Gå til hovedindhold

Hobro - Aalykkevej - Forslag til Lokalplan 180/2023 - Høring

Høringsfrist 16. december 2022 kl. 23.59

Indhold

  Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på møde den 7. november 2022 vedtaget forslag til Lokalplan 180/2023 for kolonihaver ved Aalykkevej i Hobro samt forslag til kommuneplantillæg nr. 75 til Mariagerfjord Kommuneplan 2023-2025.

  Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg
  Forslagene fremlægges til offentlig høring i 4 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Udvalget for Teknik og Miljø behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i dens nuværende form.

  Høringsfristen er den 16. december 2022. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til plan@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

  Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan ses under bilag her på siden.

  Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan også ses på biblioteket, i Borgerservice og på www.plandata.dk, hvor det er fremlagt fra den 18. november 2022. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforlaget, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

  Lokalplanens formål og indhold
  Formålet med lokalplanen er at sikre, at området anvendes til kolonihaver og rekreative formål. Lokalplanen sikrer, at de enkelte bygningers anvendelse inden for området ikke får karakter af helårsbebyggelse, således at karakteren af området fastholdes som kolonihaveområde.

  Lokalplanområdet er opdelt i to delområder, hvor delområde A indeholder kolonihaver og delområde B er et grønt område, som er omfattet af beskyttet natur i form af overdrev og engareal, og skal derfor friholdes for bebyggelse.

  Kommuneplantillæggets indhold
  Lokalplanområdet er omfattet af rammebestemmelserne i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025, hvor lokalplanområdet ligger i rammeområde HOB.R.1 som er udlagt til Rekreativt område - Aalykkevej 9-55.

  I kommuneplanens ramme HOB.R.1 er der mulighed for etablering af kolonihaver i området. I kommuneplanrammen fastlægges en begrænsning på højst 25 m² kolonihavehus pr. grund, og en bebyggelsesprocent på 5%.

  Idet lokalplanen fastsætter kolonihavehusbebyggelse til højst 60 m² og sekundær bebyggelse til højst 40 m², udsendes forslag til kommuneplantillæg 75 i høring samtidig med lokalplanforslaget. I kommuneplantillægget fastsættes en begrænsning på størrelsen af bebyggelserne.

  Miljøvurdering af planforslaget
  I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslagene, og resultatet af screeningen er, at planforslagene ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

  Klagevejledning til screeningen kan ses under bilag her på siden.

  Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
  Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

  Efter høringsperiodens udløb kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og hvis der ikke er tale om på begyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 5.

  Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
  Når du indsender høringssvar, kan dit høringssvar samt din adresse og din mailadresse blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i dagsordner til kommunens byråd og politiske udvalg.

  Spørgsmål og bemærkninger
  Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at kontakte Plan på 97113616 eller på plan@mariagerfjord.dk.