Gå til hovedindhold

Vinter på vejene

Hvordan rydder Mariagerfjord Kommune sne og salter på kommunevejene? Hvad er kommunens pligt, og hvad er din pligt som grundejer? På denne side finder du alle oplysninger om vintertjenesten i Mariagerfjord Kommune.

Indhold

  Når det hele går løs, har vi travlt. Men du kan altid indmelde problemer via vores gratis app; Giv et praj. 

  Nedenfor kan du også finde svar på spørgsmål om dine forpligtelser, hvis du selv er grundejer, eller du kan se, hvornår kommunen rydder eller salter på din vej. 

  Akutte situationer

  Uden for normal arbejdstid kan du ved AKUTTE tilfælde kontakte Falck på tlf. 96 45 21 98.

  Hvad er akutte tilfælde?

  Akutte tilfælde er, hvis der fx er behov for at skaffe adgang til:

  • Læge til borgerne
  • Dyrlæge
  • Levering af foder til dyr
  • Afhentning af mælk hos landmænd
  • Afhentning af dyr hos landmænd

  Hvad er ikke-akutte tilfælde?

  Når der falder meget sne, kan der opstå en række spørgsmål. Nedenstående spørgsmål betragtes ikke som akutte tilfælde, men du kan se, hvad du kan gøre, hvis du bliver bekymret:

  Jeg er bekymret for, om hjemmeplejen kan komme frem til mig/min pårørende

  I Mariagerfjord Kommune har vi en aftale med hjemmeplejen i forhold til vinterberedskabet. Du skal derfor kontakte hjemmeplejen, hvis du har spørgsmål.

  Hvornår bliver der saltet/ryddet?

  Du kan læse om, hvor og hvornår vi rydder sne, og hvornår vi salter her på siden under "Serviceniveau for snerydning" og "Serviceniveau for saltning". 

  Kan jeg køre på vejen?

  Dette betragtes ikke som et akut spørgsmål. Følg udmeldingerne fra politiet og kør altid efter forholdene. Under "Serviceniveau for snerydning" og "Serviceniveau for saltning" på vores hjemmeside kan du se, hvornår vi salter/rydder.

  Kan jeg komme hjem fra arbejde?

  Dette betragtes ikke som et akut spørgsmål. Følg udmeldingerne fra politiet og kør altid efter forholdene.
  Under "Serviceniveau for snerydning" og "Serviceniveau for saltning" på vores hjemmeside kan du se, hvornår vi salter/rydder.

  Hvordan bliver vejret?

  Dette betragtes ikke som et akut spørgsmål. Du kan evt. følge med i vejrsituationen på DMI's hjemmeside. 

  Kører skolebussen?

  Følg med din skoles hjemmeside. Chauffører af skolebusser skal ved tvivlsspørgsmål kontakte NT.

  Prioritering af snerydning og glatførebekæmpelse

  Kommunens veje er inddelt i tre klasser. Glatførebekæmpelse og snerydning prioriteres efter denne klassificering. I ekstraordinære vintersituationer kan der forekomme omprioritering.

  Under "Kort over snerydning og saltning på de enkelte veje og stier" kan du zoome ind og se de enkelte veje og stiers klassificering. 

  Vintervedligeholdelse for vejene i Mariagerfjord Kommune

   

  Vejtype

  Snerydning

  Glatførebekæmpelse

  Mål

  Klasse A

  Fjerntrafik

  Hovedveje og veje med overordnet betydning for fjerntrafikken og/eller den gennemkørende trafik.

  Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener hele døgnet alle ugens dage.

  Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener hele døgnet alle ugens dage. Glatførebekæmpelse udføres præventivt.

  Sikker trafik
  Det tilstræbes, at trafikken kan afvikles sikkert hele døgnet alle ugens dage.

  Klasse B 

  Nærtrafik

  Nærtrafikveje der skaber forbindelse mellem fjerntrafikveje og lokale trafikveje. Desuden veje med afgørende betydning for den lokale nærtrafik samt offentlige parkeringspladser.

  Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener i tidsrummet 06-19 alle ugens dage. Snerydning påbegyndes hurtigst muligt efter snefald.

  Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener i tidsrummet 06-19 alle ugens dage

  Sikker trafik
  Det tilstræbes at trafikken kan afvikles sikkert i dagtimerne alle ugens dage.

  Klasse C

  Lokaltrafik

  Lokalveje uden gennemgående trafik, boligveje og øvrige adgangsveje.

  Tilstræbes holdt farbare i det omfang indsatsen på klasse A og B veje er afsluttet. Indsatsen udføres i tidsrummet 06-19.

  Glatførebekæmpelse iværksættes ved kraftig isslag.

  Farbare veje
  Det skal være muligt, med omtanke, at færdes på disse veje.

   

  Kommunens stier er inddelt i to klasser. Glatførebekæmpelse og snerydning prioriteres efter denne klassificering. I ekstraordinære vintersituationer kan der forekomme omprioritering.

  Under "Kort over snerydning og saltning på de enkelte veje og stier" kan du zoome ind og se de enkelte veje og stiers klassificering. 

  Vintervedligeholdelse for stierne i Mariagerfjord Kommune

   

  Stitype

  Snerydning

  Glatførebekæmpelse

  Mål

  Klasse A

  Hovedstier med væsentlig betydning for afvikling af trafikken i området.

  Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener alle ugens dage. Dog kun undtagelsesvis i tidsrummet 19-06.

  Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener alle ugens dage. Dog kun undtagelsesvis i tidsrummet 19-06

  Sikker trafik. Det tilstræbes at trafikken kan afvikles sikkert alle ugens dage.

  Klasse B

  Mindre betydningsfulde stier.

  Vintervedligeholdes ikke.

  Vintervedligeholdes ikke.

   

   

  På kortet herunder kan du se, hvilken klasse de enkelte veje og stier hører til. Under "Hvornår bliver min vej ryddet for sne eller saltet?" kan du se, hvordan vintervedligeholdelsen er for de enkelte vejklasser.

  - Sorte veje er Klasse A veje (land)
  - Røde veje er Klasse B veje (land)
  - Blå veje er Klasse C veje (land)

  Mariagerfjord Kommunes byråd har vedtaget kommunens serviceniveau for vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse. Niveauet er bekrevet i "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier". 

  Serviceniveau for glatførebekæmpelse

  Kørebaner

  • Vintervejklasse A: Glatførebekæmpelse kan igangsættes på alle ugens dage og alle tider af døgnet. Saltning udføres præventivt.
  • Vintervejklasse B: Glatførebekæmpelse udføres alle ugens dage i tidsrummet kl. 03.00 – kl. 20.00.
  • Vintervejklasse C: Glatførebekæmpelse iværksættes ved kraftig isslag.

  Stier og fortove

  • Vinterstiklasse A: Glatførebekæmpelse kan foretages alle ugens dage i tidsrummet kl. 06.00 – kl. 19.00.
  • Vinterstiklasse B: Glatførebekæmpelse foretages ikke.

  Rastepladser, holdebaner og lignende

  Glatførebekæmpelse begynder normalt først efter genopretning af acceptabel trafiksituation på kørebaner.

  Gennemgående veje

  Glatførebekæmpelse sker normalt i samarbejde med tilgrænsende kommuner. Trafikanterne skal i videst muligt omfang kunne forvente en ensartet glatførebekæmpelse på samme vejstrækning.

  Fastlæggelse af serviceniveau

  Serviceniveauet for kommunens vintertjeneste er vedtaget af Byrådet i "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune".

  Serviceniveau for snerydning

  Kørebaner

  • Vintervejklasse A (fjerntrafik): Snerydning udføres ved drivedannelse, eller hvis der er faldet så meget sne, at det ikke er tilstrækkeligt at strø salt. Snerydning iværksættes hele døgnet, alle ugens dage.
  • Vintervejklasse B (nærtrafik): Snerydning udføres ved drivedannelse, eller hvis der er faldet så meget sne, at det ikke er tilstrækkeligt at strø salt. Der sneryddes i tidsrummet kl. 3 – kl. 20 alle ugens dage.
  • Vintervejklasse C (lokaltrafik): Der sneryddes i tidsrummet kl. 06 – kl. 19, når indsatsen på A og B veje er afsluttet.

  Fjerntrafikveje (vintervejklasse A) prioriteres før øvrige veje og arealer, når forholdene nødvendiggør prioritering.

  Stier og fortove

  • Vinterstiklasse A (hovedstier): Snerydning kan foretages på hverdage i tidsrummet kl. 06 – kl. 19.
  • Vinterstiklasse B (lokalstier): Snerydning foretages ikke.
  • Øvrige veje og arealer

  Rastepladser, holdebaner og lignende

  Snerydning af rastepladser, holdebaner og lignende begyndes normalt først efter genopretning af acceptabel trafiksituation på kørebaner.

  Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyggelse samt fra cykelbaner, holdepladser og betydende vejkryds. Dog kun hvis vintervagten skønner det nødvendigt af hensyn til trafikken.

  Fastlæggelse af serviceniveau

  Serviceniveauet for kommunens vintertjeneste er vedtaget af Byrådet i "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune".

  Snevolde

  Inden arbejdet indstilles, bliver snevolde ved eller på kørebanen ved en offentlig vejs tilslutning til en anden offentlig vej så vidt muligt skubbet til side. Vejbestyrelsen fjerner normalt ikke snevolde ud for indkørsel til private ejendomme eller ud for private fællesvejes tilslutning til offentlig vej.

  Kommunen har kastet sne på arealer, hvor grundejer har rydningspligt

  Kommunen forsøger så vidt muligt at undgå, at sne kastes ind på arealer, hvor rydningspligten påhviler grundejeren. Hvis denne situation alligevel opstår, skal det betragtes som et nyt snefald. Denne sne fjernes ikke af kommunen.

  Gennemgående veje

  Glatførebekæmpelse sker i samarbejde med tilgrænsende kommuner. Trafikanterne skal i videst muligt omfang kunne forvente en ensartet glatførebekæmpelse på samme vejstrækning

  Kan skolebussen komme frem?

  Hold dig opdateret på NTs hjemmeside om skolebussen er forhindret i at køre på grund af snevejret.

  Hjælp dem, der hjælper dig - dine forpligtelser som grundejer

  Som grundejer har du en række forpligtelser ud for din ejendom. Det er vigtigt, at du sørger for at overholde de pligter, du har som grundejer. På den måde hjælper du dig selv og andre.

  Kommunevej eller privat fællesvej?

  Bor du i en by eller bymæssig bebyggelse, er det dit ansvar at holde fortove og stier ud for din ejendom fri for sne og is. Ejere af en privat fællesvej eller sti har også ansvar for, at der er ryddet for sne, og at der er saltet eller gruset mod glat føre.

  Hvornår skal der ryddes?

  Du skal som udgangspunkt sørge for, at der er ryddet mellem kl. 7.00 og kl. 22.00. Hvis du ikke rydder for sne og is, kan det medføre, at kommunen gør det på din regning.

  Det kan også medføre anmeldelse til politiet og eventuel bødestraf. Hvis nogen falder og kommer til skade, kan det medføre erstatningsansvar.

  Hjælp dem der hjælper dig

  Tænk på, at det ofte er mørkt, når postbuddet eller renovationsmedarbejderen kommer. Sørg for at overholde de pligter du har som grundejer og undgå samlinger af sne langs vejene.

  Nedenfor kan du læse om og se illustrationer af de forhold, du skal overholde som grundejer.

  Illustrationen viser en hjørnegrund, der grænser op til tre kommuneveje med fortov. Grundejeren kan pålægges pligten på alle sider, da vejene ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen.

  Illustrationen viser en hjørnegrund, der grænser op til tre kommuneveje med fortov. Grundejeren kan pålægges pligten på alle sider, da vejene ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen.

  I nedenstående illustration ses ligeledes en hjørnegrund, hvor pligten kan pålægges grundejeren fra alle sider. Dog kan grundejeren ikke pålægges pligten rundt om oversigtsarealet, da dette ikke er nærmest beliggende ejendom.

  Illustration af en anden hjørnegrund, hvor pligten kan pålægges grundejeren fra alle sider. Dog kan grundejeren ikke pålægges pligten rundt om oversigtsarealet, da dette ikke er nærmest beliggende ejendom.

  Illustrationen viser en hjørnegrund, der grænser op til både kommunevej og privat fællesvej/-sti. Grundejeren kan i dette tilfælde pålægges pligten for det kommunale fortov, og tilsvarende pålægges pligten for den private fællesvej/-sti for den del af strækningen, der ligger nærmest ejendommen.Illustration, der viser en hjørnegrund, der grænser op til både kommunevej og privat fællesvej/-sti. Grundejeren kan i dette tilfælde pålægges pligten for det kommunale fortov, og tilsvarende pålægges pligten for den private fællesvej/-sti for den del af strækningen, der ligger nærmest ejendommen.

  I nedenstående tilfælde kan pligten dog ikke pålægges grundejeren for den del af det offentlige fortov, som ikke er beliggende nærmest ejendommen.

  Illustration af tilfælde, hvor pligten ikke kan pålægges grundejeren for den del af det offentlige fortov, som ikke er beliggende nærmest ejendommen.

  Illustrationen viser en hjørnegrund, der grænser op til to kommuneveje, og hvor sidevejen er lukket med eksempelvis beplantning eller skilt. Fortovet går forbi lukningen, og pligten for fortovet forbi denne kan pålægges grundejeren.

  Illustration, der viser en hjørnegrund, der grænser op til to kommuneveje, og hvor sidevejen er lukket med eksempelvis beplantning eller skilt. Fortovet går forbi lukningen, og pligten for fortovet forbi denne kan pålægges grundejeren.

  I nedenstående illustration er vejtilslutningen udført med afvigende belægning i forlængelse af den ene vejs fortov, eller som gennemgående fortov langs denne. Pligten for selve vejtilslutningen påhviler kommunen.

  llustrationen viser et eksempel, hvor vejtilslutningen er udført med afvigende belægning i forlængelse af den ene vejs fortov, eller som gennemgående fortov langs denne. Pligten for selve vejtilslutningen påhviler kommunen.

  Illustrationen viser en hjørnegrund, der grænser op til to kommuneveje med fortov. Da der kun er vejadgang til den ene kommunevej, og fortovet på den anden side ikke ligger i ubrudt forlængelse af adgangen, kan pligten på siden uden adgang ikke pålægges grundejeren.

  Illustration, der viser en hjørnegrund med grænser op til to kommuneveje med fortov. Da der kun er vejadgang til den ene kommunevej, og fortovet på den anden side ikke ligger i ubrudt forlængelse af adgangen, kan pligten på siden uden adgang ikke pålægges grundejeren.

  I nedenstående illustration er grundejerens vejadgang til en kommunevej uden fortov. Pligten for fortovet på vejen, som grundejeren ikke har adgang til, kan ikke pålægges grundejeren.

  Illustrationen viser grundejerens vejadgang til en kommunevej uden fortov. Pligten for fortovet på vejen, som grundejeren ikke har adgang til, kan ikke pålægges grundejeren.

   

  Illustrationen viser en grund, hvor busstoppestedet med tilhørende perron er en del af fortovet. I dette tilfælde påhviler pligten grundejeren. 

  Illustration, der viser en grund, hvor busstoppestedet med tilhørende perron er en del af fortovet. I dette tilfælde påhviler pligten grundejeren.

  I nedenstående illustration er busperronen ikke en del af fortovet, men busstoppestedet har en særskilt busperron i forbindelse med fortovet. I dette tilfælde påhviler pligten også grundejeren.Illustration viser et eksempel, hvor er busperronen ikke en del af fortovet, men busstoppestedet har en særskilt busperron i forbindelse med fortovet. I dette tilfælde påhviler pligten også grundejeren.

  I nedenstående illustration har busstoppestedet en særskilt busperron mellem cykelsti og kørebane. I dette tilfælde påhviler pligten kommunen. 

  Illustration, der viser, at når busstoppestedet er en særskilt busperron mellem cykelsti og kørebane. I dette tilfælde påhviler pligten kommunen.

   

  Sidst opdateret: 20. september 2022

  Læs mere eller send et praj

  Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune

  Kontakt

  Park og Vej

  Telefon: 97114245

  Email: parkogvej@mariagerfjord.dk