Huslejenævn


Huslejenævnet i Mariagerfjord Kommune kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejer og udlejer, når det lejede anvendes helt eller delvis til beboelse, og lejemålet er beliggende i privat udlejningsbyggeri.

Huslejenævnet

Mariagerfjord Kommune er en ureguleret kommune som betyder at visse bestemmelser i boligreguleringsloven ikke gælder for Mariagerfjord Kommune. Det drejer sig om bestemmelserne i lov om midlertidig regulering af boligforholdene kapitel II-V om lejefastsættelse, vedligeholdelse m.v.

Hvilke sager kan indbringes for Huslejenævnet?

Huslejenævnet kan behandle sager vedrørende:

 • Lejens størrelse og regulering af lejen
 • Tvister om betaling af forbrug
 • Parternes pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af depositum ved lejerens fraflytning, og størrelsen af istandsættelsesbeløbene ved tvist herom
 • Manglende overholdelse af husorden (kan dog kun indbringes af udlejer)
 • Tvister om hvorvidt det lejede er mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse.

Huslejenævnet træffer også afgørelse i andre typer sager. Du kan kontakte Huslejenævnets sekretariat, hvis du vil vide, om nævnet kan behandle en sag. Huslejenævnet kan kun træffe afgørelse om de spørgsmål, der ifølge lejeloven og boligreguleringsloven hører under nævnet. Bemærk, at Huslejenævnet ikke må rådgive lejere eller udlejere. Der henvises til de relevante lejer/udlejer foreninger, retshjælp eller advokat

Hvordan indbringes en sag og hvad koster det?

Når du indbringer en sag for Huslejenævnet, skal det ske skriftligt med en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til. Husk at vedlægge det nødvendige materiale, f.eks. lejekontrakt, korrespondance i sagen m.v.

Det koster 319 kr. at få en sag behandlet. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år. Gebyret tilbagebetales ikke.

Sagsgebyret skal indbetales på konto reg.nr. 9815 konto 4568608173 (Spar Nord) med tydelig angivelse af navn og adresse og mrk. ”Huslejenævn”.

Såfremt lejer får fuldt medhold i nævnet, skal udlejer betale 6.024 kr. til Huslejenævnet. Dette beløb reguleres den 1. januar hvert år.

Sager om fastsættelse af leje efter Lejelovens § 59a, stk. 4, koster 526 kr.

Klagen skal sendes med digital post til Mariagerfjord Kommune att. Huslejenævnet. Klagen kan alternativt sendes med e-mail til huslejenaevn@mariagerfjord.dk. Vi gør dog opmærksom på, at du ikke bør sende følsomme oplysninger via almindelig mail, men i stedet anvende digital post via borger.dk eller eboks.dk. Du har også mulighed for at indlevere din klage i papirform på nærmeste rådhus.

Huslejenævnets sammensætning

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden er udpeget af Statsforvaltningen og skal være jurist. De to andre medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra grundejerforeninger og lejerforeninger i kommunen.

 Nævnet består af:

Formand: Jurist Sanne Kyndi Skovmose

Lejerrepræsentant: Karsten Hunskjær Gravesen

Udlejerrepræsentant: Nils Vishart

I sager vedrørende husordensovertrædelser suppleres Huslejenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Kenneth Bjerre er udpeget af Byrådet som social sagkyndig. Han har ingen stemmeret.

Huslejenævnet træder kun i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig sager op af sig selv.

Sagsforløb

Når den skriftlige klage og gebyret er modtaget forbereder sekretariatet sagen for nævnet.

Klagen bliver inden en uge sendt til modparten til udtalelse. Fristen for svar er som udgangspunkt to uger. Modparten kan dog i nogle tilfælde få fristforlængelse.

Efter modtagelse af svar fra modparten, vil sekretariatet vurdere, om udtalelsen skal forelægges klageren, og om der skal indhentes yderligere oplysninger i sagen.

Hvis det er nødvendigt at besigtige lejligheden/ejendommen, vil lejer og udlejer – og deres eventuelle repræsentanter få besked med mindst en uges varsel. I sager om husovertrædelser kan der også blive indkaldt vidner.

Når sagen er tilstrækkeligt belyst, vil nævnet træffe afgørelse i sagen. Nævnet holder møde en gang om måneden med undtagelse af juli måned.

Afgørelsen bliver sendt til udlejer og lejer samt deres eventuelle repræsentanter.

Klage over nævnets afgørelse

Hvis en af parterne er utilfreds med nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden 4 uger indbringes for boligretten. Indbringelsen sker ved udfærdigelse af stævning, som indleveres til:

Retten i Aalborg
Badehusvej 17
9000  Aalborg

Huslejenævnet

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden er udpeget af Statsforvaltningen og skal være jurist. De to andre medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra grundejerforeninger og lejerforeninger i kommunen.

Nævnet består af:

 • Formand: Jurist Sanne Kyndi Skovmose
 • Lejerrepræsentant: Karsten Hunskjær Gravesen
 • Udlejerrepræsentant: Nils Vishart

I sager vedrørende husordensovertrædelser suppleres Huslejenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Kenneth Bjerre er udpeget af Byrådet som social sagkyndig. Han har ingen stemmeret.

Huslejenævnet træder kun i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig sager op af sig selv.

Huslejenævnet kan behandle sager vedrørende:

Lejens størrelse og regulering af lejen

 • Tvister om betaling af forbrug
 • Parternes pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af depositum ved lejerens fraflytning, og størrelsen af istandsættelsesbeløbene ved tvist herom
 • Manglende overholdelse af husorden (kan dog kun indbringes af udlejer)
 • Tvister om hvorvidt det lejede er mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse.

Huslejenævnet træffer også afgørelse i andre typer sager. Du kan kontakte Huslejenævnets sekretariat, hvis du vil vide, om nævnet kan behandle en sag. Huslejenævnet kan kun træffe afgørelse om de spørgsmål, der ifølge lejeloven og boligreguleringsloven hører under nævnet. Bemærk, at Huslejenævnet ikke må rådgive lejere eller udlejere. Der henvises til de relevante lejer/udlejer foreninger, retshjælp eller advokat.

Når du indbringer en sag for Huslejenævnet, skal det ske skriftligt med en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til. Husk at vedlægge det nødvendige materiale, f.eks. lejekontrakt, korrespondance i sagen med videre.

Det koster 315 kr. at få en sag behandlet. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år. Gebyret tilbagebetales ikke.

Sagsgebyret skal indbetales på konto reg.nr. 9815 konto 4568608173 (Spar Nord) med tydelig angivelse af navn og adresse og mrk. ”Huslejenævn”.

Såfremt lejer får fuldt medhold i nævnet, skal udlejer betale 6.024 kr. til Huslejenævnet. Dette beløb reguleres den 1. januar hvert år.

Sager om fastsættelse af leje efter Lejelovens § 59a, stk. 4, koster 526 kr.

Klagen skal sendes med digital post til Mariagerfjord Kommune att. Huslejenævnet. Klagen kan alternativt sendes med e-mail til huslejenaevn@mariagerfjord.dk. Vi gør dog opmærksom på, at du ikke bør sende følsomme oplysninger via almindelig mail, men i stedet anvende digital post via borger.dk eller eboks.dk. Du har også mulighed for at indlevere din klage i papirform på nærmeste rådhus.

Hvis en af parterne er utilfreds med nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden 4 uger indbringes for boligretten. Indbringelsen sker ved udfærdigelse af stævning, som indleveres til:

Retten i Aalborg
Badehusvej 17
9000  Aalborg

Når den skriftlige klage og gebyret er modtaget forbereder sekretariatet sagen for nævnet.

Klagen bliver inden en uge sendt til modparten til udtalelse. Fristen for svar er som udgangspunkt to uger. Modparten kan dog i nogle tilfælde få fristforlængelse.

Efter modtagelse af svar fra modparten, vil sekretariatet vurdere, om udtalelsen skal forelægges klageren, og om der skal indhentes yderligere oplysninger i sagen.

Hvis det er nødvendigt at besigtige lejligheden/ejendommen, vil lejer og udlejer – og deres eventuelle repræsentanter få besked med mindst en uges varsel. I sager om husovertrædelser kan der også blive indkaldt vidner.

Når sagen er tilstrækkeligt belyst, vil nævnet træffe afgørelse i sagen. Nævnet holder møde en gang om måneden med undtagelse af juli måned.

Afgørelsen bliver sendt til udlejer og lejer samt deres eventuelle repræsentanter.

Opdateret 05.01.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?