Udviklingspulje: Fokus på ensomhed


Baggrund

Med afsæt i Mariagerfjord Kommunes Værdighedspolitik er der i forbindelse med temaet ”Bekæmpelse af ensomhed” afsat 350.000 kr. til etablering af en pulje til forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte borgere + 65 år. 
Med puljen ønsker udvalget, at fremme nye initiativer til forebyggelse af ensomhed blandt ældre og socialt udsatte borgere. Det være sig i forhold til såvel eksisterende som nye aktører på området i forbindelse med indsatsen ”bekæmpelse af ensomhed” i Mariagerfjord Kommune
 
Formålet er at forebygge og modvirke ufrivillig ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Mariagerfjord Kommune. Puljen er tiltænkt aktiviteter drevet af lokal- og landsbyråd, foreninger og andre i Mariagerfjord Kommune. 
 

Hvem kan søge puljen?

Puljen har til formål at give tilskud til en bred palet af aktiviteter i Mariagerfjord Kommune. 
 
Puljen kan søges af:
 • Foreninger og organisationer inden for det sociale, kulturelle og sundhedsfaglige område.
 • En kreds af enkeltpersoner i forbindelse med konkrete initiativer og aktiviteter.
 • Frivillige organisationer eventuelt med offentlig myndighed eller privat virksomhed som medansøger.
 
Puljen kan IKKE søges af: 
 • Enkelpersoner.
 • Lokal-/landsbyrådet eller foreninger der i forvejen har modtaget støtte fra Mariagerfjord Kommune til samme aktivitet.

Målgruppe

Målgruppen for indsatsen/aktiviteterne er borgere 65+ i Mariagerfjord Kommune, der er ensomme eller i risiko for at blive det. Puljemidlerne er øremærket til at udvide, udvikle eller fremme lokale aktiviteter rundt i kommunen på sigt. Det er derfor i høj grad målgruppen for lokale aktiviteter, der er afgørende for, om ansøgningen lever op til kriterierne for at modtage støtte. 
 

Hvad kan der søges midler til? 

 • Der kan ydes tilskud til konkrete initiativer inden for det sundhedsfaglige, kulturelle, eller det sociale område. Herunder til aktiviteter for borgere over 65 år.
 • Midlerne er målrettet støtte til aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i aktiviteten og primært udføres af frivillige.
 • Aktiviteter der forankres lokalt, der kommer kommunens borgere til gode.
 • Foruden iværksættelse af konkrete projekter kan der gives støtte til udvikling af nye ideer og tilbud til målgruppen og til udvikling af metoder til at rekruttere og fastholde ensomme ældres deltagelse i aktiviteter.
 • Aktiviteter der sigter på at modvirke og forebygge ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Mariagerfjord Kommune.

Hvad kan der IKKE søges midler til? 

 • Der gives ikke støtte til aktiviteter, der udføres af enkeltpersoner.
 • Der gives ikke støtte til drift, så som lønmidler, løbende foreningsdrift, administration og huslejetilskud.
 • Der kan ikke søges midler til enkeltstående events, idet der lægges vægt på forankring af initiativer som kan understøtte det forebyggende arbejde med ensomhed.

Kriterier for at modtage tilskud

Puljen kan søges to gange; forår 2021 og efterår 2021. Ansøgningsfristen er hhv. den 1. april (forår) og den 1. august (efterår). 
Minimumsgrænsen for tilskud fra puljen er på 5000 kr.
Det er Udvalget for Sundhed og Omsorg/administrationen i Mariagerfjord Kommune, der beslutter, hvilke aktiviteter (dvs. hvilke ansøgere) der vil modtage støtte. Udvalget / administrationen behandler ansøgninger 2 gange årligt. 
For at ansøge om midler fra puljen, skal man udfylde et digitalt ansøgningsskema, som forefindes på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside.
 
Når ansøgningerne bliver gennemgået, vil der blive lagt vægt på, at:
 • Aktiviteterne har et forebyggende virke og/eller støtter op om tidlig opsporing af ensomhed
 • Aktiviteterne sigter på at modvirke ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Mariagerfjord Kommune
 • Aktiviteterne er baseret på frivillig arbejdskraft
 • De samlede aktiviteter har til hensigt at komme et betydeligt antal ensomme ældre borgere i kommunen til gode, eller at aktiviteterne udfylder et behov for en mindre gruppe borgere, der ellers ikke tilgodeses med andre tilbud
 • Ansøger og aktiviteter er lokalt forankret i Mariagerfjord Kommune.
 • Det forventes at aktiviteten har et langsigtet fokus, med initiativer som kan understøtte bekæmpelsen af ensomhed på sigt.
Derudover er det et kriterie, at man som tilskudsmodtager er villig til at dele de erfaringer, som puljemidlerne har bidraget til (eks. opslag på Facebook, i lokalaviserne el. lign.). Formålet er, at vi får fortalt den gode historie. Derudover er det et krav, at tilskud fra udviklingspuljen i Mariagerfjord Kommune nævnes som sponsor i informationsmateriale, på hjemmeside, i pressemeddelelser og så videre.
 
Alle, der modtager støtte, skal indsende et regnskab, der dokumenterer, at midlerne er brugt som beskrevet i ansøgningen, og at regnskabet overholder de stillede krav. Ved tilsagn om tilskud fra puljen udsendes et bevillingsbrev, hvori der er en detaljeret beskrivelse af, hvordan regnskab skal aflægges.
 

Ansøgningsskema til puljen findes her.

Kontakt


Jonna Bohlbro

Sundhed og Træning

 •  97113954
 •  

Christina Hagelund Berthelsen

Borgerrettet forebyggelse - Sundhedscent

 •  61365982
 •  

Opdateret 06.07.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?