Ledelse og organisation


UU Mariagerfjord er en kommunalenhed under fagenheden Arbejdsmarked. Sammen med Ungeteamet fra jobcenteret udgør vi det kommunale Ungecenter.

Strukturen i UU Mariagerfjord

LEDELSE OG ORGANISATION

Ungdommens Uddannelsesvejledning Mariagerfjord blev oprettet som kommunal enhed under arbejdsmarkedsfagenheden den 1. august 2010. 

I 2017 blev en ny Ungestrategi for Mariagerfjord kommune vedtaget af kommunalbestyrelsen, som etablerede Ungecenter Mariagerfjord bestående af UU Mariagerfjord og Jobcenterets ungeteam. Centerlederen af Ungecenter refererer til arbejdsmarkedschefen. 

UU Mariagerfjord skal etablere, kvalificere og udvikle vejledningen inden for UU’s målgruppe i henhold til gældende lov om vejledning og inden for de rammer kommunalbestyrelsen og arbejdsmarkedsudvalget sætter.
UU Mariagerfjord består af 1 Centerleder, 1 teamleder, 1 administrativ medarbejder og 7 vejledere.

UU Mariagerfjord

Læs nærmere om UU Mariagerfjord, som organisation

VIRKSOMHEDSPLAN

Siden starten af UU Mariagerfjord den 1. august 2010,

er der blevet gjort en særlig, målrettet indsats for at opfylde den kommunale målsætning i unge politikken omkring uddannelse. Den indeholder blandt andet:

 • Uddannelsesgaranti til alle
 • God overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelse
 • Udvikling af overgangen mellem eventuel ledighed og uddannelse
 • Anerkendende tilgang til unge og møde dem med krav om selvstændighed, ansvar og respekt

Med de tre grundprincipper, værdighed, ordentlighed og respekt omkring de unge arbejdes,

er der ud fra fem overordnede værdier:

 • Vi har de unge i centrum
 • Vi leverer gode løsninger og resultater
 • Vi løfter i flok
 • Vi er helhedsorienterede
 • Vi er fagligt kompetente

Med dette som udgangspunkt er vi rustede til, med en positiv og dynamisk indsats,

at yde en professionel og troværdig vejledning til kommunens unge med henblik på, fremadrettet, at kunne;

 • Arbejde frem mod målsætningen om at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse
 • Bryde den negative sociale arv ved manglende valg af uddannelse
 • Tilbyde at alle får tilbud om at påbegynde og blive fastholdt i en ungdomsuddannelse
 • Styrke indsatsen for unge, der efter afsluttet grundskole er i fare for ikke at påbegynde eller fuldføre en ungdomsuddannelse

I samarbejde med kommunens jobcenter og andre samarbejdspartnere

etableres tilbud til unge med særlig behov for støtte og vejledning med henblik på påbegyndelse og fastholdelse i uddannelse.

Der udarbejdes uddannelsesplaner

der følges op på, af såvel en uddannelsesvejleder som beskæftigelsesmedarbejder. Der etableres en opfølgende vejledning og mentorindsats for unge der er i fare for ikke at gennemføre en påbegyndt ungdomsuddannelse.

Målet med Ungestartegien

Det overordnede mål med Ungestrategien, er at de unge kan mestre eget liv og udfolde deres potentiale.
Ungestrategien skal danne rammen om en koordineret, tværgående og helhedsorienteret ungeindsats. Succeskriterierne for denne ungeindsats er følgende:

 • 80 % af de unge i 8. klasse er uddannelsesparate i december
 • 87 % af de unge er uddannelsesparate i udgangen af 8. klasse 
 • 93 % af de unge i 9. klasse er uddannelsesparate i december
 • 95 % af de unge er uddannelsesparate i udgangen af 9. klasse
 • 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse og antallet af unge, der gennemfører en erhvervsuddannelse, skal være stigende år for år, ligesom frafaldet fra ungdomsuddannelse skal være faldende år efter år
 • 50 % af de unge på uddannelseshjælp er i uddannelse eller beskæftigelse – målt fra 1. januar 2016 og frem til 31. december 2019
 • Løbende etablering af kommunale EGU-pladser: Fem kommunale pladser oprettes i 2016 og 10 nye kommunale pladser oprettes i 2017. De 15 pladser udskiftes ende løbende, når de to år er gået for den enkelte elev 

Målgruppen i Ungestrategien omfatter de unge, der lidt firkantet sagt ikke kan klare sig selv, samt de unge der ikke umiddelbart vil komme i uddannelse eller beskæftigelse uden støtte, hjælp og vejledning.

Der er to overordnet temaer med Ungestrategien i Mariagerfjord kommune:

 • Inddragelse af og samarbejde med den unge
 • En koordineret, tværgående og helhedsorienteret indsats

Temaerne skal i helhed være med til at sikre at vi møder den unge i øjenhøjde. De unge skal høres og inddrages. For at det skal lykkedes… har vi én indgang for den unge i kommunen. Med dette betyder det at den unge kun skal henvende sig ét sted, for at styrke det helhedsorienteret og tværfaglige arbejde om den unge. Hertil vil den unge møde en ansvarlig tværgående ungekoordinator, som sikre at der etableres en koordinatorindsats mellem fagenheder, fagpersoner og andre aktører, som skal være med til at fastholde den unge i uddannelse, komme i beskæftigelse og klare til godt i voksenlivet.

Kontakt


Ungdommens Uddannelsesvejledning Mariage


Opdateret 28.08.18    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?