger. Der arbejdes på en løsning.

Kommunikation om sundhedsklinikkerne

For at udbrede viden om sundhedsklinikkerne - hvor de er placeret, samt hvad de tilbyder - er Mariagerfjord Kommunes kommunikationsafdeling i samarbejde med ledende sygeplejeske og områdeleder for plejecentrene i gang med at udarbejde postkort herom. Det er meningen at disse kan stå fremme på kommunens biblioteker, apoteker, borgerservice og muligvis ved de praktiserende læger. Sidstnævnte mulighed skal drøftes på KLU i september 2019.  

Fagkonsulent Mette Damgård Nielsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning, og roser det gode koncept.

Det er vigtigt, at ældre, der ønsker behandling i eget hjem, fortsat har mulighed for at få det.

Det er ønskværdigt, at det bliver muligt at trække overblik over antal brugere.

Fraværende: Jytte Frederiksen, Birthe Jørgensen, John Bastrup

 

27.69.40-G01-3-17

80. Udpegning af repræsentanter til strategiudvikling under Sundhedspolitik 2019-2025

Anledning

Mariagerfjord Kommunes nye Sundhedspolitik 2019-2025 er godkendt af Byrådet i juni 2019. Næste skridt er igangsættelsen af den kommende strategiudvikling, hvor sundhedspolitikkens ambition konkretiseres og omsættes til handling. Der nedsættes arbejdsgrupper for Mental Sundhed, Sundhedsadfærd og Kronisk Sygdom, hvor der ønskes udpeget repræsentanter fra frivillige og foreningslivet, herunder en repræsentant udpeget af Seniorrådet.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At Seniorrådet udpeger en repræsentant til at indgå i arbejdsgruppe for strategiudvikling under Sundhedspolitikken

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommunes nye Sundhedspolitik 2019-2025 er godkendt af Byrådet i juni 2019. Næste skridt er igangsættelsen af den kommende strategiudvikling, hvor sundhedspolitikkens ambition konkretiseres og omsættes til handling.

I forlængelse heraf er tre fagchefer formænd for arbejdsgrupperne, hvori strategierne udvikles. Yderligere 12 ledelsesrepræsentanter er udpeget til de tre tværgående arbejdsgrupper under temaerne mental sundhed, sundhedsadfærd og kronisk sygdom.

Ønsket er nu at der udpeges en til to repræsentanter til hver af de tre arbejdsgrupper fra frivillige og foreningslivet.

I vedhæftede bilag er organiseringen af de tre arbejdsgrupper illustreret.

Arbejdsgruppernes funktion er, på baggrund af et udarbejdet oplæg, at anvise retning for det videre strategiarbejde samt at komme med konkrete handlingsforslag i relation til de enkelte fag- og interesseområder.

Hensigten er, at strategiarbejdet strækker sig over i alt ca. fire måneder med begyndelse i oktober 2019. I perioden afholdes tre til fire arbejdsgruppemøder i forbindelse med udarbejdelsen af hver enkelt strategi. Tidspunktet for arbejdsgruppemødet vil ofte være sidst på eftermiddagen, så alle repræsentanter (også de, som har et andet arbejde ved siden af) har mulighed for at deltage.

Derfor ønskes udpeget en repræsentant fra Foreningsrådet, Handicaprådet, Seniorrådet; Landdistriktsråd og Integrationsråd eller blandt kandidater i rådenes bagland, som har lyst til at bidrage med idéer og en drøftelse af spørgsmål, som eksempelvis: Hvordan gør vi det pærelet at vælge en sund livsstil? Hvordan forebygger vi de store folkesygdomme og hvordan tager vi hånd om vores svage borgeres sundhed?

Den nye sundhedspolitik kan ses på kommunens hjemmeside https://www.mariagerfjord.dk/Borger/Sundhed-Sygdom-og-Psykiatri/Sundhed-og-Traening/Sundhedspolitik

Sundhedsfaglig udviklingskonsulent Stinna Andreasen beder om en tilbagemelding med en repræsentant fra hvert af de fem råd senest fredag den 13. september.

Beslutning

Lene Lundsgaard udpeges som Seniorrådets repræsentant.

Fraværende: Jytte Frederiksen, Birthe Jørgensen, John Bastrup

 

27.69.40-A26-1-17

81. Årsplan Seniorrådet 2019

Anledning

Der er udarbejdet en årsplan for Seniorrådet 2019.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At eventuelle ændringer eller tilføjelser til årsplanen drøftes.
 

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at årsplanen tages med som punkt på hvert møde. Eventuelle ændringer og nye punkter tages op fra gang til gang.

Beslutning

 

Ny tildelingsmodel for plejecentre skal til høring i efteråret.

Den 21. januar 2020 inviteres demenssygeplejerske Hanne Lundsgaard til at fortælle om nye regler om magtanvendelse.

På møde 18. februar 2020 inviteres formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Jan Andersen. Seniorrådet fremsender inden mødet emne for drøftelse til Jan Andersen.

Fraværende: Jytte Frederiksen, Birthe Jørgensen, John Bastrup

 

27.69.40-G01-3-17

82. Mødested for næste møde

Anledning

Mødested for Seniorrådsmøde den 8. oktober 2019 aftales.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At møde den 8. oktober 2019 holdes på Plejecenter De Gamles Gård, Assens med rundvisning fra 9:30 til 10:00.
 

Beslutning

Den 10. september 2019 er der orienteringsmøde om budget kl. 16 - 17:30. Fra 17:30 til 18:00 samme dag er der drøftelse af evt. høringssvar.

Desuden er der møde 13. september 2019 kl. 10 - 12 for opsamling af høringssvar. (Dette møde er efterfølgende blevet aflyst.)

Ordinært Seniorrådsmøde holdes 8. oktober 2019 på Plejecenter De Gamles Gård, Assens med rundvisning fra 9:30 til 10:00.

Fraværende: Jytte Frederiksen, Birthe Jørgensen, John Bastrup

 

27.69.40-G01-3-17

83. Eventuelt

Beslutning

Intet.

Fraværende: Jytte Frederiksen, Birthe Jørgensen, John Bastrup

 

Lukkede dagsordenspunkter