Pasningstilbud


Mit barn skal passes, hvad skal jeg vælge? Læs om både kommunale og private pasningstilbud. Find oplysninger om mad, kost og læreplaner.

Kommunale og private tilbud

I Mariagerfjord Kommune kan du vælge mellem kommunale og private pasningstilbud.

Her kan du danne dig et overblik over de forskelle der er mellem en kommunal dagplejeplads og et privat pasningstilbud.

Kombinationstilbud og deltidspladser

Her kan du læse om deltidspladser og kombinationstilbud.

 

Søg om kombinationstilbud 

 

Kombinationstilbud

Kombinationstilbud betyder, at man har en deltidsplads i et dagtilbud og samtidig modtager et kommunalt tilskud til fleksibel privat pasning.

Hvis I som forældre har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes normale åbningstider, kan I benytte et såkaldt kombinationstilbud.

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i en daginstitution samt tilskud til privat pasning uden for daginstitutionens åbningstid i minimum 10 timer om ugen.

Dit barn kan få et kombinationstilbud, hvis:

 • Begge forældres arbejde medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning på minimum 10 timer uden for dagtilbuddenes åbningstid.
 • Du som enlig forsøger har et arbejde, der medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning på minimum 10 timer uden for dagtilbuddenes åbningstid.

Tilbuddet kan ikke tidsmæssigt overskride en fuldtidsplads i et kommunalt dagtilbud, som i Mariagerfjord Kommune er på 48 timer i dagplejen og 51,5 time i børnehusene. 

Kombinationen af de 48 timer i dagplejen og de 51,5 timer i børnehusene kan ske fuldstændig fleksibelt.

Omfanget af tiden i dagtilbuddet og pasningen hjemme opgøres som et gennemsnit månedsvis.

For at kunne få tilskud til private pasning i kombinationstilbuddet, skal forældre udarbejde og indgå en pasningsaftale med en privat børnepasser, om pasning af barnet.

Se i øvrigt også afsnit om Privat Pasningsordning 

Vi skal have din ansøgning minimum 1 måned før, at du ønsker at benytte ordningen. Ordningen kan ændres eller opsiges med en måneds varsel til d. 1. i måneden.

Hvis du har spørgsmål til kombinationstilbud kan du kontakte Pladsanvisningen.

Som forældre på barsel har I ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud.
I Mariagerfjord Kommunes dagtilbud kan en deltidsplads benyttes i tidsrummet kl. 08:00 – 14:00.

Deltidspladser kan benyttes til børn i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Tilbuddet om deltidspladser kan benyttes i kommunale og private institutioner og til en plads over kommunegrænsen.  

Deltidspladsen skal anvendes for en sammenhængende periode, men kan dog afbrydes, hvis fraværet er af mindre end 5 ugers varighed. Forældrene har pligt til at oplyse opholdskommunen, hvis fraværet afbrydes af en periode på mere end 5 uger eller fraværet på anden vis ophører. 

Hvis din ansøgning om deltidsplads omhandler en plads i en privat institution eller et dagtilbud i en anden kommune, skal ansøgningen indgives til kommunalbestyrelsen i opholdskommunen, senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes. Den periode, hvor forældrene benytter deltidspladsen i et dagtilbud, skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber. Forældre skal oplyse opholdskommunen om afbrydelse eller ophør af fravær, senest 2 måneder før ændringen skal træde i kraft.

Har du spørgsmål vedrørende deltidspladser kan du kontakte Pladsanvisningen,

Søg om deltidsplads

Kommunale pasningstilbud

Pasningstilbud i Mariagerfjord Kommune.

Da alle institutioner er overgået til AULA i starten af 2021, vil de tidligere hjemmesider oprettet under FAMLY blive udfaset og dagtilbuddene er i gang med arbejdet med at oprette nye hjemmesider. Det er derfor ikke sikkert, at der pt. kan linkes til alle dagtilbuddenes tidligere hjemmesider.  Via dagtilbuddenes nye hjemmesider er der mulighed for login til AULA.

Arden

Dagtilbud Rold Skov

Valsgård

Dagtilbud Trekløveret

Mariager

Dagtilbud Mariager 

Assens

Smilehullet

Bymarken

Dagtilbud HobroSyd

Rosendal

Dagtilbud Hobro Nord

Hadsund

Dagtilbud Hadsund

Havbakke

Børnehaven Krible-bo

 

I Mariagerfjord Kommune er der dagplejere med forskellige fokusområder.

Læs mere om dagplejen i Mariagerfjord Kommune.

Hvis du ønsker at skrive dit barn op til døgnåbent pasningstilbud, skal du aflevere ansøgningen i Vuggestuehuset Lærkereden i Hadsund senest 14 dage før, dit barn skal passes uden for børnehavens normale åbningstid.

Hent folder om døgnpasning i Hadsund.

Du kan læse mere om den kommunale frokostordning i denne folder.

I perioden fra d. 16. august 2021 til d. 11. august 2023 serveres frokost i følgende børnehaver:

Særligt Dagtilbud - Rosenhaven

Døstrupvej 21, 9500 Hobro

Særligt Dagtilbud - Vinkelvejen

Vinkelvejen 15, 9500 Hobro

Jernbanegades Børnehus

Jernbanegade 26, 9500 Hobro

Børnehuset Bymarken

Sdr. Ringvej 11, 9500 Hobro

Onsild Børnehus

Søtofte 2A, 9500 Hobro

Børnehaven Stoldalen

Sdr. Allé 7E, 9500 Hobro

Børnehaven Spiren

Ringvejen 1, 9560 Hadsund

Børnehuset Solstrålen

Nyvangsvej 8, 9560 Hadsund

Børnehuset Smilehullet

Edderupvej 3, Assens 9550 Mariager

Forældrearrangeret madordning:

Børnehuset Hesselholt

Rugmarken 3, 9510 Arden

Over kommunegrænsen

Ifølge loven om Social service har alle børn i alderen fra 0 - 5 år ret til at blive optaget på venteliste til et bestemt dagtilbud, også i en anden kommune end den kommune, barnet bor i. Barnet ydes kun tilskud til tilsvarende tilbud, der findes i Mariagerfjord Kommune.

Mariagerfjord Kommune har ikke klub pladser indenfor skoleområdet i hele Kommunen. Det er derfor ikke muligt at få tilskud til et klubtilbud i en anden Kommune.

Hvis I bor i Mariagerfjord Kommune 

Hvis I bor i Mariagerfjord Kommune og ønsker plads i et dagtilbud i en anden kommune, skal du henvende dig til den pågældende kommune for at blive skrevet på ventelisten til en plads.

Den anden kommune vil kunne give dig nærmere oplysninger om mulighederne for plads.

Betaling

Prisen på et dagtilbud, kan opdeles i to elementer:

Kommunens grundtilskud er 75% af pladsprisen for aldersgruppen ½-5 årige (den del Mariagerfjord Kommune betaler).

Egenbetalingen udgør henholdsvis 25 % for aldersgruppen 0 - 5 årige (den del som forældrene selv betaler).

Vælger du et dagtilbud uden for Mariagerfjord Kommune, kan du til dækning af pladsprisen i den anden kommune få et grundtilskud.

Hvis pladsprisen i den anden kommune er lavere end den alderssvarende pladspris i Mariagerfjord Kommune, gives der et grundtilskud på 75 % for de 0-5 årige.

Er pladsprisen højere end den alderssvarende pladspris i Mariagerfjord Kommune, vil du til dækning af pladsprisen få grundtilskuddet (se taksterne ovenfor). Forskellen, mellem den anden kommunes pladspris og det samlede tilskud I kan få fra Mariagerfjord Kommune, skal I som forældre selv betale.

Du kan se Mariagerfjord Kommunes takster her.

Forældrebetalingen kan nedsættes yderligere i form af

 • Søskendetilskud 
 • Tilskud til friplads, hvis I har søgt om nedsættelse af betalingen efter gældende regler.

Ved Frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen opkræves egenbetaling i 12 måneder.

Friplads- og søskendetilskud vil kun blive beregnet ud fra pladsprisen i Mariagerfjord Kommune. En opkrævning kan altså ikke ske, selvom der er bevilget 100% friplads.

Når I har fået tilbudt en plads i en anden kommune og har givet os besked om det, vil Mariagerfjord Kommune skrive et tilskudsbevis, som vi vil sende til jer og den anden kommune.

Som udgangspunkt, er det bopælskommunen der opkræver forældrebetalingen, men kommunerne kan selv aftale, hvem der gør det.

Hvis I bor i en anden kommune og ønsker et dagtilbud i Mariagerfjord Kommune, skal I skrive jeres barn på venteliste.

Når I har fået tilbudt en plads i Mariagerfjord Kommune, skal I kontakte jeres bopælskommune og anmode om tilskud til pladsen. Tilskuddet skal gælde fra indmeldelsesdatoen og tilskudsbeviset skal indsendes til Pladsanvisningen, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro. Det er bopælskommunen, der opkræver den månedlige forældrebetaling.

Den månedlige opkrævning afhænger af tilskudsbeløbets størrelse. En eventuel prisforskel vil blive opkrævet/reguleret pr. flyttedato.

Hvis I flytter fra Mariagerfjord Kommune 

Hvis I flytter fra Mariagerfjord Kommune og ønsker at bevare jeres dagtilbud efter flytningen, skal I straks underrette Pladsanvisningen om fraflytningen.

Mariagerfjord Kommune vil bede den anden kommune om at fremsende et tilskudsbevis. Den månedlige opkrævning vil afhænge af tilskudsbeløbets størrelse.

Udmeldelse

Udmeldelse fra dagtilbud i Mariagerfjord Kommune skal ske digitalt og med 1 måneds varsel til den 1. i måneden.

Ved oprykning/overgang fra dagtilbud til skolefritidsordning skal der genansøges om tilskudsdækning.

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Hent styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner.

Børnehaver med integrerede vuggestuepladser

Børnehaven Rosenhaven Hobro 

Red Barnets Børnehave, Stoldalen, Hobro 

Farvervængets Børnehave, Hobro 

Børnehuset Regnbuen, Mariager 

Udelukkende vuggestue

Børnehuset Himmelblå, Arden 

Lærkereden i Hadsund 

Private pasningstilbud

Tilbud af private pasningsordninger.

Du kan ansøge om at blive godkendt som Privat Pasningsordning

Som privat pasningsordning kan du blive godkendt til at må modtage 5 børn i pasning. Varetages pasningen af mere end én person, kan der gives tilladelse til pasning af op til 10 børn.

Du er forpligtet til at arbejde ud fra dagtilbudslovens formålsbestemmelse.

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
LDK nr. 2 af 06/01/2020.

Kapitel 1
Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v.

Formål

§ 1. Formålet med denne lov er at

1) fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud,

2) give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker,

3) forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og

4) skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.


Ligeledes er du som privat pasningsordning forpligtet til at arbejde med læringsmiljøer som tager udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger jf. dagtilbudsloven:

§ 81 a. Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Arbejdet med læringsmiljøer efter 1. pkt. skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud, jf. § 8, ligesom arbejdet med læringsmiljøer i den enkelte private pasningsordning skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Stk. 2. Den private pasningsordning skal endvidere tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Den private pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Ansøgning

Hvis du vil ansøge om at blive godkendt som børnepasser til Privat Pasningsordning, skal du sende en ansøgning.

I ansøgningen skal du beskrive dine tanker og overvejelser om, hvordan du som børnepasser i en Privat Pasningsordning vil arbejde med børnenes trivsel, udvikling og læring, samt dit arbejde med læringsmiljøer, som tager udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

For at kunne få en godkendelse af Privat Pasningsordning, kræves det, at hovedsproget i pasningsordningen er dansk.

Godkendelsen af den Privat Pasningsordning gives ud fra en samlet vurdering, som laves på baggrund af:

 • Din ansøgning om at blive godkendt som børnepasser til en Privat Pasningsordning.
 • Godkendelsessamtale.
 • Godkendelse af de fysiske rammer – alle de steder hvor børnene opholder sig, både ude og inde.
 • Tilfredsstillende børne- og straffeattester på både dig og andre personer over 15 år i husstanden.

Fra ansøgningen modtages til den endelige godkendelse kan gives, må der påregnes en behandlingstid på op til 2 måneder.

Tilsyn med den private pasningsordning

Der føres løbende tilsyn med den private pasningsordning og tilsynet skal sikre, at pasningsordningen fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer, sikre børns medbestemmelse, sikre medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati, samt at hovedsproget i pasningsordningen er dansk.

Tilsynet skal stå mål med tilsynet i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Hvis du vil høre mere om at ansøge og blive godkendt som privat pasningsordning, kan du kontakte Pladsanvisningen. 

Private pasningsordninger

De private pasningsordninger er selvstændige erhvervsdrivende. Overordnet kan de private børnepassere enten være:

 1. Selvstændige erhvervsdrivende, når de passer et eller flere børn i eget hjem
 2. Privat ansat, når forældrene er arbejdsgiver for børnepasse­ren og indgår en aftale om pasning i forældrenes hjem, eller
 3. Privat ansat, når flere forældre går sammen og ansætter en privat børnepasser til at passe børnene i et af forældrenes hjem.

Når den private pasningsordning er selvstændig erhvervsdrivende, fastsætter vedkommende selv prisen på pasningstilbuddet, samt hvilke børn de ønsker at passe i deres pasningstilbud. Ligeledes fastsætter den private pasningsordning selv opsigelsesvarslet i pasningsaftalen med barnets forældre.

Kommunen skal godkende den private pasningsordning

I Mariagerfjord kommune er de private pasningsordninger godkendte som fuldtidstilbud, hvilket betyder, at de kan tilbyde en åbningstid på op til 48 timer.
Den aktuelle åbningstid fastsættes af den private pasningsordning. Den private pasningsordning har mulig for at tilbyde deltidsplads. Det er op til den enkelte pasningsordning, om de tilbyder mulighed for deltidsplads.

Den private pasningsordning er omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse om blandt andet at skulle skabe trivsel, udvikling og læring for barnet. Men de er ikke omfattet af dagtilbudslovens specifikke formål for dagtilbud, samt kravet om pædagogiske læreplaner m.v.

Her kan du danne dig et overblik over de forskelle der er mellem en kommunal dagplejeplads og et privat pasningstilbud.

For at benytte en privat pasningsordning

For at du kan benytte pasning i en privat pasningsordning, skal du og den private pasningsordning indgå en aftale herom. Denne pasningsaftale skal godkendes af kommunen, før at du kan modtage et økonomisk tilskud.

Du kan søge om tilskud til privat pasningsordning og tilskuddet kan søges fra det tidspunkt, hvor dit barn efter opholdskommunens retningslinjer for optagelse, kan få en plads i dagtilbud.
I pasningsaftalen angives om der er tale om en fuldtidsplads eller en deltidsplads. For at kunne benytte tilskuddet til den private pasningsordning, skal du derfor ansøge om en plads i kommunalt dagtilbud, samt ansøge om tilskud til privat pasning.

Eksempelvis vil en pasningsaftale med angivelse af 37 timers pasning, være en deltidsplads.

Ansøgning om plads i dagtilbud og tilskud til privat pasning skal du søge via Digital Pladsanvisning

Du skal ligeledes indsende dokumentation for barselsperiodens afslutning. Du skal sende dokumentationen via e-boks til ”Dagtilbud”,  Att. Pladsanvisningen.

En gang om året skal du som forælder indsende dokumentation for udgifter til privat børnepasning. Dokumentation af udgifter til privat pasning. Dette skal gøres ved årsskiftet, når årets sidste løn er udbetalt til børnepasseren. Sidste gang der skal indsendes dokumentation af udgifter til privat børnepasning, er måneden efter den dato, børnepasningen ophører.
Mariagerfjord kommune har indgået aftale med de private pasningsordninger om, at de indsender dokumentation for lønindbetalinger.

Ophør af pasningsaftale

En pasningsaftale mellem dig og den private pasningsordning løber i den ansøgte periode. Som oftest indtil dit barn skal starte i børnehave. Der er i pasningsaftalen indskrevet et opsigelsesvarsel og aftalen kan opsiges af både dig og den private pasningsordning. Brydes aftalen før opsigelsesvarslet kan det få konsekvenser for din betaling af pladsen og for tilskud til en plads i dagtilbud.

Eksempel.
Hvis forældrene vælger at afbryde pasningen før opsigelsesvarslet er udløbet, kan barnet godt få tilskud til en plads i et dagtilbud. Forældrene er i dette tilfælde forpligtet til at betale den samlede udgift til den private pasningsordning i opsigelsesperioden (både det kommunale tilskud og egenbetaling), idet det kommunale tilskud nu anvendes til plads i et dagtilbud.
Forældrene skal derfor betale den samlede udgift til den private pasningsordning og til pladsen i dagtilbuddet.

Andre forhold

Sygdom og fravær, samt brug af vikarer i den private pasningsordning
Du skal være opmærksom på, at der ikke er gæstepleje ved sygdom eller i ferieperioder i den private pasningsordning. Du skal selv finde pasning til dit barn.

Den private pasningsordning har mulighed for at ansætte en vikar. Brug af vikarer i den private pasningsordning skal være af midlertidig karakter, hvor den private børnepasser er fraværende af kortere varighed, eksempelvis i forbindelse med ferie, almindeligt sygefravær og kursusdeltagelse.

Det skal fremgå af den konkrete pasningsaftale mellem dig og den private pasningsordning, om vilkårene og rammerne for brug af en evt. vikarordning.
Brug af vikarer i den private pasningsordning skal ske efter en konkret vurdering og vikaren skal godkendes af kommunen. Kun godkendte vikarer må passe børn i godkendte fysiske rammer.

Forsikring
Har du dit barn i en privat pasningsordning, skal du selv forhøre dig ved den private pasningsordning om hvordan forsikringsforholdene er.
Er du arbejdsgiver for en privat børnepasser (ung pige i huset), er du forpligtet til at tegne en arbejdsskadesforsikring og en erhvervssygdomsdækning.

Hvis du vil høre mere om privat pasning kan du kontakte Pladsanvisningen. 

Private pasningsordninger i Arden distrikt

Navn Adresse Telefon Mobil Mail
Pernille Axelsen Bymarken 33, 9510 Arden   40 73 20 03 pernilleaxe77@gmail.com
Mette Pedersen Hvarrevej 27, 9510 Arden   27 16 76 96 mettepedersen1980@gmail.com

Private pasningsordninger i Assens distrikt

Navn Adresse Mobil Mail
       

Private pasningsordninger i Bymarks distrikt

Navn Adresse Mobil Mail  Hjemmeside
Trine Schrøder Østervang 46, 9500 Hobro 20 84 21 34 trineschroede23@hotmail.com     http://www.babystepshobro.dk
Susanne Rabjerg Jensen Vester Allé 12, 9500 Hobro 20 89 97 10
susannerabjergjensen@gmail.com  

 

 

Private pasningsordninger i Hadsund distrikt


Navn Adresse Mobil/telefon Mail/hjemmeside
Anja Lindskov Haagen Jensen Rolighedsvej 28, 9560 Hadsund 23 80 84 93

familienlj4@gmail.com

http://blomsterbørn-hadsund.dk

Charlotte Aasted Hans Kirks Alle 9, 9560 Hadsund 42 44 06 37

charlotteaa@city.dk

Økorødderne v/Charlotte Aasted

Helle Skov Stadionvej 8, 9560 Hadsund 21 77 44 44

helleskov79@gmail.com

https://www.skovtroldene-hadsund.dk/

Tanja Helmer Damgaard Jacobsen Sønderholt 38, 9560 Hadsund 20 24 59 21 tutborg@yahoo.dk 

Private pasningsordninger i Havbakke distrikt

 

Navn Adresse Mobil Mail/Hjemmeside
Lisbeth Busk Ravnbjergvej 34, Als, 9560 Hadsund 27 28 19 88

busklisbeth@gmail.com

www.ibaghaven.dk 

Mimi Chorn Christensen Kystvejen 190, Als, 9560 Hadsund 23 45 66 06

mimic@live.dk

www.facebook.com/Mimissneglehus/

Private pasningsordninger i Mariager distrikt

 

 Navn   Adresse  Mobil  Mail  Facebook 
Marianne Gertz Bech Fuglsangsgade 18, 9550 Mariager  28156943  gertzbech@gmail.com Børnehuset Slow Living
Charlotte Eje S.Højegaard  Skolevænget 18, 9550 Mariager  21906630 charlotte.eja@gmail.com  

Private pasningsordninger  i Rosendal distrikt

Navn Adresse Nr. Sted postnummer Mail/Web adresser Telefon
Lise Lotte Billesø Villadsen Røjdrupvej 11 Røjdrup 9500 Hobro

lottejimmi@it.dk
Hjemmeside Lotte Billesøe

20 25 03 56
Jimmi Billesø Villadsen Røjdrupvej  11 Røjdrup 9500 Hobro lottejimmi@it.dk
Hjemmeside Jimmi Billesøe
20 25 03 56
Maibrit Vels Jensen Hannerupskovvej 29 Hannerup 9500 Hobro

velsmajbrit@gmail.com
Hjemmeside Majbrit Vels

22 45 74 55
Merete Overgård Lynge
Barsel fra 1.4.2021 
Solsortevej 1 Hørby 9500 Hobro

mereteovergaard@hotmail.com

51 88 53 41
Ida Nørlem Vadgårdsvej 33 Hvornum 9500 Hobro stutteribirkelund@live.dk 52 98 82 50
Helle Tinnesen Velling Plantagevej  7 Hørby 9500 Hobro kenneth_velling@hotmail.com      30 31 98 53
Kenneth Velling Plantagevej 7 Hørby 9500 Hobro kenneth_velling@hotmail.com   40 50 50 79
Susanne Aagaard Jensen Doktorparken 16    9500 Hobro t.run.te@live.dk 28 91 60 22
Trine B.B. Nielsen    Løgstørvej  117  Hørby  9500 Hobro  trinebnielsen@outlook.dk  52232325

 

 

Private pasningsordninger i Valsgaard distrikt

Navn Adresse Mobil Mail
Hanne K. Thomsen Sdr. Truevej 22, 9500 Hobro 22 92 31 36 vildtsogaard@mail.dk
www.bondegaardsprivatpasning.dk 
 Jette Sørensen  Nr. Redsøvej 7, 9500 Hobro  24 19 66 03 redsoehovedgaard@hotmail.dk    
       

I Mariagerfjord Kommune findes der 7 privatinstitutioner indenfor dagtilbudsområdet.

Privatinstitutionerne nævnes her: 

Hvis du ønsker at vide mere om oprettelse og drift af en privatinstitution kan du læse om:

Det er muligt at få tilskud fra kommunen, men vær særligt opmærksom på de lovgivningsmæssige og kommunale krav, der skal være opfyldt. Vær ligeledes opmærksom på, at kommunen skal godkende og føre tilsyn med de private tilbud.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål omkring private tilbud, er du velkommen til at kontakte Mariagerfjord Kommune - Pladsanvisningen, der kan svare på spørgsmål.

Tilskud til en plads i en godkendt privatinstitution

Ønsker forældre, at deres barn skal gå i en godkendt privatinstitution, kan forældre få et økonomisk tilskud fra kommunalbestyrelsen i deres opholdskommune til betaling af pladsen.

Kommunalbestyrelsen er først forpligtet til at give tilskud fra det tidspunkt, hvor et barn er berettiget til et dagtilbud under den kommunale anvisning. Først derefter kan forældre vælge at lade pengene følge barnet og bruge en privatinstitution i opholdskommunen eller i en anden kommune. Optagelse i Privatinstitution sker derfor på følgende måde:

 1. Ansøgning om optagelse i kommunalt dagtilbud skal fremsendes til Pladsanvisning. Dette sker via den digitale pladsanvisning, og sker bl.a. af hensyn til Mariagerfjord Kommunes pasningsgaranti, f.eks. hvis en institution lukker, eller hvis forældrene i forløbet ønsker at gøre brug af et kommunalt dagtilbud.
 2. Forældrene kan samtidig søge om plads i Privatinstitution. Ansøgningen med Privatinstitutionens godkendelse om optagelse sendes direkte til Pladsanvisningen.
 3. Pladsanvisningen træffer afgørelse om tilskud til plads i Privatinstitutionen på baggrund af, om forældrene er berettiget til et dagtilbud under den kommunale anvisning.

Privatinstitutioner er ikke omfattet af betalingsreglerne for dagtilbud under den kommunale forsyning, og de kan derfor selv fastsætte forældrebetalingen. Der er således ikke fastsat et loft for forældrebetalingen i privatinstitutioner, fordi forældre selv vælger, om deres børn skal optages i en privatinstitution. Når privatinstitutioner selv fastsætter taksten, kan der skabes konkurrence på prisen – både mellem private og offentlige og mellem private indbyrdes.

Tilskuddet, som kommunalbestyrelsen giver til en plads i en privatinstitution, består af et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrationsbidrag. Det sammenlagte tilskudsbeløb betales til privatinstitutionen og ikke direkte til forældrene.

Der ydes fripladstilskud til forældrene efter ansøgning. Fripladstilskuddet reguleres efter forældrenes indkomst, og sendes direkte til Privatinstitutionen som modregner fripladstilskuddet i forældrebetalingen. Hvis der sker ændringer i forældrenes indkomstforhold kan der forekomme reguleringer i fripladstilskuddet. Denne regulering skal Privatinstitutionen afregne direkte med forældrene.

Ønskes en plads i en privatinstitution, skal henvendelse ske til den privatinstitution, hvor barnet skal have en plads. Kommunen kan ikke anvise pladser eller optage børn i privatinstitutioner, det kan alene privatinstitutionen.

 Lovmæssige krav

Privatinstitutioner skal leve op til bestemmelserne i dagtilbudsloven, herunder formålsbestemmelsen for dagtilbud i dagtilbudslovens § 7.

Lovkrav institutionstyper

Branchevejledning vedrørende indretning af dagtilbud

Vejledning om hygiejneforhold

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud

Overordnede rammer for pædagogisk tilsyn i Dagtilbud

Lovgrundlag

Formålet med pædagogisk tilsyn, er at sikre dagtilbuddene og de private pasningsordninger understøtter børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.
Dette sker med udgangspunkt i dagtilbudslovens bestemmelser og Mariagerfjord Kommunes mål og rammer – herunder Børne- og Ungepolitikken.
Rammen for de pædagogiske tilsyn følger Dagtilbudslovens § 5 samt Retssikkerhedslovens § 16.
Det betyder at det pædagogiske tilsyn indeholder tilsyn med: 
 • Børnenes trivsel – herunder arbejdet med børnemiljøet og tidlig indsats
 • Læringsmiljøet – herunder arbejdet med den pædagogiske læreplan
 • Arbejdet med realisering af Børne- og Ungepolitikken og fagudvalgets vision på området.
 • Arbejdet med sprogindsats og sprogvurderinger
 • Arbejdet med forældresamarbejdet
 • Arbejdet med trivsel og sundhed.
 • Hygiejne og sikkerhed

Overordnet Ramme

Tilsynet

 • Afholdes minimum hvert andet år
 • Tilsyns resultaterne indgår i fælles kvalitetsrapport på dagtilbud-, skole og familieområdet
 • Der føres tilsyn med alle kommunale og private institutioner, herunder også de private pasningsordninger
 • Det er som regel altid anmeldte tilsyn, hvilket betyder at uanmeldte tilsyn i forhold til specifikke forhold også kan forekomme
 • Tilsyn hos dagplejen udføres af dagplejens tilsynsførende pædagoger
 • Tilsynet hos kommunale og private institutioner samt private pasningsordninger, udføres af centrale tilsynspersoner
 • Den centrale tilsynsenhed kan inddrage decentrale aktører i tilsynsopgaven

Tilsynet i et udviklingsperspektiv

At tilsynet foregår i et udviklingsperspektiv betyder:

 • Tilsynet skal forstås som et led i kvalitetsudviklingen af dagtilbuddene bådegenerelt og specifikt for det enkelte dagtilbud
 • Tilsynet skal støtte personalets refleksioner over egen praksis i overensstemmelse med det pædagogiske grundlag i den styrkede læreplan og de vedtagne kommunale indsatser
 • Tilsynet skal både anerkende og udfordre dagtilbuddet i de muligheder der er, for at skabe trivsel, læring og udvikling for institutionens børn
 • Hvis tilsynet finder kritisable forhold, hjælper tilsynet med at udarbejde processer for at udbedre de kritisable forhold
 • Tilsynet har et dobbelt udviklingsperspektiv rettet mod både den enkelte institution og også overordnet mod den samlede indsats på dagtilbudsområdet
 • Tilsynet forgår via samtale mellem fagforvaltning/tilsynsenhed, dagtilbudsleder, pædagogisk leder, medarbejdere og eventuelt forældre
 • Dialogerne vil tage udgangspunkt i observationer af den pædagogiske praksis, som dels er foretaget af institutionen selv og dels af tilsynsenheden
Tidsforbruget for tilsynet vil være forskellig, afstemt efter den enhed der skal føres tilsyn med.

Kvalitetsforståelse

Tilsynets kvalitetsforståelse bygger på national og international forskning om kvalitet i dagtilbud

 • Tilsynets fokus er rettet mod de læringsmiljøer børnene er i og mod det i læringsmiljøet, der understøtter eller hæmmer børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse
 • Tilsynet har fokus på institutionens evalueringskultur og den systematik der er i evalueringskulturen
 • Tilsynet vurderer kvaliteten ud fra fire kvalitetsniveauer for læringsmiljøet: Høj kvalitet, god kvalitet, minimal kvalitet, lav kvalitet
Lav kvalitet kendetegnes ved at have adskilte miljøer, hvor børnene ikke inddrages, og personalet syner uengagerede og ikke reflekterende.
Minimal kvalitet kendetegnes ved at læringsmiljøet er overstyret af voksne.
God kvalitet er børnecentrerede og inddrager et børneperspektiv.
Høj kvalitet er, når de voksne møder alle børnene med pædagogisk bevidsthed og indsigt i børns intentioner, følelser, interesser og forholder sig nysgerrigt til børns spørgsmål og oplevelser.

Tilsynsrapport

Tilsynsrapporten er referatet fra tilsynsdialogen.
Referatet indeholder:

 • De konklusioner og anbefalinger tilsynet giver anledning til.
 • En tids- og handleplan for det enkelte børnehus, som viser, hvordan der skal arbejdes med konklusionerne og anbefalingerne de næste to år

Afrapportering til Udvalget for Børn og Familie

Når samtlige tilsyn er gennemført, udarbejder fagforvaltningen en samlet afrapportering. Denne afrapportering orienteres Udvalget for Børn og Familie om.

Afrapporteringen anvendes i den fælles kvalitetsrapport for dagtilbud, skole og familie. Tilsynsrapporten tilgår Kommunalbestyrelsen, via den fælles kvalitetsrapport med generelle tematikker og tendenser på dagtilbudsområdet.

Tilsyn kommunale institutioner

Tilsyn private institutioner

Det er vigtigt, at børn trives, når de bliver passet • En pige med en buket margueritter.
 • Børn på legeplads
 • Børn til frokost

Opdateret 02.09.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?