Gå til hovedindhold

Hadsund - Ålborgvej 99 - Skovrejsning - Afgørelse om ikke VVM-pligt og vurdering af anmeldelse

Klagefrist 12. oktober 2023 kl. 23.59

Indhold

  Mariagerfjord Kommune har foretaget en VVM-screening af ansøgt skovrejsningsprojekt på matr.nr. matr.nr. 5c og 9c, Visborg by, Visborg. Ejendommen er beliggende på Ålborgvej 99, 9560 Hadsund. 

  Mariagerfjord Kommune vurderer ikke, at skovrejsning på ejendommen har en væsentlig indvirkning på miljøet, og projektet er derfor ikke omfattet af bestemmelserne om VVM pligt efter § 3, stk. 2 i bekendtgørelsen om vurdering af visse offentlige og private anlægsvirkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

  Du kan klage over afgørelsen

  Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.
  En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via www.borger.dk eller www.virk.dk.

  Klagefristen er 4 uger og udløber 12. oktober 2023 kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

  Vejledning om klageregler kan findes på Nævnenes hus hjemmeside.

  Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

  Spørgsmål til afgørelsen

  Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Kenneth Jensen på keje1@mariagerfjord.dk eller på tlf. 97 11 36 24.