Gå til hovedindhold

Hobro - Humlemarken - Forslag til Lokalplan 187/2023 - Offentlig høring

Klagefrist 14. december 2022 kl. 23.59

Indhold

  Forslaget fremlægges til offentlig høring i 4 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslaget. Efter høringsperiodens udløb vil Udvalget for Teknik og Miljø behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen kan vedtages endeligt.

  Høringsfristen er den 15. december 2022. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

  Lokalplanforslaget kan ses på Hobro bibliotek, i Borgerservice og på www.plandata.dk, hvor det er fremlagt fra 16. november 2022. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforlaget, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

  Lokalplanens formål og indhold
  Formålet med lokalplanen er, at imødekomme behovet for nye erhvervsarealer i Hobro ved at udvide erhvervsområdet ved Humlemarken. Området er udlagt til erhvervsformål i den gældende Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

  Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der kan drives håndværks-, industri-, lager- og fremstillingsvirksomhed i lighed med de omkringliggende erhvervsområder.

  Miljøvurdering af planforslaget
  I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslaget, og resultatet af screeningen er, at planforslaget ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

  Klagevejledning til screeningen er vedlagt som bilag til dette brev.

  Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
  Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

  Efter høringsperiodens udløb kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og hvis der ikke er tale om på begyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 5.

  Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
  Dine bemærkninger, navn, adresse og/eller mailadresse vil fremgå af det høringsnotat, som bliver fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.