SFO


SFO er primært et tilbud for børn i 0. til 3. klasse. Læs om indmeldelse/udmeldelse af SFO og om muligheden for at nedsætte forældrebetalingen her.

SFO

I Mariagerfjord Kommune er der knyttet en skolefritidsordning til hver skole. Her er børn fra børnehaveklasse til 3. klasse sikret plads (det er muligt at ansøge om SFO-plads i 4. klasse - denne beslutning træffes i samråd med skolelederen).

Skolefritidsordningen er en del af skolen, og i samarbejde med denne er målet at understøtte det enkelte barns alsidige personlige udvikling. På samme tid har SFO’erne deres eget liv og særpræg. SFO’erne har et pædagogisk miljø, der giver dit barn en mangfoldig­hed af udviklende oplevelser og aktiviteter.

I pjecen ”Mål og Indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune” kan du bl.a. læse om skolefritidsord­nin­gernes værdigrundlag, den pædagogiske praksis og om de kerneområder, der arbejdes med.

Fripladstilskud

Du har mulighed for at søge om fripladstilskud, så du kan få nedsat forældrebetalingen til dagtilbudspladsen/SFO-pladsen i forhold til de gældende takster.

På Socialministeriets hjemmeside kan du se aktuel fripladsskala vedrørende økonomisk fripladstilskud og læse yderligere om regler for beregning af indtægtsgrundlaget.

Ansøgning

Du skal anvende den Digitale Pladsanvisning til at søge om fripladstilskud. Fripladsen bevilges fra den 1. måneden efter ansøgningsskemaet er modtaget. Der kan ikke søges friplads med tilbagevirkende kraft.

Enlig forsøger

Du har pligt til at give besked, hvis din familiemæssige status ændrer sig. Se yderligere information om krav til status som enlig forsørger.

Selvstændige

Det er vigtigt, at beregningen af personlig indkomst foretages korrekt. Derfor bedes alle selvstændige udfylde et skema til beregning af personlig indkomst for selvstændige erhvervsdrivende hvert år.

Viser beregningen (slutligningskontrol), at den faktiske indkomst, der har været til rådighed, har været væsentlig højere end indkomsten på bevillingstidspunktet, for eksempel på grund af specielle skattetekniske fradrag, vil fripladstilskuddet blive omberegnet og ekstraopkrævning vil blive fremsendt.

Ophør

  • Den økonomiske friplads ophører, når du udmelder barnet af daginstitution/SFO.
  • Den økonomiske friplads fortsætter uændret, hvis dit barn flytter institution - for eksempel fra dagpleje til børnehave eller fra børnehave til SFO. Det skal bemærkes, at det skal være en direkte overførsel fra en institution til en anden. Hvis dit barn er udmeldt t i en periode, skal du søge om friplads på ny, når dit barn indmeldes igen.
  • Hvis du er bevilget økonomisk friplads, og flytter til en anden kommune uden at udmelde barnet, skal du være opmærksom på, at den økonomiske friplads stopper fra den dag, du flytter ud af Mariagerfjord Kommune. Du vil herefter blive afkrævet fuld forældrebetaling, indtil du udmelder barnet fra pladsen i Mariagerfjord Kommune. 

Regulering af fripladsen

Hver måned foretages en beregning af det økonomiske fripladstilskud, hvor den månedlige husstandsindkomst omregnes til en årsindkomst, så husstandsindkomsten kan aflæses af fripladsskalaen. Forældrene ved herefter modtage besked på e-boks, hvis betalingen reguleres efter, at fripladstilskuddet er genberegnet. 

Derudover foretager pladsanvisningen slutligningskontrol af tildelte fripladsbevillinger og sammenholde indkomsten i fripladsbevillingen med årsopgørelsen fra SKAT. Viser den faktiske indkomst sig at have været mindst 10% højere, vil fripladstilskuddet og dermed forældrebetalingen blive reguleret tilbagevirkende til det tidspunkt, hvor indkomsten ændrede sig.

Mariagerfjord Kommune vil i givet fald fremsende en anmodning om tilbagebetaling af det for meget modtagne fripladstilskud. Der vil i den forbindelse blive foretaget partshøring, jf. forvaltningslovens § 19, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til opgørelsen eller komme med nye oplysninger til sagen. Har indtægten ifølge årsopgørelsen fra SKAT været mindre end indkomsten i bevillingsgrundlaget, sker der ikke tilbagebetaling.

Du kan læse mere om de gældende regler for fripladstilskud her.

SFO

Der er SFO flere steder i kommunen.

Du kan læse mere på de enkeltes hjemmeside:

Arden Skole

Assens Skole

Astrup Skole

Bymarkskolen

Hadsund Skole

Havbakkeskolen

Mariager Skole

Rosendalskolen

Valsgård Skole

På skolernes hjemmesider kan du også læse, om der er frugtordning (kræver ekstrabetaling, som du ikke kan få tilskud til).

Du kan skrive dit barn op til en plads i skolefritidsordningen i det skoledistrikt, hvor dit barn skal gå i skole. Der er mulighed for at skrive dit barn op til den 1. eller den 15. i en måned, da det er opkrævningsdatoer. Dit barn kan dog blive optaget "fra dag til dag". 

Skriv dit barn op til SFO via Den Digitale Pladsanvisning.

Børn kan tidligst blive optaget i skolefritidsordning fra den 1.8. i det år, barnet skal begynde i skole. Du bedes vente med at skrive dit barn op til en plads i SFO, til dit barn skal indskrives i skole.

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. i en måned.

Hvis du udmelder dit barn af SFO i en periode – kan du indmelde det igen fra dag til dag jf. ovenstående regler vedr. indmeldelse – men du skal indmelde dit barn i SFO i minimum 2 måneder, hvis indmeldelsen ligger hen over sommerferien (juli måned).

Udmeld dit barn fra SFO via Den Digitale Pladsanvisning.

Vær opmærksom på, at valg af skole og fritidstilbud ifølge Forældreansvarsloven er en beslutning, som kræver enighed mellem forældrene. Pladsanvisningen foretager ikke høring, om der er enighed om ind- eller udmeldelsen.

Læs mere i Forældreansvarsloven. 


Månedlig betaling opkræves forud i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Se Mariagerfjord Kommunes takster for SFO.

Åbningstider

Alle SFO´er

SFO'erne har som udgangspunkt åbent kl. 6.30 – 8.00 og kl. 14.00 – 17.00 (fredag kl. 12.00 – 16.00).

Sommerferie

Som udgangspunkt er der lukket i SFO’erne i uge 28, 29 og 30, men for de børn, der ikke har mulighed for at holde ferie i denne periode, er der aftalt et samarbejde mellem SFO’erne og børnehaverne om ”sommerferieåbning” nogle steder i kommunen. Ordningen, der er indført af sparehensyn, er skolefritidsordningernes bidrag til en nødvendig fælles kommunal besparelse.

For at kunne udnytte personaleressourcerne bedst muligt og for at kunne overholde de overenskomstmæssige varslingsfrister for medarbejdernes ferieafholdelse skal vi have en tilmelding til den koordinerede ”sommerferieåbning”. Forældre, der har behov for at få deres børn passet i uge 28, 29 og/eller 30, skal tilmelde sig i AULA.

Den lokale SFO vil i god tid informere nærmere herom og om det rent praktiske, når den endelige planlægning er på plads. 

Jul og Grundlovsdag

Der holdes lukket i juleugen d. 23/12 – 2/1 (begge dage inklusiv) og Grundlovsdag.

Se kalender for skoleårets planlægning.

Kontakt


SFO

  •  97 11 32 97

Telefontider

Mandag-onsdag kl. 10.00-14.00
Torsdag kl. 13.00-17.00
Fredag kl. 10.00-12.00

Opdateret 01.06.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?