Pasningstilbud


Mit barn skal passes, hvad skal jeg vælge? Læs om både kommunale og private pasningstilbud. Find oplysninger om mad, kost og læreplaner.

Kommunale og private tilbud

I Mariagerfjord Kommune kan du vælge mellem kommunale og private pasningstilbud.

Her kan du danne dig et overblik over de forskelle der er mellem en kommunal dagplejeplads og et privat pasningstilbud.

Kombinationstilbud og deltidspladser

Her kan du læse om deltidspladser og kombinationstilbud.

 

Søg om kombinationstilbud 

 

Kombinationstilbud

Kombinationstilbud betyder, at man har en deltidsplads i et dagtilbud og samtidig modtager et kommunalt tilskud til fleksibel privat pasning.

Hvis I som forældre har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes normale åbningstider, kan I benytte et såkaldt kombinationstilbud.

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i en daginstitution samt tilskud til privat pasning uden for daginstitutionens åbningstid i minimum 10 timer om ugen.

Dit barn kan få et kombinationstilbud, hvis:

 • Begge forældres arbejde medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning på minimum 10 timer uden for dagtilbuddenes åbningstid.
 • Du som enlig forsøger har et arbejde, der medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning på minimum 10 timer uden for dagtilbuddenes åbningstid.

Tilbuddet kan ikke tidsmæssigt overskride en fuldtidsplads i et kommunalt dagtilbud, som i Mariagerfjord Kommune er på 48 timer i dagplejen og 51,5 time i børnehusene. 

Kombinationen af de 48 timer i dagplejen og de 51,5 timer i børnehusene kan ske fuldstændig fleksibelt.

Omfanget af tiden i dagtilbuddet og pasningen hjemme opgøres som et gennemsnit månedsvis.

For at kunne få tilskud til private pasning i kombinationstilbuddet, skal forældre udarbejde og indgå en pasningsaftale med en privat børnepasser, om pasning af barnet.

Se i øvrigt også afsnit om Privat Pasningsordning 

Vi skal have din ansøgning minimum 1 måned før, at du ønsker at benytte ordningen. Ordningen kan ændres eller opsiges med en måneds varsel til d. 1. i måneden.

Hvis du har spørgsmål til kombinationstilbud kan du kontakte Pladsanvisningen.

Som forældre på barsel har I ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud.
I Mariagerfjord Kommunes dagtilbud kan en deltidsplads benyttes i tidsrummet kl. 08:00 – 14:00.

Deltidspladser kan benyttes til børn i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Tilbuddet om deltidspladser kan benyttes i kommunale og private institutioner og til en plads over kommunegrænsen.  

Deltidspladsen skal anvendes for en sammenhængende periode, men kan dog afbrydes, hvis fraværet er af mindre end 5 ugers varighed. Forældrene har pligt til at oplyse opholdskommunen, hvis fraværet afbrydes af en periode på mere end 5 uger eller fraværet på anden vis ophører. 

Hvis din ansøgning om deltidsplads omhandler en plads i en privat institution eller et dagtilbud i en anden kommune, skal ansøgningen indgives til kommunalbestyrelsen i opholdskommunen, senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes. Den periode, hvor forældrene benytter deltidspladsen i et dagtilbud, skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber. Forældre skal oplyse opholdskommunen om afbrydelse eller ophør af fravær, senest 2 måneder før ændringen skal træde i kraft.

Har du spørgsmål vedrørende deltidspladser kan du kontakte Pladsanvisningen,

Søg om deltidsplads

Kommunale pasningstilbud

Pasningstilbud i Mariagerfjord Kommune.

Arden

Dagtilbud Rold Skov - hjemmeside er på vej.

Valsgård

Dagtilbud Trekløveret

Mariager

Børnehuset Regnbuen - hjemmesiden er på vej.

Rabalderstræde

Assens

Smilehullet

Bymarken

Dagtilbud HobroSyd

Rosendal

Dagtilbud Hobro Nord

Hadsund

Hjemmeside på vej.

Dagtilbud Hadsund består af:

Solstrålen

Vuggestuehuset Lærkereden

Naturbørnehaven Regnbuen

Spiren

Væksthuset

Havbakke

Krible-bo

I Mariagerfjord Kommune er der dagplejere med forskellige fokusområder.

Læs mere om dagplejen i Mariagerfjord Kommune.

Hvis du ønsker at skrive dit barn op til døgnåbent pasningstilbud, skal du aflevere ansøgningen i Vuggestuehuset Lærkereden i Hadsund senest 14 dage før, dit barn skal passes uden for børnehavens normale åbningstid.

Hent folder om døgnpasning i Hadsund.

Over kommunegrænsen

Ifølge loven om Social service har alle børn i alderen fra 0 - 5 år ret til at blive optaget på venteliste til et bestemt dagtilbud, også i en anden kommune end den kommune, barnet bor i. Barnet ydes kun tilskud til tilsvarende tilbud, der findes i Mariagerfjord Kommune.

Mariagerfjord Kommune har ikke klub pladser indenfor skoleområdet i hele Kommunen. Det er derfor ikke muligt at få tilskud til et klubtilbud i en anden Kommune.

Hvis I bor i Mariagerfjord Kommune 

Hvis I bor i Mariagerfjord Kommune og ønsker plads i et dagtilbud i en anden kommune, skal du henvende dig til den pågældende kommune for at blive skrevet på ventelisten til en plads.

Den anden kommune vil kunne give dig nærmere oplysninger om mulighederne for plads.

Betaling

Prisen på et dagtilbud, kan opdeles i to elementer:

Kommunens grundtilskud er 75% af pladsprisen for aldersgruppen ½-5 årige (den del Mariagerfjord Kommune betaler).

Egenbetalingen udgør henholdsvis 25 % for aldersgruppen 0 - 5 årige (den del som forældrene selv betaler).

Vælger du et dagtilbud uden for Mariagerfjord Kommune, kan du til dækning af pladsprisen i den anden kommune få et grundtilskud.

Hvis pladsprisen i den anden kommune er lavere end den alderssvarende pladspris i Mariagerfjord Kommune, gives der et grundtilskud på 75 % for de 0-5 årige.

Er pladsprisen højere end den alderssvarende pladspris i Mariagerfjord Kommune, vil du til dækning af pladsprisen få grundtilskuddet (se taksterne ovenfor). Forskellen, mellem den anden kommunes pladspris og det samlede tilskud I kan få fra Mariagerfjord Kommune, skal I som forældre selv betale.

Du kan se Mariagerfjord Kommunes takster her.

Forældrebetalingen kan nedsættes yderligere i form af

 • Søskendetilskud 
 • Tilskud til friplads, hvis I har søgt om nedsættelse af betalingen efter gældende regler.

Ved Frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen opkræves egenbetaling i 12 måneder.

Friplads- og søskendetilskud vil kun blive beregnet ud fra pladsprisen i Mariagerfjord Kommune. En opkrævning kan altså ikke ske, selvom der er bevilget 100% friplads.

Når I har fået tilbudt en plads i en anden kommune og har givet os besked om det, vil Mariagerfjord Kommune skrive et tilskudsbevis, som vi vil sende til jer og den anden kommune.

Som udgangspunkt, er det bopælskommunen der opkræver forældrebetalingen, men kommunerne kan selv aftale, hvem der gør det.

Hvis I bor i en anden kommune og ønsker et dagtilbud i Mariagerfjord Kommune, skal I skrive jeres barn på venteliste.

Når I har fået tilbudt en plads i Mariagerfjord Kommune, skal I kontakte jeres bopælskommune og anmode om tilskud til pladsen. Tilskuddet skal gælde fra indmeldelsesdatoen og tilskudsbeviset skal indsendes til Pladsanvisningen, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro. Det er bopælskommunen, der opkræver den månedlige forældrebetaling.

Den månedlige opkrævning afhænger af tilskudsbeløbets størrelse. En eventuel prisforskel vil blive opkrævet/reguleret pr. flyttedato.

Hvis I flytter fra Mariagerfjord Kommune 

Hvis I flytter fra Mariagerfjord Kommune og ønsker at bevare jeres dagtilbud efter flytningen, skal I straks underrette Pladsanvisningen om fraflytningen.

Mariagerfjord Kommune vil bede den anden kommune om at fremsende et tilskudsbevis. Den månedlige opkrævning vil afhænge af tilskudsbeløbets størrelse.

Udmeldelse

Udmeldelse fra dagtilbud i Mariagerfjord Kommune skal ske digitalt og med 1 måneds varsel til den 1. i måneden.

Ved oprykning/overgang fra dagtilbud til skolefritidsordning skal der genansøges om tilskudsdækning.

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Hent styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner.

Børnehaver med integrerede vuggestuepladser

Børnehaven Rosenhaven Hobro 

Red Barnets Børnehave, Stoldalen, Hobro 

Farvervængets Børnehave, Hobro 

Børnehuset Regnbuen, Mariager 

Udelukkende vuggestue

Børnehuset Himmelblå, Arden 

Lærkereden i Hadsund 

Private pasningstilbud

Tilbud af private pasningsordninger.

Der er 2 muligheder for privat pasningsordning:

 • forældrene indmelder barnet i en privat pasningsordning
 • forældrene ansætter en "ung i huset".

Du kan søge om tilskud til en privat pasningsordning  i Digital Pladsanvisning

Du skal huske at opskrive dit barn til den kommunale dagpleje samt børnehave samtidig.

En gang om året skal forældre indsende dokumentation for udgifter til privat børnepasning til Pladsanvisningen, når december lønnen er udbetalt til børnepasseren, eller når sidste løn er udbetalt til børnepasseren. Sidste gang der skal indsendes dokumentation af udgifter til privat børnepasning, er måneden efter den dato, børnepasningen ophører.

Du skal være opmærksom på, at der ikke er gæstepleje ved sygdom eller i ferieperioder i den private pasningsordning. Du skal selv finde pasning til dit barn. Den private pasningsordning har mulighed for at ansætte en vikar, som skal godkendes af kommunen. Der kan gøres brug af vikaren i forbindelse med besøg hos tandlæge, læge m.v.

Dokumentation af udgifterne til privat pasning

Medicingivning

Det anbefales, at der udfyldes et dokument omkring medicingivning, hvis barnet har brug for medicin i løbet af dagen hos den private pasningsordning. Dokumentet skal ikke indsendes til kommunen, men kan  opbevares af den private passer.

Hent blanket omkring medicingivning.

Hvis du vil høre mere om privat pasning kan du kontakte Pladsanvisningen. 

 

 

 

 

Private pasningsordninger i Arden distrikt

Navn Adresse Telefon Mobil Mail
Lisbet S. Knudsen Spættevej 10, Rold, 9510 Arden 98 65 16 92 21 46 04 91 knudsen.rold@outlook.dk
Pernille Axelsen Bymarken 33, 9510 Arden   40 73 20 03 pernilleaxe77@gmail.com

Private pasningsordninger i Assens distrikt

Navn Adresse Mobil Mail
       

Private pasningsordninger i Bymarks distrikt

Navn Adresse Mobil Mail  Hjemmeside
Trine Schrøder Østervang 46, 9500 Hobro 20 84 21 34 trineschroede23@hotmail.com     http://www.babystepshobro.dk
Susanne Rabjerg Jensen Vester Allé 12, 9500 Hobro 20 89 97 10
susannerabjergjensen@gmail.com  

 

 

Private pasningsordninger i Hadsund distrikt


Navn Adresse Mobil/telefon Mail/hjemmeside
Anja Lindskov Haagen Jensen Rolighedsvej 28, 9560 Hadsund 23 80 84 93

familienlj4@gmail.com

http://blomsterbørn-hadsund.dk

Charlotte Aasted Gl. Randersvej 17A, 9560 Hadsund 42 44 06 37

charlotteaa@city.dk

Økorødderne v/Charlotte Aasted

Helle Skov Stadionvej 8, 9560 Hadsund 21 77 44 44

helleskov79@gmail.com

https://www.skovtroldene-hadsund.dk/

Tanja Helmer Damgaard Jacobsen Sønderholt 38, 9560 Hadsund 20 24 59 21 tutborg@yahoo.dk 

Private pasningsordninger i Havbakke distrikt

 

Navn Adresse Mobil Mail/Hjemmeside
Lisbeth Busk Vikingevej 61, 9560 Hadsund 27 28 19 88

busklisbeth@gmail.com

www.ibaghaven.dk 

Mimi Chorn Christensen Kystvejen 190, Als, 9560 Hadsund 23 45 66 06

mimic@live.dk

www.facebook.com/Mimissneglehus/

 Karoline Engberg  Møgelholtvej 90, 9560 Hadsund  31 31 52 83

karoline_279@hotmail.com

Private pasningsordninger i Mariager distrikt

 

 Navn   Adresse  Mobil  Mail  Facebook 
Marianne Gertz Bech Fuglsangsgade 18, 9550 Mariager  28156943  gertzbech@gmail.com Børnehuset Slow Living
Tina Dahl Christensen Hobrovej 9, 9550   Mariager  61416078  groennegaardenprivatpasningsordning@paradis.dk  
Charlotte Eje S.Højegaard  Skolevænget 18, 9550 Mariager  21906630 charlotte.eja@gmail.com  

Private pasningsordninger  i Rosendal distrikt

Navn Adresse Nr. Sted postnummer Mail/Web adresser Telefon
Lise Lotte Billesø Villadsen Røjdrupvej 11 Røjdrup 9500 Hobro

lottejimmi@it.dk
Hjemmeside Lotte Billesøe

20 25 03 56
Jimmi Billesø Villadsen Røjdrupvej  11 Røjdrup 9500 Hobro lottejimmi@it.dk
Hjemmeside Jimmi Billesøe
20 25 03 56
Maibrit Vels Jensen Hannerupskovvej 29 Hannerup 9500 Hobro

velsmajbrit@gmail.com
Hjemmeside Majbrit Vels

22 45 74 55
Merete Overgård Lynge
Barsel pr. 1.4.2021 
Solsortevej 1 Hørby 9500 Hobro

mereteovergaard@hotmail.com

51 88 53 41
Ida Nørlem Vadgårdsvej 33 Hvornum 9500 Hobro stutteribirkelund@live.dk 52 98 82 50
Helle Tinnesen Velling Plantagevej  7 Hørby 9500 Hobro kenneth_velling@hotmail.com      30 31 98 53
Kenneth Velling Plantagevej 7 Hørby 9500 Hobro kenneth_velling@hotmail.com   40 50 50 79
Trine B. Nielsen  Løgstørvej 117 Hørby  9500 Hobro trinebnielsen@outlook.dk  52 23 23 25
 Susanne Aagaard Jensen  Doktorparken 16    9500 Hobro t.run.te@live.dk 28 91 60 22

 

 

Private pasningsordninger i Valsgaard distrikt

Navn Adresse Mobil Mail
Hanne K. Thomsen Sdr. Truevej 22, 9500 Hobro 22 92 31 36 vildtsogaard@mail.dk
www.bondegaardsprivatpasning.dk 
 Jette Sørensen  Nr. Redsøvej 7, 9500 Hobro  24 19 66 03 redsoehovedgaard@hotmail.dk    
       

I Mariagerfjord Kommune findes der 7 privatinstitutioner indenfor dagtilbudsområdet.

Privatinstitutionerne nævnes her: 

Hvis du ønsker at vide mere om oprettelse og drift af en privatinstitution kan du læse om:

Det er muligt at få tilskud fra kommunen, men vær særligt opmærksom på de lovgivningsmæssige og kommunale krav, der skal være opfyldt. Vær ligeledes opmærksom på, at kommunen skal godkende og føre tilsyn med de private tilbud.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål omkring private tilbud, er du velkommen til at kontakte Mariagerfjord Kommune - Pladsanvisningen, der kan svare på spørgsmål.

Tilskud til en plads i en godkendt privatinstitution

Ønsker forældre, at deres barn skal gå i en godkendt privatinstitution, kan forældre få et økonomisk tilskud fra kommunalbestyrelsen i deres opholdskommune til betaling af pladsen.

Kommunalbestyrelsen er først forpligtet til at give tilskud fra det tidspunkt, hvor et barn er berettiget til et dagtilbud under den kommunale anvisning. Først derefter kan forældre vælge at lade pengene følge barnet og bruge en privatinstitution i opholdskommunen eller i en anden kommune. Optagelse i Privatinstitution sker derfor på følgende måde:

 1. Ansøgning om optagelse i kommunalt dagtilbud skal fremsendes til Pladsanvisning. Dette sker via den digitale pladsanvisning, og sker bl.a. af hensyn til Mariagerfjord Kommunes pasningsgaranti, f.eks. hvis en institution lukker, eller hvis forældrene i forløbet ønsker at gøre brug af et kommunalt dagtilbud.
 2. Forældrene kan samtidig søge om plads i Privatinstitution. Ansøgningen med Privatinstitutionens godkendelse om optagelse sendes direkte til Pladsanvisningen.
 3. Pladsanvisningen træffer afgørelse om tilskud til plads i Privatinstitutionen på baggrund af, om forældrene er berettiget til et dagtilbud under den kommunale anvisning.

Privatinstitutioner er ikke omfattet af betalingsreglerne for dagtilbud under den kommunale forsyning, og de kan derfor selv fastsætte forældrebetalingen. Der er således ikke fastsat et loft for forældrebetalingen i privatinstitutioner, fordi forældre selv vælger, om deres børn skal optages i en privatinstitution. Når privatinstitutioner selv fastsætter taksten, kan der skabes konkurrence på prisen – både mellem private og offentlige og mellem private indbyrdes.

Tilskuddet, som kommunalbestyrelsen giver til en plads i en privatinstitution, består af et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrationsbidrag. Det sammenlagte tilskudsbeløb betales til privatinstitutionen og ikke direkte til forældrene.

Der ydes fripladstilskud til forældrene efter ansøgning. Fripladstilskuddet reguleres efter forældrenes indkomst, og sendes direkte til Privatinstitutionen som modregner fripladstilskuddet i forældrebetalingen. Hvis der sker ændringer i forældrenes indkomstforhold kan der forekomme reguleringer i fripladstilskuddet. Denne regulering skal Privatinstitutionen afregne direkte med forældrene.

Ønskes en plads i en privatinstitution, skal henvendelse ske til den privatinstitution, hvor barnet skal have en plads. Kommunen kan ikke anvise pladser eller optage børn i privatinstitutioner, det kan alene privatinstitutionen.

 Lovmæssige krav

Privatinstitutioner skal leve op til bestemmelserne i dagtilbudsloven, herunder formålsbestemmelsen for dagtilbud i dagtilbudslovens § 7.

Lovkrav institutionstyper

Branchevejledning vedrørende indretning af dagtilbud

Vejledning om hygiejneforhold

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud

Overordnede rammer for pædagogisk tilsyn i Dagtilbud

Lovgrundlag

Formålet med pædagogisk tilsyn, er at sikre dagtilbuddene og de private pasningsordninger understøtter børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.
Dette sker med udgangspunkt i dagtilbudslovens bestemmelser og Mariagerfjord Kommunes mål og rammer – herunder Børne- og Ungepolitikken.
Rammen for de pædagogiske tilsyn følger Dagtilbudslovens § 5 samt Retssikkerhedslovens § 16.
Det betyder at det pædagogiske tilsyn indeholder tilsyn med: 
 • Børnenes trivsel – herunder arbejdet med børnemiljøet og tidlig indsats
 • Læringsmiljøet – herunder arbejdet med den pædagogiske læreplan
 • Arbejdet med realisering af Børne- og Ungepolitikken og fagudvalgets vision på området.
 • Arbejdet med sprogindsats og sprogvurderinger
 • Arbejdet med forældresamarbejdet
 • Arbejdet med trivsel og sundhed.
 • Hygiejne og sikkerhed

Overordnet Ramme

Tilsynet

 • Afholdes minimum hvert andet år
 • Tilsyns resultaterne indgår i fælles kvalitetsrapport på dagtilbud-, skole og familieområdet
 • Der føres tilsyn med alle kommunale og private institutioner, herunder også de private pasningsordninger
 • Det er som regel altid anmeldte tilsyn, hvilket betyder at uanmeldte tilsyn i forhold til specifikke forhold også kan forekomme
 • Tilsyn hos dagplejen udføres af dagplejens tilsynsførende pædagoger
 • Tilsynet hos kommunale og private institutioner samt private pasningsordninger, udføres af centrale tilsynspersoner
 • Den centrale tilsynsenhed kan inddrage decentrale aktører i tilsynsopgaven

Tilsynet i et udviklingsperspektiv

At tilsynet foregår i et udviklingsperspektiv betyder:

 • Tilsynet skal forstås som et led i kvalitetsudviklingen af dagtilbuddene bådegenerelt og specifikt for det enkelte dagtilbud
 • Tilsynet skal støtte personalets refleksioner over egen praksis i overensstemmelse med det pædagogiske grundlag i den styrkede læreplan og de vedtagne kommunale indsatser
 • Tilsynet skal både anerkende og udfordre dagtilbuddet i de muligheder der er, for at skabe trivsel, læring og udvikling for institutionens børn
 • Hvis tilsynet finder kritisable forhold, hjælper tilsynet med at udarbejde processer for at udbedre de kritisable forhold
 • Tilsynet har et dobbelt udviklingsperspektiv rettet mod både den enkelte institution og også overordnet mod den samlede indsats på dagtilbudsområdet
 • Tilsynet forgår via samtale mellem fagforvaltning/tilsynsenhed, dagtilbudsleder, pædagogisk leder, medarbejdere og eventuelt forældre
 • Dialogerne vil tage udgangspunkt i observationer af den pædagogiske praksis, som dels er foretaget af institutionen selv og dels af tilsynsenheden
Tidsforbruget for tilsynet vil være forskellig, afstemt efter den enhed der skal føres tilsyn med.

Kvalitetsforståelse

Tilsynets kvalitetsforståelse bygger på national og international forskning om kvalitet i dagtilbud

 • Tilsynets fokus er rettet mod de læringsmiljøer børnene er i og mod det i læringsmiljøet, der understøtter eller hæmmer børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse
 • Tilsynet har fokus på institutionens evalueringskultur og den systematik der er i evalueringskulturen
 • Tilsynet vurderer kvaliteten ud fra fire kvalitetsniveauer for læringsmiljøet: Høj kvalitet, god kvalitet, minimal kvalitet, lav kvalitet
Lav kvalitet kendetegnes ved at have adskilte miljøer, hvor børnene ikke inddrages, og personalet syner uengagerede og ikke reflekterende.
Minimal kvalitet kendetegnes ved at læringsmiljøet er overstyret af voksne.
God kvalitet er børnecentrerede og inddrager et børneperspektiv.
Høj kvalitet er, når de voksne møder alle børnene med pædagogisk bevidsthed og indsigt i børns intentioner, følelser, interesser og forholder sig nysgerrigt til børns spørgsmål og oplevelser.

Tilsynsrapport

Tilsynsrapporten er referatet fra tilsynsdialogen.
Referatet indeholder:

 • De konklusioner og anbefalinger tilsynet giver anledning til.
 • En tids- og handleplan for det enkelte børnehus, som viser, hvordan der skal arbejdes med konklusionerne og anbefalingerne de næste to år

Afrapportering til Udvalget for Børn og Familie

Når samtlige tilsyn er gennemført, udarbejder fagforvaltningen en samlet afrapportering. Denne afrapportering orienteres Udvalget for Børn og Familie om.

Afrapporteringen anvendes i den fælles kvalitetsrapport for dagtilbud, skole og familie. Tilsynsrapporten tilgår Kommunalbestyrelsen, via den fælles kvalitetsrapport med generelle tematikker og tendenser på dagtilbudsområdet.

Tilsyn

Tilsyn private institutioner

Det er vigtigt, at børn trives, når de bliver passet • En pige med en buket margueritter.
 • Børn på legeplads
 • Børn til frokost

Opdateret 02.03.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?