Råd, udvalg og nævn


De forskellige råd, udvalg og nævn er nogle af de vigtigste kanaler for borgerne for at blive hørt og blive inddraget i det daglige politiske arbejde.

Råd

Foreningsrådet er et høringsorgan på folkeoplysningsområdet. De repræsenterer forenings- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune.

Foreningsrådet indstiller ansøgninger til Udviklings- og Talentpuljen til behandling i Udvalget for Kultur og Fritid.

Rådet består af:

 • 2 udpeget af Byrådet - minimum 1 fra Udvalget for Kultur og Fritid  
 • 3 repræsentanter for Idrætsrådet
 • 1 repræsentant for Øvrige aktive
 • 1 repræsentant for BUS (Børne- og Ungdomsorg. Samråd)
 • 1 repræsentant for voksenundervisningsområdet
 • 1 repræsentant for Handicaprådet
 • 1 repræsentant for Integrationsrådet
 • 1 repræsentant for selvorganiserede
 • 1 repræsentant for Seniorrådet
 • 1 repræsentant for Ungdomsrådet

Se rådets medlemmer og kontaktoplysninger.

Læs vedtægter for Foreningsrådet.
Bilag A - Valgprocedure.

Udviklings- og Talentpuljen.

Det grønne råd har til formål at være dialogforum og samarbejdsorgan mellem borgere, interessegrupper, politikere og administration i Mariagerfjord Kommune for at fremme en bæredygtig og miljøansvarlig udvikling. Hovedfokus for det grønne råd er natur og miljø. Andre emner kan omfattes, hvis der er et natur- eller miljøindhold.

Hvad laver det grønne råd?

 • Rådgivende forum for overordnede politikker, programmer, principper og planer, der vedrører en bæredygtig, miljøansvarlig udvikling i Mariagerfjord Kommune med særlig fokus på natur og miljø.
 • Initiativtager til miljøarrangementer, kampagner, projekter, møder med videre
 • Bidragsyder til at udarbejde planer og politikker på miljøområdet, herunder borgerinddragelse.
 • Støtteorgan for ildsjæle med aktivitets- og projektideer indenfor natur, miljø og bæredygtig, miljøansvarlig udvikling.

Læs mere om det grønne råd på www.grontraad.dk.

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Der kan ikke behandles spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager i handicaprådet.

Byrådet hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet holder normalt møde én gang om måneden. I juli måned holder Handicaprådet fri.

Mariagerfjord Kommune handicapråd har 10 medlemmer, hvoraf 4 repræsenterer Danske Handicaporganisationer (DH), 1 er valgt af forældre til børn med handicap, 3 byrådsmedlemmer og 2 fra administrationen.

Medlemmer i handicaprådet

 • Lene Nielsen - formand, lene1184@privat.dk
 • Helle Qvist Toft (A) - næstformand
 • Bent Manø Karlsen
 • Per Lynge Laursen (V)
 • Helle Mølgaard (V)
 • Anne-Katrine Buck
 • Viv Harbo Christiansen
 • Torben A. Jensen
 • Kit Borup -Familiechef og Handicapchef, telefon: 29 23 79 38, kibor@mariagerfjord.dk

Læs mere om Danske Handicaporganisationer.

Idrætsrådet er bindeled mellem idrætslivet og Kommunalbestyrelsen i Mariagerfjord Kommune samt rådgiver om idrætten i kommunen.

Idrætsrådet har en lang række funktioner som:

 • formidle kontakt mellem foreningerne i kommunen.
 • skabe traditioner, der kan formidle kontakt mellem idrætsudøvere i kommunen.
 • støtte op om aktiviteter og traditioner.
 • arrangere kurser og andre arrangementer, der kan styrke idrætslivet i kommunen.
 • støtte op om bestående aktiviteter i kommunen.
 • yde støtte til nye initiativer.

Læs mere om Idrætsrådet på rådets Facebook side.

Læs vedtægterne for Idrætsrådet i Mariagerfjord Kommune.

Idrætsrådets bestyrelse.

Integrationsrådets formål er at tage vare på etniske minoriteters interesser i Mariagerfjord Kommune. Det kan Integrationsrådet gøre ved at medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende og egnet til etnisk ligestilling.

Byrådet har ansvaret for at inddrage Integrationsrådet, når de finder det nødvendigt. Integrationsrådet kan også på eget initiativ tage emner op, som rådet mener, der er behov for at sætte fokus på.

Læs mere om Mariagerfjord Kommunes integrationspolitik

Read more about Mariagerfjord Kommunes migrant integration policy - Let´s Say Welcome

Medlemmer

Integrationsrådet består af 10 medlemmer:

 • 6 repræsentanter med tilknytning til integrationsforeninger og netværk: Piratheep Krishnapalan, Suzan Khaled, Lise Colding, Rushan Al Kahtib, Janne Jensen og Faketa Leto
 • 2 politikere fra Byrådet: Jørgen Pontoppidan (V) og Rikke Fonnesbæk (A)
 • 1 repræsentant fra Frivilligcentret: Tommy Sørensen
 • 1 repræsentant fra koordineringsgruppen for Integration: Margrethe Svenstrup Thomassen

Opgaver

Integrationsrådet kan varetage forskellige typer af opgaver:

 • Rådgive forvaltninger og byråd om kommunale integrationsindsatser
 • Sætte fokus på emner, som rådet finder relevante
 • Fungere som sparringspartner for andre integrationsaktører i kommunen

De kommunale integrationsråd vælger medlemmer til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, der igen vælger medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter. Rådet for Etniske Minoriteter rådgiver Integrationsministeren i spørgsmål om integration.

Spørgsmål og dialog

Du er velkommen til at kontakte Integrationsrådet, hvis du har spørgsmål til/om Integrationsrådet.

Integrationsrådets formand og næstformand:

Formand, Faketa Leto
faketa.leto@gmail.com
Tlf. 51 54 98 74

Næstformand, Piratheep Krishnapalan
kpiratheep@gmail.com
Tlf. 40 47 13 89

Integrationsrådets sekretær:

Lisa Høgedal Bech
lisab@mariagerfjord.dk  
Tlf. 97 11 35 18

Kulturelt Samråd i Mariagerfjord Kommune er en paraplyorganisation for kommunens kulturelle aktører. Alle foreninger, institutioner med videre kan blive medlem af samrådet, og deltage i det årlige repræsentantskabsmøde, hvor bestyrelsen vælges.

Kulturelt Samråds formål

 • At fremme samarbejde omkring igangværende og nye kulturelle aktiviteter.
 • At koordinere kulturelle aktiviteter i kommunen.
 • At fungere som informations- og kontaktled for samrådets medlemmer, andre kulturelle organisationer, kommunale og statslige myndigheder, kulturaftalen Nordjylland og andre kulturelle aktører.
 • At synliggøre kulturelle aktiviteter i kommunen.
 • At være igangsætter for nye kulturelle aktiviteter i Mariagerfjord Kommune, eventuelt samarbejde med nabokommunerne.
 • At være medspiller i forhold til igangsætning af aktiviteter, som ikke kan løftes af en enkelt forening, institution med videre.
 • At være kontaktorgan mellem de kulturelle aktører og den kommunale forvaltning og det politiske niveau.
 • At medvirke til forbedring af de fysiske rammer for kulturlivets udfoldelse i Mariagerfjord Kommune.

Læs rådets vedtægter.

Referater:

6. februar 2019 - Referat fra repræsentantskabsmøde 
9. september 2019 - Referat fra bestyrelsesmøde
6. november 2019 - Referat fra bestyrelsesmøde
15. januar 2020 - Referat fra bestyrelsesmøde
4. marts 2020 - Referat fra bestyrelsesmøde
11. juni 2020 - intet referat

Rådet består af ti medlemmer. Otte medlemmer er udpeget fra de fire områderåd (Vest, Nord, Øst, Syd). Desuden er der udpeget to repræsentanter fra Byrådet. Fagenheden for Kultur og Fritid varetager sekretariatsopgaven. Landdistriktsrådet mødes ca. 6 gange om året og afholder et årsmøde i januar måned.

Formålet med Landdistriktsrådet:

 • At medvirke til at skabe en tættere dialog mellem landsbyerne og byområderne i Mariagerfjord Kommune, til fælles gavn for kommunens forsatte vækst.
 • At medvirke til at igangsætte projekter med henblik på udvikling af landdistrikterne i kommunen.
 • At skabe et forum, således at landsbyen og dens foreninger igennem det lokalråd kan kanalisere ønsker og forslag til de kommunale beslutningstagere.
 • At understøtte landsbyernes fortsatte udvikling og derved medvirke til en øget tilflytning til såvel landsbyen som kommunen generelt
 • At være katalysator for og at medvirke til et tættere samarbejde mellem Landsbyerne og Kommunen på tværs af de forskellige foreninger og interesseorganisationer i de enkelte landsbyer
 • At træffe beslutning om anvendelse af den kommunale bevilling til landdistrikterne.

Læs mere om Mariagerfjords landdistrikter.

Resultat af Seniorrådsvalget 16. november 2021

Her kan du se resultatet af stemmeoptællingen.

Medlemmerne er valgt ind for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 i følgende rækkefølge:
Jens-Peter Ellefsen, Arden
Lisbeth Roth, Hadsund
Jette Rask, Hobro
Elly Andersen, Hobro
John Bastrup, Hadsund
Ole Knudsen, Hobro
Finn Frandsen, Als/Hadsund
Mariane Enevoldsen, Ø. Hurup
Elinor Hansen, Hadsund
Erik Jensen, Hobro
Henning A. Hansen, Hobro
Søren Berg Jakobsen, Hobro – 1. suppleant.

Der er konstituerende møde 30. november 2021.

Seniorrådet

Seniorrådet er et lovbefæstet, folkevalgt råd, som rådgiver byråd og forvaltning i sager, der er relevante for ældre borgere.

Rådet er valgt for samme periode som byrådet og består af 11 medlemmer.   

 Jens Peter Ellefsen Formand Formand
Jens Peter Ellefsen

Adresse:
Nordmarken 7, 9510 Arden

Telefon: 30 74 81 71
Mail: jp@ellefsen.dk 
 Lisbeth Roth Næstformand
Lisbeth Roth

Adresse:
Sv. Schous Allé 9, 9560 Hadsund

Telefon: 53 80 34 78
Mail: lisbeth@roth-hadsund.dk
 Jytte Frederiksen Jytte Frederiksen

Adresse:
Udsigten 26, 9500 Hobro

Telefon: 23 30 03 08
Mail: jytte-f@privat.dk 
 Birthe Jørgensen  Birthe Jørgensen

Adresse:
Himmerlandsgade 29, 9560 Hadsund

Telefon: 29 82 35 26
Mail: birthe_47@yahoo.dk
 John Bastrup  John Bastrup

Adresse:
Skrænten 27, 2. tv., 9560 Hadsund

Telefon: 21 66 77 66
Mail: johnbastrup@mail.dk
 Mariane Enevoldsen  Mariane Enevoldsen

Adresse:
Solbjergvej 18, Øster Hurup, 9560 Hadsund

Telefon: 21 69 26 15
Mail: mgenevoldsen@outlook.dk
 Finn Frandsen  Finn Frandsen

Adresse:
Haslevgaarde Bakker 36, Als, 9560 Hadsund

Telefon: 21 42 36 37
Mail: finn@frandsennet.dk
 Jens J. Jensen Jens J. Jensen

Adresse:
Finlandsvej 11, 9500 Hobro

Telefon: 20 88 79 21
Mail: jensjjensen@hotmail.com 
 Ole Knudsen Ole Knudsen

Adresse:
Fjordparken 15, 9500 Hobro

Telefon: 30 50 56 28
Mail: ole@ole-kirsten.dk 
 Erik Jensen  Erik Jensen

Adresse:
H.I. Biesplads 121, 9500 Hobro

Telefon: 26 25 16 76
Mail: erik@sapper.dk

Om Seniorrådet

Seniorrådet beskæftiger sig ikke med konkrete personsager eller personalespørgsmål.

Seniorrådet beskæftiger sig fx med hjemmehjælp, madservice, omsorgsarbejde, dagtilbud, plejeboliger, boligforhold, lokale trafikforhold, kultur og aktiviteter for ældre.

Seniorrådet holder normalt møde én gang om måneden. I juli måned holder Seniorrådet fri.

Læs om seniorrådet og de tilbud vi har til ældre i Mariagerfjord Kommune.

Læs vedtægterne for Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune.

 

Mariagerfjord Ungdomsråd har til opgave at være talerør for de unge overfor Byrådet og de kommunale udvalg, samt at styrke og støtte samarbejdet mellem unge i Mariagerfjord Kommune, og igangsætte projekter og aktiviteter for unge.

Alle unge mellem 14 og 25 år, som er tilmeldt folkeregistret i Mariagerfjord Kommune, har valg- og stemmeret til Mariagerfjord Ungdomsråd. Der er valg til Ungdomsrådet i oktober hvert år.

Ungdomsrådet er organisatorisk forankret under Fagenheden for Kultur og Fritid og en medarbejder fra Mariagerfjord Ungdomsskole er tilknyttet som tovholder.

Udvalg

I Børn og Unge udvalg træffes afgørelser i sager vedrørende børn og unge, herunder anbringelser af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke med videre.

Børn og unge udvalget består af fem medlemmer

To medlemmer udpeget af Byrådet:

 • Henrik Sloth - Formand (V)
 • Jane Grøn (A)

Herudover:

 • Byretsdommeren i retskredsen
 • To pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeget af statsforvaltningen

Fjordudvalget tager sig af forvaltningen af sejlløbet i Mariager Fjord, herunder belysning, afmærkning og isbrydning i sejlløbet mellem Hobro og Kattegat.

Udvalget består af:

 • Borgmester Mogens Jespersen - Formand (V)
 • Jørgen Hammer Sørensen (O)
 • Niels Peter Christoffersen (A)
 • 2 medlemmer af Foreningen af private havne og broer i Mariager Fjord.

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget samt 8 af byrådets øvrige medlemmer.

Økonomiudvalgets opgaver er beskrevet i styrelsesvedtægtens § 10-12, og omfatter blandt andet følgende:

 • Økonomiske forhold - herunder budget og regnskab
 • Administrative forhold for alle kommunens områder
 • Kommuneplanlægning
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Administration og drift af kommunale ejendomme

Udvalgsmedlemmer

 • Mogens Jespersen - Formand (V)
 • Leif Skaarup - Næstformand (A)
 • Henrik Sloth (V)
 • Per Husted (A)
 • Jens Riise Dalgaard (A)
 • Malene Ingwersen (Ø)
 • Christian Johnson (O)
 • Emma Houe Mølgaard (D)
 • Jens-Henrik Kirk (C)
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse består af 7 medlemmer.

Udvalgets opgaver er beskrevet i styrelsesvedtægtens § 14, og omfatter bl.a. følgende:
 • Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesopgaver
 • Aktivering og støttet beskæftigelse
 • Kontanthjælp, førtidspension, revalidering, sygedagpenge
 • Jobcenterfunktion
 • Integrationsområde

Udvalgsmedlemmer

 • Edin Hajder - Formand (A)
 • Jørgen Pontoppidan (V)
 • Lone Sondrup (V)
 • Malene Ingwersen (Ø)
 • Trine Blaabjerg Petersen (O)
 • Rikke Fonnesbæk (A)
 • Erik Kirkegaard Mikkelsen (V)
Udvalget for Børn og Familie består af 7 medlemmer.

Udvalgets opgaver er beskrevet i styrelsesvedtægtens § 13, og omfatter bl.a. følgende:

 • Dagtilbud (dagpleje, daginstitutioner)
 • Folkeskoler og specialundervisning
 • Skolefritidsordninger
 • Foranstaltninger og tilbud til børn og familier
 • Pædagogisk psykologisk rådgivning, sundhedspleje, tandpleje

Udvalgsmedlemmer

 • Leif Skaarup - Formand (A)
 • Lone Sondrup (V)
 • Jesper Skov Mikkelsen (V)
 • Mette Binderup (A)
 • Helle Qvist Toft (A)
 • Jane Grøn (A)
 • Laura Holm (C)
Udvalget for Kultur og Fritid består af 7 medlemmer.

Udvalgets opgaver er beskrevet i styrelsesvedtægtens § 16, og omfatter bl.a. følgende:
 •     Folkeoplysningsområdet
 •     Ungdomsskoler
 •     Idrætsanlæg
 •     Musikskoler
 •     Biblioteker
 •     Teatre, museer, turisme

Udvalgsmedlemmer

 • Jens -Henrik Kirk - Formand (C)
 • Jørgen Pontoppidan - (V)
 • Per Lynge Laursen (V)
 • Trine Blaabjerg Petersen (A)
 • Jane Grøn (A)
 • Peder Larsen (F)
 • Erik Kirkegaard Mikkelsen (V)
Udvalget for Sundhed og Omsorg består af 7 medlemmer.

Udvalgets opgaver er beskrevet i styrelsesvedtægtens § 15, og omfatter bl.a. følgende:
 •     Genoptræning, hjælpemidler, madservice
 •     Ældrepleje, ældrecentre, ældreboliger
 •     Hjemmepleje og hjemmesygepleje
 •     Botilbud, psykiatri, væresteder og misbrug

Udvalgsmedlemmer

 • Jan Thorbøll Andersen - Formand (V)
 • Mette Riis Binderup - (A)
 • Per Lynge Laursen (V)
 • Helle Mølgaard (V)
 • Niels Erik Poulsen (V)
 • Peter Muhl Nielsen (A)
 • Helle Qvist Toft (A)
Udvalget for Teknik og Miljø består af 7 medlemmer.

Udvalgets opgaver er beskrevet i styrelsesvedtægtens § 16, og omfatter bl.a. følgende:
 • Fysisk planlægning
 • Bygge- og boligforhold, herunder byfornyelse
 • Natur- og miljøbeskyttelse
 • Vandløb
 • Vejvæsen
 • Renovation
 • Taxikørsel

Udvalgsmedlemmer

 • Jørgen Hammer Sørensen - Formand (O)
 • Per Husted (A)
 • Per Kragelund (V)
 • Niels Erik Poulsen (V)
 • Niels Peter Christoffersen (A)
 • Rikke Fonnesbæk (A)
 • Christian Johnson (C)

Nævn

Beboerklagenævnet  i Mariagerfjord Kommune kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejer og udlejer, når lejemålet er beliggende i den almene boligsektor.

Hvilke sager kan indbringes for Beboerklagenævnet?

Beboerklagenævnet kan behandle sager vedrørende:

 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning
 • Vand- og varmeregnskaber
 • Formalia i forbindelse med varsling af huslejeforhøjelser
 • Tilbagebetaling af beboerindskud
 • Retten til at fremleje, fortsættelse eller bytte af lejemål
 • Husordensager, herunder pålæggelse af retsfølger, blandt andet advarsler, lejemålet kan gøres betinget og lejemålet kan opsiges/ophæves

Beboerklagenævnet træffer også afgørelse i andre typer sager. Du kan kontakte Beboerklagenævnets sekretariat, hvis du vil vide, om nævnet kan behandle en sag. Beboerklagenævnet kan kun træffe afgørelse om de spørgsmål, der ifølge lov om leje af almene boliger hører under nævnet.

Hvordan indbringes en sag og hvad koster det?

Når du indbringer en sag for Beboerklagenævnet, skal det ske skriftligt med en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til. Husk at vedlægge det nødvendige materiale, f.eks. lejekontrakt, korrespondance i sagen, vedligeholdelsesreglement  m.v.

Det koster 149 kr. at få en sag behandlet. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år. Gebyret tilbagebetales ikke.

Sagsgebyret skal indbetales på konto reg.nr. 9815 konto 4568608173 (Spar Nord) med tydelig angivelse af navn og adresse og mrk. ”Beboerklagenævn”.

Klagen skal sendes med digital post til Mariagerfjord Kommune att. beboerklagenævnet. Klagen kan alternativt sendes med e-mail til huslejenaevn@mariagerfjord.dk. Vi gør dog opmærksom på, at du ikke bør sende følsomme oplysninger via almindelig mail, men i stedet anvende digital post via borger.dk eller eboks.dk. Du har også mulighed for at indlevere din klage i papirform på nærmeste rådhus.

Beboerklagenævnets sammensætning

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden er udpeget af Statsforvaltningen og skal være jurist. De to andre medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra de almene boligorganisationer og lejerforeninger i kommunen. 

 • Formand: Jurist Sanne Kyndi Skovmose
 • Lejerrepræsentant: Ronny Thomsen
 • Udlejerrepræsentant: Stefan Heilskov-Rousing

I sager vedrørende husordensovertrædelser suppleres Beboerklagenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Kenneth Bjerre er udpeget af Byrådet som social sagkyndig. Han har ingen stemmeret.

Nævnet træder kun i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig sager op af sig selv.

Sagsforløb

Når den skriftlige klage og gebyret er modtaget forbereder sekretariatet sagen for nævnet.

Klagen bliver inden 1 uge sendt til modparten til udtalelse. Fristen for svar er som udgangspunkt 2 uger. Modparten kan dog i nogle tilfælde få fristforlængelse.

Efter modtagelse af svar fra modparten, vil sekretariatet vurdere, om udtalelsen skal forelægges klageren, og om der skal indhentes yderligere oplysninger i sagen.

Hvis det er nødvendigt at besigtige lejligheden/ejendommen, vil lejer og udlejer – og deres eventuelle repræsentanter få besked med mindst en uges varsel. I sager om husovertrædelser kan der også blive indkaldt vidner.

Når sagen er tilstrækkeligt belyst, vil nævnet træffe afgørelse i sagen. Nævnet holder møder efter behov.

Afgørelsen bliver sendt til udlejer og lejer samt deres eventuelle repræsentanter.

Klage over nævnets afgørelse

Hvis en af parterne er utilfreds med nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden fire uger indbringes for boligretten. Indbringelsen sker ved udfærdigelse af stævning, som indleveres til:

Retten i Aalborg
Badehusvej 17
9000 Aalborg

Bevillingsnævnet er den myndighed, der udsteder alkoholbevillinger, tilladelser til udvidet åbningstid samt godkender bestyrere til restaurationerne.

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid skal sendes til Nordjyllands Politi, Bevillingsafdelingen, Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg, som behandler ansøgningen og sender indstillingen til Mariagerfjord Kommunes bevillingsnævn.

Medlemmer indtil 31. december 2021

 • Mogens Jespersen - Formand
 • Politimesteren
 • Erik Kirkegaard Mikkelsen
 • Henrik Sloth
 • Jens Riise Dalgaard
 • Leif Skaarup
 • Bent Klit Christensen (valgt efter indstilling fra brancheorganisationerne)

Hent blanketter til ansøgning om alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse på www.politi.dk.


Huslejenævnet i Mariagerfjord Kommune kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejer og udlejer, når det lejede anvendes helt eller delvis til beboelse, og lejemålet er beliggende i privat udlejningsbyggeri.

Læse mere om Huslejenævnet.

Opdateret 26.01.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?