Gå til hovedindhold

Falslev - Falslev Hedevej - Nedlæggelse af privat fællesvej - Høring

Høringsfrist 10. januar 2022 kl. 23.59

Indhold

  Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning fra ejer af matr. nr. 4e Falslev By, Falslev med ønske om nedlægning af den private fællesvej over det nordvestlige hjørne på matr. nr. 4e.

  Den ansøgte nedlægning er illustreret på kortbilaget, du finder under bilag her på siden.

  Baggrunden for ansøgningen er, at ejer ønsker at optimere skovdrift på ejendommen. Vejen, som ønskes nedlagt, går over det nordvestlige hjørne over matr. nr. 4e. Vejen er ikke udlagt på matrikelkortet, men vejen fremgår tydeligt på historisk luftfoto på matr. nr. 4e helt tilbage til 1954. Historiske matrikelkort viser, at vejudlægget altid har ligget på matr. nr. 1ac Falslev By, Falslev, men er vejen beliggende på matr. nr. 4e.

  Mariagerfjord Kommune vurderer efter besigtigelse, at vejen i et vist omfang benyttes til kørende trafik, og derfor antages det, at vejen er ibrugtaget som privat fællesvej og vejen skal derfor nedlægges efter privatvejslovens § 12 jf. §§ 72-78.

  Mariagerfjord Kommunes naturafdeling vurderer, at vejen har en stor rekreativ betydning, og derfor skal vejen opretholdes som sti eller der skal sikres alternative muligheder for gående og cyklende, hvis vejen nedlægges som privat fællesvej.

  Indsigelser mod nedlægningen skal være kommunen i hænde senest 10. januar 2023.

  Indsigelser sendes til Trafik og Anlæg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro, eller på mail til hmads2@mariagerfjord.dk

  Privatvejsloven siger at:

  • Vejen må ikke nedlægges, hvis den er vigtig for en ejendom med vejret til vejen.
  • Hvis kommunen afviser en indsigelse om dette kan kommunens afgørelse kræves indbragt for taksationsmyndighederne. Taksationsmyndighederne fordeler udgifterne til sagens behandling mellem parterne.
  • Kommunen sørger for at omlægningen berigtiges i matrikel og tingbog. Udgifterne til dette fordeles mellem de grundejere, der er interesseret i omlægningen.

  Sidst opdateret: 22. november 2022

  Bilag