Priser og tilskud for dagtilbudspladser


Informationer om priser på pasningstilbud, fripladstilskud, søskendetilskud og lukkedage i dagtilbuddene.

Generelt om pasningstilbud

Takster for børnepasning

 • Takst pr. måned i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri i kommunale dagtilbud
 • Tilskud til private pasningstilbud udbetales 12 måneder årligt.

Her kan du se Mariagerfjord Kommunes takstfolder:

Takster for børnepasning 2020

Takster for børnepasning 2019

Takster for børnepasning 2018

Takster for børnepasning 2017

Du har mulighed for at søge om fripladstilskud,  så du kan få nedsat forældrebetalingen til dagtilbudspladsen jf. gældende fripladsskala - se nærmere under fripladstilskud.

Betaling på tværs af Kommunegrænser
Her fremgår Mariagerfjord Kommunes bruttotakster for dagtilbud:

Bruttotakster 2020

Bruttotakster 2019

Bruttotakster 2018

Bruttotakster 2017

Betalingsbetingelser

Betaling foregår via PBS (betalingsservice), som du kan tilmelde gennem din netbank eller dit pengeinstitut. Hvis du ikke tilmelder regningen til PBS (betalingsservice), vil du modtage et girokort gennem din E-boks. Overskrides betalingsfristen, pålægges et gebyr på 250 kr. Er opkrævningen forkert på grund af ændringer, der ikke er indsendt i tide, skal du i første omgang indbetale det forkerte beløb. Har du betalt for meget, vil du i løbet af efterfølgende måned modtage penge retur på din Nemkonto. 

Manglende betaling
Restancer for betaling af dagtilbud kan modregnes i børne- og ungeydelsen eller blive modregnet i SKAT.

Special dagtilbud 
Mariagerfjord Kommune har 20 dagtilbudspladser for 0 - 6 årige, efter servicelovens § 32.

Pladserne er fordelt på følgende måde:

 • Rosenhaven har 12 pladser
 • Lærkereden i Vinkelvejens Børnehave har 8 pladser  

Bruttotakst for specialtilbud 2020

Bruttotakster for specialtilbud 2019

Bruttotakster for specialtilbud 2018

Bruttotakster for specialtilbud 2017

Fripladstilskud

Du har mulighed for at søge om fripladstilskud, så du kan få nedsat forældrebetalingen til dagtilbudspladsen jf. gældende takster.

På Børne- og Socialministeriets hjemmeside kan du se den aktuelle fripladsskala samt læse mere om beregning af indkomstgrundlaget.

Ansøgning
Du skal anvende den Digitale Pladsanvisning til at søge om fripladstilskud. Fripladsen bevilges fra den 1. måneden efter ansøgningsskemaet er modtaget. Der kan ikke søges friplads med tilbagevirkende kraft. 

Enlig forsøger
Du har pligt til at give besked, hvis dit familiemæssige ændrer sig. Se yderligere information om krav til status som enlig forsørger. 

Selvstændige
Det er vigtigt, at beregningen af personlig indkomst foretages korrekt. Derfor bedes alle selvstændige udfylde et skema til beregning af personlig indkomst for selvstændige erhvervsdrivende hvert år.

Viser slutligningskontrollen, at den faktiske indkomst, der har været til rådighed, har været væsentlig højere end indkomsten på bevillingstidspunktet, f.eks. på grund af specielle skattetekniske fradrag, vil fripladstilskuddet blive omberegnet og ekstraopkrævning vil blive fremsendt.

Ophør

 • Den økonomiske friplads ophører, når du udmelder barnet af daginstitution.
 • Den økonomiske friplads fortsætter uændret, hvis dit barn flytter institution - f.eks. fra dagpleje til børnehave, eller fra børnehave til SFO. Det skal bemærkes, at det skal være en direkte overførsel fra en institution til en anden. Hvis dit barn ikke er indmeldt i en periode, skal du søge om friplads påny, når dit barn indmeldes igen.
 • Hvis du er bevilget økonomisk friplads og flytter til en anden kommune uden at udmelde barnet, skal du være opmærksom på, at den økonomiske friplads stopper fra den dag du flytter ud af Mariagerfjord Kommune. Du vil herefter blive afkrævet fuld forældrebetaling, indtil du udmelder barnet fra pladsen i Mariagerfjord Kommune. 

 

Fripladstilskud

Indtægstgrundlag - husstandsindkomst

Bor barnet sammen med begge forældre, er det den samlede husstandsindkomst hos forældrene, der skal lægges til grund for vurderingen af, om der kan gives økonomisk fripladstilskud. Bor barnet kun sammen med den ene af forældrene, men er denne gift eller lever i et samlivslignende forhold med en anden person, sker der også en sammenlægning af indtægterne i husstanden.

Bor et barn, hvis forældre ikke lever sammen, lige meget hos hver af sine forældre, er det husstandsindkomsten hos den af forældrene, hvor barnet er tilmeldt folkeregistret, der tæller, uanset om forældrene har fælles forældremyndighed. Barnets egne indtægter er uden indflydelse på vurderingen af, om der kan gives økonomisk fripladstilskud. 

I de tilfælde, hvor der i husstandsindkomsten indgår indkomst, som fremgår af indkomstregisteret, men udbetales for flere måneder ad gangen, og indkomsten derfor ikke er periodiseret på månedsbasis i indkomstregisteret, kan kommunen fordele indkomsten på enkelte måneder.

Feriepenge, engangsbeløb, m.v. vil skulle indgå i beregningsgrundlaget for den eller de måneder, hvor de fremgår af indkomstregisteret.

Faktisk indtægt

Det gælder særligt for personer med indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed, at hvis den faktiske indtægt pr. måned grundet specielle skattetekniske fradrag væsentligt overstiger husstandsindkomsten pr. måned, så skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om økonomisk fripladstilskud på baggrund af en samlet vurdering af familiens økonomiske forhold.

Som specielle skattetekniske fradrag anses blandt andet henlæggelser til investeringsfonde, bygnings- og inventarnedskrivning ud over normal nedskrivning samt underskud på skibsvirksomhed og containeranparter.

Beregningsgrundlaget

 Bor barnet sammen med begge forældre, er det den samlede husstandsindkomst hos forældrene, der skal lægges til grund for vurderingen af, om der kan gives økonomisk fripladstilskud. Bor barnet kun sammen med den ene af forældrene, men er denne gift eller lever i et samlivslignende forhold med en anden person, sker der også en sammenlægning af indtægterne i husstanden.

Bor et barn, hvis forældre ikke lever sammen, lige meget hos hver af sine forældre, er det husstandsindkomsten hos den af forældrene, hvor barnet er tilmeldt folkeregistret, der tæller, uanset om forældrene har fælles forældremyndighed. Barnets egne indtægter er uden indflydelse på vurderingen af, om der kan gives økonomisk fripladstilskud.

Flere børn i hjemmet

Er der hos forældrene eller den forælder, der har retten til dagtilbudspladsen og til fripladstilskuddet, mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænser med 7.000 kroner for hvert barn ud over det første barn.

Enlig forsørger

En enlig forsørger kan søge om økonomisk fripladstilskud hos kommunen, og ved dokumentation af status som reelt enlig skal kommunen forhøje den enlige forsørgers fripladsgrænser med 63.506 kroner (2020-niveau).

Opgørelse af husstandsindkomst ved ansøgning

Husstandsindkomsten pr. måned opgøres foreløbigt ved ansøgning på baggrund af borgerens egne oplysninger. Der kræves som udgangspunkt ikke dokumentation for oplysning om de indkomsttyper, som fremgår af indkomstregisteret. For øvrige indkomster kan dokumentation for indkomst udgøres af eksempelvis forskudsopgørelsen, årsopgørelsen eller anden form for dokumentation – for eksempel regnskaber fra virksomheder m.v. På baggrund af ansøgerens oplysninger foretager kommunen en foreløbig opgørelse af månedens husstandsindkomst, som anvendes til at beregne det økonomiske fripladstilskud måned for måned, indtil der sker en eventuel omberegning af tilskuddet.

Månedlig genberegning

Kommunen indhenter oplysninger om den del af den enkelte måneds husstandsindkomst, som indberettes til indkomstregisteret. Kommunen foretager i den forbindelse en sammenligning af den del af den foreløbigt opgjorte indkomst, som vedrører indkomster i indkomstregisteret, med de faktiske registrerede indkomstoplysninger i registeret.

Kommunen foretager en genberegning af den konkrete måneds foreløbige fripladstilskud, hvis indkomstsammenligningen viser en afvigelse på mindst 5 trin på fripladsskalaen. Kommunerne skal efter partshøring herefter hurtigst muligt trække for meget tildelt økonomisk fripladstilskud fra eller lægge for lidt tildelt økonomisk fripladstilskud til den førstkommende opkrævning af forældrebetaling for en plads i et dagtilbud. I de særlige tilfælde, hvor et eventuelt for lidt tildelt økonomisk fripladstilskud skal trækkes fra den førstkommende opkrævning af forældrebetaling, og dette overstiger forældrenes resterende del af betalingen, kan den resterende del af beløbet efterbetales til den eller de forældre, som har retten til tilskuddet.

For forældre i privatinstitutioner vil et eventuelt for lidt eller for meget tildelt fripladstilskud skulle tilbagebetales af eller efterbetales direkte til den eller de forældre, der har retten til tilskuddet. Det samme gør sig gældende i de tilfælde, hvor et barn ikke længere er indskrevet i et dagtilbud, fritidshjem eller klubtilbud m.v.

Hvis genberegningen medfører, at forældrene ikke har fået tildelt økonomisk fripladstilskud i tre sammenhængende måneder som følge af indkomstændringer, der ikke skyldes ændring af husstandssammensætning, skal forældrene søge om økonomisk fripladstilskud på ny. Hvis ansøgningen indgives inden udgangen af den måned, der følger efter den 3. måned, hvor fripladstilskuddet ikke er tildelt, skal fripladsen tildeles fra starten af denne måned.

Omberegning

Det er muligt for forældrene at få omberegnet det økonomiske fripladstilskud, når betingelserne er opfyldt, og borgeren for eksempel ikke ønsker at afvente, at indkomstændringerne fremgår af indkomstregisteret.

Hvis månedens husstandsindkomst forventes at falde eller stige udover en udsvingsgrænse på et beløb svarende til fem trin på fripladsskalaen, vil kommunen skulle foretage en ny foreløbig opgørelse af månedens husstandsindkomst og tildele fripladstilskud på baggrund af denne.

En indkomstændring, som ligger inden for udsvingsgrænsen, vil ikke medføre omberegning i løbet af året, men vil i stedet indgå ved den endelige opgørelse af de enkelte måneders husstandsindkomst i forbindelse med den årlige efterregulering.

Kommunen kan ikke omberegne det økonomiske fripladstilskud alene på baggrund af oplysninger fra indkomstregisteret. Oplysningerne fra indkomstregisteret kan derfor som udgangspunkt kun anvendes bagudrettet i forbindelse med genberegningen eller efterreguleringen.

Kommunen kan dog på baggrund af oplysninger fra indkomstregisteret anmode forældrene om yderligere oplysninger med henblik på at fastslå, om fripladstilskuddet skal omberegnes. Der skelnes i reglerne mellem situationer, hvor der sker henholdsvis en nedgang og en forhøjelse af husstandsindkomsten. 

Omberegning ved nedgang i husstandsindkomsten

Hvis der i løbet af året sker en nedgang i husstandsindkomsten, som svarer til mindst fem trin på fripladsskalaen, vil fripladstilskuddet kunne omberegnes, når ændringen er indtrådt. Omberegningen kan dog tidligst ske med virkning fra begyndelsen af den måned, der følger efter ansøgerens meddelelse til kommunen.

Det samme gør sig gældende, hvis der i løbet af året sker en forøgelse i antallet af børn i husstanden under 18 år, eller modtageren får status som enlig forsørger.

Omberegning ved forhøjelse i husstandsindkomsten

Hvis der i løbet af året sker en forhøjelse af husstandsindkomsten, som svarer til mindst fem trin på fripladsskalaen, skal det økonomiske fripladstilskud omberegnes med virkning fra begyndelsen af den måned, der følger nærmest efter ændringens indtræden.

Det samme gør sig gældende, hvis der i løbet af året sker en mindskelse af antallet af børn i husstanden under 18 år, eller modtagen ikke længere har status som enlig forsørger.

Forældrene har pligt til at oplyse kommunen i forhold til ændringer i husstandssammensætning, civilstatus eller andre ændringer, der kan medføre ændringer i det økonomiske fripladstilskud.

Årlig efterregulelering

I den årlige efterregulering foretages en endelig opgørelse af de enkelte måneders husstandsindkomst, og på grundlag heraf foretages en endelig beregning af de enkelte måneders økonomiske fripladstilskud.

Den endelige beregning af den enkelte måneds økonomiske fripladstilskud sammenholdes med det økonomiske fripladstilskud, der hidtil er blevet tildelt for samme måned. Det hidtil tildelte økonomiske fripladstilskud for en måned udgør summen af det foreløbige fripladstilskud for måneden og et eventuelt justeringsbeløb som følge af den efterfølgende genberegning af samme måneds fripladstilskud. Hvis efterreguleringen viser, at der er blevet tildelt enten for lidt eller for meget økonomisk fripladstilskud i de enkelte måneder i løbet af året, skal beløbet enten tilbagebetales af eller efterbetales til forældrene. Efterreguleringen kan gennemføres, når årsopgørelsen fra SKAT foreligger, og sker blandt andet på baggrund af årsopgørelsen og oplysninger fra indkomstregisteret. 
Afgørelse om efterregulering kan som udgangspunkt ikke genoptages som følge af, at afgørelse om årsopgørelsen fra SKAT genoptages. Afgørelse om efterregulering kan dog genoptages, hvis en genoptagelse af årsopgørelse medfører en ændring af den årlige husstandsindkomst på mindst 25.000 kroner. Hvis afgørelse om årsopgørelse påklages, kan endelig afgørelse om efterregulering ikke træffes, før klagesagen om årsopgørelsen er behandlet. Formålet med efterreguleringen er: 

 • At sikre en grundig verificering af de foreløbige tildelinger af økonomisk fripladstilskud på grundlag af den del af de enkelte måneders husstandsindkomst, som skal indberettes tilindkomstregisteret.
 • At samle op på ændringer i de enkelte måneders husstandsindkomst, som i løbet af året har ligget under udsvingsgrænsen for omberegning og genberegning.
 • At foretage en endelig opgørelse af de indkomster, som ikke skal indberettes til indkomstregisteret, og som deles ligeligt på årets 12 måneder

Læs evt. yderligere om tilskud til forældrebetaling

 

Hvis du har mindst 2 børn indmeldt i et pasningstilbud er du berettiget til søskendetilskud.

Her kan du se reglerne for søskendetilskud

Enlige
Hvis du bor alene, vil du få søskendetilskud, hvis børnene er tilmeldt på din adresse. Hvis børnene er tilmeldt hos hver sin foældre, ydes der ikke søskendetilskud.

Samlevende
Hvis du er samlevende med en person, der også har børn, der er indmeldt i et pasningstilbud, vil der kunne ydes søskendetilskud. Dette sker ikke automatisk. Hvis I ikke modtager søskendetilskud er det en god idé at kontakte personalet i Pladsanvisningen.

Privat pasning og private institutioner

Der er fastsat følgende lovtekst i dagtilbudsloven §35:

Ved privat pasning jf. dagtilbudlovens §80 fastsætter kommunalbestyrelsens søskendetilskud til et beløb, der svarer til mindst 85% af søskendetilskuddet til en plads beregnet af de budgetterede bruttodriftsudgifter for det billigste alderssvarende dagtilbud efter dagtilbudslovens § 19 stk. 2-4 og § 21 stk. 2 og 3 i opholdskommunen.

Søskendetilskud til privat pasning må ikke overstige et beløb, der svarer til søskendetilskuddet til en plads beregnet for det billigste alderssvarende dagtilbud i opholdskommunen. Søskendetilskuddet udbetales til forældrene sammen med kommunalbestyrelsens tilskud til privat pasning. Tilskuddet skal anvendes til den private pasning.

Alle dagtilbud i Mariagerfjord Kommune kan holde lukket Grundlovsdag den 5. juni og juleaftensdag den 24. december uden at stille alternativ pasning til rådighed.  

Derudover kan institutionerne holde lukket ved lavt fremmøde. Såfremt dagtilbuddet holder lukket på grund af lavt fremmøde, har du krav på alternativ pasning til dit barn på disse lukkedage, hvis du har behov for det. 

I Mariagerfjord Kommune gælder nedenstående kriterier for lavt fremmøde. Når 12 børn eller derunder har behov for pasning, defineres det som lavt fremmøde.

Institutionsstørrelse   Kriterium Forklaring
100 indskrevne børn 12 % Lukkedage kan kun afholdes, når maksimum 12% af institutionens indskrevne børn har et pasningsbehov
80 indskrevne børn 15% Lukkedage kan kun afholdes, når maksimum 15% af institutionens indskrevne børn har et pasningsbehov
60 indskrevne børn 20% Lukkedage kan kun afholdes, når maksimum 20% af institutionens indskrevne børn har et pasningsbehov
40 indskrevne børn 30% Lukkedage kan kun afholdes, når maksimum 30% af institutionens indskrevne børn har et pasningsbehov

Kriterierne for lavt fremmøde i Mariagerfjord Kommune følger Indenrigs- og Socialministeriets vejledningstekst af 29. januar 2012 om lukkedage i daginstitutioner.

Det anbefales forældrebestyrelserne at vedtage overordnede principper, som skal sikre så stor tryghed for børnene som muligt, ved den alternative pasning, der stilles til rådighed på lukkedage med lavt fremmøde.

Læs mere om lukkedage i institutioner / Dagtilbud.

Kontakt


Pladsanvisningen

 •  Fjordgade 5, 9550 Mariager

Telefontid i Pladsanvisningen indtil 1. august 2020

Mandag-onsdag kl.10.00-12.00
Torsdag kl.13.00-15.00
Fredag kl.10.00-12.00

Mariager: 97 11 32 74
Hadsund: 97 11 32 89
Arden: 97 11 32 78
Hobro: 97 11 32 79

Opdateret 16.03.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold