Gå til hovedindhold

Valsgård - Redsøvej 5 - Miljøgodkendelse af husdyrbrug - Endelig afgørelse

Klagefrist 13. december 2022 kl. 23.59

Indhold

  Mariagerfjord Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter § 16 a i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af ejendommen Redsøvej 5, 9500 Hobro.

  Sagsbeskrivelse
  Husdyrbruget har en tidligere tilladelse til at producere 375.000 38-dages slagtekyllinger (53.571 stipladser), svarende til 145,91 DE. Produktionen er i 2 stalde. På ejendommen er der desuden en tidligere grisestald, som med denne miljøgodkendelse ændres til slagtekyllingsstald. Ændringen sker ved renovering af den eksisterende staldbygning. Det samlede produktionsareal inklusive produktionsarealet i den renoverede stald udgør 3.950 m2.

  Derudover vil der med denne godkendelse blive fleksibilitet i produktion af slagtekyllinger således at der er mulighed for at justere på dyrenes vægtgrænser og produktionsdage.

  Ændringen er omfattet af § 16a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 20. december 2006, med senere ændringer.

  Du kan klage over afgørelsen
  Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

  En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.

  Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag den 13. december 2022, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

  Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
  indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

  Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

  Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

  Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

  Spørgsmål til afgørelsen
  Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Malene Houbak på mail mahou@mariagerfjord.dk, eller tlf. 97 11 36 33.