Gå til hovedindhold
Tilladelse

Assens - Hadsundvej 17 - Midlertidig oplag af jord - Tilladelse

Klagefrist 26. februar 2024 kl. 23.59

Indhold

  Miljø og Klima afdelingen har på Hadsundvej 17, 9550 Mariager meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidig oplag af jord i forbindelse med udvidelse hos Dansk Salt A/S.

  Tilladelsen er gældende indtil juli 2024.

  Du kan klage over afgørelsen

  Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

  Klagefristen er 4 uger og udløber mandag den 26. februar 2024, kl. 23.59.
  Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

  En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via www.borger.dk eller www.virk.dk.

  Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

  Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.
  Vejledning om klageregler kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. 

  Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

  Spørgsmål til afgørelsen

  Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Jordgruppen på mail jord@mariagerfjord.dk.