Energianlæg i Als Enge


Området Als Enge er udpeget som potentielt vindmølleområde til landvindmøller. Der er ikke taget stilling til hvor mange og hvor høje vindmøller, der kan opstilles i Als Enge, heller ikke om energianlægget kan omfatte solceller. Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af vindmøller og solceller i Als Enge. Derfor har Udvalget for Teknik og Miljø besluttet at igangsætte planlægningsprocessen, hvor første skridt er at høre, hvad lokalbefolkningen har af overvejelser, bekymringer og ytringer om energianlæg i Als Enge.

Borgermøde i Als hallen 14.06.2020

Borgermøde og dialogmøder om energianlæg i Als Enge

Mariagerfjord Kommune inviterer til både et borgermøde og to dialogmøder om energianlæg i Als Enge:

Borgermøde

Mandag den 14. september 2020 kl. 19.00 er der borgermøde. Mødet holdes som et informationsmøde i Als Hallen for et større antal personer.

Dialogmøde

Onsdag den 23. september 2020 er der to dialogmøder, hvor der på grund af Covid-19 situationen højst kan deltage 100 personer pr. møde. Møderne holdes
henholdsvis kl. 17.00 og kl. 20.00 i Als Hallen. Dialogmøderne er for de nærmeste naboer, der bor i nærheden af området til energianlæg i Als Enge.

Tilmelding til møderne

Til alle tre møder er der behov for tilmelding med navn og adresse til Vibeke Kjær Christensen på vikch@mariagerfjord.dk eller på 97 11 36 74 senest 7. september 2020.

Tilmeldingen skal bidrage til, at vi får den bedst mulige planlægning af mødet henset til både dialogen, men også for at reducere smitterisikoen i forhold til
Covid-19 mest muligt.

Dagsorden for borgermøde

Dagsorden for borgermøde om energianlæg i Als Enge
19:00 Velkomst v. borgmester Mogens Jespersen
19.05 Aftenens forløb v. mødevært Rikke Ulk, Antropologerne
19:15

Grøn omstilling – hvorfor energianlæg v. Inger Taylor, miljøvejleder i
Mariagerfjord Kommune

Hvordan er processen v. Vibeke Kjær Christensen, planlægger i
Mariagerfjord Kommune

20:00 

Her hos jer v. Rikke Ulk, Inger Taylor og Vibeke Kjær Christensen

 • Vi ser nærmere på planer, muligheder og bekymringer
 • Områdets kvaliteter
 • Støj og skygger
 • Visualisering og lys
 • Energistyrelsens ordninger til fremme af vedvarende energi
21:15

Opsamling og hvad sker der nu v. Inger Taylor og Vibeke Kjær Christensen

 • Følgegruppe
 • Det videre forløb
21:30 Tak for i aften v. borgmester Mogens Jespersen

Høringssvar

Udover at deltage i møderne, er der mulighed for at indsende et høringssvar til Mariagerfjord Kommune frem til og med mandag 5. oktober 2020 kl. 12.00.
Høringssvar sendes til Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller raadhus@mariagerfjord.dk med att. Vibeke Kjær Christensen.

Formålet med borgermøde og dialogmøder er at få det bedst mulige grundlag for, at politikerne kan tage stilling til rammerne for energianlæg i Als
Enge.

 • Vi vil gerne fra kommunens side fortælle om målene for omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi, om processen med at planlægge for energianlæg
  og baggrunden for, at Als Enge er udpeget som potentielt vindmølleområde.
 • Vi vil gerne i dialog med jer, der bor i lokalområdet for at høre, hvad I har af overvejelser, bekymringer og ytringer om energianlæg i Als Enge og hvilke
  potentialer, I ser for jeres område.
 • Vi vil gerne nedsætte en følgegruppe med repræsentanter for de forskellige lokale interessenter til løbende dialog på tværs.

Følgegruppe

 • Oplægget er, at følgegruppen består af 10-15 personer som repræsentanter for følgende:
 • Naboer og beboere
 • Borgerforening/forsamlingshus
 • Idræts- og fritidsforeninger
 • Skole/børnehave
 • Forretningsdrivende
 • Lodsejere
 • Projektudvikler
 • Kommune

Forventet mødefrekvens er 2-4 møder i forløbet, der forventes at tage cirka et år.
Mulige opgaver er at være sparringsgruppe til planprocessen, dialogorgan for muligheder og bekymringer ved vindmøller, medarrangør af besigtigelsesture og forum for vidensdeling på tværs af interessenter og eksperter.

Baggrund for møder for energianlæg i Als Enge

Eurowind Project A/S har søgt om at opstille 8 vindmøller med en højde på 180 meter alternativt 10 vindmøller med en højde på 150 meter i Als Enge. Der er tillige søgt om at opstille et solcelleanlæg.

I kommuneplantillæg nr. 19 for vindmølleplanlægning i Mariagerfjord Kommune er det ikke fastlagt, hvor mange og hvor høje vindmøller, der kan opstilles i vindmølleområde Als Enge ligesom tilfældet er med Handest Hede og Veddum Kær. I kommuneplantillægget står der, at der i Handest Hede kan opstilles op til 6 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter, mens der i Veddum Kær kan opstilles op til 9 vindmøller med en totalhøjde op til 150 meter. Disse begrænsninger er fastlagt på baggrund af en borgerinddragelse af beboerne i nærområdet til de to områder.

Als Enge er i kommuneplantillægget udlagt til et potentielt vindmølleområde. I Als Enge er det ikke fastlagt hvor mange og hvor høje vindmøller, der kan opstilles. På byrådsmøde den 29. september 2016 besluttede Byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 19, at statens perspektivområde til testvindmøller fastholdes som potentielt vindmølleområde, og der skal gennemføres en offentlig proces i lighed med processen ved Handest og Veddum, inden arbejdet med miljøkonsekvensrapporten (tidligere VVM-redegørelsen) kan igangsættes.

Første skridt er derfor, at vi tager en dialog med jer i lokalområdet om vindmøller i Als Enge. Resultatet af denne dialog vil blive fremlagt for politikerne, som på baggrund heraf vil træffe beslutning om, hvor mange og hvor høje vindmøller, der kan opstilles i Als Enge. Når de har gjort det, skal ansøger, som i dette tilfælde er Eurowind Project A/S, udarbejde en miljøkonsekvensrapport og kommunen skal udarbejde forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, som efterfølgende fremlægges i offentlig høring.

Opdateret 21.09.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?