Gå til hovedindhold

Mariager - Dansk Salt A/S, Hadsundvej 17 - Udledning af kølevand og processpildevand - Tilladelse

Klagefrist 13. april 2023 kl. 23.59

Indhold

  Dansk Salt A/S ønsker at øge en del af virksomhedens saltproduktion. Som følge af denne omlægning søger virksomheden om en ændring af den eksisterende tilladelse til udledning af køle- og processpildevand.

  Omlægningen medfører en større udledning af kondensatvand end den nuværende tilladelse giver ret til at. Udledningen af kølevand og cirkulationslage er uændret i forhold til den gældende tilladelse.

  Der er udarbejdet en miljøvurdering af Dansk Salts samlede projekt med udvidelse af produktionen, som også omfatter merudledningen af kølevand/processpildevand.

  Som en del af udvidelsen og som et element i virksomhedens bæredygtigheds strategi investeres i ny teknologi til inddampning af saltet (MVR-anlæg), som er væsentlig mere energieffektiv, end med de eksisterende metoder.

  I forbindelse med ansøgningen er der udarbejdet nye modelberegninger af den temperaturpåvirkning som udledningen forårsager i Mariager Fjord. Indholdet af miljøfremmede stoffer i det udledte vand er gennemgået og vurderet.

  Mariagerfjord Kommune har på baggrund af ansøgningen meddelt en revideret tilladelse til udledning f kølevand og processpildevand fra Dansk Salt til Mariager Fjord.

  Tilladelse kan ses under bilag her på siden.

  Du kan klage over afgørelsen
  En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.

  Klagefristen er 4 uger og udløber torsdag den 13. april 2023, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

  Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
  indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder.

  Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.
  Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

  Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

  Eventuelle bemærkninger skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

  Spørgsmål og bemærkninger
  Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk.

  Sidst opdateret: 23. marts 2023

  Bilag