Gå til hovedindhold

Hobro - Væggedalen 7 - Ændring af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Klagefrist 21. juni 2023 kl. 23.59

Indhold

  Mariagerfjord Kommune har givet miljøgodkendelse til ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Væggedalen 7, 9500 Hobro.

  Der gives miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på ejendommen. Det eksisterende sohold ændres til slagtesvineproduktion. Produktionsarealet ændres fra 7320 m2 til 5685 m2.
  Ændringen skal ske i de eksisterende staldbygninger.

  Miljøgodkendelsen er meddelt efter § 16a i Lov om Miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

  Du kan klage over afgørelsen

  Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

  En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.

  Klagefristen er 4 uger og udløber den 21. juni 2023 kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

  Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
  indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

  Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

  Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

  Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

  Spørgsmål til afgørelsen

  Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Charlotte Speich på mail chspe@mariagerfjord.dk, eller tlf. 97 11 36 57.