Gå til hovedindhold

Hadsund - Hadsund Hallerne - Forslag til Lokalplan 155/2022 og Kommuneplantillæg nr. 53 - Forlængelse af høringsfrist

Høringsfrist 11. august 2022 kl. 23:59

Indhold

  Mariagerfjord Kommune sendte den 4. maj 2022 forslag til lokalplan 155/2022 for offentligt område ved Stadionvej i Hadsund – Hadsund Hallerne - og forslag til kommuneplantillæg nr. 53 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 i høring frem til den 2. juli 2022.

  Mariagerfjord Kommune forlænger hermed høringen frem til den 11. august 2022.

  Høringsfristen er derfor 11. august 2022. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til plan@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

  Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan ses på biblioteket, i Borgerservice og på www.plandata.dk, hvor de er fremlagt. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforslagene, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

  Lokalplanens formål og indhold
  Hadsund Hallerne og tennisklubben i Hadsund ønsker at udvide deres faciliteter samt at tilføje nye funktioner til området f.eks. multihal, kold hal til tennis og til paddeltennis, nye boldbaner, wellness og sundhed, overnatningsfaciliteter, nye parkeringspladser samt en integreret etageboligbebyggelse, der ønskes opført oven på de planlagte nye omklædningsrum og gæsteværelser.

  Det overordnede mål med lokalplanen er, at muliggøre udvidelsen af Hadsund Hallerne m.v. og erstatte de boldbaner, der inddrages til parkering og byggeri med et nyt areal til boldbaner på den østlige side af Kjeld H. Jensens Vej.

  I lokalplanen gives der også mulighed for opførelse af etageboliger inden for et præcist udpeget byggefelt, hvor de kommende beboere kan have glæde af at bo helt tæt på områdets idrætsfaciliteter. Det er således et ønske med lokalplanen, at der vil opstå en synergieffekt i at blande flere forskellige funktioner i ét område.

  Lokalplanforslaget kan ses under bilag her på siden.

  Kommuneplantillæggets indhold
  Forslag til Tillæg nr. 53 er en forudsætning for vedtagelsen af forslag til Lokalplan 155/2022. En del af området, som forslag til Lokalplan 155/2022 omfatter, er ikke omfattet af rammebestemmelserne i kommuneplanen, og derfor er det nødvendigt at udarbejde forslag til Kommuneplantillæg nr. 53 således, at lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

  I kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde HAD.O.17 - område til offentligt område - stadionområdet, etageboliger. Rammeområdet udlægges for at muliggøre etageboliger over eksisterende omklædningsrum.

  Yderligere udvides rammeområde HAD.O.8 til at omfatte en mindre del af HAD.R.6 for at muliggøre nye fodboldbaner. Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

  Kommuneplantillægget kan ses under bilag her på siden.

  Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
  Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

  Efter høringsperiodens udløb kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og hvis der ikke er tale om på begyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 5.

  Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
  Dine bemærkninger, navn, adresse og/eller mailadresse vil fremgå af det høringsnotat, som bliver fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

  Spørgsmål og bemærkninger
  Hvis du har spørgsmål til planforslagene, er du velkommen til at kontakte planafdelingen på plan@mariagerfjord.dk.