Fastholdelse af medarbejdere


Få hjælp til at fastholde dine medarbejdere

Vores fastholdelseskonsulenter står klar til at hjælpe dig og din virksomhed med sygemeldte medarbejdere eller medarbejdere, som er i overvejende risiko for sygemelding.

I fællesskab kan vi sikre gode løsninger for din medarbejders vej tilbage til arbejdspladsen.Vores fastholdelsesteam står klar til at samarbejde med dig, din virksomhed og medarbejdere.

Vi yder rådgivning og konkret støtte indenfor:

 • Undervisning af virksomheder inden for: Udarbejdelse af sygdomspolitik, Lovgivning på området, Håndtering af sygefravær – hvordan gribes det an.
 • Hjælp til sparring og iværksættelse af relevant indsats på specifikke medarbejdere der er i risiko for sygemelding eller er sygemeldt, herunder også deltagelse i rundbordssamtaler. Hjælpen kan ydes før, under og efter sygemelding.
 • Koordinere tilbagevenden til arbejdspladsen med den sygemeldtes igangværende behandling i lægesystemet.
 • Vi stiller med ”værktøjskassen” der kan fastholde syge medarbejdere.
 • Vejledning i digitale systemer på området.

Ring til os

Kontakt vores Fastholdelsesteam på 97 11 33 62 – hellere i dag end i morgen. Jo tidligere vi bliver kontaktet, jo bedre er mulighederne for at skabe et godt forløb.

Det skal du huske ved sygefravær på arbejdspladsen

Senest 5 uger fra første fraværsdag skal jeg huske at anmelde sygefraværet på www.virk.dk

Senest 4 uger fra første fraværsdag, skal jeg huske at indkalde den sygemeldte medarbejder til en sygefraværssamtale. Her skal jeg sammen med den sygemeldte finde ud af:

 • Hvordan og hvornår den sygemeldte kan vende tilbage
 • Om det skal ske gradvist
 • Om den sygemeldte har brug for skånehensyn m.v.


Det anbefales, at I ringer til en af vores fastholdelseskonsulenter på 97 11 33 62 og inviterer dem med til samtalen, så vi i samarbejde kan lave en tidlig indsats. Vi kalder det Fast Track. Pr. 1. januar 2015 kommer der en elektronisk løsning på Fast Track via NemRefusion.

I forlængelse af samtalen kan der med fordel udarbejdes en konkret fastholdelsesplan. Det kan også være en god idé, at du sammen med den sygemeldte udfylder en mulighedserklæring.Senest 3 uger fra første fraværsdag skal du huske at anmelde sygefraværet på www.virk.dk

Hvis du har en forsikring fra første eller tredje fraværsdag, skal anmeldelsen ske til kommunen senest en uge efter sygedagpengerettens indtræden.

Husk at vores fastholdelseskonsulenter står klar til at yde rådgivning og konkret støtte før, under og efter en sygemelding. Du træffer dem ved at ringe på virksomhedslinjen 97 11 33 62.


Skabeloner

Som arbejdsgiver kan du gøre brug af nedenstående attester:

Mulighedserklæringen bruges til:

 • at finde muligheder for, at den syge kan fastholdes i arbejde, hvis man er i tvivl om, hvilke hensyn der skal tages til medarbejderens helbred for, at medarbejderen kan vende tilbage til arbejde på hel eller delvis tid - enten med de sædvanlige opgaver eller med tilpassede opgaver.
 • at få oplysninger om funktionsbegrænsninger i forhold til arbejdet (som arbejdsgiver har man ikke krav på at få oplyst diagnose)
Du kan som arbejdsgiver forlange en mulighedserklæring på et hvilket som helst tidspunkt i sygeforløbet, uanset om der er tale om kortvarigt, gentaget elle langvarig sygdom.

Mulighedserklæringen består af to dele:

1) Første del udfylder du sammen med den sygemeldte medarbejder på baggrund af en samtale. Denne del skal beskrive, hvilke funktionsnedsættelser medarbejderen har som følge af sygdommen, hvilke jobfunktioner der påvirkes og om der er aftalt skånefunktioner.

Medarbejderen har pligt til at deltage i denne samtale om mulighedserklæring. Hvis sygdommen afskærer medarbejderen fra at deltage i samalen på arbejdsstedet, kan samtalen holdes telefonisk. Indkaldelsen ti samtalen skal ske med et rimeligt varsel. Til samtalen har medarbejderen mulighed for at tage tillidsrepræsentanten eller anden bisidder med.

2) Anden del af mulighedserklæringen skal udfyldes af medarbejderens læge, der vurderer mulighederne for, at arbejdet genoptages helt eller delvist og evt. med andrede arbejdsfunktioner mv. den lægefaglige vurdering tager udgangspunkt i de oplysninger, der fremgår af første del af erklæringen.

Har du spørgsmål i forhold til brug af attesterne er du altid velkommen til at rette henvendelse til vores fastholdelseskonsulenter på 97 11 33 62.Den forebyggende samtale - en god investering for dig som arbejdsgiver for at undgå sygemeldinger

Det kan være relevant at indkalde medarbejdere til en forebyggende samtale om emner, fx:

 • Medarbejder har ”klat” sygdomme
 • Mønster i sygefravær
 • Uhensigtsmæssig adfærd over for kolleger eller kunder
 • Konflikt eller uoverensstemmelse mellem to eller flere på arbejdspladsen
 • Mistanke om alkoholmisbrug, ludomani eller andet, hvor misbruget påvirker arbejdsindsatsen
 • Problemer på hjemmefronten, som gør det vanskeligt at yde en tilfredsstillende arbejdsindsats
 • En medarbejder isolerer sig social på arbejdspladsen
 • En medarbejder, som virker stresset i dagligdagen

Du kan her hente følgende dokumenter og skemaer:

Hvorfor er det vigtigt med en aktiv sygefraværspolitik

Sygefravær opfattes af mange som en privat sag, og kan derfor være svær at tale om. Men arbejdspladsens sygefravær er en fælles udfordring. Sygefravær påvirker den sygemeldte, de øvrige medarbejdere samt virksomhedens drift. En sygefraværspolitik, som er indarbejdet på arbejdspladsen kan gøre det nemmere at tale om sygefravær. Den synliggør nemlig arbejdspladsens holdninger og retningslinjer i forhold til sygefravær - både før, under og efter en sygemelding.

En sygefraværspolitik med fokus på en tidlig og aktiv indsats kan:

 • Gøre det fagligt og socialt lettere for den sygemeldte at komme tilbage – og lettere for kollegaerne at tage imod den sygemeldte igen.
 • Mindske ’uro’ ift. driften (fx i kunderelationer, vikardækning mv.)
 • Være med til at forebygge, at virksomheden mister en erfaren medarbejder, som skal erstattes af en ny medarbejder - en ressourcekrævende proces såvel økonomisk, driftsmæssigt og kollegialt.

Her finder du relevante dokumenter med råd og guidelines til at udarbejde en sygefraværspolitikSygesamtalen

Sygesamtalen er lovpligtig og skal afholdes senest 4 uger fra første fraværsdag.Vi anbefaler at bruge nedenstående skabeloner. Skabelonerne giver dig mulighed for en struktureret samtale, der holder fokus på en aktiv tilgang for tilbagevenden til arbejdspladsen.

Vi anbefaler ligeledes, at du inddrager fastholdelsesteamet i din sygesamtale med medarbejderen, idet de kan stille med værktøjer, der muliggør en hurtigere tilbagevenden til arbejdspladsen.

Du kan booke vores fastholdelseskonsulenter direkte her på hjemmesiden. Det er dermed let at sikre, at fastholdelseskonsulenten kan deltage til den sygesamtale, du indkalder din medarbejder til.

Du kan her hente følgende dokumenter og skemaer:

Støtteordninger til sygemeldte medarbejdere

 • En hjælp til at fastholde arbejdet inden - eller på trods af - sygdom.
 • Rundbordssamtalen er en hjælp til - så tidligt som muligt og gerne inden en sygemelding - at finde ud af, hvordan sygemeldte kan fastholde arbejdet på trods af sygdommen.
 • Ved rundbordssamtalen samles arbejdsgiver, tillidsrepræsentant, fastholdelseskonsulent og eventuelt læge for at finde ud af, hvordan den sygemeldte/skrantende medarbejder kan fortsætte sit arbejde/ på arbejdsmarkedet.
 • Alle kan tage initiativ til en rundbordssamtale.
 • Samtalen forløber typisk sådan, at den sygemeldte beskriver sin situation, hvorefter deltagerne på mødet spørger ind. På den måde afklares situationen, og der kan lægges en konkret plan for, hvordan medarbejderen bedst kommer videre.
 • Hvis man kan arbejde på trods af sygdom, eller hvis man gradvist kan vende tilbage til arbejdet.
 • Man behøver ikke enten at være på arbejde eller være fuldt sygemeldt. Med en delvis syge- eller raskmelding kan man nøjes med at være væk fra arbejdet nogle timer om ugen. Det forbedrer mulighederne for at fastholde arbejde - også fordi arbejdsgiver får økonomisk kompensation for fraværstimerne.
 • Delvis sygemelding er, når man i en periode ikke kan arbejde på fuld tid på grund af sygdom eller behandling.
 • Delvis raskmelding er, når man efter en sygeperiode kan arbejde igen, men ikke på fuld til. Det ugentlige fravær på grund af sygdommen skal være mindst fire timer. Perioden er begrænset, og arbejdstiden optrappes gradvist.
 • Nye kompetencer - eller fastholdelse af de eksisterende.
 • Medarbejdere kan måske undgå sygemeldinger ved at aftale med arbejdsgiver, at medarbejderen tager en efteruddannelse i en periode, hvor der ikke må foretages tunge løft på grund af eksempelvis rygproblemer.
 • Arbejdsgiver kan give fuld løn imens (og modtage refusion via ordningerne SVU eller VEU).
 • Medarbejderen får et kompetenceløft i en ellers passiv fraværsperiode.
 • Fastholdelsesteamet kan også give et andet aktivt tilbud i form af fx vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, så den sygemeldte kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Vi kan også foreslå, at den sygemeldte skal afklare sin arbejdsevne i en anden jobfunktion.
 • Hvis der er brug for hjælpemidler eller særlig indretning for at klare arbejdet.
 • Hvis sygdommen betyder, at medarbejderen har svært ved at blive i jobfunktionen uden visse ændringer/forbedringer, kan der gives støtte til hjælpemidler og indretning af arbejdspladsen.
 • Hjælpen skal kompensere for begrænsningen i arbejdsevnen, som kan være af fysisk, psykisk eller social karakter. Ved sygemeldinger kan hjælpemidler og ændret indretning af arbejdspladsen være med til hurtigere at få medarbejderen tilbage i arbejde. Fastholdelsesteamet rådgiver medarbejderen og arbejdsgiveren i fællesskab om mulighederne
 • Ved øget fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom.
 • Hvis der er øget fravær på grund af kronisk eller langvarig sygdom, kan fastholdelsesteamet indgå en § 56-aftale med arbejdsgiver. Aftalen kan også gælde fravær, der skyldes genoptræning eller efterbehandling.
 • Aftalen giver arbejdsgiver dagpengerefusion fra 1. fraværsdag og mindsker dermed arbejdsgivers udgift ved hyppigt fravær. Aftalen kan indgås, når sygdomsrisikoen er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, og fraværet af den årsag skønnes at omfatte mindst ti arbejdsdage inden for et år. Husk, at aftalen skal fornys inden for 2 år.

Ansøgning skal ske via www.virk.dk 

 • Hvis der er brug for en ekstra oplæring eller støtte til arbejdet.
 • Fastholdelsesteamet kan yde støtte til, at der bevilges en mentor, hvis det er afgørende for, at en sygemeldt kan få eller fastholde et job.
 • Ved mentor forstås en erfaren medarbejder i virksomheden eller en ekstern person, der sørger for introduktion og oplæring i et omfang, der rækker ud over arbejdspladsens normale forpligtelser til introduktion og oplæring. Mentorordningen kan blandt andet bruges sammen med en delvis raskmelding, virksomhedspraktik eller fleksjob.
 • Hvis der er brug for personlig støtte til specielle arbejdsopgaver.
 • Der kan ydes støtte til en personlig assistent, hvis der er tale om varige funktionsnedsættelser – uanset om det er i et almindeligt ansættelsesforhold eller i fleksjob. En personlig assistent hjælper med konkrete og praktiske opgaver, men må ikke overtage egentlige arbejdsfunktioner, så han eller hun kommer til at virke som vikar eller medhjælper.

Personlig hjælp og og hjælpemidler

Mentor og Voksenlærling

Kontakt


Virksomhedsservice


Åbningstider
Mandag 8.00-15.30
Tirsdag 8.00-16.00
Onsdag 8.00-16.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-12.00

Opdateret 14.09.16    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?