Planer, politikker og strategier


Mariagerfjord Kommune er løbende i udvikling og forandring for at blive et endnu bedre sted at bo, leve og arbejde. De kommende års udvikling og forandringer af kommunen bliver i høj grad styret gennem planer, politikker og strategier.

Politikker

Oversigt over alle kommunens aktuelle politikker.

Mariagerfjord skal rumme en varieret og tilgængelig natur – også i de bynære områder.

Biodiversitet er det mylder af liv i form af dyr, planter, svampe, bakterier, der udgør den biologiske mangfol-dighed, som er afgørende for arternes overlevelse.

Vi bor i en kommune, som har en meget værdifuld og enestående natur. Det gør vores kommune til et godt sted at bo, leve og arbejde og samtidig til et særligt sted at besøge for turister.

Læs hele biodiversitetspolitikken.

I Mariagerfjord Kommune arbejder vi på sammen at skabe de bedste betingelser for det gode børne– og ungeliv.

Læs børne- og ungepolitik.

Visioner for Udvalget for Børn og Familie

Mariagerfjord Kommunes ambition er, at ingen er alene med demens. Dette gør vi blandt andet med afsæt i regeringens nationale handlingsplan for demens.
Vi arbejder målrettet for at være en demensvenlig kommune. Målgruppen for demenspolitikken er personer med demens, deres pårørende, personale og det omgivende samfund.

Du kan læse Demenspolitikken her

Turismen bidrager med en vigtig indtægt og beskæftigelse til kommunen. Målsætningen for kommunen er, at turismens andel af det samlede salg af varer og tjenesteydelser i Mariagerfjord mindst skal svare til gennemsnittet i Danmark.

Læs hele Politik og Strategi for Turisme.

Visionen for Mariagerfjord Kommune er, at der omkring Danmarks smukkeste fjord skal være attraktivt at bo, leve og arbejde. Vi ønsker fortsat vækst, udvikling og et stigende antal arbejdspladser i hele Mariagerfjord Kommune og vil understøtte lokalt forankrede initiativer. Med en fælles erhvervs- og beskæftigelsespolitik er det målet at styrke og integrere indsatsen på tværs af virksomhedernes og arbejdskraftens interesser.

Læs mere om Erhvervs- og beskæftigelsespolitik.

Visionen for Mariagerfjord Kommune er at være et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Derfor skal området naturligvis også være et godt sted at være forening og frivillig.

Læs hele Folkeoplysningspolitikken.

En handicappet borger- eller dennes pårørende - vil, som følge af sit handicap jævnligt komme i kontakt med kommunen og kommunens medarbejdere. Derfor har kommunens politik og engagement på området stor betydning for det liv, et menneske med handicap kan leve. Den kommunale handicappolitik omfatter alle forvaltningsområder.

Læs hele handicappolitikken.

Informationssikkerhedspolitikken beskriver de overordnede rammer for informationssikkerheden, herunder organisering, ansvar og styring. Politikken udmøntes i ”sikkerhedshåndbogen”, der fastsætter kommunens målsætning for informationssikkerhed, og som udstikker de regler som alle der håndterer kommunens informationer, skal overholde i det daglige arbejde.

Læs hele Informationssikkerhedspolitik.

Mariagerfjord kommunes integrationsindsats tager udgangspunkt i, at integrationsindsatsen er en fælles opgave.

For at indsatsen kan lykkes, er det nødvendigt at både nydanskere og danskere, kommunen, virksomhederne, organisationerne, foreningsliv og kulturinstitutionerne alle arbejder sammen mod det samme mål.

Integrationspolitikken har som mål at integrere nydanskere, så de kan indgå i lokalsamfundet sammen med og på lige vilkår med de øvrige borgere.

Det er derfor også visionen, at alle nydanskere kan omfattes af kommunens generelle værdier, om at Mariagerfjord kommune skal være et attraktivt sted at bo, leve og arbejde.

Læs hele kommunens integrationspolitik

Politik

Et fælles værdigrundlag for kommunikation

Med udgangspunkt i kommunens vision, politikker og strategier udstikker kommunikationspolitikken de overordnede retningslinjer for, hvad der er god kommunikation i Mariagerfjord Kommune. Kommunikationspolitikken gælder for hele Mariagerfjord Kommune og danner derfor grundlag for kommunikation i alle fagenheder, enheder, centre, afdelinger og institutioner.

Som kommune har vi mange interessenter, som vi kommunikerer med. Når vi kommunikerer, gør vi det for at informere, engagere, gå i dialog og give dem indsigt i vores aktiviteter.

Politikken rummer syv principper for god kommunikation, som du skal følge for at understøtte kommunens mål og beslutninger.

Læs hele kommunikationspolitikken.

Gode rammer for kultur- og fritidslivet er afgørende for kommunens udvikling og bosætningspotentiale. I Mariagerfjord vil vi sikre en mangfoldig kulturudvikling, der tager afsæt i områdets unikke særpræg, rige kulturarv og stærke foreningsliv.

Læs hele kultur-, fritid- og idrætspolitikken.

Mariagerfjord Kommune er en landkommune, hvor halvdelen af borgerne bor uden for de fire hovedbyer. Det giver kommunen en særlig udfordring for at sikre sammenhængskraft og samspil mellem by og land. Landdistriktspolitikken forsøger at sende nogle tydelige signaler om kommunens fremtidige opgaver på området, men stiller også nogle krav til borgernes indsats.

Læs hele landdistriktspolitikken.

Gode kostvaner er vigtige for vores børns udvikling og helbred og gode vaner omkring mad og måltider medvirker til at øge børn og unges trivsel, så de har lettere ved at klare hverdagens udfordringer.

Børns sundhed er først og fremmest et forældreansvar, men det er også et fælles ansvar. Hvis det skal lykkes at sikre en bedre sundhed, forudsætter det, at alle, som spiller en rolle i børn og unges liv bidrager i samme retning.

Læs hele mad- og måltidspolitik.

I Mariagerfjord Kommune er vi af den overbevisning, at menneskelig mangfoldighed er med til at skabe fornyelse og udvikling, ligesom det kan have en positiv afsmitning på kvaliteten af det udførte arbejde.

Vi ser en værdi i, at give alle medarbejdere lige muligheder og lige rettigheder, så vi sikrer de samme vilkår for ansættelse, uddannelse, løntillæg, jobindhold, orlov, karriere, forfremmelse mv.

Læs mere i Mariagerfjord Kommunes mangfoldighedspolitikken.

Mariagerfjord Kommune ønsker at arbejde sammen med borgeren om at forebygge og reducere de skadesvirkninger, misbrug påfører det enkelte individ, dennes familie og det omgivende samfund.

Læs hele misbrugspolitikken.

Det er Mariagerfjord Kommunes overordnede personalepolitik at skabe rammerne for en dynamisk arbejdsplads, der samtidig er tryg og nærværende.

Værdigrundlag

Vi betragter vores kommune som én virksomhed, hvor alle medarbejdere er væsentlige og ligeværdige, uanset det enkelte arbejdssteds placering og funktion. Vi er velfungerende ledere og medarbejdere, der føler sig engageret i virksomheden og som er i stand til at løse opgaverne. Vi møder hinanden med åbenhed, tillid og respekt i forbindelse med arbejdets udførelse og trivsel på arbejdspladsen.

Læs hele personalepolitikken.

The vision for Mariagerfjord Municipality is, that the area, surrounding the most beautiful fjord in Denmark, must be an attractive place to live, reside and work.

The Policy on Voluntariness must support this vision through creatin the right setting for volunteers and the people, who profit by the efforts.

Read and download the Policy on Voluntariness 2014-2017.

Visionen for Mariagerfjord Kommune er, at området omkring Danmarks smukkeste fjord skal være et attraktivt sted at leve, bo og arbejde. Frivillighedspolitikken skal understøtte denne vision ved at skabe gode rammer for de frivillige og de personer, der nyder godt af indsatsen.

Læs hele politik for frivillighed.

Kommunen kan iværksætte eller yde støtte til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte for ældre. De generelle aktiverende tilbud bør bidrage til at forebygge forværring og sikre vedligeholdelse af den ældres helbredstilstand og generelle trivsel i øvrigt.

Læs hele politikken for generelle tilbud.

Skolefritidsordningerne (SFO) i Mariagerfjord Kommune er et udviklende og stimulerende fritidstilbud, som koordineres med den lokale skole.

Læs de overordnede mål og indhold i SFO Mariagerfjord Kommune.

I Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019-2025 er ambitionen, at vi sammen skaber de bedst mulige rammer og vilkår for det gode liv.

Sundhedspolitikken skal sætte rammerne for det samlede arbejde med at styrke borgernes sundhed og trivsel lige fra vugge til krukke. Du kan finde sundhedspolitikken herunder og læse mere om politikkens ambition og fokusområder.

Sundhedspolitikken 2019-2025 er godkendt af Byrådet den 27. juni 2019. 

Læs hele sundhedspolitikken her.

Mariagerfjord Kommunes medarbejdere kan kontaktes pr. telefon enten direkte til den enkelte medarbejders lokal nummer eller via omstillingen.

Læs hele telefonpolitikken.

Det overordnede formål med Mariagerfjord Kommunes Indkøbspolitik er, at skabe rammerne for at kommunen som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser bedst og billigst, samt overholder tilstrækkelighedsprincippet (ikke køber produkter af en bedre kvalitet end nødvendigt).

Overholdelse af indkøbspolitikken er samtidig en overholdelse af den kommunale Styrelseslov, EU-retlige krav om ligebehandling og gennemsigtighed samt EU-retlige krav om offentliggørelse og konkurrenceudsættelse.

Læs hele udbuds- og indkøbspolitikken.

Mariagerfjord Kommune skal være et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Også for de unge mellem 15 og 25 år.

Vi vil give vores unge et rigt, trygt og udfordrende ungdomsliv, der giver dem lyst til at bo her eller til at vende tilbage til kommunen senere i livet.

Læs hele ungdomspolitikken.

Veteranpolitikken tager sit afsæt i Danmarks overordnede veteranpolitik, som er rammesættene for, hvordan samfundet anerkender og støtter veteraner og deres pårørende.

Læs hele veteranpolitik for Mariagerfjord Kommune.

Livskvalitet, selvbestemmelse, sammenhæng, gode måltider og en værdig død.

Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer og et nærmiljø, der giver mulighed for både fysisk, psykisk og social trivsel. Vi tror på, at hvis den enkelte borger oplever at kunne mestre sit eget liv og ser sammenhæng og mening i hverdagen, giver det en høj livskvalitet og muliggør det gode liv.

Læs hele Mariagerfjord Kommunes værdighedspolitik.

redegoerelse-anvendelsen-midlerne-vaerdig-aeldrepleje-2019.

Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje 2018.

Skema redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017.

Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje - - 2016

Strategier

Oversigt over alle kommunens strategier.

Udvalget for Børn og Familie har godkendt strategien i januar 2021. 

Læs strategien.

Formålet med at udarbejde Fjordstrategien er, at udstikke en fælles retning for hvordan Mariager Fjord bliver et naturligt omdrejningspunkt i udviklingen af Mariagerfjord Kommune. Mariager Fjord skal være mere synlig, anvendelig og tilgængelig.

Læs hele Fjordstrategien.

Mariagerfjord Kommune har med denne ejerstrategi beskrevet kommunens målsætning for Mariagerfjord Vand A/S, som er et selvskab, stiftet af Mariagerfjord Kommune, og hvor Mariagerfjord Kommune er eneaktionær.

Læs hele ejerstrategien for Mariagerfjord Vand A/S.

Formålet med strategien er, at fastlægge hvilken vej vi vil følge for at nå de mål, der fremgår af Mariagerfjord Kommunes erhvervs- og beskæftigelsespolitik.

Læs hele erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune.

Formålet med strategien er at fastlægge hvilken vej vi vil følge for at nå de mål, vi har formuleret i vores Folkeoplysningspolitik.

Læs hele Folkeoplysningsstrategien.

Mariagerfjord udgør en skattekiste af kulturtilbud, oplevelser og attraktioner samt et sprudlende foreningsliv. Mariagerfjords kultur- og oplevelsestilbud er vigtige elementer i kommunens indsats for øget bosætning. Denne udvikling skal vi arbejde videre med, således at den positive udvikling, der er baseret på et tæt samspil mellem kommune, organisationer, foreninger, borgere, erhvervslivet og ildsjæle fortsætter.

Læs hele strategien for kultur og fritid.

Strategien er vedtaget i oktober 2019 og dækker 0-18 års området.

Læs strategi for sprog og læsning. 

Landdistriktsstrategien for 2020 underbygger landdistriktspolitikken og skal bidrage til konkrete handlinger med udgangspunkter i politikken.

Se hele landdistriktsstrategi for 2020.

Maden har stor betydning for de ældre, og god mad er med til at øge livskvaliteten. Det handler om det sociale aspekt af måltiderne, når hverdagen ikke længere rummer et travlt arbejdsliv, og når kontakten til familie og venner er blevet mindre.

Det handler også om det ernæringsmæssige aspekt, hvor sund kost kan bidrage til at nedsætte sygelighed og bidrage til bedre psykisk og fysisk funktionsniveau, trivsel og livskvalitet.

Læs mad- og måltidsstrategien for hjemmeplejen her

Læs mad- og måltidsstrategien for plejecentre her

'Mariagerfjord 2020' er endeligt vedtaget af Mariagerfjord Byråd på møde 26. juni 2020.

'Mariagerfjord 2020' er en samlet strategi for den fysiske udvikling af Mariagerfjord Kommune. Strategien danner grundlag for den kommende revision af kommuneplanens retningslinjer og kommuneplanrammer.

'Mariagerfjord 2020' indeholder de politiske mål og handlinger for den fysiske udvikling af Mariagerfjord Kommune. Derudover indeholder 'Mariagerfjord 2020' en oversigt over kommuneplantillæg og lokalplaner vedtaget siden sidste kommuneplanrevision. Endelig indeholder dokumentet en beslutning om fuld revision af kommuneplan 2013. 'Mariagerfjord 2020' opfylder dermed planlovens krav til indholdet af kommuneplanstrategi, kommuneplanens hovedstruktur, samt Lokal Agenda 21-strategi. 'Mariagerfjord 2020' indeholder desuden et fælles afsnit - Sammen Står vi Stærkere - der er udarbejdet i samarbejde med de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Læs strategien Mariagerfjord 2020.

Nordjysk Socialaftale, der er gældende for år 2018-2020, er en politisk aftale, der indgås af de 11 nordjyske kommuner og regionen med det formål at sikre koordinering og styring af det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Læs Socialaftalen.

Skovene i kommunen er værdifulde ressource, der gennem en langsigtet drift og administration skal udvikles til glæde for kommunens borgere, turister, miljøet og naturen.

Mariagerfjord Kommune ejer og driver skove med to, sideordnede formål:

 • at styrke og fremme skovenes funktion som rekreative områder til glæde for kommunens borgere og turister.
 • at styrke og fremme skovenes funktion som levested for dyr og planter samt medvirke til et renere miljø.

Derudover skal skovdriften, herunder produktion af træ, bidrage økonomisk til den daglige drift af skovene, når det ikke strider med de to overordnede formål.

Læs hele skovstrategien for Mariagerfjord Kommune.

Strategien er vedtaget i oktober 2019 og dækker 0-18 års området.

Læs strategi for sundhed og trivsel

Det skal være attraktivt at bo, leve og arbejde omkring Danmarks smukkeste fjord. Sådan lyder visionen for Mariagerfjord Kommune, men den lever ikke af sig selv og er samtidig udfordret af, at der bliver færre unge, flere ældre og færre arbejdspladser i vores kommune.

Byerne er kommunens udviklingsdynamoer

Udgangspunktet for udvikling af Mariagerfjord Kommune er kommunens største byer: Arden, Mariager, Hadsund og Hobro, samt Kattegatkysten. Byerne ligger fordelt i hele kommunen. Det betyder, at udviklingen kan sikres i hele Mariagerfjord Kommune, hvis byerne styrkes og udvikles i sammenhæng med deres opland.

Læs hele Strategiplan, Med byerne forrest, for Mariagerfjord Kommune.

Vores tilgængelighedsstrategi beskriver, hvordan vi vil arbejde for at forbedre tilgængeligheden til gavn for alle.

Når vi cykler, går en tur med barnevognen eller trækker en tung kuffert, så foretrækker vi ramper frem for trapper. Folk der bruger krykker eller stok foretrækker håndlister, ligesom mennesker med ned-sat syn har stor glæde af tydelige skilte. Som kommune kan vi altså gøre meget, som gør en stor forskel for den enkelte.

Med tilgængelighedsstrategien går vi nye veje for at forbedre tilgængeligheden i vores kommune. Vi vil for eksempel tage særlig hensyn til tilgængeligheden, når vi bygger nyt eller renoverer vores bygninger, veje, naturområder og lignende.

Strategien er udarbejdet i samarbejde med vores lokale Seniorråd og Handicapråd.

Læs tilgængelighedsstrategien

Planer

Oversigt over alle kommunens aktuelle planer.

En affaldsplan er en langsigtet plan, der beskriver kommunens mål og visioner for, hvordan kommunen kan håndtere vores affald og hvilke affaldsløsninger, kommunen kan tilbyde borgerne og erhvervslivet.

Affaldsplanen skal indeholde en status på affaldsområdet i kommunen (kortlægningsdel), kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet (målsætningssted) og planlægning af den kommende 12-årige periode med særlig fokus på de første 6 år af planperioden (planlægningsdel)

Affaldsplanen fortæller om de overordnede ønsker for affaldshåndteringen i Mariagerfjord Kommune. De konkrete regler for hvordan affald skal håndteres ved husstande og virksomheder, bliver fastlagt i kommunale affaldsregulativer.

Læs mere i  Ressource og Affaldsplan 2021-2026

Gadebelysning er en af de store energisyndere, og for at kunne levere lys på den mest energibesparende måde, og samtidig sikre både trafiksikkerheden, borgernes tryghed og en forskønnelse af områderne, har Mariagerfjord Kommune vedtaget en belysningsplan.

Med belysningsplanen ønsker Mariagerfjord Kommune, at

 • Anbefalingerne i vejbelysningsreglerne tilstræbes overholdt, hvor belysningen renoveres.
 • Der ved renoveringer og nye anlæg ikke opsættes belysning med gult lys.
 • Belysningsanlæggene udføres energimæssigt optimalt i forhold til lyskildevalg, korrekt belysningsniveau samt mulighed for styring og regulering.
 • Belysningsanlæg er æstetiske tilpasset omgivelserne de er placeret i.
 • Nyeste teknologi anvendes, således at både anlægs- og driftsøkonomioptimeres.
 • Der som en naturlig følge af Kommunens målsætning om CO2 besparelser, anvendes effektive lyskilder og armaturer og øget styring.
 • Der ikke etableres belysning på veje og stier uden for byzoner, og at eksisterende anlæg nedtages hvor der ikke er færdselssikkerhedsmæssige grunde til at opretholde belysningen.

Læs hele belysningsplanen.

Beredskabsplanen har til formål at forebygge og håndtere overgreb på børn og unge. Beredskabsplanen fungerer som guide til medarbejdere, som dagligt er i kontakt med børn under 18 år.

Mariagerfjord Kommunes ’Beredskab til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge’ henvender sig til alle medarbejdere og ledere, som i det daglige er i kontakt med børn og unge under 18 år. Beredskabet skal fungere som handleguide på tværs af faggrupper, institutioner og i samarbejdet med andre sektorer. Det betyder, at fagpersoner som er aktive i beredskabet har enkle og klare metoder til at huske alt.

Læs hele beredskabsplanen - "Beredskab til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge".

Beredskabsplanen er vedtaget af byrådet.

Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplanen beskriver de langsigtede strategier, indsatser og mål for beskæftigelsesindsatsen i Mariagerfjord Kommune. Planen er udarbejdet med udgangspunkt i de nationale beskæftigelsespolitiske mål, den forventede udvikling på arbejdsmarkedet, udviklingen i ledigheden og de særlige udfordringer og rammevilkår, som kendetegner Mariagerfjord Kommune.

Hent beskæftigelsesplanen.

Jobcenter Mariagerfjord er sammen med de øvrige nordjyske jobcentre med i frikommuneforsøget, som løber i perioden fra efteråret 2016 til sommeren 2020. Overskriften for det nordjyske frikommunenetværk er en mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats og herunder nytænkning af integrationsområdet.

For yderligere information kontakt Jobcenter Mariagerfjord, tlf.: 97 11 33 00.

 • Mariagerfjord Kommunes handlingsplan beskriver blandt andet de overordnede mål for rottebekæmpelsen. Ved akutte tilfælde som for eksempel rotteindtrængen i beboelsesejendomme eller rotteforekomst på fødevarevirksomheder, institutioner eller skoler skal besøg, som hovedregel foretages samme dag, dog senest dagen efter modtagelse af anmeldelsen.
  Modtages anmeldelsen fredag, lørdag, søndag eller helligdag, skal besøg foretages første efterfølgende hverdag.
 • Anden rottebekæmpelse skal ske uden unødigt ophold og senest 3 hverdage efter modtagelsen af en anmeldelse.
 • Forekomsten af rotter i kommunen kortlægges med henblik på iværksættelse af en aktiv forebyggelse og bekæmpelse.
 • Rottespærer monteres på afløb fra kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt.

Læs mere i Handlingsplanen for rottebekæmpelse for 2021-2024. 

Indsatsplanen for Hobro-området beskriver, hvad der konkret skal gøres for at beskytte grundvandet i området.

Planen omfatter i alt ni vandværker, der tilsammen indvinder ca. 30% af kommunens samlede drikkevand.

Læs hele indsatsplanen for Hobro området.

Læs hele indsatsplanen for Rold Skov Syd og Valsgård.

Mariagerfjord Byråd vedtog på sit møde den 19.12.2013, Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Læs hele Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Hvad er en kommuneplan?

En kommuneplan fastlægger de overordnede politikker og mål for kommunens fremtidige udvikling og består af en hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen: 

 • Hovedstrukturen er den sammenfattende del af kommuneplanen, der omfatter hele kommunen og fastlægger de overordnede mål for udviklingen inden for de enkelte sektorer og bydele.
 • Byrådets langsigtede politik kommer konkret til udtryk i den geografiske fordeling af boliger, erhverv, trafikbetjening og serviceydelser i de enkelte bysamfund og i byernes indbyrdes samspil.
 • Retningslinjerne for de 22 temaer er bygget op over byrådets holdninger og mål til temaerne.
 • Retningslinjerne præciserer forudsætninger og tiltag, der skal overholdes i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner.
 • Rammer for lokalplanlægningen angiver, hvordan de enkelte arealer i kommunen kan anvendes.
 • Rammebestemmelserne må ikke være i strid med hovedstrukturen.
 • Både hovedstrukturen, retningslinjerne og kommuneplanrammerne er bindende for lokalplanlægningen. Der kan ikke vedtages lokalplaner, der er i strid med kommuneplanen.
 • Byrådet kan dog beslutte at ændre kommuneplanen ved at udarbejde et kommuneplantillæg.
 • Det er Byrådets pligt at arbejde for en vedtaget kommuneplan.

Kommuneplantillæg i høring 2013-2025

Tillæg til kommuneplanen som Byrådet har besluttet at fremlægge til offentlig høring.

Se en oversigt over de aktuelle kommuneplantillæg der er i høring.

Kommuneplantillæg der er vedtaget 2013-2025

Tillæg til kommuneplanen som er blevet vedtaget.

Se en oversigt over de aktuelle kommuneplantillæg der er blevet vedtaget.

Yderligere oplysninger om planen

For yderligere oplysninger kontakt Center for Plan HR og Udvikling, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro.

Som borger kan du finde et samlet overblik over alle de vedtagne lokalplaner og partielle byplansvedtægter i Mariagerfjord Kommune.

Se vedtagne lokalplaner.

Hvis du har spørgsmål til vedtagne lokalplaner eller lokalplaner i høring, er du velkommen til at kontakte os.

Lokalplaner i høring

Du kan se lokalplaner i høring under kommunens annoncer.

Høringsperioden

I høringsperioden har du som borger mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag. 

I offentlighedsfasen er lokalplanforslagene fremlagt følgende steder:

 • Borgerservice, Korsgade i Hobro
 • Borgerservice i Hadsund
 • Center for Byråd, Personale og Strategi, Nordre Kajgade i Hobro
 • Aktuelle Bibliotek
 • Digitalt på www.plandata.dk

Hvor kan jeg læse planloven?

Du kan læse den gældende planlov på retsinformation.dk

En miljøtilsynsplan beskriver, hvordan og i hvilket omfang Mariagerfjord Kommune fører miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug. Formålet med miljøtilsynet er at forebygge forurening og sikre, at miljølovgivningen overholdes.

Miljøtilsynsplanen skal give mere åbenhed, så borgerne, virksomheder og husdyrbrug får indblik i, hvordan og efter hvilke principper kommunen fører miljøtilsyn.

I miljøtilsynsplanen er det blandt andet beskrevet, hvordan kommunen laver en miljørisikovurdering af virksomheder samt husdyrbrug og på den baggrund fastsætter, hvor ofte en virksomhed eller et husdyrbrug skal have miljøtilsyn. Myndigheden skal desuden offentliggøre tilsynsrapporter efter, at virksomheden eller husdyrbruget har haft mulighed for at kommentere indholdet.

Læs mere i kommunens miljøtilsynsplan.

Miljøvurderinger og VVM-redegørelser laves i forbindelse med et kommuneplantillæg, en lokalplan eller et anlægsprojekt for at vurdere miljøkonsekvenserne.

Hvad er forkortelserne MV og VVM?

MV står for "Miljøvurdering".
VVM står for "Vurdering af Virkning på Miljøet".

Læs mere om Miljøvurdering og VVM på Miljøministeriets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet en samlet plan for parkering i kommunen. Planen sætter særlig fokus på parkering i midtbyerne i de fire større byer i kommunen: Hobro, Hadsund, Mariager og Arden, samt generelle regler, målsætninger og bestemmelser for den øvrige del af kommunen.

Læs hele parkeringsplanen.

Læs om parkeringsregnskabet.

Læs om parkeringsstrategien.

Læs om parkeringsnormen.

Læs om parkeringsfonden.

”Plan for fortsat drift” for Mariagerfjord Kommune er en plan, der kan anvendes som et praktisk og funktionelt værktøj til at yde en forsvarlig indsats ved en ekstraordinær hændelse.

Det kan eksempelvis være en større ulykker eller katastrofer, som kan kræve ekstra ressourcer.

Planen vedrører de hændelser, der både varslet eller uvarslet kan indtræffe i hverdagen, eksempelvis brande i en af kommunens bygninger, store trafikulykker, strømsvigt, pandemier, forurenet drikkevand, strejkende personalegrupper og miljøulykker.

Læs hele planen for fortsat drift.

Actioncard ved hjemrejse fra eller udrejse til væbnet konflikt i udlandet

Alle ansatte ved Mariagerfjord Kommune der har kendskab eller mistanke til voksne over 18 år, der rejser hjem fra eller ud til væbnet konflikt i udlandet, er forpligtede til at handle på denne information.

Hent handleplan med instrukser for vokse over 18 år.

Actioncard ved hjemrejse fra væbnet konflikt i udlandet (under 18 år)

Alle ansatte ved Mariagerfjord Kommune der har kendskab eller mistanke til en ung under 18 år, der rejser hjem fra væbnet konflikt i udlandet, er forpligtede til at handle på denne information.

Hent handleplan med instrukser for unge under 18 år ved hjemrejse

Actioncard ved udrejse til væbnet konflikt i udlandet (under 18 år)

Alle ansatte ved Mariagerfjord Kommune der har kendskab eller mistanke til, at en ung under 18 år vil rejse ud til væbnet konflikt i udlandet, er forpligtede til at handle på denne information.

Hent handleplan med instrukser for unge under 18 år ved udrejse

Spildevandsplanen beskriver den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Mariagerfjord Kommune og er for perioden 2011-2021.

Planen belyser miljømæssige konsekvenser af spildevandshåndteringen og de økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Vand A/S.

Det helt centrale fokus er at målsætningen for vandkvaliteten i vandområderne (vandløb, søer, fjorde og kystvande) kan opfyldes.

Læs hele spildevandsplanen samt bilag med detaljerede kort over kloakerede områder (side 277 - 368).

Download alle bilag til spildevandsplanen i en zip-fil som du kan gemme direkte på din computer.

Tillæg til spildevandsplanen for 2011-2021

Byrådet opdaterer løbende spildevandsplanen når der sker ændringer, som bliver tilføjet spildevandsplanen som tillæg.

Tillæg nr. 1

Etablering af forsinkelsesbassin for regnvand øst for Møllevænget i Hobro samt en udvidelse af kloakopland A33.2.

Tillæg nr. 2

Håndtering af spildevand og overfladevand for et nyt boligområde ved Løgstørvej i Hørby Skoleby ved Hobro same en udvidelse af kloakoplang A35.8.

Tillæg nr. 3

Præcisering af spildevandsplanens retningslinjer for godkendelse af vaske-, tankningspladser m.v.

Tillæg nr. 4

Separatkloakering af område A20.21 omfattende ejendommen Korsgade 2, Hobro.

Tillæg nr. 5

Håndtering af spildevand for et område til udvidelse af institutionen Sødisbakke ved etableringen af kloakopland MA1.

Tillæg nr. 6

Håndtering af spildevand fra hestestald og servicebygninger ved institutionen Sødisbakke ved udvidelse af kloakopland MA1j.

Tillæg nr. 7

Etablering af spildevandsledning og håndtering af spildevand for et erstatningsbyggeri for botilbuddet Visborgård ved etablering af kloakopland A.1.27.

Tillæg nr. 8

Afskæring af Hobro og Oue Renseanlæg.

Tillæg nr. 9

Kloakering af nordlige del af sommerhusområder ved Kattegat kysten, spildevandsplanens kloakopland A13 og A14 samt tilføjelse af nyt kloakopland S33 (Sønder Hurup) samt inddragelse af enkelte ejendomme under kloakopland.

Tillæg nr. 10

Håndtering af spildevand og overfladevand fra 3 områder:

1) Udvidelse af kloakopland MA15 i Mariager, Maren Finds Dalen, 2) Boligområde ved Toftekærsvej, Hadsund - udvidelse af kloakopland C.1.2B samt ændring af kloakeringsprincip samt 3) Boligområde ved Ølsvej/Snehøjvej, Hobro - nyt kloakopland A.34.5.

Tillæg nr. 11

Nyt ledningstracé i forbindelse med afskæring af Hobro renseanlæg, nyt regnvandsbassin ved Gyvelvej, nyt ledningstracé fra Hørby til Aalborgvej og omlægning af spildevandsledning i Hobro Havneområde.

Tillæg nr. 12

Ændring af spildevandsplanens opland A18.4A, Ølsvej, Hobro Vest.

Tillæg nr. 13

Etablering af en spildevandsledning fra Mariager og Assens under fjorden til Vive, kloakering af sommerhusområdet ved Fladbjerg, separatkloakering af Vive by.

Tillæg nr. 14

Ændring af spildevandsplanens opland A62.2 Hobro Nord. Ændring af nyt ledningstracé fra Hørby til Aalborgvej. Udlægning af nyt kloakopland A65 Kirketerp, Hobro Nord.

Tillæg nr. 15

Tilføjelse af nyt opland nr. 01.1A Arden Vest.

Tillæg nr. 16

Udpegning af områder i Mariagerfjord Kommune til indsats om forbedret spildevandsrensning i henhold til Statens Vandplan 2009 - 2015.

Tillæg nr. 17

Vedtaget tillæg nr. 17 til spildevandsplan Valsgaard

Tillæg nr. 18

Kloakering langs Hostrupvej, Hobro og ny spildevandsledning fra Mariagervej via Amerikavej til Gasværksvej samt spildevandskloakering af Ørnedalsvej i Hobro.

Tillæg nr. 19

Tilføjelse af nyt kloakopland nr. 07P i Vebbestrup samt etablering af nyt regnvandsbassin og kloakledninger.

Tillæg nr. 20

Separatkloakering Løgstørvej, Rosendalsvænget, Rosenparken og Ølsvej, Hobro.

Tillæg nr. 21

Spildevandsrensning i det åbne land - vestlige opland til Hvarre Lundgaard Bæk.

Tillæg nr. 22

Separatkloakering, kloakomlægning og –renovering, Sdr. Onsild og Sdr. Onsild Stationsby

Tillæg nr. 23

Etablering af 2 nye boligområder, Gartnervænget og Vielshøjparken, ved Døstrupvej, Hørby Skoleby, 9500 Hobro.

Tillæg nr. 25

Ændring af kloakopland og kloakeringsform i forbindelse med ny boligudstykning, Ny Blåkilde 9500 Hobro

Tillæg nr. 26

A) Ny pumpestation ved Skivevej med nyt ledningstracé. B) Nyt ledningstracé fra kommunegrænsen ved Nordre Ringvej til Tobberup

Tillæg nr. 27

Statusændring af ”Afløb fra Sdr. Onsild Sø” fra vandløb til spildevandsledning

Tillæg nr. 28

Tillæg nr. 28 til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Sommerhusområde i Øster Hurup

Tillæg nr. 29

Godkendt tillæg nr. 29 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan 2011-2021

Mariagerfjord Trafik- og Mobilitetsplan beskriver de overordnede mål for den trafikale udvikling og planen udgør dermed de kommende års strategiske grundlag for arbejdet på vej- og trafikområdet i kommunen. I Trafik- og Mobilitetsplanen fokuseres der på trafik i et bredere perspektiv, herunder bæredygtig transport og mobilitet. Planen kommer blandt andet med forslag til, hvordan trafiksikkerheden kan forbedres, og hvordan flere kan blive inspireret til at bruge cyklen som transportmiddel. 

Den grundlæggende tanke er at sætte mennesker i fokus, for det er dem, som bevæger sig i trafikken. Det menneskelige fokus sås allerede i efteråret 2013. Forud for udarbejdelsen af Trafik- og Mobilitetsplanen blev borgere og andre interesserede på en workshop inviteret til at komme med ideer og forslag til Trafik- og Mobilitetsplanens indhold. 

Læs hele Trafik- og Mobilitetsplanen

Trafikhandlingsplanen revideres hvert år og er senest revideret i 2021. Planen indeholder status og revidering af projekterne i Trafik- og Mobilitetsplanen, herunder sti- og trafiksikkerhedsprojekter. Herudover udpeger Trafikhandlingsplanen projekter til igangsættelse i 2021 og 2022 og efter 2022 i en prioriteret rækkefølge..

Læs trafikhandlingsplanen.
 
Læs bilag til trafikhandlingsplanen.

Vandforsyningsplanen for Mariagerfjord Kommune opstiller de planlægningsmæssige rammer for vandforsyningsområdet således, at der kan sikres en god drikkevandskvalitet samt en stabil og robust vandforsyning til borgerne og erhvervslivet i Mariagerfjord Kommune.

Vandforsyningsplanen består af fire dele.

Tillæg til vandforsyningsplanen

Tillæg nr. 1

Dalsgaard, Hadsund - Retningslinje 4.12

Tillæg nr. 2

 Granlyvej - Norup Vandværk

Tillæg nr. 3

Sammenlægning af Rold og Fogedgården vandværker

Tillæg nr. 4

Nedlæggelse af Nr. Onsild Vandværk

Tillæg nr. 5

Nedlæggelse af Broløs Vandværk

En vandhandleplan indeholder en beskrivelse af kommunens plan for realisering af de statslige vandplaners indsatsområder.

Statens vandplaner viser, hvor kommunerne skal lave indsatser for at forbedre miljøtilstanden i søer, vandløb, kystvande og grundvand.

Følgende indsatser skal ske i Mariagerfjord Kommune:

Vandløb

 • Åbning af rørlagte vandløb
 • Fjernelse af spærringer for fisk og fauna
 • Vandløbsrestaurering

Vådområder

 • Kvælstof-vådområder

Spildevand

 • Forbedret spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme

Læs Mariagerfjord Kommunes vandhandleplan.

Her kan du se et eksempel på en restaureret strækning i vandløbet Fuglbæk, hvor sandbund er erstattet af gydegrus og skjulesten til ørreder. Bedre vandmiljø

Mariagerfjord Kommune forbedrer forholdene for fisk og smådyr i vandmiljøet.

Statens vandplaner viser, hvor kommunerne skal lave indsatser for at forbedre miljøtilstanden i søer, vandløb, kystvande og grundvand.

Vandhandleplan

En vandhandleplan indeholder en beskrivelse af den lokale kommunes plan for realisering af de statslige vandplaners indsatsprogram.

Følgende indsatser skal ske i Mariagerfjord Kommune:

Vandløb

 • Åbning af rørlagte vandløb
 • Fjernelse af spærringer for fisk og fauna
 • Vandløbsrestaurering

I vandhandleplanen kan du se et eksempel på en restaureret strækning i vandløbet Fuglbæk, hvor sandbund er erstattet af gydegrus og skjulesten til ørreder.

Vådområder

 • Kvælstof-vådområder

Spildevand

Forbedret spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme.

Læs Mariagerfjord Kommunes vandhandleplan.

Opdateret 28.04.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?