Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Økonomiudvalget den 21. oktober 2020 kl. 16:00 i Mødelokale 1, Ndr. Kajgade
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-8-17

256. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

 

00.01.00-S00-1-20

257. Finansiel strategi og risikopolitik 2020-21

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I fortsættelse af Økonommiudvalgets drøftelse vedr. "Finansiel strategi og risikopolitik 2020-21" genfremsættes sagen, idet Økonomi, analyse og Udbud har undersøgt mulighederne for at fremme den grønne omstilling via et miljøvenligt investeringsfokus.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:
1. At "Finansiel Strategi og Risikopolitik 2020-21" godkendes.

Sagsfremstilling

Administrationens gennemgang af politiske strategier og pejlemærker viser, at der på området for Finansiel strategi og risikopolitik i Mariagerfjord kommune er fastlagt en række politiske sigtepunkter i kontrakter, konkrete enkeltsager mv.

For at forenkle administrationsgrundlaget samt skabe større offentlig synlighed omkring den finansielle strategi og risikopolitik er det administrationens vurdering, at dette mest hensigtsmæssigt fremmes ved en sammenfattende politik på området.

På den baggrund ønskes en drøftelse og godkendelse af vedhæftede udkast til "Finansiel strategi og risikopolitik 2020-21".

Sagen blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 5. august, men blev udskudt, idet der blev udtrykt ønske om større fokus på miljøhensyn i de virksomheder, som kommunen investerer i. Konkret blev peget på, at forsyningsvirksomheder med mere end 50 pct. kulbaseret produktionskapacitet - som forudsat i strategien - burde udelukkes fra investeringsporteføljen.

Det er afgørende for overholdelse af etiske standarder, herunder krav til virksomhedernes miljøbelastning, at en uvildig tredjepart overvåger kapitalforvalterens investeringsportefølje. På miljøområdet er den i medierne mest synlige aktør AnsvaligFremtid, der en en organisation, som arbejder for at få kommunerne til politisk at forpligte sig til at udelukke investeringer i fossilselskaber.

Mariagerfjord kommune er aktuelt på AnsvarligFremtid's liste over kommuner, hvor det ifølge AnsvarligFremtid er dokumenteret, at kommunen investerer fossilfrit. Kriterierne for opretholdelse af den grønne profil er, at virksomhederne ikke udvinder kul, olie og gas. AnsvarligFremtid udelukker dermed ikke forsyningsvirksomheder, idet disse virksomheder ikke udvinder forbrændingsmaterialet i produktionen af generationskapacitet, men alene anvender fossile brændstoffer som produktionsmiddel i produktionsprocessen.

Økonomi, Analyse og Udbud har været i dialog med AnsvarligFremtid for at få foretaget en skærpet screening af virksomheder, der udelader forsyningsvirksomhed med væsentlig mindre end 50 pct. kulbaseret produktionskapacitet. AnsvarligFremtid oplyser, at de ikke har aktuelle planer om yderligere krav til den miljømæssige screening af virksomheder

"Finansiel strategi og risikopolitik 2020-21" er - i forhold til seneste udkast jf. Økonomudvalgsmøde den 5. august - derfor alene udbygget med et krav om, at investeringerne er i overensstemmelse med AnsvarligFremtid's retningslinier for fossilfrie investeringer, og at dette dokumenteres ved, at Mariagerfjord Kommune fremgår af organisationens liste over kommuner med fossilfrie investeringer. Desuden er præciseret, hvilke øvrige etiske standarder, som i henhold til den mere restriktive tilgang til ansvarlige investeringer i aktier og virksomhedsobligationer, er fastlagt af Økonomiudvalget, jf. Økonomiudvalgsmøde den 5. august 2018.

Byrådet besluttede i 2017 at tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforenings "Klimakommune plus" kampagne. For at opfylde kravene til Klimakommune plus skal kommunen opfylde 2 af i alt 6 kriterier, hvoraf det ene er, at Mariagerfjord kommune følger AnsvarligFremtids retningslinjer for fossilfrie investeringer. Ved at forpligte kapitalforvalterne til fortsat overholdelse af AnsvarligFremtids kriterier for fossilfrie investeringer, vil opfyldelse af kravene til Klimakommune plus dermed delvist være opfyldt.

Økonomi, analyse og Udbud anbefaler - i lyset af det stigende fokus på miljømæssige og andre etiske aspekter - at "Finansiel strategi og risikopolitik 2020-21" fastlægges af Byrådet for hver byrådsperiode snarest efter byrådets konstituering.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget udtrykker ærgelse over, at der ikke findes investeringsselskaber, som kan opfylde alle kravene som Klimaplus Kommune og derved give mulighed for gennem investeringer at højne niveauet for etisk ansvarlighed i Mariagerfjord Kommune. Men også, at det begrænser muligheden for at kunne sende et signal fra kommunal side om etisk ansvarlighed i den offentlige sektor generelt.

 

00.34.00-Ø00-2-19

258. Lånoptag vedrørende lånedispensation til styrkelse af likviditet

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

For at udmønte bugetforligets delvise finansering af feriepengeforpligtigelsen på 130 mio. kr. anvendes dispensationen på 33 mio. kr. for lån til styrkelse af likviditeten  i vanskeligt stillede kommuner.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byråd:
1. At der hjemtages lån på 33 mio. kr. som fastforrentet 10 års lån.
2. At der meddeles driftsbevilling på 33 mio. kr. til håndtering af feriepengeforpligtigelsen.

Sagsfremstilling

Bugetforlig 2021-24 omfatter lånoptag på 33 mio. kr. til delvis finansiering af feriepengeforpligtigelsen på 130 mio. kr.

Lånoptaget på 33 mio. kr. er givet som dispensation til yderligere lånoptag i 2020 fra lånepuljen til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner, Social- og indenrigsministeriet. Det er en forudsætning i lånedispensationen, at lånet optages i 2020, og at lånet optages med en maksimal løbetid på 10 år uden mulighed for afdragsfrihed.

I materialet til 2. behandling er det i budgetforliget forudsatte lånoptag på 33 mio. kr. i 2021 samt feriepengeforpligtigelsen reduceret med 33 mio. kr., idet lånoptaget nødvendigvis skal optages i 2020. På den baggrund anbefales, at Byrådet meddeler tillægsbevilling i 2020 vedrørende lånoptag på 33 mio. kr., og en tilsvarende driftsudgift til håndtering af feriepengeforpligtigelsen.

Ifølge Mariagerfjord kommunes lånepolitik må variabelt forrentede lån maksimalt udgør 30 pct. af den samlede gæld. Aktuel udgør den varibelt forrentede gæld 11 pct. af den samlede gældsportefølje, og vil - hvis lånoptag på 33 mio. kr. optages variabelt - udgøre 15 pct. af gælden.

Hvis Byrådet beslutter, at lånet optages med variabel rente vil Økonomi indhente tilbud fra de pengeinstitutter, der har afdeling i Mariagerfjord Kommune og Kommunekredit.

Hvis Byrådet beslutter, at lånet optages med fast rente eller med basis rente, hjemtages lånet i Kommunekredit.

Kommunekredit oplyser indikativt, at renten for et 10 årig fastforrentet lån er -0,22 pct., mens renten på et variabelt forrentet lån aktuelt er -0,19 pct.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

13.03.00-P24-2-20

259. Assens Fjernvarme - Vedtægtsændringer

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Kommune har modtaget reviderede vedtægter fra Assens Fjernvarme A.m.b.a

Assens Fjernvarme har foretaget vedtægtsændringer, som er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling afholdt 9 september 2020.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At de ændrede vedtægter for Assens Fjernvarme godkendes.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord kommune har modtaget en anmodning om godkendelse af ændrede vedtægter for Assens Fjernvarme.

Da der er givet kommunegaranti for lån til Assens Fjernvarme, skal ændringer i vedtægterne godkendes af Byrådet.

Der er foretaget ændringer i forbindelse med omlægning af regnskabsår, ændrede valgperioder, ændring af kommunenavn og tidspunkt for afholdelse af generalforsamling, samt andre små tilrettelser.

De konkrete ændringer fremgår af bilaget (Vedtægtsændringer AFJ- markeret med gult)

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

13.06.00-K07-1-20

260. Afrapportering om særlig indsats vedrørende køb og salg af fast ejendom

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Da Økonomiudvalget den 20 .marts 2019 besluttede at afsætte resurser til en ekstra indsats for salg af fast ejendom, blev det besluttet, at der skulle gives en årlig afrapportering om resultaterne af indsatsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At afrapporteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I marts 2019 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle øget fokus på salg af grunde, på strategiske udviklingsprojekter mellem offentlige og private investorer og på Mariagerfjord Kommunes strategier for byudvikling, såldes disse kan udmøntes i reelt salg. Økonomiudvalget besluttede ligeledes, at der skulle ansættes en konsulent til opgaven, som årlige skulle aflægge rapport vedrørende konsulentens arbejde og indsats.

Vedlagt sagen er notat om status for indsatsen.

Konsulenten blev ansat pr. 1. november 2019.

Økonomi

Der er ingen afledte økonomiske konsekvenser af afrapporteringen.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.05-P16-1-20

261. Endelig vedtagelse af ophævelse af lokalplan 136 for et boligområde mellem Skivevej og jernbanen

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Ejeren af Storkebakken 1 i Hobro ønsker at ændre anvendelsesmulighederne for et boligområde mellem Skivevej og jernbanen fra boligformål til erhvervsformål. Det er ikke muligt indenfor den gældende lokalplan.

Byrådet skal tage stilling til om "Forslag til ophævelse af Lokalplan 136" skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktører for Teknik og Miljø indstilller til Byrådet:

1. At forslag til ophævelse af Lokalplan 136 for et boligområde mellem Skivevej og jernbanen vedtages endeligt.

Udvalget for Teknik og Miljø, 5. oktober 2020, pkt. 194:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Forslag om ophævelse af lokalplan 136 har været udsendt i offentlig høring i fire uger og der er indkommet en samlet indsigelse fra beboerne på Storkebakken 9, 11, 12 og 14, samt individuelle indsigelser fra Storkebakken 12 og Enebærvej 2. Indsigelserne er skrevet som en direkte appel til Byrådet.

Indsigerne foreslår, at ophævelsen af lokalplanen begrænses til det areal, hvor parkeringspladsen for lastbil-anhængere er, og at resten opretholdes som boligområde. De mener, det kan have alvorlige følger, hvis anvendelsen for hele området ændres til erhvervsområde. Området vil kunne bebygges mere massiv med en bebyggelsesprocent på 50, og bygningerne vil være højere - op til 10 meter. Samtidig forventer de, at der vil komme mere tung trafik ad deres boligvej, Storkebakken. De mener, at det principielt er en dårlig idé at blande boliger og erhverv, fordi det medfører generende støj fra blandt andet lastbiler, og det er til fare for børns og voksnes færden på Storkebakken, hvor der hverken er fortov eller cykelsti. Desuden vil det medføre en forringet udsigt for de bagvedliggende boliger. Alle disse forringelser påvirker mange mennesker i området.

Sagsfremstilling

Ejeren af Storkebakken 1, 9500 Hobro, ønsker at ændre anvendelsesmulighederne for et boligområde mellem Skivevej og jernbanen i Hobro fra boligformål til erhvervsformål. Dette er ikke muligt indenfor den gældende lokalplan 136, som udelukkende udlægger området til boligformål.

Ejer har allerede lavet en parkeringsplads for lastbil-anhængere delvist indenfor lokalplanområdet, hvilket er i strid med gældende lokalplan 136 for et boligområde mellem Skivevej og jernbanen. Formålet med ophævelse af lokalplanen er dermed også at kunne lovliggøre parkeringspladsen.

Parkeringspladsen er også i strid med gældende Spildevandsplan, der siger, at den skal seperatkloakeres. Parkeringspladsen er ikke kloakeret, så overfladevandet fra de befæstede arealer løber bare af og siver ned. Området ligger inden for et særligt drikkevandsområde (OSD), som af Miljøstyrelsen er vurderet sårbart. Overfladevand fra befæstede arealer må derfor ikke nedsives, og skal ledes til spildevandsnettet i overensstemmelse med spildevandsplanen. Mariagerfjord Vand A/S er igang med at tilslutte området til spildevandsnettet.

Ved at ophæve lokalplanen og ændre kommuneplanrammen kan fagenheden Teknik og Byg lave en administrativ lovliggørelse af lastbilparkeringspladsen.

Fagenheden har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 56, der ændrer anvendelsen i kommuneplanrammen fra boligområde til erhvervsområde. Dette forslag behandles i et selvstændigt punkt på samme dagsorden.

Hvis ejer ønsker at lave yderligere udvidelser, så skal der laves en ny lokalplan, der sikrer de omkringliggende boligområder mod gener fra erhvervsområdet.

Hvis lokalplanen ikke ophæves, skal lastbilparkeringspladsen fjernes (fysisk lovliggørelse), da den er i strid med lokalplanen, og virksomheden ikke udvide yderligere.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.05-P16-14-19

262. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 56 - Erhvervsområde ved Storkebakken i Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Ejeren af Storkebakken 1 i Hobro ønsker at anvende området erhvervsmæssigt. Derfor har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet et forslag til tillæg til kommuneplanen der ændrer den nuværende planlægning for området ændres fra boligområde til erhverv.

Forslaget har været i høring i otte uger, og Byrådet skal tage stilling til om forslaget skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Kommuneplantillæg nr. 56 vedtages endeligt med følgende tilføjelse til rammeteksten: "At for at undgå gener og konflikter med de omkringliggende boliger, skal alle miljøkrav om støj, støv og lugt overholdes af de virksomheder der etableres i området."

Udvalget for Teknik og Miljø, 5. oktober 2020, pkt. 195:

Indstilles godkendt med den ændring, at der skal udlægges en bufferzone mod boligområdet, ligesom yderligere udvidelse af anlæg i området forudsætter, at der udarbejdes lokalplan. Lokalplanen skal præcisere vejadgangen til området.

Inddragelse

Planforslaget har været i for-debat i fire uger efter planlovens § 23. Her har en række naboer og beboere i området givet udtryk for, at de ikke ønskede mere industri i området. De mente også at bygningshøjden på 15 meter skulle reduceres.

Efter fordebatten er bygningshøjdenen i forslaget reduceret til max. 10m efter dialog med ejeren af Storkebakken 1 - inden forslaget har været udsendt i almindelig offentlig høring i otte uger.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejeren af Storkebakken 1 i Hobro (matr.nr. 1u og 1ar Hald-tostrup By, Øls) ønsker at ændre anvendelsen af ejendommen fra boligformål til erhvervsformål. Det skyldes dels ønsket om at lave en administrativ lovliggørelse af lastbilparkeringspladsen og dels for at give mulighed for fremtidige udvidelser eller nye erhvervsvirksomheder i rammeområdet.

Dette forudsætter, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændre lokalplanrammerne fra boligformål til erhverv og at den eksisterende "Lokalplan 136 for et boligområde mellem Skivevej og jernbanen" ophæves.

Fagenheden Teknik og Byg har derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 56, som ændrer anvendelsen af området fra boligformål til erhvervsområde.

På vedhæftede oversigtkort vises planområdets beliggende mellem Skivevej og jernbanen.

Kommuneplantillæggets rammer for lokalplanlægning

Planområdet ligger i dag i rammeområde HOB.B.45 og HOB.B.10, som begge er udlagt til boligformål. Den eksisterende virksomhed, som er omdannet og udvidet i et boligområde, ligger derfor uheldigt i forhold til de omliggende boliger og planlægningen. Med dette kommuneplantillæg aflyses kommuneplanramme HOB.B.45 i sin helhed, og HOB.B.10 indskrænkes for så vidt angår virksomheden på Storkebakken 1 i Hobro.

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde HOB.E.27 - område til erhvervsformål ved Storkebakken og Skivevej, som afgrænses som vist på vedlagte oversigtkort.

I de nye rammer i HOB.E.27 står der, at området må anvendes til lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed og lignende med en bebyggelsesprocent på 50 %, en bygningshøjde på 10 meter og bebyggelse i højst to etager. Desuden kan der etableres butikker på op til 200 m2, der kun forhandler virksomhedens egne produkter.

  

I rammeteksten tilføjes, at for at undgå gener og konflikter med de omkringliggende boliger, skal alle miljøkrav om støj, støv og lugt overholdes af de virksomheder der etableres i området. Desuden tilføjes der i kommuneplanrammen den særlige bestemmelse, at der ikke må etableres virksomheder, der medfører væsentlig fare for grundvandet.

Natur

Indenfor planområdet er der udpeget beskyttet natur i form af en mose og en sø. Efter Naturbeskyttelseslovens § 3 er det forbudt at foretage ændringer af tilstanden af beskyttet natur, og § 3 områderne må som udgangspunkt ikke bebygges eller tilplantes uden forudgående dispensation. § 3 områderne må heller ikke påvirkes indirekte - f.eks. ved at der udføres byggearbejder eller lignende i nærheden, som kan påvirke tilstanden af § 3 områderne.

Indsigelser

Forslag til kommuneplantillæg nr. 56 har været i offentlig høring i otte uger, og der er i løbet af høringsfasen indkommet 5 indsigelser.

Indsigelserne er fra interesseorganisationer og naboerne, og de omhandler ønsket om at fastholde området som boligområde, da de ikke ønsker erhverv fordi de allerede er generet af støj fra Arla, og det er blevet værre efter der uden tilladelse er opført vaskehal og lastbilparkeringsplads. Indsigelserne er også imod endnu mere tung trafik til og fra området, hvis det bliver muligt at lave flere virksomheder. Der er også ærgrelse fra naboerne om, at de hidtil har haft udsigt til natur og nu ser over på en lastbilparkeringsplads, som oven i købet støjer. Generelt så mener de at det er en dårlig idé at blande erhverv og boliger, fordi der opstår mange konflikter og klager.

Forvaltningens kommentarer

Planområdet ligger inden for støjkonsekvenszonen fra jernbanen, og er samtidig påvirket af støj fra Skivevej. Da området samtidig er omfattet af miljøkonsekvenszonen fra virksomheden på Storkebakken 1, vurderer fagenheden, at vil skærpe miljøkravene til virksomheden og mindske områdets anvendelighed til boligbebyggelse.

I stedet vil området teknisk set være egnet til erhvervsvirksomheder, der på den ene side skal tåle støjen fra de omliggende områder, og på den anden side ikke må miljøbelaste de omkringliggende boligområder, herunder ved overholdelse af de vejledende støjgrænser. Dette gælder også for den eksisternde virksomhed på Storkebakken 1.

I forhold til indsigelserne skal fagenheden påpege, at selv om et fremtidigt erhvervsområde overholder alle gældende miljøregler, vil det sandsynligvis påvirke boligområderne mere end et boligområde vil gøre. Både miljømæssigt og visuelt. Dette vil kunne imødegås ved at udlægge en "bufferzone" mod boligerne øst og vest for området således, at både de visulle og de miljømæssige påvirkninger af boligområderne mindkses. Ansøger selv fastholder dog sit ønske om at få udlagt hele ejendommen til erhverv.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø til godkendelse med den bemærkning, at der ved fastlæggelse af vejadgangen tages mest mulig hensyn til bemærkningerne i høringsperioden.

 

06.00.05-P15-3-18

263. Endelig godkendelse af tillæg nr. 22 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan 2011-2021 - Sdr. Onsild og Sdr. Onsild Stationsby

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Tillæg nr. 22 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan 2011-2021 omhandler separatkloakering, kloakomlægning og -renovering i Sdr. Onsild og Sdr. Onsild Stationsby. Tillægget har været i offentlig høring og skal derpå endelig godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til tillæg nr. 22 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan 2011-2021 vedtages.

2. At Byrådet er indstillet på at gennemføre ekspropriation, såfremt Mariagerfjord Vand a|s ikke kan opnå frivillige aftaler med lodsejere om placering af de ledningsanlæg, pumpestationer m.v., som er nødvendig for gennemførelse af de tiltag, som tillægget beskriver.

Udvalget for Teknik og Miljø, 5. oktober 2020, pkt. 197:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Tillægget har været i offentlig høring i perioden fra 22. juni 2020 til og med 28. august 2020.

Der er i høringsperioden indkommet seks høringssvar. Se bilag 2. Ét høringssvar har givet anledning til ændring af tillægget. Det drejer sig om placeringen af en offentlig regnvands- og spildevandskloakledning, henover matrikel 1o, Sdr. Onsild By, Sdr. Onsild, der fejlagtigt ikke fremgik af høringsforslaget. Ledningsplaceringen fremgår nu af bilag 3a til tillæg nr. 22. Den berørte grundejer er orienteret om ledningsplaceringen. Ledningerne placeres i samme tracé som eksisterende fælleskloakledning henover matrikel 1o. Fagenheden Natur og Miljø vurderer ikke, at ændringen kræver forlængelse af høringsperioden.

Foruden den ovenstående ændring er der ændret i belastningen fra kloakopland D02.1a i Sdr. Onsild Stationsby i forhold til høringsforslaget. Ændringen er i overensstemmelse med en ansøgning om produktionsudvidelse på Onsild Mejeri. Fagenheden Natur og Miljø vurderer ikke, at ændringen kræver forlængelse af høringsperioden.

Sagsfremstilling

Den fælleskloakerede del af Sdr. Onsild planlægges separatkloakeret. Herudover ændres planlagt kloakeringsprincip fra fællesprivat spildevandkloak til fællesprivat separatkloak i et kloakopland ved Søtofte grundet udfordringer med håndtering af overfladevand.

Den fælleskloakerede del af Sdr. Onsild Stationsby planlægges separatkloakeret. Herudover ændres planlagt kloakeringsprincip for tre mindre oplande fra separatkloak til spildevandskloak med nedsivning af regnvand. Mariagerfjord Vand a|s er indstillet på at tilbagebetale tilslutningsbidraget for tilslutning af regnvand til grundejerne inden for disse oplande.

Tillægget omfatter også tilføjelse af to byggemodningsområder, erhvervsområde ved Viborg Landevej fra Lokalplan 117/2017 samt boligområde ved Klejtrupvej fra Lokalplan 143/2019. Herudover er et perspektivområde fra Kommuneplan 2013-2025 nord for Sdr. Onsild samt tre enkeltejendomme i Sdr. Onsild medtaget i spildevandsplanen.

Spildevandet fra området ledes uændret til Mariagerfjord Renseanlæg, mens overfladevandet udledes til Skals Å og det offentlige vandløb "Afløb fra Sdr. Onsild Sø", dels via eksisterende regnvandsbassin og dels via planlagte bassiner. "Afløb fra Sdr. Onsild Sø" afvander til Skals Å-systemet.

Der er et spildevandsplantillæg, tillæg nr. 27, sendt til politisk behandling vedrørende statusændring af den rørlagte del af "Afløb fra Sdr. Onsild Sø" fra vandløb til spildevandsteknisk anlæg. Ved godkendelse af tillægget overtages "Afløb fra Sdr. Onsild Sø" af Mariagerfjord Vand a|s som regnvandskloak, og udgår samtidig af vandløbslovens bestemmelser. Tillæg nr. 22 til spildevandsplanen er betinget af, at vandløbet statusændres og overtages af Mariagerfjord Vand a|s.

Tillæg nr. 22 til spildevandsplanen er screenet for, om planen skal miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af programmer, planer og konkrete projekter (VVM). Screeningen førte til en afgørelse om, at tillægget ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen er meddelt og annonceret på kommunens hjemmeside, og der er ikke indkommet klager til denne inden for klagefristen.

Tillæg nr. 22 indebærer, at spildevandstekniske anlæg, ledningsanlæg, m.v., hvis det ikke er muligt at opnå frivillige aftaler, vil blive gennemført ved ekspropriation. Lodsejere, der kan blive pålagt rådighedsindskrænkninger og pålæg af servitutter, er i forbindelse med offentliggørelsen blevet orienteret herom med brev. Der kan blive behov for arealerhvervelse i forbindelse med etablering af 2 nye regnvandsbassiner, udvidelse af eksisterende bassin samt etablering af pumpestation samt ledningsanlæg. I lighed med lignende sager ønsker Mariagerfjord Vand a|s, at Byrådet giver selskabet kompetence til at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere på ekspropriationslignende vilkår, uden Mariagerfjord Kommunes medvirken. Ledninger på privat ejendom skal sikres ved tinglysning, ligesom der skal sikres nødvendige midlertidige arbejdsarealer.

Kloakanlæg frem til skel finansieres af Mariagerfjord Vand a|s. Det samme er tilfældet for transmissionsledninger, pumpestationer og forsinkelsesbassiner. Private ledningsanlæg på egen grund finansieres af grundejerne.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

06.00.05-P15-2-20

264. Tillæg nr. 26 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan - vedtagelse efter høring

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Vand a|s ønsker at etablere to nye afskærende spildevandsledninger. Projekterne betyder en væsentlig ændring af kommunens spildevandsplan, hvorfor der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. Et udkast til tillæg nr. 26 har været i offentlig høring i 8 uger. Byrådet skal beslutte om tillægget kan vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At tillæg nr. 26 til Mariagerfjord Kommunens spildevandsplan vedtages.

2. At Byrådet er indstillet på at gennemføre ekspropriation, såfremt Mariagerfjord Vand A/S ikke kan opnå frivillige aftaler med lodsejere om placering af de spildevandsledninger og brønde m.v., som er nødvendig for gennemførelse af de tiltag, som tillægget beskriver.

Udvalget for Teknik og Miljø, 5. oktober 2020, pkt. 198:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Tillægget har været i offentlig høring i perioden fra 15. juli til 11. september 2020.

Der er i høringsperioden indkommet seks bemærkninger, se bilag 2.

Sagsfremstilling

Spildevandstillægget beskriver to nye afskærende spildevandsledninger. De to ledninger har ikke noget med hinanden at gøre, og etableres på to forskellige steder i kommunen.

Ved det ene projekt ønsker Mariagerfjord Vand at forny Skivevej pumpestationen i Hobro, dels som følge af øget industri-tilledning og dels for afskæring af spildevand fra oplande vest i kommunen. Derudover forberedes kloaksystemet for fremtidig byudvikling i Hobro mod nordvest. Med det nye anlæg pumpes spildevandet via et nyt ledningstracé fra Skivevej ny pumpestation til Hobro Nord Pumpestation. Spildevandet pumpes herfra, som hidtil, til Mariagerfjord Renseanlæg i Hadsund.

Skivevej ny pumpestation forsynes med 2 nye rørbassin i Skivevejs vejareal, til håndtering af spidsbelastninger. Den præcise placering af pumpestation og rørbassin var ikke afklaret ved forslaget til tillægget. Den endelige placering er beskrevet og angivet i det endelige tillæg.

Projektet skal bl.a. ses som et led i forsyningens og kommunens strategi med at føre spildevand uden om Hobro Midtby. I dag ledes spildevandsmængden via Gasværksvej Pumpestation. Afskæringen medfører en reduktion af spildevandsafledningen igennem eksisterende kloaksystemer i Hobro midtby og derved mindre udledning fra eksisterende overløbsbygværker. Desuden sikrer projektet færre oversvømmelser ved Brotorvet i Hobro.

Det andet projekt omfatter Mariagerfjord Vand's andel af en afskærende spildevandsledning fra Vesthimmerlands kommune via Rebild Kommune til Mariagerfjord Renseanlæg. Den nye spildevandsledning er nødvendig, for at kunne lede spildevandet fra de 2 nabokommuner til rensning på Mariagerfjord Renseanlæg. Dette projekt har de 3 Byråd besluttet tidligere på året.

Det er ledningsføringen i Mariagerfjord Kommune fra kommunegrænsen ved Nordre Ringvej frem til Tobberup, som behandles i tillægget.
I Tobberup tilsluttes ledningen en eksisterende spildevandsledning, som løber frem til Pumpestation Hobro Nord. Denne ledning og pumpestation har tilstrækkelig kapacitet til den øgede tilledning.

Der er fremsendt ialt seks bemærkninger og henvendelser i forbindelse med den offentlige høring. Disse er alle håndteret, som angivet i indsigelsesnotatet, der fremgår af bilag 2.

En af bemærkningerne (endelig placering af pumpestationen på Skivevej) har medført en mindre justering af det endelige tillæg.

Tillæg nr. 26 indebærer, at spildevandstekniske anlæg, ledningsanlæg, m.v., hvis det ikke er muligt at opnå frivillige aftaler, vil blive gennemført ved ekspropriation. Lodsejere, der kan blive pålagt rådighedsindskrænkninger og pålæg af servitutter, er i forbindelse med offentliggørelsen blevet orienteret herom med brev. I lighed med lignende sager ønsker Mariagerfjord Vand a|s, at Byrådet giver selskabet kompetence til at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere på ekspropriationslignende vilkår, uden Mariagerfjord Kommunes medvirken. Ledninger på privat ejendom skal sikres ved tinglysning, ligesom der skal sikres nødvendige midlertidige arbejdsarealer.

Tillæg nr. 26 til spildevandsplanen er screenet for, om planen skal miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af programmer, planer og konkrete projekter (VVM). Screeningen førte til en afgørelse om, at tillægget ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen er meddelt og annonceret på kommunens hjemmeside, og der er ikke indkommet klager til denne inden for klagefristen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

06.00.05-P15-1-19

265. Tillæg nr 27 til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan

Forventet sagsgang

TM, Høring, TM, ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Vand a/s ønsker at det rørlagte vandløb "Afløb fra sdr. Onsild sø" og tilløb II hertil, skifter status fra Offentligt Vandløb til regnvandskloak.

Formålet er at sikre afledning af regnvand fra Sønder Onsild og Onsild Stationsby i forbindelse med gennemførelse af seperatkloakering og udbygning af industriområdet ved Sønder Onsild.

Tillæg nr. 27 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan 2011-2021 omhandler statusændring fra vandløb til spildevandsledning. Tillægget skal godkendes af Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til tillæg nr. 27 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan 2011-2021 vedtages.

2. At Byrådet er indstillet på at gennemføre ekspropriation, såfremt Mariagerfjord Vand a|s ikke kan opnå frivillige aftaler med lodsejere om rådighedsbegrænsninger.

Udvalget for Teknik og Miljø, 5. oktober 2020, pkt. 199:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Tillægget har været i offentlig høring i perioden fra d. 22. juni 2020 til og med d. 28. august 2020.

Der er i høringsperioden indkommet 7 høringssvar. Se bilag 2. Ét høringssvar har givet anledning til ændring af tillægget.

Banedanmark ønsker af driftsikkerhedsmæssige årsager at stå for vedligehold af regnvandsledningen på deres matrikel, hvor rørledningen krydser jernbanen. Indsigelsen imødekommes og tillægget er rettet så ejerskab og vedligehold af ledningen tilfalder Banedanmark. Der tinglyses ikke rådighedsbegrænsninger på Banedanmarks areal.

Fagenheden Natur og Miljø vurderer ikke, at ændringen kræver forlængelse af høringsperioden. Med tillægget optages den rørlagte (3,0 km) del af vandløb "Afløb fra Sdr. Onsild Sø", med tilløb II (0,2 km), som regnvandskloak, og vil fremover blive administreret og vedligeholdt af Mariagerfjord Vand a/s som et spildevandsteknisk anlæg.

Ændringen af rørledningens status fra vandløb til regnvandskloak beror på, at ved separatkloakeringen af Sdr. Onsild, Sdr. Onsild Stationsby samt udbygningen af erhvervsområdet ved motorvejen nødvendiggør en sikker og fremtidssikret afledning af overfladevand til Skals Å. I dag afledes området via det rørlagte offentlige vandløb "afløb fra Sdr. Onsild sø med tilløb". Det rørlagte vandløb er gammelt (betonledning fra 1943), og udløbsdatoen nærmer sig. ifølge vandløbslovens § 32 omfatter kommunens vedligeholdelse af rørlagte offentlige vandløb ikke hel eller delvis omlægning af rørledninger. Det vil som udgangspunkt være de enkelte grundejere som skal afholde udgifterne til udskiftningen. Det er meget dyrt og byrdefuldt for lodsejerne at løfte denne opgave. Det vil også være en meget tidskrævende proces, med potentiale for uenighed og tvister og det kan resultere i perioder med manglende sikkerhed for tilstrækkelig vandafledning.

Tillæg nr. 27 indebærer at de berørte lodsejere bliver pålagt sædvanlige rådighedsindskrænkninger i forbindelse med spildevandsledninger og er i forbindelse med offentliggørelsen blevet orienteret herom med brev. I lighed med lignende sager ønsker Mariagerfjord Vand a|s, at Byrådet giver selskabet kompetence til at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere på ekspropriationslignende vilkår, uden Mariagerfjord Kommunes medvirken.

Samtidig ophæves vandløbsregulativet for rørledningen med de rådighedsbegrænsninger der fremgår heraf. Statusændringen ændrer ikke på lodsejernes nuværende afvandingsforhold. Dræn og andre lovlige eksisterende tilslutninger til rørledningen kan fortsat benyttes.Tilslutning af tagarealer, overfladevand og omfangsdræn skal ske i henhold til spildevandsplanen.

Miljøvurdering:

tillæg nr. 27 til spildevandsplanen er screenet for, om planen skal miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af programmer, planer og konkrete projekter (VVM). Screeningen førte til en afgørelse om, at tillægget ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen er meddelt og annonceret på kommunens hjemmeside, og der er ikke indkommet klager til denne inden for klagefristen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

82.20.00-P20-20-15

266. Afslutning af byggeregnskab for ny daginstitution i Assens

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY.

Anledning

Det endelige byggeregnskab for den nybyggede daginstitution i Assens fremlægges nu til godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet

1. At byggeregnskabet for den nye daginstitution i Assens godkendes

2. At mindreforbrug på 274.000 kr. tilgår kassen

Udvalget for Børn og Familie, 6. oktober 2020, pkt. 71:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C).

Sagsfremstilling

Den forhenværende daginsitution i Assens var nedslidt og ikke længere tidssvarende, hvorfor det blev besluttet, at der skulle bygges en ny daginstitution i Assens. Byggeprocessen startede medio 2017 og den nye daginstitution, som har fået navnet Smilehullet, var klar til indflytning i juli 2018.

Smilehullet består af henholdsvis 45 børnehavepladser og en SFO med 35 pladser.

De konstaterede mangler er udbedret, og der er gennemført 1 års eftersyn. Dermed kan regnskabet afsluttes.

Regnskab

Den samlede bevilling til byggeriet var 15.109.000 kr.

 Regnskab
Håndværkerudgifter11.659.703 kr.
Diverse udgifter1.642.007 kr.
Omkostninger1.533.682 kr.
  
Ialt14.835.393 kr.

 

Det samlede resultat for byggeriet viser et mindreforbrug på 273.607 kr., som tilgår kassen.  

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

82.20.00-P20-5-17

267. Afslutning af byggeregnskab for tilbygning af Rosenhaven

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY.

Anledning

Det endelige byggeregnskab for tilbygning til daginstitution Rosenhaven fremlægges nu til godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At byggeregnskabet for tilbygningen til Rosenhaven godkendes

2. At mindreforbruget på 237.000 kr. tilgår kassen

Udvalget for Børn og Familie, 6. oktober 2020, pkt. 72:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C).

Sagsfremstilling

Byrådet valgte i efteråret 2017 at flytte 20 børnehavepladser fra den nye daginstitution i Hobro nord til Rosenhaven. Der er derfor blevet opført en tilbygning på 120 m2 ved Rosenhaven.

Byggeriet begyndte medio 2018 og blev gennemført indenfor den fastlagte tidsramme.

De konstaterede mangler er udbedret og der er gennemført 1 års eftersyn. Dermed kan regnskabet afsluttes.

Regnskab

Den samlede bevilling til byggeriet var 4.360.000 kr.

  Regnskab
Håndværkerudgifter3.077.387 kr.
Diverse udgifter142.258 kr.
Omkostninger403.162 kr.
  
I alt3.622.807 kr.

 

Det samlede resultat for byggeriet viser et mindreforbrug på 737.193 kr. i forhold til den samlede bevilling.

Byrådet besluttede på byrådsmødet i december 2018 at allokere 500.000 kr. af forventede uforbrugte midler på anlægsprojektet til ombygning af specialpladser til børnehavepladser på Rosenhaven

Mindreforbrug på 237.000 kr. tilgår kassen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.00.00-G01-2-19

268. Orientering om kommende punkter til udvalgene

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Kort orientering om kommende punkter til udvalgene.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I fællesmøde mellem udvalgsformænd og direktion er det aftalt, at Økonomiudvalget i hvert møde orienteres kort om kommende punkter til udvalgene.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

 

Lukkede dagsordenspunkter

13.06.02-G10-20-20

269. Prisfastsættelse af areal

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.01.00-G01-48-17

270. Orienteringssager

 

00.01.00-G01-49-17

271. Eventuelt

 

00.22.00-P35-5-19

272. Underskriftsark