Priser og tilskud for dagtilbudspladser


Informationer om priser på pasningstilbud, fripladstilskud, søskendetilskud og lukkedage i dagtilbuddene.

Generelt om pasningstilbud

Takster for børnepasning

  • Takst pr. måned i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri i kommunale dagtilbud
  • Tilskud til private pasningstilbud udbetales 12 måneder årligt.

Her kan du se Mariagerfjord Kommunes takstfolder:

Takster for børnepasning 2020

Takster for børnepasning 2019

Takster for børnepasning 2018

Takster for børnepasning 2017

Du har mulighed for at søge om fripladstilskud,  så du kan få nedsat forældrebetalingen til dagtilbudspladsen jf. gældende fripladsskala - se nærmere under fripladstilskud.

Betaling på tværs af Kommunegrænser
Her fremgår Mariagerfjord Kommunes bruttotakster for dagtilbud:

Bruttotakster 2020

Bruttotakster 2019

Bruttotakster 2018

Bruttotakster 2017

Betalingsbetingelser

Betaling foregår via PBS (betalingsservice), som du kan tilmelde gennem din netbank eller dit pengeinstitut. Hvis du ikke tilmelder regningen til PBS (betalingsservice), vil du modtage et girokort gennem din E-boks. Overskrides betalingsfristen, pålægges et gebyr på 250 kr. Er opkrævningen forkert på grund af ændringer, der ikke er indsendt i tide, skal du i første omgang indbetale det forkerte beløb. Har du betalt for meget, vil du i løbet af efterfølgende måned modtage penge retur på din Nemkonto. 

Manglende betaling
Restancer for betaling af dagtilbud kan modregnes i børne- og ungeydelsen eller blive modregnet i SKAT.

Special dagtilbud 
Mariagerfjord Kommune har 20 dagtilbudspladser for 0 - 6 årige, efter servicelovens § 32.

Pladserne er fordelt på følgende måde:

  • Rosenhaven har 12 pladser
  • Lærkereden i Vinkelvejens Børnehave har 8 pladser  

Bruttotakst for specialtilbud 2020

Bruttotakster for specialtilbud 2019

Bruttotakster for specialtilbud 2018

Bruttotakster for specialtilbud 2017

Fripladstilskud

Du har mulighed for at søge om fripladstilskud, så du kan få nedsat forældrebetalingen til dagtilbudspladsen jf. gældende takster.

På Børne- og Socialministeriets hjemmeside kan du se den aktuelle fripladsskala samt læse mere om beregning af indkomstgrundlaget.

Ansøgning
Du skal anvende den Digitale Pladsanvisning til at søge om fripladstilskud. Fripladsen bevilges fra den 1. måneden efter ansøgningsskemaet er modtaget. Der kan ikke søges friplads med tilbagevirkende kraft. 

Enlig forsøger
Du har pligt til at give besked, hvis dit familiemæssige ændrer sig. Se yderligere information om krav til status som enlig forsørger. 

Selvstændige
Det er vigtigt, at beregningen af personlig indkomst foretages korrekt. Derfor bedes alle selvstændige udfylde et skema til beregning af personlig indkomst for selvstændige erhvervsdrivende hvert år.

Viser slutligningskontrollen, at den faktiske indkomst, der har været til rådighed, har været væsentlig højere end indkomsten på bevillingstidspunktet, f.eks. på grund af specielle skattetekniske fradrag, vil fripladstilskuddet blive omberegnet og ekstraopkrævning vil blive fremsendt.

Ophør

  • Den økonomiske friplads ophører, når du udmelder barnet af daginstitution.
  • Den økonomiske friplads fortsætter uændret, hvis dit barn flytter institution - f.eks. fra dagpleje til børnehave, eller fra børnehave til SFO. Det skal bemærkes, at det skal være en direkte overførsel fra en institution til en anden. Hvis dit barn ikke er indmeldt i en periode, skal du søge om friplads påny, når dit barn indmeldes igen.
  • Hvis du er bevilget økonomisk friplads og flytter til en anden kommune uden at udmelde barnet, skal du være opmærksom på, at den økonomiske friplads stopper fra den dag du flytter ud af Mariagerfjord Kommune. Du vil herefter blive afkrævet fuld forældrebetaling, indtil du udmelder barnet fra pladsen i Mariagerfjord Kommune. 

Regulering af fripladsen fra tidligere år
Pladsanvisningen foretager slutligningskontrol af tildelte fripladsbevillinger og sammenholder indkomsten i fripladsbevillingen med årsopgørelsen fra SKAT. Viser den faktiske indkomst sig at have været mindst 10%højere, vil fripladstilskuddet og dermed forældrebetalingen blive reguleret tilbagevirkende til det tidspunkt, hvor indkomsten ændrede sig. Mariagerfjord Kommune vil i givet fald fremsende en anmodning om tilbagebetaling af det for meget modtagne fripladstilskud. Der vil i den forbindelse blive foretaget partshøring, jfr. forvaltningslovens § 19, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til opgørelsen eller komme med nye oplysninger til sagen. Har indtægten ifølge årsopgørelsen fra SKAT været mindre end indkomsten i bevillingsgrundlaget, sker der ikke tilbagebetaling.

Hvis du har mindst 2 børn indmeldt i et pasningstilbud er du berettiget til søskendetilskud.

Her kan du se reglerne for søskendetilskud

Enlige
Hvis du bor alene, vil du få søskendetilskud, hvis børnene er tilmeldt på din adresse. Hvis børnene er tilmeldt hos hver sin foældre, ydes der ikke søskendetilskud.

Samlevende
Hvis du er samlevende med en person, der også har børn, der er indmeldt i et pasningstilbud, vil der kunne ydes søskendetilskud. Dette sker ikke automatisk. Hvis I ikke modtager søskendetilskud er det en god idé at kontakte personalet i Pladsanvisningen.

Privat pasning og private institutioner

Der er fastsat følgende lovtekst i dagtilbudsloven §35:

Ved privat pasning jf. dagtilbudlovens §80 fastsætter kommunalbestyrelsens søskendetilskud til et beløb, der svarer til mindst 85% af søskendetilskuddet til en plads beregnet af de budgetterede bruttodriftsudgifter for det billigste alderssvarende dagtilbud efter dagtilbudslovens § 19 stk. 2-4 og § 21 stk. 2 og 3 i opholdskommunen.

Søskendetilskud til privat pasning må ikke overstige et beløb, der svarer til søskendetilskuddet til en plads beregnet for det billigste alderssvarende dagtilbud i opholdskommunen. Søskendetilskuddet udbetales til forældrene sammen med kommunalbestyrelsens tilskud til privat pasning. Tilskuddet skal anvendes til den private pasning.

Alle dagtilbud i Mariagerfjord Kommune kan holde lukket Grundlovsdag den 5. juni og juleaftensdag den 24. december uden at stille alternativ pasning til rådighed.  

Derudover kan institutionerne holde lukket ved lavt fremmøde. Såfremt dagtilbuddet holder lukket på grund af lavt fremmøde, har du krav på alternativ pasning til dit barn på disse lukkedage, hvis du har behov for det. 

I Mariagerfjord Kommune gælder nedenstående kriterier for lavt fremmøde. Når 12 børn eller derunder har behov for pasning, defineres det som lavt fremmøde.

Institutionsstørrelse   Kriterium Forklaring
100 indskrevne børn 12 % Lukkedage kan kun afholdes, når maksimum 12% af institutionens indskrevne børn har et pasningsbehov
80 indskrevne børn 15% Lukkedage kan kun afholdes, når maksimum 15% af institutionens indskrevne børn har et pasningsbehov
60 indskrevne børn 20% Lukkedage kan kun afholdes, når maksimum 20% af institutionens indskrevne børn har et pasningsbehov
40 indskrevne børn 30% Lukkedage kan kun afholdes, når maksimum 30% af institutionens indskrevne børn har et pasningsbehov

Kriterierne for lavt fremmøde i Mariagerfjord Kommune følger Indenrigs- og Socialministeriets vejledningstekst af 29. januar 2012 om lukkedage i daginstitutioner.

Det anbefales forældrebestyrelserne at vedtage overordnede principper, som skal sikre så stor tryghed for børnene som muligt, ved den alternative pasning, der stilles til rådighed på lukkedage med lavt fremmøde.

Læs mere om lukkedage i institutioner / Dagtilbud.

Kontakt


Pladsanvisningen

  •  Fjordgade 5, 9550 Mariager

Telefontid:

Mandag-tirsdag kl.10.00-14.00
Onsdag lukket
Torsdag kl.13.00-17.00
Fredag kl.10.00-12.00

Mariager: 97 11 32 74
Hadsund: 97 11 32 89
Arden: 97 11 32 78
Hobro: 97 11 32 79

Opdateret 18.11.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold