Gå til hovedindhold

Hadsund - Korupvej 28 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøtilladelse

Klagefrist 11. april 2023 kl. 23.59

Indhold

  Mariagerfjord Kommune har givet miljøgodkendelse til husdyrbruget på ejendommen Korupvej 28, 9560 Hadsund.

  Der gives miljøtilladelse til at udvide husdyrholdet på adressen. Efter udvidelsen vil husdyrbruget bestå af et blandet husdyrhold med kreaturer og heste med et samlet produktionsareal på 819 m2. Der søges ikke om tilladelse til nyt byggeri, men i forbindelse med tilladelsen ønskes en eksisterende bygning ændret til staldanlæg
  Yderligere søges der om godkendelse af en eksisterende ridebane på ejendommen.

  Ændringen er omfattet af § 16b i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 20. december 2006, med senere ændringer.

  Du kan klage over afgørelsen
  Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

  En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.

  Klagefristen er 4 uger og udløber den 11. april 2023 kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

  Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
  indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

  Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

  Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

  Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

  Spørgsmål til tilladelsen
  Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, kan du kontakte Charlotte Speich på mail chspe@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 57.

  Sidst opdateret: 14. marts 2023

  Bilag