Ledelse og organisation


UU Mariagerfjord er en kommunalenhed under fagenheden Arbejdsmarked, som har ansvaret for at træffe beslutninger ifb. med UU. Hvor UU har ansvaret for at udføre beslutningerne i enheden.

Strukturen i UU Mariagerfjord

LEDELSE OG ORGANISATION

UU Mariagerfjord er oprettet som kommunal enhed under arbejdsmarkedsfagenheden 1. august 2010. 

UU Mariagerfjord skal etablere, kvalificere og udvikle vejledningen inden for UU’s målgruppe i henhold til gældende lov om vejledning og inden for de rammer kommunalbestyrelsen og arbejdsmarkedsudvalget sætter. Lederen af UU Mariagerfjord refererer til arbejdsmarkedschefen. 

Sideløbende er der etableret en styregruppe bestående af arbejdsmarkedschef, skolechef og leder af UU Mariagerfjord. Gruppen har til formål at drøfte og udvikle styring og koordination mellem de to store fagområders interesser i relation til UU Mariagerfjord. 
Ved UU Mariagerfjord oprettes UU-råd for interessenterne i UU, som en del af det samarbejde lovgivningen forudsætter.

UU Mariagerfjord består af 1 leder, 1 koordinator, 6 vejledere og 2 administrative medarbejdere.

UU Mariagerfjord

Læs nærmere om UU Mariagerfjord, som organisation

VIRKSOMHEDSPROFIL

Kerneopgaverne:

 • Vejledning af elever i grundskolens 8. – 10. klasse samt elever med særlige behov i grundskolen 7. klasse
 • Vejledning af elever i specialklasser og øvrige elever i grundskolen med særlig behov for vejledning.
 • Vejledning af elever på specialskoler og interne skoler på socialpædagogiske opholdssteder
 • Vejledning af elever i ungdomsskolens heltidsundervisning
 • Mentorstøtte til elever der kan have problemer i starten af en uddannelse, i samarbejde med ungdomsuddannelserne og grundskolen.
 • Vejledning og koordinering i forhold til EGU
 • Vejledning i forhold til STU
 • Vejledning og opfølgning af unge fra 15 –25 år der er i en ikke tilfredsstillende uddannelsesmæssig situation
 • Vejledning af unge fra 18 – 25 år der har behov for vejledning
 • Vejledning af kontanthjælpsansøgere, i samarbejde med jobcenter Mariagerfjord.

Derudover er UU Mariagerfjord engageret i projekter der vedrører unge og uddannelse i bestræbelserne på at nå målet om uddannelse til alle.VIRKSOMHEDSPLAN

Siden starten af UU Mariagerfjord 1. august 2010,

er der blevet gjort en særlig, målrettet indsats for at opfylde den kommunale målsætning i unge politikken omkring uddannelse. Den indeholder blandt andet:

 • Uddannelsesgaranti til alle
 • God overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelse
 • Udvikling af overgangen mellem eventuel ledighed og uddannelse
 • Anerkendende tilgang til unge og møde dem med krav om selvstændighed, ansvar og respekt
 • Gode transportmuligheder til og fra uddannelsesinstitutioner

Med de tre grundprincipper, værdighed, ordentlighed og respekt omkring de unge arbejdes,

er der ud fra fem overordnede værdier:

 • Vi har de unge i centrum
 • Vi leverer gode løsninger og resultater
 • Vi løfter i flok
 • Vi er helhedsorienterede
 • Vi er fagligt kompetente

Med dette som udgangspunkt er vi rustede til, med en positiv og dynamisk indsats

at yde en professionel og troværdig vejledning til kommunens unge med henblik på, fremadrettet, at kunne;

 • Arbejde frem mod målsætningen om at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en uddannelse
 • Bryde den negative sociale arv ved manglende valg af uddannelse
 • Tilbyde at alle får tilbud om at påbegynde og blive fastholdt i en ungdomsuddannelse
 • Styrke indsatsen for unge, der efter afsluttet grundskole er i fare for ikke at påbegynde eller fuldføre en uddannelse

I samarbejde med kommunens jobcenter og andre samarbejdspartnere

etableres tilbud til unge med særlig behov for støtte og vejledning med henblik på påbegyndelse og fastholdelse i uddannelse.

Der udarbejdes uddannelsesplaner

der følges op på, af såvel en uddannelsesvejleder som beskæftigelsesmedarbejder. Der etableres en opfølgende vejledning og mentorindsats for unge der er i fare for ikke at gennemføre en påbegyndt ungdomsuddannelse.

Udvalgsformand: Finn Cilleborg

§ 17.4-udvalgsformand: Mogens Jespersen
Du kan se nedsættelsen af § 17.4. udvalget her. Samt medlemmerne af udvalget her.

Ledelsesgruppe

Arbejdsmarkedschef: Michael Tidemand 
Skolechef: Stefan Møller Christiansen 
Leder for Ungecenter: Line Martens Jensen

Sekretariat

Centerleder (ansvarlig for grundskoleområdet). 
Koordinator (ansvarlig for specialvejledning, unge og IT ansvarlig). 
Administrativ medarbejder.

Partnerskabsaftalen

 • Ledergruppen består af én ledelsesrepræsentant fra alle aftalepartner.
 • Ledergruppen er øverste ledelsesorgan og har besluttende kompetence.
 • Alle beslutninger skal vedtages i enighed.
 • Hver af parterne kan derudover til ledergruppens møder indkalde øvrige relevante medarbejdere eller sagkyndige.
 • Enhver af parterne kan indkalde ledergruppen til møde med passende varsel - min. 14. dage.
 • Ledergruppemøder afholdes min. 5. gange årligt

Følgende ungdomsuddannelser og kommunalenheder indgår i partnerskabsaftalen: 

Ungdomsuddannelser:
Mariagerfjord Gymnasium, SOSU Nord, Tech College Mariagerfjord og Tradium. 

Anden uddannelsesforberedende undervisning:
VUC og HF Nordjylland-Himmerland, Hadsund Produktionsskole og Hobro Produktionshøjskole.

Mariagerfjord Kommune:
Fagenheden Arbejdsmarked, Ungdommens uddannelsesvejledning 

Kontakt


Ungdommens Uddannelsesvejledning


Åbningstider
Mandag-onsdag 8.00-14.00
Torsdag 8.00-14.30
Fredag 8.00-12.00

Opdateret 13.11.17    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?