Folkeskoler


På denne side kan du få et overblik over folkeskolerne i Mariagerfjord Kommune og information om folkeskoleområdet generelt.

Skoler i Mariagerfjord Kommune

I Mariagerfjord Kommune er der 10 folkeskoler.

Skoledistrikter i Mariagerfjord Kommune 

Skoledistrikterne kan ses ved at vinge af i:
Mariagerfjord Kommune / Skoler / Skoledistrikter August 2012. 
Hvis du zoomer kraftigt ind på et lille område, kan du se husnumrene ved at vinge af i:
Mariagerfjord Kommune / Andre lag / Adresse

Læs her om kommunens specialskoler og specialtilbud. 

Du finde information om skolerne på deres hjemmesider.

Skoler i Mariagerfjord Kommune

Arden Skole
Storardenvej 22
9510 Arden
Tlf. 97 11 43 00 
Skolens hjemmeside

Assens Skole
Skolegade 5
Assens, 9550 Mariager
Tlf. 97 11 44 00 
Skolens hjemmeside

Astrup Skole
Hadsundvej 11
Astrup, 9510 Arden
Tlf. 97 11 49 00
Skolens hjemmeside

Bymarkskolen
Søndre Ringvej 9
9500 Hobro
Tlf. 97 11 50 00
Skolens hjemmeside

Hadsund Skole
Stadionvej 5
9560 Hadsund
Tlf. 97 11 45 00
Skolens Hjemmeside

Havbakkeskolen 
Vikingvej 4 
Als, 9560 Hadsund 
Tlf. 97 11 41 00
Skolens Hjemmeside

Mariager Skole
Hjulhusvej 3
9550 Mariager
Tlf. 97 11 54 00
Skolens hjemmeside

Rosendalskolen
Døstrupvej 33
Hørby, 9500 Hobro
Tlf. 97 11 50 60
Skolens hjemmeside

Søndre Skole og MF10
Skolegade 10
9500 Hobro
Tlf. 97 11 50 35 
Søndre Skole hjemmeside
MF 10 hjemmeside

Valsgård Skole
Skolekrogen 2A
Valsgård, 9500 Hobro
Tlf. 97 11 49 60
Skolens hjemmeside


Generel information om folkeskoleområdet

Trivsel, fællesskab og et godt undervisningsmiljø prioriteres højt på skolerne i Mariagerfjord kommune. Det er vigtigt, at alle børn og unge oplever skole og SFO som steder, hvor man har det godt, får gode oplevelser, og har mulighed for under gode rammer at lære nyt. 

AKT - Adfærd - Kontakt og Trivsel

AKT-lærerens arbejdsområde er elever med adfærds-kontakt-og trivselsvanskeligheder. Der er tale om elever, der i skolen har en adfærd, som giver dem problemer i kontakten med andre børn og voksne. På de tre felter kan AKT-læreren være med til at skabe forandringer og bidrage til at se nye muligheder.

Når en Forebyggende generel indsats for elever baseret på viden om børns udvikling og læring ikke er tilstrækkelig for den enkelte elev eller gruppe af elever, suppleres med en foregribende målrettet indsats for disse særlige risikogrupper og enkeltelever. Dette arbejde forestås af og koordineres af skolens A-K-T lærere. 

Du kan læse mere om AKT på skolernes hjemmesider.

Antimobning

Lovgivningen kræver, at skolebestyrelserne udformer et værdiregelsæt, en antimobbestrategi og et sæt ordensregler.

Du kan finde antimobbestrategier på skolernes hjemmesider.

Projekt "Samspil med succes"  er støttet af Nordea-fonden og skal optimere samarbejdet mellem folkeskoler, lokale virksomheder og erhvervsuddannelser.

Læs om samspil med succes.

Alle nedennævnte dage er feriedage. Alle skoler begynder efter sommerferien samme dag.
Den enkelte skoles bestyrelse kan efter aftale med skolechefen variere fra den kommunale ferieplan - dog ikke første og sidste skoledag. Nogle SFO´er har sommerferielukning.

Du kan finde yderligere information på dit barns skoles hjemmeside. 

Skoleåret 2021/2022

Sommerferien 2021 Slutter den 8. august  Søndag 
Efterårsferie uge 42 16. oktober - 24. oktober Lørdag-søndag
Juleferie  18. december - 2. januar Lørdag-søndag
Vinterferie  12. februar - 20. februar Lørdag-søndag
Påskeferie  9. april - 18. april Lørdag-mandag
St. Bededag  13. maj - 15. maj Fredag-søndag
Kr. Himmelfartsdag  26. maj - 29. maj Torsdag-søndag
Pinseferie inkl. Grundlovsdag  4. juni - 6. juni Lørdag-mandag
Sommerferien 2022  25. juni  Lørdag

Alle nævnte dage inklusiv.

Skoleåret 2022/2023

Sommerferien 2022 Slutter den 7. august Søndag
Efterårsferie uge 42 15. oktober - 23. oktober Lørdag-søndag
Juleferie 21. december - 2. januar Onsdag-mandag
Vinterferie 11. februar - 19. februar Lørdag-søndag
Påskeferie 1. april - 10. april Lørdag-mandag
St. Bededag 5. maj - 7. maj Fredag-søndag
Kr. Himmelfartsdag 18. maj - 21. maj Torsdag-søndag
Pinseferie 27. maj -29. maj Lørdag-mandag
Grundlovsdag 5. juni Mandag
Sommerferien 2023 24. juni Lørdag

Alle nævnte dage inklusiv.

Skoleåret 2023/2024

Sommerferien 2023 Slutter den 13. august Søndag
Efterårsferie uge 42 14. oktober - 22. oktober Lørdag-søndag
Juleferie 21. december - 2. januar Lørdag-søndag
Vinterferie 10. februar - 18. februar Lørdag-søndag
Påskeferie 23. marts - 1. april Lørdag-mandag
St. Bededag 26. april - 28. april Fredag-søndag
Kr. Himmelfartsdag 9. maj - 12. maj Torsdag-søndag
Pinseferie 18. maj - 20. maj Lørdag-mandag
Grundlovsdag  5. juni Onsdag
Sommerferien 2024 29. juni Lørdag

Alle nævnte dage inklusiv.

Alle ovennævnte dage er feriedage. Alle skoler begynder efter sommerferien samme dag. Af ferieplanen følger, at eleverne har 200 skoledage.

Der gøres opmærksom på, at køreplanen til/fra skole tilrettelægges efter den kommunale ferieplan og der kan derfor ikke garanteres, at alle busser kører til/fra skole på dage, som afviger fra den kommunale ferieplan.

Samarbejdet mellem skole og hjem har stor betydning for dit barns skolegang.  Et godt samarbejde er med til, at vi alle trækker på samme hammel.

Samarbejdet foregår dels i det daglige ved samtaler med barnet om, hvordan skoledagen er gået, med hjælp til lektier, sikring af at barnet er udhvilet og klar til dagen i skolen og dels til særlige arrangementer som forældremøder, skolehjemsamtaler, forældrerådsarrangementer med videre.

Du har desuden mulighed for at deltage i forældrerådsarbejdet. Forældreråd dannes i alle klasser og ofte også i SFOen. Forældrerådet består af en række forældre, som vælges for en periode (typisk 1 år). Forældrerådene arrangerer ofte sociale aktiviteter for børn og forældre, ligesom de ofte deltager sammen med lærerne i planlægning af forældremøder.

Endelig er der skolebestyrelserne, som tager sig af det mere overordnede - du kan læse mere om skolebestyrelsernes arbejde under "sådan styres skolerne".

I Danmark er der undervisningspligt, men ikke skolepligt.

Forældre, som selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal meddele det skriftligt til Mariagerfjord Kommune. Meddelelsen kan indsendes i nedenstående skema. 

Kommunen kan hvert år afholde prøver i dansk, matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturfag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der normalt kræves i folkeskolen. Den, som har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med distriktsskolens inspektør.

Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, meddeler skolefagenheden forældrene om, at der skal afholdes en ny prøve efter 3 måneder. Hvis undervisningen derefter stadig er mangelfuld, skal børnene undervises i en skole.

Send blanket omkring hjemmeundervisning

Kommunen sørger for kørsel af elever, hvis børnene går på den anviste distriktsskole, og hvis afstanden er mere end:

 • 0. – 3. klasse: 2,5 km.

 • 4. – 6. klasse: 6,0 km.

 • 7. – 9. klasse: 7,0 km.

 • 10. klasse: 9,0 km.

Vælges en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv sørge for og betale befordringen. Der tilbydes ikke kørsel mellem hjem/SFO/hjem.

Den enkelte skole vil omkring den 1. juni meddele de pågældende forældre, hvilke elever der tilbydes transport det næste skoleår.

Hvis dit barn ikke er kørselsberettiget, kan du købe buskort hos NT.

Ved yderligere spørgsmål kontakt distriktsskolen.

Information om kørsel til og fra skole

Generel information om kørsel til skole

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til modtageklasse

Elever i specialklasser er berettiget til befordring og får det tildelt på baggrund af en individuel vurdering i forbindelse med visitation til specialundervisningstilbud.

I har som forældre mulighed for at få tildelt kørselsgodtgørelse, hvis I selv kører med jeres barn til og fra specialklassen.

Hvis I er bevilget kørsel i eget transportmiddel i forbindelse med visitation til et specialundervisningstilbud, kan I søge om kørselsgodtgørelse via denne blanket.

Hvis I er bevilget kørsel, godtgøres jeres kørsel med statens laveste kilometertakst.

Læs mere om takster på SKATs hjemmeside.

Anmodning om kørselsgodtgørelse indsendes for hvert kvartal. Godtgørelsen overføres automatisk til ansøgers nem-konto. 

Hvem kan få modersmålsundervisning

Dit barn kan få modersmålsundervisning, hvis du er statsborger i et andet EU, EØS land, Grønland eller Færøerne. Det er en forudsætning, at sproget tales aktivt i hjemmet. Der tilbydes kun undervisning i et sprog.

Rammer for undervisning

For at oprette hold i kommunen kræves det, at der er mindst 12 børn tilmeldt i ét sprog og at kommunen kan finde en kvalificeret underviser.

Hvis der kan oprettes hold i Mariagerfjord Kommune, foregår undervisningen på en folkeskole i kommunen.

Undervisningen foregår udenfor almindelig skoletid 1 gang om ugen og varer 2,5 timer pr. gang. Undervisningen følger skoleåret og foregår kun i skoleuger dvs. 40 uger om året.

Der undervises ikke i ferier og på helligdage.

Modersmålsundervisningen er frivillig, men hvis barnet tilmeldes, forventer kommunen, at barnet kommer hver gang.

Hvis der er under 12 børn tilmeldte eller kommunen ikke kan finde en kvalificeret underviser, så undersøges det, om en af nabokommunerne har undervisning i dette sprog og om der er plads. 

Tilmelding af dit barn

Du kan tilmelde dit barn modersmålsundervisning et skoleår ad gangen og tilmelding sker via online blanket. Der er nu åbnet for tilmelding for kommende skoleår. Sidste ansøgningsfrist er den 10. maj 2021.

Hvis du flytter til Mariagerfjord Kommune efter den 10. maj 2021, kan du søge om optagelse herefter.

Online blanket til ansøgning om modersmålsundervisning.

Befordring

Der ydes befordring til/fra modersmålsundervisning efter laveste kørselstakst eller udgift svarende til laveste pris til offentlig transport (buskort eller tilsvarende).

Folkeskolerne styres i samarbejde af forældrene, skolerne og kommunalpolitikerne.

Kommunalpolitikerne

Kommunalpolitikerne bestemmer den overordnede økonomi for kommunens skoler og deres overordnede målsætninger.

Udvalget for Børn og Familie indkalder to gange årligt skolebestyrelserne til møde.

Skolelederen

Skolelederen tager sig af den daglige ledelse af skolen. Skolelederen kan derfor selvstændigt tage beslutninger på det administrative og pædagogiske område.

Skolebestyrelser

Skolebestyrelsens opgave er at holde øje med og fastsætte principper for skolens virksomhed, indenfor de mål og rammer kommunalbestyrelsen har besluttet. Det gælder for eksempel områderne:

 • Undervisningens organisering, herunder elevernes timetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser
 • Samarbejdet mellem skole og hjem
 • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
 • Arbejdets fordeling mellem lærerne
 • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, praktik m.v.

Inden for skolens økonomiske rammer, skal skolebestyrelsen godkende skolens budget. Den godkender også undervisningsmidler og fastsætter ordensregler.

Mindst en gang om året indkalder skolebestyrelsen forældrekredsen til et fælles møde for at diskutere skolens virksomhed. På mødet behandles skolebestyrelsens årsberetning.

Der er valg til skolebestyrelserne hvert fjerde år. En del af kommunens skoler har desuden forskudt valg to år efter det ordinære valg.

Vil du vide mere?

Folkeskoleloven

Mariagerfjord Kommunes børnepolitik

Mariagerfjord Kommunes styrelsesvedtægt

Bilag til styrelsesvedtægt

På alle skoler er der en skolebestyrelse, der består af 5 eller 7 forældrerepræsentanter afhængig af skolens størrelse. Skolebestyrelsers medlemmer vælges normalt for en 4-årig periode. Ud over forældrerepræsentanterne består skolebestyrelser af 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Skolebestyrelsen kan også beslutte, at lade det lokale erhvervsliv besætte 1 plads i bestyrelsen.

Valg til skolebestyrelserne

Der afholdes valg til skolebestyrelserne hvert 4. år – i foråret efter hvert kommunalbestyrelsesvalg. De valgte repræsentanter tiltræder arbejdet 1. august efter valget. Flere af kommunens folkeskoler har forskudt valg for at sikre større kontinuitet i skolebestyrelsens arbejde. De forskudte valg afvikles 2 år efter de ordinære valg.

Møde mellem skolebestyrelserne og  forældre

Skolebestyrelsen afholder mindst ét årligt møde med skolens forældre. Formålet er at give forældrene mulighed for at komme i dialog med skolebestyrelsen om forhold, der vedrører skolens virksomhed. Det er ofte ved denne lejlighed, at skolebestyrelsen afgiver sin årsberetning for skolebestyrelsens arbejde i det forgangne år, ligesom planerne for det kommende år typisk bliver drøftet her. 

Skolebestyrelsens øvrige opgaver:

 • At føre tilsyn med og fastsætte principper for skolens virksomhed herunder om ”undervisningens organisering”, dvs. elevernes timetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser
 • Skolens budget
 • Godkendelse af undervisningsmidler
 • Skolens ordensregler
 • Læseplaner (inden for de rammer kommunalbestyrelsen har udstukket)
 • Ansættelse af skolens personale
 • Skolens deltagelse i forsøgs-og udviklingsarbejde
 • Deltagelse i dialogmøder med kommunalbestyrelsen

Vil du vide mere?

Bekendtgørelse om skolebestyrelser

Information om skole-forældre samarbejde

Bekendtgørelse om skolebestyrelse

Elevernes undervisningsmiljø reguleres via lov. Loven kræver, at alle skoler udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst hvert tredje år. Denne UMV og alle led heri kan findes på den enkelte skoles hjemmeside. I Mariagerfjord Kommune udarbejder skolerne en ny UMV hvert 2. år.  Skolerne i Mariagerfjord kommune anvender undersøgelsesredskabet ”termometret”, som er udviklet af ”Dansk Center for Undervisningsmiljø” i denne forbindelse.

Resultaterne fra termometerundersøgelsen indgår i den kommunale kvalitetsrapport for kommunens skolevæsen. Kendetegn på et godt undervisningsmiljø er blandt andet:

 • Eleverne er glade for at gå i skole.
 • Eleverne har tillid til klassekammeraterne 
 • Eleverne taler ordentligt til hinanden 
 • Eleverne har tillid til, at de voksne hjælper, hvis der opstår problemer 
 • Eleverne oplever ikke mobning på skolen 
 • Eleverne oplever kun i begrænset omfang konflikter i deres klasse 
 • Elevens klasselærer taler med klassen om ” at have det godt i skolen”. 
 • Eleven oplever at blive passende udfordret i skolen og at blive rost 
 • Eleverne oplever nødvendig ro i undervisningen 
 • Eleverne oplever medbestemmelse om timernes indhold i skolen 
 • Eleverne oplever at have en passende mængde hjemmearbejde (lektier) 
 • Eleverne er grundlæggende tilfreds med skolens indretning 
 • Eleverne er grundlæggende tilfreds med de fysiske forhold i klasseværelset 
 • Eleverne er grundlæggende tilfreds med de hygiejniske forhold 
 • Eleverne har kendskab til hensigtsmæssig adfærd i krisesituationer

Læs om undervisningsmiljøundersøgelserne.

Kontakt


Skoler

 •  Fjordgade 5 9550 Mariager
 •  97113144

Opdateret 24.02.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?