Gå til hovedindhold

Øster Hurup - Kystvejen 67 og 71 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 178/2022 og Kommuneplantillæg nr. 69 - Afgørelse

Klagefrist 24. oktober 2022 kl. 23.59

Indhold

  Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har 20. september 2022 besluttet at endeligt vedtage forslag til Lokalplan 178/2020 for boliger på Kystvejen i Øster Hurup, samt tillæg nr. 69 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

  Lokalplanens formål og indhold
  Formålet med lokalplanen er, at udlægge området til åben-lav boligbebyggelse og derved give mulighed for 2 parcelhuse på Kystvejen 67 og 71. Bebyggelsen skal placeres således, at boligerne ud mod Kystvejen skal ligge med frontfacaden parallelt med Kystvejen. Ny bebyggelse skal fremstå som randbebyggelse, hvorledes den længste facade på boligbebyggelsen skal ligge i facadelinjen mod Kystvejen.

  Du kan se lokalplanen under bilag på denne side.

  Kommuneplantillæggets indhold
  Lokalplanområdet ligger i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 inden for rammeområde ØHU.B.5 – Boligområde - Kystvejen 67 -71 i form af tæt-lav boliger. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 69 til kommuneplanen, hvor rammeområdet ændres til boligområde – Kystvejen 67-71 i form af både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

  Du kan se kommuneplantillægget under bilag på denne side.

  Høringssvar
  Der er ikke indkommet høringssvar inden udløbet af hørringsperioden.

  Lokalplanens retsvirkninger
  Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 5u, 19 eller 40.

  Klagevejledning
  Klagevejledning kan findes under bilag på denne side.

  Spørgsmål og bemærkninger
  Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Plan-afdelingen på plan@mariagerfjord.dk.