Gå til hovedindhold

Mariager - Frydensberg Efterskole - Lokalplan 177/2022 - Endelig vedtagelse

Klagefrist 21. december 2022 kl. 23.59

Indhold

  Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på deres møde 7. november besluttet at endeligt vedtage Forslag til Lokalplan 177/2022 for et område til offentlige formål ved Frydensbjergvej i Mariager.

  Lokalplanens baggrund og indhold
  Formålet med lokalplanen er, at give Frydensberg Efterskole mulighed for at opføre en idrætshal og andre funktioner, der hører til en efterskole. Lokalplanforslaget indeholder principper for ny bebyggelse og tilbygninger, der skal sikre efterskolens udtryk og bebyggelsesstruktur.

  Lokalplanforslaget udlægger planområdet i tre delområder: i delområde I kan der opføres bebyggelse til efterskolen herunder idrætshal og dertilhørende funktioner, i delområde II må der ikke opføres bebyggelse og anlæg, da det er omfattet af strandbeskyttelseslinjen og området anvendes derfor til nærrekreativt område for Mariager by, og delområde III udlægges til åben-lav boligbebyggelse.

  Høringssvar
  Der er indkommet høringssvar fra fire parter inden udløbet af hørringsperioden. Høringssvarene omhandlede især bevaring af skov og om der stadig kan drives skoverhverv, byggefelter til efterskolens bygninger og til idrætshallen, så man ved præcist hvor den kan ligge, trafik til skolen, areal som ønskes friholdt for bebyggelse og bekymringer om hvorvidt skolen fremover vil være til gene for beboerne i området.

  Lokalplanen er vedtaget endelig med nedenstående ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag:

  1. Efterskolens bygninger placeres i de nye byggefelter a og b på det nye bilag 2. Der må ikke opføres bebyggelse på den sydvestlige del af delområde 1. Lokalplanens tekst konsekvensrettes og i § 5 i lokalplanens bestemmelser tilføjes: ”Efterskolens bygninger skal placeres inden for byggefelt a og b som vist på bilag 2.
  2. Idrætshallen placeres i byggefelt b på det nye bilag 2. Lokalplanens tekst konsekvensrettes og i § 5 i lokalplanens bestemmelser tilføjes: ”Idrætshallen skal placeres i byggefelt b som vist på bilag 2.”.
  3. Bufferzonerne fjernes, da de er blevet overflødige. Den sydvestlige del af delområde 1 må ikke længere bebygges og det bevaringsværdige skovareal skaber en større afstand end bufferzonen gjorde mellem boliger og efterskolen. Det er kun den sydligste lærebolig, der ligger ud til efterskolens byggefelter og langs med den løber der en vej med beplantning på begge sider, som fagenheden vurderer er tilstrækkelig afstand og afskærmning mellem boligen og efterskolen. Lokalplanens formål og tekst konsekvensrettes.
  4. Skovarealet indtegnes med en afgrænsning, der tillader udvidelse og renovation af skolens bygninger. I den endelige udgave af lokalplan 177/2022 tilføjes til § 7: ” Det på bilag 2 angivne skovareal er udpeget som bevaringsværdigt. Træerne må ikke fældes eller på anden måde ændres med mindre Byrådet giver tilladelse hertil. Bestemmelsen er ikke til hinder for almindelig pleje og beskæring.” og til afsnit 3.8 tilføjes: ”Lokalplanen udpeger et bevaringsværdigt skovareal. Dette stykke skov skal bevares, fordi det ligger fremskudt og det giver karakter til et område, der rækker ud over efterskolens arealer.”
  5. Det tilføjes til § 12, at lokalplan M.1.39 ophæves på nær bestemmelserne om grundejerforeningen. Denne lokalplanbestemmelse vil derfor ligge tilbage, selv om resten af lokalplan M.1.39 er ophævet.

  Lokalplanens retsvirkninger
  Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 5u, 19 eller 40.

  Klagevejledning
  Klagevejledning er kan ses under bilag på denne side.

  Spørgsmål og bemærkninger
  Hvis du har spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte planafdelingen på plan@mariagerfjord.dk.