Pasningstilbud


Mit barn skal passes, hvad skal jeg vælge? Læs om både kommunale og private pasningstilbud. Find oplysninger om mad, kost og læreplaner.

Læreplaner

Læreplansarbejdet tilrettelægges med udgangspunkt hos det enkelte barn og børnegruppen.

Aktiviteter planlægges og vælges på baggrund af hvilke mål der sættes for børnene.

Læringstemaerne er:

 • alsidig personlig udvikling
 • sociale kompetencer
 • sproglig udvikling
 • naturfænomener
 • digitalisering og it i det pædagogiske arbejde

Aktivitetstemaerne er:

 • natur
 • kulturelle udtryksformer og værdier
 • krop og bevægelse

Mad i daginstitutioner

I Mariagerfjord Kommune får alle børn i vuggestue og dagpleje mad i institutionen, både mellemmåltider og frokost. I børnehaverne har forældrebestyrelserne mulighed for at fravælge det sunde, forældrebetalte frokostmåltid og i stedet give børnene madpakker med. Madvalget foregår over efteråret/vinteren 2018 med virkning fra 1. juli 2019 og halvandet år frem.

I børnehaver, hvor forældrene har fravalgt det kommunale tilbud om et frokostmåltid, har forældrene mulighed for at oprette en forældrearrangeret frokostordning. Forældrene kan også beslutte at oprette en madordning for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet som eksempelvis en formiddags- eller eftermiddagsmadordning.

Kommunale og private tilbud

I Mariagerfjord Kommune kan du vælge mellem kommunale og private pasningstilbud.

Her kan du danne dig et overblik over de forskelle der er mellem en kommunal dagplejeplads og et privat pasningstilbud.

Kombinationstilbud og deltidspladser

Her kan du læse om deltidspladser og kombinationstilbud.

 

Søg om kombinationstilbud 

 

Kombinationstilbud

Kombinationstilbud betyder, at man har en deltidsplads i et dagtilbud og samtidig modtager et kommunalt tilskud til fleksibel privat pasning.

Hvis I som forældre har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes normale åbningstider, kan I benytte et såkaldt kombinationstilbud.

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i en daginstitution samt tilskud til privat pasning uden for daginstitutionens åbningstid i minimum 10 timer om ugen.

Dit barn kan få et kombinationstilbud, hvis:

 • Begge forældres arbejde medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning på minimum 10 timer uden for dagtilbuddenes åbningstid.
 • Du som enlig forsøger har et arbejde, der medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning på minimum 10 timer uden for dagtilbuddenes åbningstid.

Tilbuddet kan ikke tidsmæssigt overskride en fuldtidsplads i et kommunalt dagtilbud, som i Mariagerfjord Kommune er på 48 timer i dagplejen og 51,5 time i børnehusene. 

Kombinationen af de 48 timer i dagplejen og de 51,5 timer i børnehusene kan ske fuldstændig fleksibelt.

Omfanget af tiden i dagtilbuddet og pasningen hjemme opgøres som et gennemsnit månedsvis.

For at kunne få tilskud til private pasning i kombinationstilbuddet, skal forældre udarbejde og indgå en pasningsaftale med en privat børnepasser, om pasning af barnet.

Se i øvrigt også afsnit om Privat Pasningsordning 

Vi skal have din ansøgning minimum 1 måned før, at du ønsker at benytte ordningen. Ordningen kan ændres eller opsiges med en måneds varsel til d. 1. i måneden.

Hvis du har spørgsmål til kombinationstilbud kan du kontakte Pladsanvisningen.

Som forældre på barsel har I ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud.
I Mariagerfjord Kommune’s dagtilbud kan en deltidsplads benyttes i tidsrummet kl. 08:00 – 14:00.

Deltidspladser kan benyttes til børn i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Tilbuddet om deltidspladser kan benyttes i kommunale og private institutioner og til en plads over kommunegrænsen.  

Deltidspladsen skal anvendes for en sammenhængende periode, men kan dog afbrydes, hvis fraværet er af mindre end 5 ugers varighed. Forældrene har pligt til at oplyse opholdskommunen, hvis fraværet afbrydes af en periode på mere end 5 uger eller fraværet på anden vis ophører. 

Hvis din ansøgning om deltidsplads omhandler en plads i en privat institution eller et dagtilbud i en anden kommune, skal ansøgningen indgives til kommunalbestyrelsen i opholdskommunen, senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes. Den periode, hvor forældrene benytter deltidspladsen i et dagtilbud, skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber. Forældre skal oplyse opholdskommunen om afbrydelse eller ophør af fravær, senest 2 måneder før ændringen skal træde i kraft.

Har du spørgsmål vedrørende deltidspladser kan du kontakte Pladsanvisningen,

Søg om deltidsplads

Kommunale pasningstilbud

Pasningstilbud fra Mariagerfjord Kommune.

Arden

Dagtilbud Rold Skov

Valsgård

Dagtilbud Trekløveret

Mariager

Børnehuset Regnbuen

Rabalderstræde

Assens

Smilehullet hører under Assens Skole

Bymarken

Dagtilbud HobroSyd

Rosendal

Dagtilbud Hobro Nord

Hadsund

Hjemmeside på vej.

Dagtilbud Hadsund består af:

Solstrålen

Vuggestuehuset Lærkereden

Naturbørnehaven Regnbuen

Spiren

Væksthuset

Havbakke

Krible-bo hører under Havbakkeskolen

I Mariagerfjord Kommune er der dagplejere med forskellige fokusområder.

Læs mere om dagplejen i Mariagerfjord Kommune.

Hvis du ønsker at skrive dit barn op til døgnåbent pasningstilbud, skal du aflevere ansøgningen i Vuggestuehuset Lærkereden i Hadsund senest 14 dage før, dit barn skal passes uden for børnehavens normale åbningstid.

Hent folder om døgnpasning i Hadsund.

Over kommunegrænsen

Ifølge loven om Social service har alle børn i alderen fra 0 - 5 år ret til at blive optaget på venteliste til et bestemt dagtilbud, også i en anden kommune end den kommune, barnet bor i. Barnet ydes kun tilskud til tilsvarende tilbud, der findes i Mariagerfjord Kommune.

Mariagerfjord Kommune har ikke klub pladser indenfor skoleområdet i hele Kommunen. Det er derfor ikke muligt at få tilskud til et klubtilbud i en anden Kommune.

Hvis I bor i Mariagerfjord Kommune 

Hvis I bor i Mariagerfjord Kommune og ønsker plads i et dagtilbud i en anden kommune, skal du henvende dig til den pågældende kommune for at blive skrevet på ventelisten til en plads.

Den anden kommune vil kunne give dig nærmere oplysninger om mulighederne for plads.

Betaling

Prisen på et dagtilbud, kan opdeles i to elementer:

Kommunens grundtilskud er 75% af pladsprisen for aldersgruppen ½-5 årige (den del Mariagerfjord Kommune betaler).

Egenbetalingen udgør henholdsvis 25 % for aldersgruppen 0 - 5 årige (den del som forældrene selv betaler).

Vælger du et dagtilbud uden for Mariagerfjord Kommune, kan du til dækning af pladsprisen i den anden kommune få et grundtilskud.

Hvis pladsprisen i den anden kommune er lavere end den alderssvarende pladspris i Mariagerfjord Kommune, gives der et grundtilskud på 75 % for de 0-5 årige.

Er pladsprisen højere end den alderssvarende pladspris i Mariagerfjord Kommune, vil du til dækning af pladsprisen få grundtilskuddet (se taksterne ovenfor). Forskellen, mellem den anden kommunes pladspris og det samlede tilskud I kan få fra Mariagerfjord Kommune, skal I som forældre selv betale.

Du kan se Mariagerfjord Kommunes takster her.

Forældrebetalingen kan nedsættes yderligere i form af

 • Søskendetilskud 
 • Tilskud til friplads, hvis I har søgt om nedsættelse af betalingen efter gældende regler.

Ved Frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen opkræves egenbetaling i 12 måneder.

Friplads- og søskendetilskud vil kun blive beregnet ud fra pladsprisen i Mariagerfjord Kommune. En opkrævning kan altså ikke ske, selvom der er bevilget 100% friplads.

Når I har fået tilbudt en plads i en anden kommune og har givet os besked om det, vil Mariagerfjord Kommune skrive et tilskudsbevis, som vi vil sende til jer og den anden kommune.

Som udgangspunkt, er det bopælskommunen der opkræver forældrebetalingen, men kommunerne kan selv aftale, hvem der gør det.

Hvis I bor i en anden kommune og ønsker et dagtilbud i Mariagerfjord Kommune, skal I skrive jeres barn på venteliste.

Når I har fået tilbudt en plads i Mariagerfjord Kommune, skal I kontakte jeres bopælskommune og anmode om tilskud til pladsen. Tilskuddet skal gælde fra indmeldelsesdatoen og tilskudsbeviset skal indsendes til Pladsanvisningen, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro. Det er bopælskommunen, der opkræver den månedlige forældrebetaling.

Den månedlige opkrævning afhænger af tilskudsbeløbets størrelse. En eventuel prisforskel vil blive opkrævet/reguleret pr. flyttedato.

Hvis I flytter fra Mariagerfjord Kommune 

Hvis I flytter fra Mariagerfjord Kommune og ønsker at bevare jeres dagtilbud efter flytningen, skal I straks underrette Pladsanvisningen om fraflytningen.

Mariagerfjord Kommune vil bede den anden kommune om at fremsende et tilskudsbevis. Den månedlige opkrævning vil afhænge af tilskudsbeløbets størrelse.

Udmeldelse

Udmeldelse fra dagtilbud i Mariagerfjord Kommune skal ske digitalt og med 1 måneds varsel til den 1. i måneden.

Ved oprykning/overgang fra dagtilbud til skolefritidsordning skal der genansøges om tilskudsdækning.

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Hent styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner.

I Mariagerfjord Kommune er der ca. 103 vuggestuepladser fordelt over hele kommunen.

Børnehaver med integrerede vuggestuepladserne

Børnehaven Rosenhaven Hobro (24 pladser)

Red Barnets Børnehave, Stoldalen, Hobro (12 pladser)

Farvervængets Børnehave, Hobro (12 pladser)

Børnehuset Regnbuen, Mariager (12 pladser)

Børnehuset Himmelblå, Arden (12 pladser)

Udelukkende vuggestue

Lærkereden i Hadsund (24 pladser)

Vuggestuen Lærkeredens åbningstider:

Mandag - torsdag: kl. 06.15 - 16.45

Fredag: kl. 06.15 - 15.15

Private pasningstilbud

Tilbud af privat børnepasning.

Der er 2 muligheder for privat pasning:

 • forældrene indmelder barnet hos en "privat børnepasser"
 • forældrene ansætter en "ung i huset".

Du kan søge om tilskud til Privat Børnepasning i Digital Pladsanvisning.

Læs om privat pasning.

Dokumentation for udgifterne

Ung i huset:

Dokumentation for lønudgifterne, hvis der er ansat en "ung i huset", består bland andet i den skriftlige ansættelsesaftale. Samtidig skal der ligge dokumentation for lønudgiften.

Private børnepassere:

En gang om året skal den private børnepasser indsende dokumentation af udgifter til privat børnepasning til Pladsanvisningen, når decemberlønnen er udbetalt til børnepasseren, eller når sidste løn er udbetalt til børnepasseren. Sidste gang der skal indsendes dokumentation af udgifter til privat børnepasning, er måneden efter den dato, børnepasningen ophører.

Du skal være opmærksom på, at der ikke er gæstepleje ved sygdom eller i ferieperioder i den private pasningsordning. Du skal selv finde pasning til dit barn. Den private børnepasser har mulighed for at ansætte en vikar (som skal godkendes af kommunen), der kan passe dit barn, hvis hun/han skal til læge, tandlæge eller lignende.

Dokumentation af udgifterne til privat børnepasning

Medicingivning

Det anbefales, der udfyldes et dokument omkring medicingivning. Dokumentet skal ikke indsendes til kommunen, men kan blot opbevares af den private passer.

Hent blanket omkring medicingivning.

Private passere i Arden distrikt

Navn Adresse Telefon Mobil Mail
Lisbet S. Knudsen Spættevej 10, Rold, 9510 Arden 98 65 16 92 21 46 04 91 knudsen.rold@outlook.dk
Pernille Axelsen Bymarken 33, 9510 Arden   40 73 20 03 pernilleaxe77@gmail.com

Private passere i Assens distrikt

Navn Adresse Mobil Mail
       

Private passere i Bymarkens distrikt

Navn Adresse Mobil Mail
Susanne Aagaard Jensen Gammelvej 8, 9500 Hobro 28 91 60 22
t.run.te@live.dk
Susanne Rabjerg Jensen Vester Allé 12, 9500 Hobro 20 89 97 10
susannerabjergjensen@gmail.com

 

 

Privat passere i Hadsund distrikt


Navn Adresse Mobil/telefon Mail/hjemmeside
Anja Lindskov Haagen Jensen Rolighedsvej 28, 9560 Hadsund 23 80 84 93

familienlj4@gmail.com

http://blomsterbørn-hadsund.dk

Charlotte Aasted Gl. Randersvej 17A, 9560 Hadsund 42 44 06 37

charlotteaa@city.dk

Økorødderne v/Charlotte Aasted

Helle Skov Stadionvej 8, 9560 Hadsund 21 77 44 44

helleskov79@gmail.com

https://www.skovtroldene-hadsund.dk/

Tanja Helmer Damgaard Jacobsen Sønderholt 38, 9560 Hadsund 20 24 59 21 tutborg@yahoo.dk 

Private passere i Havbakke distrikt

 

Navn Adresse Mobil Mail
Lisbeth Busk Vikingevej 61, 9560 Hadsund 27 28 19 88

busklisbeth@gmail.com

www.ibaghaven.dk 

Mimi Chorn Christensen Kystvejen 190, Als, 9560 Hadsund 23 45 66 06

mimic@live.dk

www.facebook.com/Mimissneglehus/

Private passere i Mariager distrikt

 

 Navn   Adresse  Mobil  Mail  Facebook 
 Marianne Gerts Bech  Fuglsangsgade 18, 9550 Mariager  28156943  gertzbech@gmail.com   Børnehuset Slow Living
 Tina Dahl Christensen  Hobrovej 9, 9550 Mariager  61416078  groennegaardenprivatpasningsordning@paradis.dk  

Private passere i Rosendal distrikt

Navn Adresse Nr. Sted postnummer Mail/Web adresser Telefon
Lise Lotte Billesø Villadsen Røjdrupvej 11 Røjdrup 9500 Hobro

lottejimmi@it.dk
Hjemmeside Lotte Billesøe

20 25 03 56
Jimmi Billesø Villadsen Røjdrupvej  11 Røjdrup 9500 Hobro lottejimmi@it.dk
Hjemmeside Jimmi Billesøe
20 25 03 56
Maibrit Vels Jensen Hannerupskovvej 29 Hannerup 9500 Hobro

velsmajbrit@gmail.com
Hjemmeside Majbrit Vels

22 45 74 55
Merete Overgård Lynge Solsortevej 1 Hørby 9500 Hobro

mereteovergaard@hotmail.com
hjemmeside Merete Overgård

51 88 53 41
Ida Nørlem Vadgårdsvej 33 Hvornum 9500 Hobro stutteribirkelund@live.dk 52 98 82 50
Helle Tinnesen Velling Snæbumvej  47 Snæbum 9500 Hobro kenneth_velling@hotmail.com      30 31 98 53
Trine B. Nielsen  Løgstørvej 117 Hørby  9500 Hobro trinebnielsen@outlook.dk    52 23 23 25

 

 

Private passere i Valsgaard distrikt

 

Navn Adresse Mobil Mail
Hanne K. Thomsen Sdr. Truevej 22, 9500 Hobro 22 92 31 36 vildtsogaard@mail.dk
www.bondegaardsprivatpasning.dk 

I Mariagerfjord Kommune findes der 7 privatinstitutioner indenfor dagtilbudsområdet.

Privatinstitutionerne nævnes her: 

Hvis du ønsker at vide mere om oprettelse og drift af en privatinstitution kan du læse om:

Det er muligt at få tilskud fra kommunen, men vær særligt opmærksom på de lovgivningsmæssige og kommunale krav, der skal være opfyldt. Vær ligeledes opmærksom på, at kommunen skal godkende og føre tilsyn med de private tilbud.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål omkring private tilbud, er du velkommen til at kontakte Mariagerfjord Kommune - Pladsanvisningen, der kan svare på spørgsmål.

Tilskud til en plads i en godkendt privatinstitution

Ønsker forældre, at deres barn skal gå i en godkendt privatinstitution, kan forældre få et økonomisk tilskud fra kommunalbestyrelsen i deres opholdskommune til betaling af pladsen.

Kommunalbestyrelsen er først forpligtet til at give tilskud fra det tidspunkt, hvor et barn er berettiget til et dagtilbud under den kommunale anvisning. Først derefter kan forældre vælge at lade pengene følge barnet og bruge en privatinstitution i opholdskommunen eller i en anden kommune. Optagelse i Privatinstitution sker derfor på følgende måde:

 1. Ansøgning om optagelse i kommunalt dagtilbud skal fremsendes til Pladsanvisning. Dette sker via den digitale pladsanvisning, og sker bl.a. af hensyn til Mariagerfjord Kommunes pasningsgaranti, f.eks. hvis en institution lukker, eller hvis forældrene i forløbet ønsker at gøre brug af et kommunalt dagtilbud.
 2. Forældrene kan samtidig søge om plads i Privatinstitution. Ansøgningen med Privatinstitutionens godkendelse om optagelse sendes direkte til Pladsanvisningen.
 3. Pladsanvisningen træffer afgørelse om tilskud til plads i Privatinstitutionen på baggrund af, om forældrene er berettiget til et dagtilbud under den kommunale anvisning.

Privatinstitutioner er ikke omfattet af betalingsreglerne for dagtilbud under den kommunale forsyning, og de kan derfor selv fastsætte forældrebetalingen. Der er således ikke fastsat et loft for forældrebetalingen i privatinstitutioner, fordi forældre selv vælger, om deres børn skal optages i en privatinstitution. Når privatinstitutioner selv fastsætter taksten, kan der skabes konkurrence på prisen – både mellem private og offentlige og mellem private indbyrdes.

Tilskuddet, som kommunalbestyrelsen giver til en plads i en privatinstitution, består af et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrationsbidrag. Det sammenlagte tilskudsbeløb betales til privatinstitutionen og ikke direkte til forældrene.

Der ydes fripladstilskud til forældrene efter ansøgning. Fripladstilskuddet reguleres efter forældrenes indkomst, og sendes direkte til Privatinstitutionen som modregner fripladstilskuddet i forældrebetalingen. Hvis der sker ændringer i forældrenes indkomstforhold kan der forekomme reguleringer i fripladstilskuddet. Denne regulering skal Privatinstitutionen afregne direkte med forældrene.

Ønskes en plads i en privatinstitution, skal henvendelse ske til den privatinstitution, hvor barnet skal have en plads. Kommunen kan ikke anvise pladser eller optage børn i privatinstitutioner, det kan alene privatinstitutionen.

 Lovmæssige krav

Privatinstitutioner skal leve op til bestemmelserne i dagtilbudsloven, herunder formålsbestemmelsen for dagtilbud i dagtilbudslovens § 7.

Lovkrav institutionstyper

Branchevejledning vedrørende indretning af dagtilbud

Vejledning om hygiejneforhold

Tilsyn

Tilsyn private institutioner

Det er vigtigt, at børn trives, når de bliver passet • En pige med en buket margueritter.
 • Børn på legeplads
 • Børn til frokost

Kontakt


Pladsanvisningen

 •  Fjordgade 5, 9550 Mariager

COVID-19

OBS - vores telefontid er i den kommende periode ændret og er mandag til torsdag kl.  13 -14.

Telefontid:

Mandag-onsdag kl.10.00-14.00
Torsdag kl.13.00-17.00
Fredag kl.10.00-12.00

Mariager: 97 11 32 74
Hadsund: 97 11 32 89
Arden: 97 11 32 78
Hobro: 97 11 32 79

Opdateret 18.02.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?