Gå til hovedindhold

Kastbjerg Ådal - demontering af 60 kV luftledning med fjernelse af master og udvalgte fundamenter - afgørelse

Klagefrist 29. august 2022 kl. 23.59.

Indhold

  Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

  Mariagerfjord Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for demontering af 60 kV luftledning med fjernelse af master og udvalgte fundamenter. Projektet er midlertidigt og omfatter demontering af 13 master, tråd og 10 fundamenter.

  Det er vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven.

  Du kan klage over afgørelsen

  Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58.

  Klagefristen er 4 uger og udløber d. 29. august 2022. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

  En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

  Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk).

  Kommunens afgørelser kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

  Spørgsmål til afgørelsen

  Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Miljøafdelingen:
  naturgruppen@mariagerfjord.dk, eller på tlf. nr. 97 11 30 00.