Hvem er vi


I Specialenheden udvikler og gennemfører vi jobrettede forløb for ledige med særlige behov. Alt dette foregår i tæt samarbejde med jobcentret og erhvervslivet, som vi dagligt løser ordre for og derigennem klargør de ledige til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Specialenheden arbejder dels med beskyttet beskæftigelse, hvor produktion er midlet til at nå de pædagogiske mål med borgeren, dels med udredning af unge med indlæringsvanskeligheder og unge med særlige behov. De skal afklares til uddannelse eller arbejde, der på sigt bringer dem til selvforsørgelse.

Specialenheden arbejder desuden med Beskyttet beskæftigelse, som er borgere, der har fået en førtidspension. Borgeren møder ind på et af de tre produktionsværksteder, og alle får løn for det, de laver. Beskyttet beskæftigelse danner platformen, så det er muligt at afklare og beskæftige borgerne i takt med lovændringerne, der skaber behov for nye projekter.

Personalegruppen består af forskellige personalegrupper, lige fra lagermedarbejdere, værkstedsassistenter og koordinatorer til socialfaglige medarbejdere og konsulenter.

Organisatorisk hører vi under handicap afdelingen. Vi arbejder tæt sammen med Jobcenter Mariagerfjord, da borgerne ofte visiteres derfra ud i vore tilbud.

Organisationsdiagram for Specialenheden

Hvad arbejder vi med

Udviklingshæmmede der har fået en førtidspension, men som har brug for indhold i hverdag der er tilpasset netop deres behov. På specialenheden tilbyder vi montage og pakkeopgaver, køkken og rengørings opgaver samt underleverandøropgaver der retter sig til metal industrien.  

Vi tilbyder dagsture, aften arrangementer og en årlig ferietur på 4 dage. Ferieturen er målrettet de borgere der eksempelvis bor hjemme og sjældent kommer på ferie.

Indsatsen omkring de sårbare unge finansieres efter reglerne om mentorstøtte i beskæftigelseslovgivningen. På Specialenheden i Mariagerfjord Kommune arbejder vi under kategorien "Sårbare unge" med målgruppen psykisk sårbare unge samt assisterer borgere, der er bevilget ressourceforløb.

Ved forløb, der er velegnede til Specialenheden, er proceduren den, at sagsbehandler i Jobcentret retter henvendelse til Specialenheden. Sammen drøfter og gennemgår vi den konkrete sag, hvorudfra vi fastlægger nogle tydeligere fokuspunkter og indsatser. De fleste indsatser drejer sig om at få  en borger i praktik eller arbejdsprøvning, og borgeren vil ligeledes  modtage hjælp og støtte til social færdighedstræning. Målet er for den samlede indsats er, at borgeren kan komme i uddannelse eller blive selvforsørgende i i størst mulig omfang.

Jobtræningsforløb for unge med indlæringsvanskeligheder

Baggrund

I 2009 beslutter Mariagerfjord Kommune at oprette ”Jobtræningsforløb for unge med indlæringsvanskeligheder”, fordi man finder, at særligt denne gruppe unge har svært ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. De unge har brug for en mere specialiseret og håndholdt indsats.

Målgruppe

Målgruppen er unge mennesker mellem 18 og 39 år, som er sent udviklede og / eller mentalt handicappede.

(Afkrydsning på hjemmesiden)

Psykiske funktionsnedsættelser:

 • Intellektuelle / kognitive funktionsnedsættelser

 • Hjerneskade – medfødte / erhvervede

 • Udviklingshæmning

 • Opmærksomhedsforstyrrelser

 • Autisme

 • Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder

Kendetegnende for de unge er, at de har brug for forudsigelighed, stabilitet og kontinuitet. De har brug for længere tids oplæring og optræning i rutineprægede arbejdsopgaver.

Adresse

Specialenheden
Sverigesvej 3
9560 Hadsund
Tlf. 97 11 47 70

Faggrupper

Der er ansat to arbejdsmarkedsvejledere i Jobtræningsforløbet. Den ene er uddannet maskinarbejder og har taget voksenunderviseruddannelse. Den anden er uddannet socialrådgiver. Arbejdsmarkedsvejlederen fungerer både som jobkonsulent og mentor for den unge.

Endvidere er der tilknyttet en fast socialrådgiver fra Jobcenter Mariagerfjord, som varetager myndighedsopgaven.

Normering

Der er plads til i alt 24 unge i Jobtræningsforløbet.

Faglig tilgang og metode

Forløbet strækker sig i alt typisk over 1½ - 2 år. De unge kommer i håndelags afklaring på Specialenheden i 3 måneder. Tiden benyttes til at finde ud af, hvilke kompetencer den enkelte besidder og hvor der er behov ekstra indsats. I denne periode er det ligeledes arbejdsmarkedsvejlederens opgave at opnå et godt kendskab til den unge samt opbygge en god relation.

Efter 3 måneders håndelags afklaring skal den unge i en privat virksomhed, hvor formålet er optræning i en specifik stilling, som fører til ansættelse på enten ordinære vilkår eller i fleksjob – et såkaldt jobtræningsforløb, som strækker sig over 1½-2 år.

Det er arbejdsmarkedsvejlederens opgave at finde en konkret virksomhed, som kan tilgodese den unges behov. I jobtræningsforløbet følger arbejdsmarkedsvejlederen tæt op med den unge og arbejdsgiver for at hjælpe den unge tilrette på virksomheden. De unge har brug for forudsigelighed, struktur, stabilitet, guidning, optræning og fastholdelse – det er arbejdsmarkedsvejlederens opgave at understøtte og sikre dette på virksomhederne. Det er altid muligt for arbejdsgiveren at ringe til arbejdsmarkedsvejlederen.

De unge profiterer af meget konkrete anvisninger på, hvordan de agerer på virksomheden, hvorfor det er arbejdsmarkedsvejlederens opgave hele tiden at være tæt på den unge, så evt. problematikker kan løses hurtigt.

Udover tæt opfølgning i jobtræningsforløbet, hjælper arbejdsmarkedsvejlederen også den unge i private forhold, hvis der viser sig problemer i forhold til fx fremmøde på virksomheden. Et eksempel kunne være at hjælpe den unge til egen læge, hvis den unge har helbredsproblemer. Mange af de unge er tilknyttet hjemmevejledning. Arbejdsmarkedsvejlederen har en tæt kontakt med hjemmevejlederen, så evt. opståede problematikker af mere privat karakter kan løses hurtigt.

Ved afslutningen af jobtræningsforløbet skal arbejdsmarkedsvejlederen lave beskrivelse af forløbet, hvorefter sagsbehandler beslutter, hvad der videre skal ske.

Indsatser

Jobtræningsforløbets overordnede indsats er at hjælpe unge borgere mellem 18 og 39 år med indlæringsvanskeligheder til at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen er fordelt med en håndelags afklaring på værkstederne på Specialenheden i 3 måneder og herefter et håndholdt jobtræningsforløb på 1½-2 år på en konkret virksomhed med tæt opfølgning af den unge.

Dagstaksten for et jobtræningsforløb udgør pr. 30. juni 2016 264 kr.

Samarbejdspartnere

Jobtræningsforløbet samarbejder med virksomheder i og omkring Mariagerfjord Kommune. Det er arbejdsmarkedsvejlederens opgave hele tiden at være opdateret på, hvad der sker på arbejdsmarkedet for at kunne finde de relevante virksomheder til de unge. Gennem tiden er der samarbejdet med virksomheder, så som:
 • Sintex

 • NOPA

 • Kruse Vask

 • Rold Gl. Kro

 • Diverse dagligvarebutikker

Udover virksomhederne samarbejder arbejdsmarkedsvejlederne også med den unges pårørende, egen læge, hjemmevejleder og andre, som har afgørende betydning for den unges tilknytning til arbejdsmarkedet, fx fysioterapeut eller psykolog.

Vi har seks praktikpladser, som er fordelt på hele huset, hvor borgeren bliver afprøvet i tæt samarbejde med deres sagsbehandler fra jobcenteret.

Formålet er at undersøge hvor mange timer borgeren kan arbejde når de vender tilbage på arbejdsmarkedet igen.

Opdateret 28.04.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?