Gå til hovedindhold

Valsgård - Ouevej - Nedsivning af overfladevand fra ny cykelsti - Tilladelse

Klagefrist 20. december 2022 kl. 23.59

Indhold

  Mariagerfjord Kommune, Trafik og Anlæg, har ansøgt om tilladelse til at nedsive overfladevand fra en nyetableret cykelsti. Cykelstien etableres på strækningen fra Valsgård langs kommunevejen Hobro – Hadsund frem til Kielstrupvej. Strækningen, som omfatter i alt ca. 3,8 km, er etape 1 af cykelstiprojekt der skal etableres fra Valsgård til Oue/Vive.

  Mariagerfjord Kommune, Naturafdelingen har meddelt tilladelse til det ansøgte under forudsætning om overholdelse af en række vilkår.

  Tilladelsen kan ses her på siden.

  Du kan klage over afgørelsen
  En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.

  Klagefristen udløber tirsdag den 20. december 2022, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

  Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
  indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

  Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

  Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

  Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

  Eventuelle bemærkninger skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden fristen.

  Spørgsmål og bemærkninger
  Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk.

  Sidst opdateret: 22. november 2022

  Bilag