Gå til hovedindhold

Hadsund - Østergade 82 - Forslag til lokalplan 185/2023 - Høring

Høringsfrist 20. februar 2023.

Indhold

  Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på deres møde den 9. januar 2023 vedtaget Forslag til Lokalplan 185/2023 for boligområde ved Mariagervej nr. 58-66 i Hadsund Syd.

  Offentlig høring af lokalplanforslaget

  Forslaget fremlægges til offentlig høring i 4 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslaget. Efter høringsperiodens udløb vil Udvalget for Teknik og Miljø behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen kan vedtages endeligt i dens nuværende form.

  Høringsfristen er den 20. februar 2023. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til plan@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

  Lokalplanen kan ses under bilag her på siden.

  Lokalplanforslaget kan desuden ses på biblioteket, i borgerservice og på www.plandata.dk, hvor det er fremlagt fra den 23. januar 2023. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforlaget, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

  Lokalplanens formål og indhold

  Formålet med lokalplanen er, at sikre, at området kan anvendes til åben-lav boligbebyggelse i overensstemmelse med den tidligere lokalplan og i overensstemmelse med Kystdirektoratets dispensation.

  Lokalplanområdet har tidligere været lokalplanlagt til seks boliger og blev senere pålagt strandbeskyttelseslinje i forbindelse med en ændring af Naturbeskyttelsesloven i 1994, hvor strandbeskyttelseslinjen blev udvidet fra 100 meter til 300 meter fra kysten. Strandbeskyttelsen forhindrer ny bebyggelse og ændret arealanvendelse med videre.

  Ved lovændringen blev det samtidig bestemt, at de arealer, som blev omfattet af strandbeskyttelsen, og som på daværende tidspunkt var omfattet af en lokalplan, kan udnyttes i henhold til lokalplanen på trods af strandbeskyttelseslinjen. Lovændringen fastslår desuden, at strandbeskyttelsen skal gælde, hvis betydelige afvigelser fra den eksisterende lokalplan vil kræve, at der skal udarbejdes en ny lokalplan.

  Den eksisterende lokalplan for seks boliger i området blev aflyst i 2019 ved vedtagelsen af Lokalplan 144/2019 for boligområde ved Mariagervej i Hadsund Syd, som er den nugældende lokalplan for et større, samlet boligområde.

  Aflysningen af lokalplan 4.2 betød dermed, at arealet blev omfattet af strandbeskyttelseslinjen, så de pågældende ejendomme ikke kan udnyttes i overensstemmelse med Lokalplan 144/2019 uden dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

  Kystdirektoratet har givet dispensation under forudsætning af, at der udarbejdes en ny lokalplan, som skal sikre, at ejendommene inden for lokalplanområdet ikke bebygges ud over, hvad der vil være tilladt efter planloven og den tidligere lokalplan 4.2.

  Miljøvurdering af planforslaget

  I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslaget, og resultatet af screeningen er, at planforslaget ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

  Klagevejledning til screeningen er vedlagt som bilag til dette brev.

  Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

  Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

  Efter høringsperiodens udløb kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og hvis der ikke er tale om på begyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 5.

  Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort

  Dine bemærkninger, navn, adresse og/eller mail-adresse vil fremgå af det høringsnotat, som bliver fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

  Spørgsmål og bemærkninger

  Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 97 11 36 16 eller på plan@mariagerfjord.dk.